Nieuws

Notulen vergadering BOL dinsdag 6 februari 2007

Notulen vergadering BOL dinsdag 6 februari 2007 (concept)

Aanwezig: Hein van Kruysdijk (voorzitter), Ruud Kamp, Ewold Gussenhoven, Ties Bressers, Christien Bolt, Corinne Bekker, Anny Koenders, Dennis Jonkhout, Abel Perdon, Lou Gast, Bert Bakker, Maarten Brinkman (notulist)

Afmeldingen: Wim van den Brink, Hessel Sikkema, Leo Verbon, Pieter van der Zouwen,

Opening

De voorzitter opent de vergadering om 20.05 uur

Vaststellen agenda en concept notulen

De agenda wordt vastgesteld. De concept-notulen van 9 januari 2007 worden ongewijzigd vastgesteld.

Mededelingen

. De salamanderpoel wordt op 14 februari om 16.00 uur geopend. Verzamelen bij de poel naast de kuil in park De Koppel. Dit evenement valt helaas samen met het afscheid van Sandra de Graaf, volwassenenwerkster bij Portes, 16.00-17.00 uur in de Musketon

. Politiebureau Tolsteeg gaat dicht voor publiek. Wim van den Brink heeft hierover een brief geschreven. Bert van der Roest heeft op de website hierop gewezen. Besloten wordt deze kwestie op de wijkavond van 24 april aan de orde te stellen. Hein en Christien zullen in ieder geval in het vooroverleg over de wijkavond met districtschef Van Ramselaar op 7 februari vragen hoe het zit met de bezoekcijfers van de diverse politiebureaus.

. Er zijn twee voorstellen voor Kern met pit, de leefbaarheidswedstrijd van de KNHM: Bert van der Roest heeft de soorteninventarisatie door de Groengroep voorgesteld en Anny Koenders de inrichting van een expositieruimte voor jonge kunstenaars in de aanbouw van de snackbar. Besloten wordt de Groengroep en ook de groep Lucht en Geluid te wijzen op de mogelijkheid mee te doen. Christien zal Coen Meijerink van de beheermaatschappij van het winkelcentrum vragen of zo?n expositieruimte mogelijk is. Bert Bakker pleit ervoor het idee van een expositieruimte in ieder geval overeind te houden, bij voorkeur in de Musketon.

De agendacommissie zal besluiten of het winkelcentrum (leegstand van uitbouw snackbar, lunchroom en andere problemen) een volgende keer op de agenda komt en zal daarvoor eventueel mensen uitnodigen.

. Lou is gaan inspreken bij de verkeerscommissie over het Verkeersplan Zuid. Hij heeft daar de parkeerplaatsen aan Engelsmanplaat en de gebrekkige informatievoorziening aan de orde gesteld.

. Christien meldt dat er vanuit de Stichtse Groenlanden gevraagd is of er behoefte bestaat aan een informatieve bijeenkomst over het plan Laagraven. Dat zou kunnen op 10 april om 19.30 uur, voorafgaande aan de vergadering van het BOL. Ze zal de Stichtse Groenlanden laten weten dat er zeker belangstelling bestaan voor zo?n bijeenkomst en dat de BOL-vergadering die avond pas om 20.30 uur zal beginnen.

Perikelen rond het Wijkgezondheidscentrum

Binnenkort verlaat ook dokter Lemmen het gezondheidscentrum. De SP heeft het college vragen gesteld over het vertrek van de tandartsen. Wethouder Rinda den Besten heeft de directeur van het gezondheidscentrum geadviseerd contact op te nemen met het BOL, maar zij ziet hiertoe geen aanleiding. Na enige discussie over de ontwikkelingen rond het gezondheidscentrum wordt besloten dat Hein contact zal opnemen met Rinda den Besten en haar advies zal vragen welke stappen we kunnen ondernemen om een verdere teloorgang van het wijkgezondheidscentrum tegen te gaan. Het BOL stelt namelijk vast:

. dat de ontwikkelingen rond het wijkgezondheidscentrum in toenemende mate escaleren, dat signalen ons bereiken dat een tweede huisarts het centrum gaat verlaten (na een eerder vertrek van fysiotherapeuten, tandartsen en een huisarts)

. dat het centrum mede is opgezet met subsidie en dat het maatschappelijke verplichtingen heeft tegenover de wijk.

. dat er in samenwerking met de regionale inspectie voor de volksgezondheid gekeken moet worden hoe een verdere aftakeling van de zorg in Lunetten voorkomen kan worden.

. dat het wellicht van belang kan zijn ook met de zorgverzekeraars in contact te treden.

Wijkavond over veiligheid

Op 24 april is er een wijkavond over veiligheid in aanwezigheid van de burgemeester en wethouder Giesberts. Hein, Christien, Abel en Pieter hebben op 7 februari vooroverleg met districtschef Van Ramselaar en Paul van Beijnum van Wijkbureau Zuid. De werkgroep die de avond voorbereidt zal een besluit nemen over de offerte voor het leiden van de avond die Pieter heeft ingediend. Max Visser heeft zich uit de voorbereidingsgroep teruggetrokken. Ties zal in zijn plaats bij de vergadering van 12 februari aanwezig te zijn.

Maarten meldt dat het vandalisme rond de NSO en de gymzalen aan Goeree weer is toegenomen (met oudjaar is er brand gesticht in de NSO) en vraagt hoe het zit met de afspraken die destijds bij de opening van het gebouw zijn gemaakt en of Midden in Lunetten (buurtpreventie) hierin een rol zou kunnen spelen. Bert voegt hieraan toe dat er ook bij Ameland sprake is van veel overlast. Hein en Christien zullen deze gevallen in het gesprek met Van Ramselaar aan de orde stellen.

Werkgroep Lucht en Geluid

Rob Louws van de werkgroep Lucht en Geluid, inmiddels ter vergadering gearriveerd licht toe wat de werkgroep van plan is. De werkgroep heeft een meervoudige doelstelling:

. Inzicht krijgen in de huidige luchtkwaliteit en omvang van het verkeerslawaai voortgebracht door gemotoriseerd verkeer, in en om de wijk;

. Inzicht krijgen in de toekomstige ontwikkeling van luchtkwaliteit en verkeerslawaai in de wijk Lunetten;

. Inzicht krijgen in het wettelijk kader voor lucht en geluid;

. Opkomen voor de belangen van de bewoners van Lunetten: stimuleren dat passende maatregelen worden genomen indien nodig;

. Voor wat betreft de mogelijke verbreding van de A27 betekent dit het gebruik maken van inspraakmomenten en voorbereiden en uitvoeren van passende acties;

. Informeren van bewoners over de actuele en verwachte, toekomstige situatie.

Het is de bedoeling om met de resultaten van het onderzoek bestuurders aan te spreken en oplossingen te bedenken.

Abel vraagt of er in het najaar voldoende materiaal is voor een wijkavond over lucht en geluid die voor het najaar gepland is. Die zou kunnen samenvallen met een avond over COPD van het Wijkgezondheidscentrum in november.

Lou merkt op dat de universiteit van Utrecht (sociologie) bezig is met een enquête in de wijk onder bewonersorganisaties. In de vragenlijst kwam ook de lucht- en geluidsoverlast aan de orde.

Bert vraagt zich af of actie tegen verbreding van de A 27 niet contraproductief is.

Werkgroepen

. Website: geen nieuws

. Lucht en Geluid: is aan de orde geweest. De volgende vergadering is op 13 februari.

. Lunetjes/wilgenknot: op 10 maart is het wilgenknotten. Lunetjes is op 8 oktober

. Wijkdag: de wijkdag wordt gehouden op 8 september en heeft als thema ?wind?.

. Dag van het Park: de Dag van het Park vindt plaats op 28 mei. Ties heeft de begroting ingediend

. Salamanderpoel: is aan de orde geweest bij de mededelingen. Op 27 februari vergadert de beheergroep

. Rol BOL: op de volgende vergadering praten we over de rol van het BOL onder leiding van Erik Vermathen van Stade, bijvoorbeeld over kwesties als vertrouwen versus wantrouwen, waar houdt de eigen verantwoordelijkheid op.

Actielijst 9 januari

. Lia zoekt uit hoe een wijkbrede inventarisatie van soorten gerealiseerd zou kunnen worden (blijft)

. Het BOL zal de brief van de actiegroep Luchtkwaliteit ondertekenen als de werkgroep Lucht en Geluid akkoord is met de inhoud en timing (uitgevoerd)

. Abel, Christien, Dennis, Hein en Max gaan de wijkavond van april voorbereiden en zullen Pieter om een offertevoorstel verzoeken (uitgevoerd)

. Actie van Ewold en Maarten in verband met de nieuwe dienstregeling van de NS (blijft)

. Hein brengt Paul Hustinx op de hoogte van het begin van de aanleg van de salamanderpoel (uitgevoerd)

Rondvraag

. Ewold: overal worden er canons opgesteld; wat te denken van een canon van Lunetten?

Maarten vindt het een leuk idee en zal er eens over nadenken

. Anny vraagt of de salamanderpoel beveiligd is. Elders worden de salamanders eruit gehaald

. Abel vraagt of Gerard Agterberg al contact heeft gezocht met de projectleider van de Gebiedsvisie Hollandse Waterlinie. Antwoord: geen idee.

. Maarten deelt mee dat hij bij het Wijkbureau een geval van milieuverontreiniging heeft gemeld. In het water tussen De Spits en de gymnastiekzalen was het water ernstig verontreinigd met een dikke verfachtige olie en andere troep. Een week na de melding was de troep nog steeds niet opgeruimd. Reactie: zo?n geval bij de milieupolitie melden.

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 22.05

Actielijst

. Hein en Christien zullen in het vooroverleg met Van Ramselaar op 7 februari vragen naar de bezoekcijfers van de Utrechtse politiebureaus en ze zullen het vandalisme rond de gymnastiekzalen en rond Ameland aan de orde stellen.

. Christien zal Coen Meijerink vragen naar de mogelijkheid van een expositieruimte in de aanbouw van de snackbar

. Christien zal de Stichtse Groenlanden laten weten dat er belangstelling is voor een informatieve bijeenkomst over het plan Laagraven

. Hein zal contact opnemen met Rinda den Besten over de ontwikkelingen rond het gezondheidscentrum

. De werkgroep wijkavond zal een besluit nemen over de offerte van Pieter voor de leiding van de avond

. Lia zoekt uit hoe een wijkbrede inventarisatie van soorten gerealiseerd zou kunnen worden.

. .Actie van Ewold en Maarten in verband met de nieuwe dienstregeling van de NS.