Nieuws

Notulen vergadering BOL-Plenair 29 oktober 2002

Notulen vergadering BOL-PLENAIR, d.d. 29 oktober 2002

Aanwezig: Inge Puyman (wijkraad Zuid) , Hein van Kruysdijk (BOL), Christien Bolt (BOL), Gertjan Brug (BOL, tot 20.30 uur), Andreas v.d. Velde (tot 20.30 uur), Henk Frings, Bas van Benthem (woonbestuur Lunetten), An Koenders (BOL), Aldert Noë (wijkraad Zuid), Arjan Dorrestijn (bewonersvereniging Betuwe e.o), Harm v.d. Heiligenberg (wijkraad Zuid), Wim van Loon (BOL), Eva Berkhout (VVE Oldambt/Fivelingo), Monica Denneman (BOL,verslag).

Afwezig met bericht: Jack Bos (bewonersvereniging Betuwe e.o.), Bert Bakker (BOL), Maarten Brinkman (BOL), Jan Twigt, Bert v.d. Roest

1. Opening en voorstellen aanwezigen

– De aanwezigen, in het bijzonder de leden van de wijkraad, worden welkom geheten.

– Er zijn 2 aanvullende agendapunten: de surveillance in de parken in Lunetten en de wijkschouw.

– Gertjan Brug zal, omdat hij om 20.30 uur weg moet, nu iets vertellen over de werkgroepen Bagger, KuCuLu en het Wijktuinenproject. (agendapunt 5, zie aldaar voor verslag).

2. vaststellen notulen van 9 juli j.l.

– Toevoegen bij aanwezigen: Wim C. van Loon

– ad.2: Lunetten Leeft *veiligheid: Dorrestijn i.p.v. Dorresteyn. Margreet Groothuis heeft zich niet voor de werkgroep Veiligheid opgegeven. Het aktiepunt over de brief naar Portaal wordt aangehouden.

– N.a.v. 5. Woonwagenlocatie Himalaya: Het BOL heeft een brief van het wijkbureau ontvangen over de illegale caravan op de oprit.

– Onder dankzegging aan de notulist is bij deze het verslag vastgesteld.

3. wijkraad / BOL

– De wijkraad is begin 2002 opgericht en geïnstalleerd in april 2002. De wijkraad heeft mappen gekregen met daarin instructies en spelregels voor de wijkraad. De doelstelling van de wijkraad is adviseren met betrekking tot de toekomst van Zuid en wijkgericht te werken. De bereidheid bij de gemeente en het wijkbureau is groot. De wijkraad adviseert over bouwplannen, stedenbouwkundige plannen, milieu. Plannen m.b.t. de wijk worden voorgelegd aan de wijkraad en deze voorsite de plannen dan van een advies.

Het afgelopen half jaar heeft de wijkraad over 6 plannen geadviseerd: Hart van Hoograven (stedenbouwkundig), fietsnota, Ruimte voor jongeren, Veiligheid, bestemmingsplan Lunetten, crematoria.

De wijkraad ontwikkelt een (lange termijn) visie voor Zuid. Daarnaast werkt zij mee aan het opstellen van de jaarlijkse wijkprogramma?s. De begroting zal hierop gebaseerd moeten zijn. De wijkraad wil over de visie met bewonersorganisaties praten, zoals bijvoorbeeld het BOL en VVE?s. De visie zal getekend worden door de gemeente. Een deel van het plan, bijvoorbeeld een twintigtal projecten, zal eerst aan bewoners voorgelegd worden bijvoorbeeld via een enquête.

– De raadscommissie Zuid waren tot de komst van de wijkraad de ogen en oren van de wijk. De raadscommissie zou een andere rol moeten krijgen, maar welke is nog onduidelijk.

– Het Bol kijkt naar de korte termijn, is actiegericht en behartigt de belangen van bewoners, terwijl de wijkraad naar de lange termijn kijkt en meer strategisch werkt. Het BOL voelt zich niet gehinderd door de gemeente. Zij kunnen de wijkraad aanvullen, zoals bijvoorbeeld bij de veiligheidsplannen. De wijkraad zal bij klachten over de gemeente proberen te communiceren hierover, terwijl bewoners eerder de krant opzoeken en/of actie ondernemen.

– Wijkraad Zuid vergadert 2x per maand. Daarnaast zijn en werkgroepen en is er een themagroep Veiligheid.

– Het BOL wordt vanwege hun kennis door de wijkraad gevraagd voor de wijkvisie, de wijkraadpleging en de veiligheidsgroep.

– De betekenis van de wijkraad bij BOL-acties is de wensen van bewoners, die bij het BOL naar boven komen vast te leggen in gemeentelijke plannen. De wijkraad luistert niet alleen naar bewoners maar ook naar bedrijven.

– Op dit moment is Wijkraad Zuid bezig met het inventariseren van de sterke en zwakke punten van Zuid.

– Wat betreft de communicatie tussen BOL en Wijkraad Zuid wordt afgesproken dat we elkaar de notulen en agenda?s zullen toesturen. De wijkraad wordt een vast punt op de BOLagenda. De wijkraad zal proberen iemand af te vaardigen naar de BOL-vergaderingen.

4. Presentatie werkgroep Veiligheid

– De eerste bijeenkomst is geweest, Guus Keyner is voorzitter. De doelstelling is informatie-uitwisseling over projecten en problemen m.b.t. veiligheid. Er is een checklist gemaakt om in kaart te brengen wat er al is. Er moet voorkomen worden dat problemen zich gaan verplaatsen. De werkgroep vraagt bij deze om als de aanwezigen personen/groepen weten die bezig zijn met veiligheid in Lunetten dit te melden via info@bollunetten.nl . De werkgroep zal voorlopig ca. 3 x bij elkaar komen en daarna kijken hoe ze verder gaan.

– Toezichthouders in de parken: Vanaf 1 maart 2003 gaan toezichthouders surveilleren in de parken. De vraag is of wij kunnen aangeven wat de problemen in de parken zijn, waar moeten de toezichthouders op letten en op welke tijden is de inzet van toezicht het meest effectief. Wij sluiten ons aan bij het voorstel van de werkgroep Veiligheid Zuid om met name langs de toegangswegen te surveilleren om in- en uitgaande bewegingen te observeren. Verder vooral in de avonduren en op de hotspots (skatelandschap, hangplekken).

– Overige veiligheid:

– Voor 2003 is in het wijkveiligheidsproject 2 fte opgenomen voor welzijnswerkers.

– Er wordt gevraagd naar de status van het plan over de jongerenplekken (Ruimte voor jongeren). Er zijn momenteel 3 plekken benoemd: 1. Skatelandschap, waarover het BOL heeft gezegd dat het hier eerst goed geregeld moet zijn, voor er nieuwe plekken gecreëerd worden, 2. Tholen/Goeree, 3. Reiderland. Voor 2003 is er 45.000 euro beschikbaar voor 5 plekken. Frans Lunetten heeft om 1 jongerenplek gevraagd, de Filipijnen om 2 plekken en het Skatelandschap wil bankjes. Op dit moment staat alles stil.

– Er is ca. 0,5 milijoen euro voor Veiligheid in Zuid beschikbaar, daar komt waarschijnlijk nog 100.000 euro extra bij voor Lunetten.

5. Voortgang werkgroepen BOL

– werkgroep Bagger: De werkgroep heeft contacten met Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden. Het baggeren is een groot probleem. De eerste watergangen in Lunetten zullen binnen 5 jaar dichtslibben. Ieder jaar komt er 3 à 4 cm bagger bij. Dit is schone bagger. Er is nu iets meer dan 60.000 kub bagger in water van gemeente en HDSR. De HDSR wil Lunetten als eerste project in de gemeente Utrecht aanpakken. De gemeente is enthousiast. De eerste locatie die in aanmerking zou kunnen komen als tijdelijke opslaglocatie is de sporendriehoek. Omdat het om schone bagger gaat, zou dit als aarde kunnen blijven liggen. Wel zou er een wal van ca. 1, 80 meter om de locatie moeten komen. Het is een unieke mogelijkheid om in Lunetten te kunnen beginnen met een lokale baggeropslag. De HDSR hebben geld en een projectgroep beschikbaar gesteld. De gemeente is een probleem, vanwege de verschillende diensten die bij het baggeren betrokken zouden moeten worden. Er zou daarom een projectgroep moeten komen, maar het ontbreekt aan menskracht vanuit de gemeente. Er komt een bewonersavond om te kijken of er draagvlak is, de datum van deze avond hangt van de gemeente af, die willen aan deze avond meewerken. De gemeente moet geactiveerd worden om de projectgroep op te starten. De vraag is of de wijkraad iets kan doen. Harm v.d Heiligenberg (wijkraad Zuid) denkt aan de mogelijkheid om het op het wijkprogramma 2003 te plaatsen en vraagt Gertjan om iets op papier te zetten.

– Werkgroep KuCuLu: Culturele brunch en Kunstroute waren goed bezocht. Er is een vergadering gepland, ideeën voor activiteiten kunnen bij Gertjan ingeleverd worden. A.s. vrijdag is er een bijeenkomst over de Musketon.

– Wijktuinenproject: De wijktuin is geopend bij kinderboerderij de Koppel. Het opstarten gaat traag, de verwachting is dat er maandelijks vergaderd gaat worden. De klussenbus en de stadsboerderij werken goed mee.

– Werkgroep LunettenLeeft: Voor de uitwerking van de planidentificaties ?Veiligheid en Sociale samenhang? zal geen geld op de begroting komen. De bewoners van de buurten Frans Lunetten en Filipijnen hebben hier bericht over gehad. Wel zouden kleine dingen gerealiseerd kunnen worden met geld uit andere potjes (bijv. Integrale veiligheidsproject en leefbaarheidsbudget). Over de planidentificatie ?as Musketon-Furkaplateau? is niets nieuws bekend, de laatste bijeenkomst is in juni geweest.

– Werkgroep Lunetjes: Het is de bedoeling om de schoonmaakacties een structureel karakter te geven. Op 12 oktober is 1,6 ton vuil opgehaald tegen 10 ton in maart (en 50 ton in 1996). De opkomst was redelijk, ca. 300 mensen, waaronder veel kinderen. Een aantal buurtjes scoorden slecht qua vrijwilligers. De vraag is of er 1 of 2x per jaar een schoonmaakactie gehouden moet worden. Omdat de RHD niet voldoende materiaal beschikbaar kon stellen, wordt overwogen om zelf wat materiaal aan te schaffen.

– Wijkdag: De datum voor de wijkdag in 2003 wordt waarschijnlijk 23 augustus 2003. Op 9 december is hiervoor het eerste overleg, waarbij nagedacht wordt over het thema. Wie heeft een idee? Harm denkt aan een thema met jong en oud.

– Werkgroep Musketon: Er is niet genoeg geld om alles te doen bij de verbouwing van de Musketon. Er is in ieder geval een beetje geld voor o.a. het verplaatsen van de ingang richting winkelcentum. Op vrijdag 1 november a.s. is er weer een bijeenkomst van de werkgroep. Deze zal voornamenlijk over de programmering van de Theaterzaal gaan.

6. Rondje Politiek

– Een aantal reacties op dit agendapunt: de fracties iets voorleggen / niet achteraf toetsen, nieuwe items bijv. projecten wijkraadpleging / iets om op de politieke agenda te krijgen / lijst van 2 jaar geleden was goed, concreet, meetbaar, weer een soortgelijke lijst / concrete punten / BOLaandachtspunten en aktielijst / fracties uitnodigen voor het lobbyen, netwerken, wat speelt er per partij / inhaken op ?het de wijken ingaan? van politici.

– Bij KuCuLu leven er ideeën over een politiek café in de Musketon. Misschien is het een idee om thema-avonden/discussie-avonden met de raadscommissie te organiseren.

– Doel is om kennis te maken met de fracties en Lunetten op de politieke agenda te houden.

– Er gaat een voorstel uitgewerkt worden om 1 fractie een ½ uur per BOL-plenair uit te nodigen. Hein is voortrekker, Wim C. doet ook mee en Harm heeft interesse in het voorstel.

7. W.v.t.k. /rondvraag

– Goeree: A.s. vrijdag (1/11) komen er nieuwe stukken met betrekking tot de kredietaanvraag Herbouw gymzaal Goeree/nieuwbouw NSO. Een van de oplossingen zal mogelijk het opschuiven van de huidige noodlokalen in het groen en de ander 4 er naast zetten. Hierdoor zal ook een gedeelte van de andere speelplaats verdwijnen. En misschien een structurele plek.

– Winkelcentrum Lunetten: Het plan van de winkeliers gaat in afgeslankte plan door. Vandaag (29/10) heeft het college het besluit genomen om een planidentificatie op te stellen, waarin aangegeven zal worden aan welke randvoorwaarden de verdere planontwikkeling voor het winkelcentrum moet voldoen.

– Het BOL heeft een uitnodiging ontvangen om de uitreiking van de veiligheidsprijs bij te wonen op 21 november a.s. Frans Lunetten is een van de projecten. Wie daar naar toe wilt, kan zich voor 5 november a.s. opgeven bij Monica, zij geeft dit dan door aan de gemeente.

– Anny vraagt of de actuele post buiten de vergaderingen om aangekondigd kan worden en niet alleen op de maandelijkse agenda: De post die niet kan wachten tot de volgende vergadering wordt over het algemeen al doorgestuurd naar de BOLlers.

Aktiepunten uit deze vergadering:

– Wijkraad vaardigt iemand af naar de BOL-vergaderingen. (pnt. 3)

– BOL en Wijkraad wisselen notulen en agenda?s uit. (pnt. 3)

– Hein en Wim maken voorstel voor ?rondje politiek?. (pnt. 6)