Nieuws

Beknopt verslag van de discussie over de legitimiteit van het BOL

Notulen vergadering BOL dinsdag 13 maart 2007 (concept)

Aanwezig: Hein van Kruysdijk (voorzitter), Christien Bolt (notulist discussie), Bert Bakker, Inge Puyman, Ewold Gussenhoven, Abel Perdon, Ties Bressers, Corinne Bekker, Maarten Brinkman (vanaf 21.00 uur, notulist), Bert van der Roest (vanaf 21.30 uur)

Opening

De voorzitter opent de vergadering en geeft het woord aan Erik Vermathen van Stade Advies, die de discussie over de rol van het BOL zal leiden

Discussie onder leiding van Erik Vermathen

De vooraf gestelde vragen:

1. Mogen we op grond van het raamwerk – de Kern van het BOL- legitimiteit ontlenen aan ons handelen?

2. Wat voor acties moeten we eventueel ondernemen om dat te blijven doen?

De aanspraken van het BOL:

1. Het bevorderen van de sociale cohesie in Lunetten (wijk-, buurt,- straatniveau);

2. Het behartigen van de belangen van alle wijkbewoners;

3. Het beïnvloeden van instanties die voor de wijk en/of de degenen die er wonen van belang zijn.

Opmerking n.a.v. punt 2: het behartigen van de belangen van alle wijkbewoners is mogelijk te pretentieus?

Opmerking Corinne n.a.v. het verslag van de discussie: Niet zozeer pretentieus, er zit conflict ingebakken: het is namelijk voor de hand liggend dat belangen binnen een wijk af ten toe strijdig zijn (en dat meningen botsen). Dit doel kan alleen, als je je in dat soort gevallen alleen op het proces richt ? dat het eerlijk verloopt etc. Het probleem is benoemd,dat is misschien wel genoeg.

De vragen:

1. Hoe bewijst het BOL dat zij deze aanspraken terecht maakt?

2. Hoe komt het BOL tot haar standpunten en activiteiten?

3. Hoe zorgvuldig, open, integer, betrouwbaar, verifieerbaar is het BOL?

4. Hoe stelt het BOL de belangen van alle wijkbewoners vast?

5. Hoe maakt het BOL een keuze uit die belangen?

6. Wat doet het BOL als daar verschillen tussen zitten?

7. Welke strategie kiest het BOL? Hoe komt ze tot die keuze?

8. Maakt het BOL waar wat ze belooft?

Rode en groene kaarten

Om een aanzet tot een antwoord op deze vragen te vinden stelde Erik de aanwezigen de vraag wat het BOL op het gebied van haar legitimiteit in de toekomst beter kan doen (?groen?) en wat de legitimiteit van het BOL in de toekomst bedreigt (?rood?).

De opdracht leidde tot de volgende lijsten (in volgorde van belangrijkheid):

ROOD

GROEN

Het aantal vrijwilligers neemt af

De informatieachterstand zowel in- als extern zo klein mogelijk houden

NIMBY/Eigen punten: het wijkniveau is niet het belangrijkst

Betere communicatie met de bewoners van de wijk; dialoog

Onverschilligheid

Verbeteren interne communicatie

Toenemende individualisering

Meer actieve deelnemers

Ad hoc reageren op politieke en andere ontwikkelingen; geen eigen agenda

Helder zijn in besluitvorming

Hoe in te spelen op deze ontwikkelingen?

De ?kosten? van deelname aan het BOL te verlagen en de ?opbrengsten? te vergroten (vorm leuker, vergadering laagdrempeliger of korter, thematische bijeenkomsten)

. Bevorderen van de sociale cohesie.

. Heldere mandatering.

. Meer papieren communicatie (bijv. gebruik maken van Wijknieuws Zuid).

Voorstel: de komende vergaderingen steeds een rood en een groen punt aanpakken.

 

Opmerkingen Corinne n.a.v. het verslag van de discussie :

Die zin dat… ?het wijkniveau door de achterban niet meer vanzelfsprekend als een niveau voor collectieve belangenbehartiging? wordt gezien: dat vergt wat nadenken. Maar ik begrijp het zo, in de lijn van het gesprek: mensen voelen zich niet altijd zo geroepen op wijkniveau mee te doen. Men vindt collectieve belangenbehartiging op dat niveau niet zo belangrijk.

Als het BOL nu zijn best doet die rode en groene punten punt voor punt door te nemen, en goed te luisteren naar de opmerkingen, op een creatieve manier oplossingen te zoeken, dan doe je wat je kan.

Met creatief bedoel ik: een ?werkvorm? kiezen die helpt om gebruik te maken van de creativiteit van de aanwezigen. Dat kan misschien het best door ook eens de vorm van de vergadering te veranderen, niet alles plenair op te willen lossen. Dan krijgt de grootste prater/schreeuwer weer de kans.

De vorm die de gespreksleider koos had als voordeel dat ieder eerst voor zichzelf een mening neerzette ? die als gelijkwaardige meningen naast elkaar lagen. Door iedereen eruit te laten kiezen geef je opnieuw ieders mening evenveel gewicht. Prima methode om een beter zich te krijgen op wat er speelt in een groep.

Dat soort werkvorm heb je nodig om oplossingen te genereren. We zouden best eens twee-aan-twee brainstorm groepjes kunnen organiseren ? die allemaal een eigen opdracht krijgen om snel met oplossingen te komen. Dan heb je weer een model waarmee ieders denkkracht gebruikt wordt, gevraagd wordt om samen te werken aan een oplossing. Na die tussensessies, kan je samen in de plenaire vergadering de voorstellen evalueren.. enzovoorts.

Commentaar achteraf van de gespreksleider :

Ik vond het een zinnige bespreking gisteren. Voor sommige mensen was het onderwerp en de aanpak zonder warming-up blijkbaar niet zo makkelijk. Toch denk ik wel dat door de structuur een oeverloos debat is voorkomen. Helaas was de tijd wat krap en hangt het nu van jullie af of je de bespreking completeert met voorstellen en besluiten die samenhangen met verbetering van de interne en externe communicatie en waarbij jullie inspelen op een ontwikkeling waarin het wijkniveau door ‘de achterban’ niet meer vanzelfsprekend als een niveau voor collectieve belangbehartiging wordt gezien. Mijn advies is om het wel te doen, ook al zit er niet veel druk op (jullie doen het al heel goed!). Anders blijft er bij jullie en de aanwezigen uiteindelijk toch een onbevredigend gevoel achter.

 

Vaststellen agenda en vaststellen van de concept-notulen

De agenda wordt vastgesteld. De concept-notulen van de vergadering van 6 februari 2007 worden vastgesteld.

Postlijst

Over de postlijst zijn geen opmerkingen

Mededelingen

De SP-fractie vraagt of het BOL een inspreker wil leveren voor de commissievergadering Bestuur en Veiligheid over de sluiting van bureau Tolsteeg. Hein zal Anny Koenders vragen of zij wil inspreken

Perikelen rond het gezondheidscentrum

De directeur van het wijkgezondheidscentrum heeft een brief aan de wijk gestuurd met haar visie op de ontstane situatie. Op 27 maart komt de directeur praten met de agendacommissie. Al eerder, op 22 maart, heeft de agendacommissie een gesprek met tandarts Herber. Op verzoek van de vergadering zal de agendacommissie de directeur ook de volgende twee vragen stellen: heeft het gezondheidscentrum niet bepaalde verplichtingen tegenover de wijk; het is tenslotte ooit met gemeenschapsgeld opgericht. Als het belang van de wijk kennelijk niet meetelt, waarom heet het dan nog wijkgezondheidscentrum?

Wijkavond veiligheid

De voorzitter doet verslag van de voorbereidingen en licht de stand van zaken toe. De werkgroep stelt voor de organisatie van de avond aan te besteden via www.lunetten.nl en de mailing-lijst van het BOL en de voorliggende aanvraag leefbaarheidsbudget, gericht aan het Wijkbureau, in te dienen. De vergadering gaat hiermee akkoord.

NS-actie

Ewold en Maarten doen verslag. De actie loopt in ieder geval deze maand nog door. Christien zal een oproep om te helpen flyeren op de website zetten.

Werkgroepen

. Website: Ties vraagt zich af of er een forum op de website van het BOL moet komen. Hein zal VNL vragen een teller op de website te zetten om het aantal bezoekers te kunnen tellen.

. Lucht en Geluid: de werkgroep is gesplitst in vier aandachtsgebieden. Er is nog niets publicabels, men is nog bezig feiten te verzamelen.

. Lunetjes/wilgenknotten: het wilgenknotten op 10 maart was een succes. Er waren 22 vrijwilligers en er zijn 74 bomen geknot.

Wijkdag: geen nieuws

Dag van het Park: de aanvraag Leefbaarheidbudget is goedgekeurd.

Salamanderpoel: de poel is geopend. Ewold zal informeren naar een verslag van de opening en vragen of er foto?s voor de website beschikbaar zijn

Actielijst 6 februari

. Vooroverleg met Van Ramselaar op 7 februari. Het vandalisme rond de gymnastiekzalen en de NSO op Goeree en op Ameland is bekend bij de politie. Op 20 april komt de nieuwe Wijkenmonitor, met de nieuwste cijfers over veiligheid in Lunetten. Inge zal in de Wijkraad ?Goeree? aan de orde stellen.

. Coen Meijerink vragen naar de mogelijkheid van expositieruimte in de aanbouw van de snackbar. Via Pauline Rijskamp, de opvolger van Coen Meijerink bij het CBW (Centraal Beheer Winkelcentra) heeft Christien het telefoonnummer van NIRO Vastgoed BV, de eigenaar van de aanbouw, gekregen. Het is tot nu toe niet gelukt iemand van NIRO te bereiken.

. Met de Stichtse Groenlanden is een afspraak gemaakt over een informatieve bijeenkomst op 10 april.

. De kwestie van het Wijkgezondheidscentrum loopt door

. Over de realisatie van een wijkbrede inventarisatie van soorten is nog geen nieuws

. De NS-actie loopt door.

Rondvraag

. Bert Bakker stelt voor de brief over de A 27 ook naar het Provinciaal Utrechts Verkeersberaad te sturen

. Abel wijst er nogmaals op dat de klachtenafhandeling van het wijkbureau niet goed is; je hoort niets terug. Inge zal het probleem in de Wijkraad inbrengen.

. Maarten vraagt wat er in het baggerdepot gebeurt. Antwoord: de grond wordt opgeschud.

Bert van der Roest meldt dat er afspraken zijn gemaakt over het weghalen van graffiti. Portaal heeft toegezegd het binnen 24 uur te verwijderen.

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 22.25

Actielijst

. Hein zal Anny Koenders vragen in te spreken over de sluiting van bureau Tolsteeg in de commissievergadering Bestuur en Veiligheid.

. De agenda commissie heeft gesprekken met tandarts Herber (22 maart) en directeur De Goede van het Wijkgezondheidscentrum (27 maart)

. Christien zal de aanvraag Leefbaarheidbudget ten behoeve van de wijkavond van 24 april aan het Wijkbureau sturen

. Ewold en Maarten gaan door met de NS-actie. Christien zal een oproep om te helpen met flyeren op de website plaatsen,

. Hein zal VNL vragen of er een teller op de website van het BOL gezet kan worden.

. Ewold informeert naar een verslag en foto?s van de opening van de salamanderpoel.

. Inge zal in de Wijkraad het vandalisme rond de gymnastiekzalen op Goeree aan de orde stellen, evenals het feit dat de terugkoppeling naar bewoners die klachten hebben ingediend, niet goed is

. Christien neemt contact op met NIRO Vastgoed BV.

. Lia zoekt uit hoe een wijkbrede inventarisatie van soorten gerealiseerd zou kunnen worden.