Nieuws

Notulen vergadering BOL dinsdag 9 januari 2007

Notulen vergadering BOL dinsdag 9 januari 2007 (concept )

Aanwezig: Hein van Kruysdijk (voorzitter), Berrry Verschoof, Christien Bolt (notulist tot ca. 20.45 uur), Lia Oosterwaal, Inge Puyman, Bert van der Roest, Abel Perdon, Dennis Jonkhout, Lou Gast, Ties Bressers, Ewold Gussenhoven, Max Visser, Jan Ruijs, Henk Frings, Hessel Sikkema (tot 21.30 uur), Gerard Agterberg (vanaf ca. 21.30 uur), Pieter van der Zouwen (vanaf ca. 22.00 uur), Maarten Brinkman (notulist vanaf ca. 20.45 uur)

Afmeldingen: Bert Bakker, Ruud Kamp

Opening

De voorzitter opent de vergadering om 20.05 uur. Hij geeft het woord aan Berry Verschoof, gebiedsbeheerder van de dienst Stadswerken voor Zuid en Zuid-West, die één en ander komt vertellen over de dienst en (de uitvoering van) het integraal groenbeheerplan.

Stadswerken en het Integraal Groenbeheerplan

De missie van de dienst Stadswerken : de medewerkers van Stadswerken realiseren en beheren een schone, hele en veilige stad, waarin mens, omgeving en milieu tellen.

De dienst kent 4 afdelingen (IBU=ingenieursbureau; GOR=Gebruik Openbare Ruimte; R&I=Reiniging en Inzameling en B&O=Beheer en Onderhoud) en is verdeeld over 5 gebieden, waarvan Zuid/Zuid-West er één is. Het gebiedsbeheer bestaan naast de beheerder uit 2 opzichters, met elk een eigen ploeg, een planner/werkvoorbereider en een secretariaat.

Gebiedsbeheer onderhoudt bestrating; doet regulier onderhoud van het groen (in Lunetten uitbesteed aan UW-groen); stuurt aannemers aan; is aanspreekpunt voor andere diensten van het wijkbureau en bewoners en speelt een belangrijke rol binnen IBU-projecten.

In 2001 is gestart met een integraal inrichtings- en beheerplan voor het ecologisch groen van Lunetten . Het plan kende drie fases: inventarisatie (febr. 2003 gereed); streefbeeld (okt. 2003 gereed) en beheerplan (2004).

Het beheerplan kent 21 verschillende beheergroepen, die ?een natuurlijk karakter hebben (geen perken) en betrekking hebben op levend groen (geen afrastering)?. Aan iedere beheergroep is een werkpakket (werkzaamheden en benodigd materiaal) verbonden.

De (kostenneutrale) uitvoering is gestart in 2005 aan de oostzijde van de wijk.

Veel snoeiwerk, veel achterstallig onderhoud en eigenlijk te weinig geld. Er moet nog minimaal twee jaar fors gesnoeid worden. Oud-wethouder Van Zanen heeft in 2005 extra middelen toegezegd voor 2009. Dan moet een keus gemaakt worden. Met het extra geld de inhaalslag afmaken òf dat wat al gedaan is goed bijhouden.

Vragen en opmerkingen :

– De in slechte staat verkerende fietsbruggen worden nog dit jaar aangepakt.

– Communicatie over uitvoering van het beheerplan blijkt erg belangrijk.

– Regulier informatieve groenschouwen houden. Wat gaat er gebeuren en hoe gaat het eruit zien.

– Kan het stedelijk groen (de perken met de prikstruiken) niet wat gevarieerder beplant worden? Het contrast is nu zo groot. Antwoord : niet iedereen is gecharmeerd van verwilderde perken, die bovendien meer onderhoud (=geld) vergen.

– Slechte fietspaden langs de rondweg. Kan er niet (rood) geasfalteerd worden? Antwoord : Het fietspad langs de Simplonbaan is pas opnieuw gelegd en er zitten alweer tegels los. Asfalteren biedt iets langer soelaas. NB. In 2007 zal een deel van het fietspad langs de Furkabaan geasfalteerd worden ( roodgekleurd).

– Wordt het effect van de uitvoering van het groenbeheerplan gemeten? Komt er weer een inventarisatie? Antwoord Het zou mooi zijn om bijv. na 10 jaar ?Van den Bijtel? een quick scan te houden om te zien hoe het ervoor staat. Ewold merkt op dat er op buurtniveau nog steeds wordt geïnventariseerd, maar dat er is geen sprake van een wijkbrede inventarisatie. Lia zoekt uit hoe dat gerealiseerd kan worden.

Initiatief achterstallig wijkonderhoud

Hessel Sikkema heeft een stuk geschreven over achterstallig onderhoud van de bebouwde omgeving. Hij licht de stand van zaken toe. Hij heeft, gesteund door het BOL, over deze kwestie contact met het wijkbureau. Het wijkbureau meent dat het hier om meer gaat dan veiligheid alleen. Hij gaat met het wijkbureau, dat zich bewust is van het probleem, overleggen hoe het verder moet met het wegwerken van achterstallig onderhoud. Op 12 januari is het eerste gesprek over de concrete aanpak. Het gaat om systematisch en structureel onderhoud en er wordt gestreefd naar duurzame oplossingen, zoals onderhoudsarme bestrating en vandalisme bestendige verlichting.

Berry Verschoof merkt op dat de gemeente van plan is het Furkaplateau aan te pakken. Hij zal, zodra hij hierover informatie heeft, deze aan het BOL doorgeven.. Hessel meent dat de bewoners meer bij het onderhoud van de wijk betrokken kunnen worden. Hij stelt een proefproject voor in een buurt; hij zal dit met het wijkbureau opzetten. Een ander idee dat zal worden besproken met het wijkburo is de twee belangrijkste entrees tot de wijk ? Lunettenbaan en Furkaplateau – op een hoger niveau te brengen. Er werden vervolgens nog enkele opmerkingen gemaakt die Berry zal meenemen:

Abel zou graag van wijkbureau Zuid een terugmelding van de aanpak van klachten ontvangen. Lou stelt voor om op elk Stadsplan een kadertje met informatie over melding te plaatsen.

Vaststellen agenda en notulen

De agenda wordt vastgesteld. De concept-notulen van 28 november 2006 worden eveneens vastgesteld.

Postlijst

De actiegroep Luchtkwaliteit vraagt om steun van het BOL. Inge Puyman meldt dat zij de Wijkraad zal vragen de brief van de actiegroep te ondertekenen. Zij vraagt zich wel af of het handig is de hele wijk te mobiliseren door scholen e.a. bij de zaak te betrekken. Bert van der Roest doet de suggestie de timing in de gaten te houden, erop te letten dat de brief op het juiste moment op de juiste plaats komt; de eerste inspraakronde is nu immers net achter de rug.

Het BOL zal de brief ondertekenen als de werkgroep Lucht en Geluid akkoord gaat en zal de suggestie van Bert meegeven aan de werkgroep. Hein is bij de vergadering van de werkgroep aanwezig.

Mededelingen

. Maarten deelt mee dat de speelplaats op Reiderland in een onderzoek van de ANWB naar de kwaliteit van speelplaatsen in Nederland op de zevende plaats (van totaal 104) is geëindigd (Kampioen, november 2006).

. Maarten laat het bewonersblad van Bo-ex van september 2006 rondgaan; daarin staat een aardig artikeltje over Lunetten, waarin onze secretaris figureert.

. Gerard Agterberg deelt mee dat een groepje van Robert-Jan Jonker, Peter van der Knaap en hijzelf meent dat er meer met het groen rond de wijk gedaan kan worden. Tot nu toe zijn de bewoners bij geen enkel plan betrokken. De drie vragen zich af hoe we als wijk meer zouden kunnen bereiken. Zou er in de Musketon een bijeenkomst met de projectleiders van de verschillende plannen, waaronder de ook de plannen ten aanzien van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de toekomst van de forten, georganiseerd kunnen worden en zou het BOL het beleggen van zo?n avond ondersteunen?

Ewold, die met Wim van den Brink en Maarten naar de twee werkateliers over de toekomst van de lunetten is geweest, licht toe wat er bij het tweede werkatelier is besloten: vanuit de organisatie en de projectleiding is aan de vertegenwoordigers van het BOL de toezegging gedaan dat er na de verwerking van alle resultaten van de beide werkateliers een informatieve bijeenkomst kan worden georganiseerd. Gerard vermoedt echter dat het dan te laat is om als bewoners nog invloed uit te oefenen. De groep van drie wil nu met de projectleiders in discussie gaan.

Vervolgens ontstaat een discussie over het standpunt dat het BOL in deze kwestie inneemt en over de wens van de groep van drie. De voorzitter stelt tenslotte vast dat het BOL een richting heeft gekozen (wachten tot de projectleiding de resultaten van de werkateliers heeft verwerkt), maar dat bewoners die meer betrokken willen zijn uiteraard zelf een bijeenkomst kunnen organiseren. Die zal dan echter geen BOL-avond zijn.

Afgesproken wordt dat de groep van drie contact opneemt met de projectleiding met de vraag de stand van zaken bij de plannenmakerij rond de Waterlinie voor de wijk te komen uitleggen. Het resultaat van dit contact zal aan het BOL worden gemeld. Gerard wil overigens vermeld zien dat het de drie niet alleen om de plannen met de forten, maar om alle plannen voor het gebied rond Lunetten, zoals de recreatieplas Laagraven, gaat.

. Bert meldt dat op 23 januari het wijkverkeersplan in de raadscommissie aan de orde komt. De verkeerssituatie bij Olympus is een risicopunt. Er zal gevraagd worden of de verkeersdrempel afdoende is tegen ongelukken. Daarnaast zal er vanuit de raad worden gevraagd om meer alertheid ten aanzien van vandalisme bij de gymnastiekzalen en NSO aan Goeree, om daders op te sporen en te straffen.

Wijkavond

Het is de bedoeling in april of mei een wijkavond te houden over veiligheid. Abel, Christien, Dennis, Hein en Max melden zich aan voor de redactiecommissie die de avond moet gaan voorbereiden. De redactiecommissie zal Pieter van de Zouwen een offerteverzoek doen.

Stand van zaken werkgroepen

. Website: geen nieuws

. Lucht en Geluid: reeds besproken

. Lunetjes/Wilgenknotten: 10 maart wilgenknotten

. Salamanderpoel: op 15 januari begint de aanleg

. Dag van het Park: Jan Ruijs meldt dat er overleg komt over deze dag, die waarschijnlijk weer eind mei zal plaatsvinden

Actielijst 28 november 2006

. Actie NS dienstregeling van Ewold en Maarten loopt nog

. Vullen matrix wijkavond loopt

. Salamanderpoel: Hein zal Paul Hustinx op de hoogte brengen dat de aanleg van de salamanderpoel gaat beginnen en dat hij hierover met Lia contact kan opnemen

. Actie RAP-geld loopt

Overige punten uitgevoerd

Rondvraag

. Jan Ruijs meent dat er op ?moeilijke locaties? in de wijk wellicht camera?s opgehangen moeten worden

. Gerard vindt een slechte ontwikkeling dat er steeds meer looppaden geasfalteerd worden; voor hardlopers is dat ergerlijk

. Lou vraagt wat de afspraak is over het stuk van Hessel over het wijkonderhoud. De voorzitter: Hessel spreekt niet namens het BOL

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 22.35 uur

Actielijst

. Lia zoekt uit hoe een wijkbrede inventarisatie van soorten gerealiseerd zou kunnen worden.

. Het BOL zal de brief van de actiegroep Luchtkwaliteit (Jan Bos e.a.) ondertekenen als de werkgroep Lucht en Geluid akkoord is met inhoud en timing.

. Abel, Christien, Dennis, Hein en Max gaan de wijkavond van april/mei voorbereiden en zullen Pieter van der Zouwen om een offertevoorstel verzoeken

Vorige actielijst:

. Actie van Ewold en Maarten in verband met de nieuwe dienstregeling van de NS

. Hein brengt Paul Hustinx op de hoogte van het begin van de aanleg van de salamanderpoel