Verkeer, lucht en geluid

Ontsluiting Lunetten

Thema-avond ‘de ontsluiting van Lunetten’ 27-10-2003

Aanwezig: ca. 80 mensen te weten 62 volgens presentielijst (waarvan 6 uit de omgeving van Lunetten), 6 van het BOL, Ronald Tamse (gemeente Utrecht, afd. verkeer), Arnoud Teljeur (Rover).

Voorzitter: Hein van Kruysdijk (BOL)

Verslag: Monica Denneman (BOL)

Inleiding door voorzitter BOL, Hein van Kruysdijk

Doel avond:

– Inventariseren wat er nog gewenst is aan OV, auto, fiets en natuur verbindingen.

– Meningspeiling over voordelen (kansen) en nadelen (bedreigingen) van extra verbindingen.

– Wat betekent deze avond voor de inzet BOL mbt Furkaplateau en de ontsluiting.

Aanleiding:

– Planidentificatie Furkaplateau nu ter inspraak bij gemeente; 10 november toelichting in Musketon van 19.30 tot 21.30 uur.

– plannen tot spoorverdubbeling: laatste kans voor mogelijke verbindingen onder spoor door. Spoorverdubbeling is uitgesteld.

– geplande uitbreiding Aristo: nieuw gebouw 65 meter, parallel aan spoor.

Huidige verbindingen van Lunetten:

– Auto: via één ontsluitingsweg voor auto?s richting ’t Goyplein (calamiteiten, druk in spits).

– Nieuwe Houtense weg (wordt mogelijk opgeheven).

– OV: trein, bus 8, 1, 31 Lijn 20 opgeheven.

– Fiets: vele mogelijkheden,

– Natuur: behoorlijk geïsoleerd. Geen grote natuurverbindingen met omgeving. Duiker naar spoordriehoek.

Beschikbare info:

– Website meningen (woonwijk, lage aantrekkelijkheid woningen, winkelcentrum niet al te aantrekkelijk, 2 wegen veiliger, stimuleert autogebruik, bus wenselijk, verkeerslichten zijn nu belabberd ingeregeld, sluipverkeer, milieu, bus hoger frequenties, ontsluiting auto naar Zeist/Bunnik gewenst, overlast).

– Enquête BOL dec. vorig jaar Furkaplateau (meer groen en blauw, gezellig, vriendelijk, geen kantoren, doortrekken Wetering).

– Wijkraad/wijkvisie (max. 6 bouwlagen, groen ingericht, sociaal veilige inrichting).

Autoverbindingen waarschijnlijk het meest controversieel. Willen bewoners die?

Steun lijkt aanwezig voor een OV verbinding met Koningsweg.

Veiligheidsanalyse, steun OV Koningsweg, verdeeldheid auto.

OV verbinding onder spoor is wegens ruimtegebrek niet verenigbaar met Nieuwe Houtenseweg, de busbaan gaat daar al schuin naar beneden.

Price/Waterhouse en Aristo (oud) leeg. Waarom nieuw gebouw.

Spreker Ronald Tamse :

– Toelichting op Lunetten situatie, verkeersplannen mbt Lunetten.

– Standpunt gemeente tav autoverbinding via Opaalweg, Koningsweg.

– Mogelijkheden van ondertunneling voor OV/auto van het spoor.

– Beantwoorden van vragen.

Spreker Arnoud Teljeur:
– Wat zijn de stedelijke verkeersplannen, hoe past Lunetten daar in.

– Wenselijkheid van OV-verbindingen Lunetten met Utrecht Oost/de Uithof/Rijnsweerd/Bonifaciuscollege.
– Waarom is de ringlijn van Lunetten naar Oost opgeheven?

– Beantwoorden van vragen.

Inleiding door Ronald Tamse van de gemeente Utrecht, afdeling Verkeer

Ronald Tamse werkt bij de afdeling verkeer, welke valt onder de Dienst Stadsontwikkeling (DSO). De verantwoordelijke wethouder is Yet v.d. Bergh. Ronald woont zelf ook in Lunetten.

– Het verkeer werkt met een ringenmodel. De A27, A12, A2, rondweg Overvecht/Zuilense ring vormen het rondje om de stad. Vanuit dit rondje gaan er wegen naar delen van de stad, de zogenaamde inprikkers. Deze inprikkers komen uit op de stedelijke binnenring.Vanaf de stedelijke binnenring kan men naar binnen of naar buiten. Dit wegennet vormt een trapsgewijs systeem.

– Lunetten is niet slechter af dan andere delen van de stad. Er worden regelmatig metingen gedaan en overal is er een toename van het autoverkeer (zie het artikel d.d. 27-10-2003 uit het Utrechts Nieuwsblad, welke is toegevoegd in de bijlage)

– Niet alleen de Lunettenbaan staat vol, maar ook ?t Goylaan richting ?t Goyplein

– Afwegingen maken in verband met beschikbaar budget: het aantal autobezitters aan de westzijde (Leidsche Rijn) van Utrecht wordt steeds groter dan aan de oostzijde. Men is constant bezig met het bekijken waar het beschikbare geld het beste aan uitgegeven kan worden.

– De Lunettenbaan heeft 2 rijbanen voor inkomend verkeer en 2 rijbanen voor uitgaand verkeer. Dit is voldoende voor Lunetten, het probleem wordt veroorzaakt door ?t Goyplein en niet door de Lunettenbaan. Lunetten heef als wijk geen 2e ontsluiting nodig, de capaciteit van de Lunettenbaan is voldoende met betrekking tot het aantal woningen.

Vragen:

  • Iemand die regelmatig rond 8.30 uur de wijk met de auto uitrijdt, vraagt zich af waar de file staat, waar iedereen het altijd over heeft, zij ziet hem namelijk nooit. Antwoord : De aanwezigheid van een file heeft ook met gevoel te maken, de een spreekt eerder over een file, terwijl de ander het eerder heeft over wat langer wachten voor een verkeerslicht.
  • Een tweede uitweg geeft een gevoel van veiligheid. Antwoord : 1. Kan ik die wijk uit? 2. Kunnen de hulpdiensten op tijd bij mij zijn? Over de bereikbaarheid door hulpdiensten is een overleg. Hulpdiensten maken over het algemeen gebruik van ondergeschikte wegen. Wat betreft de angst voor ontploffing van/bij de BP: de kans hierop is zeer klein. Wanneer er iets gebeurt in/bij Lunetten is het niet de bedoeling om direct de wijk te verlaten, maar te wachten op instructies. Bij een eventuele evacuatie zal dat per bus gebeuren en niet per auto. (zie ook onder ?Overige vragen en opmerkingen?) Wanneer de Lunettenbaan voor enkele dagen versperd zal zijn, zal waarschijnlijk de Brennerbaan tijdelijk geschikt gemaakt worden voor autoverkeer.
  • Waarom is vanaf de Opaalweg een dure weg aangelegd naar Lunetten voor alleen de bus? Antwoord : De reservering was gedaan voor een weg voor autoverkeer, maar toen de weg werd aangelegd, was het beleid autoverkeer naar de binnenstad te ontmoedigen en is deze weg een busbaan geworden.
  • Reactie uit de zaal: Als doorstroming niet via ?t Goyplein kan dan via Furkaplateau de wijk uit.
  • Het verkeer op ?t Goyplein is de bottlenek, waarom dat niet aanpakken? Antwoord : Het meeste verkeer gaat naar de Waterlinieweg, deze weg was rijksweg. Het is de wens op (langere) termijn te bekijken hoe de Waterlinieweg beter past en functioneert binnen het ringenmodel.
  • reactie uit de zaal: De suggestie om via de Opaalweg richting Ouderijn/prins Clausbrug een nieuwe route te maken zou een nieuwe binnenring opleveren.
  • De plannen voor de Waterlinieweg op maaiveld waren er al eerder, waarom is dit nooit gedaan? Antwoord : Er was nooit geld.
  • Reactie uit de zaal: In de spits is het Diakonessenziekenhuis niet te bereiken.
  • Reactie uit de zaal: De woningen van de Lunettenberg staan dicht op de Brennerbaan. Hier zit een spanningsveld tussen.
  • Heeft Lunetten en 2e ontsluitingsweg nodig? Ja, met 1 reden: vanwege de veiligheid. De BV Lunetten (bouwer van Lunetten) kreeg bij de bouw mee dat er 2 wegen moesten komen. Als de Nieuwe Houtenseweg niet meer kan zal er een 2e ontsluitingsweg moeten komen. Antwoord: Er is nog geen besluit om de Nieuwe Houtenseweg af te sluiten. Het viaduct waar deze overheen gaat is van de spoorwegen en nodig voor de spoorverdubbeling. ProRail zoekt mogelijkheden om de weg daar te houden.

Inleiding door Arnoud Teljeur van Rover

Er is een nieuw stedelijk vervoersplan in de maak. De verwachting is dat er een 2x zo hoge verkeersdruk komt op de A27 en A12 met gevolgen voor het milieu. Deze drukte heeft te maken met het uitdijen van Almere en de bouw van Leidsche Rijn. Een en ander komt terug via het wijkbureau, het BOL zou ook hierover een avond kunnen organiseren.

– Wat betreft het Openbaar Vervoer is Lunetten de best ontsloten wijk van Utrecht: lijn 1, 8, 31, ringlijn en station. In de toekomst zal met de komst van het Randstadspoor (spoorverdubbeling) een hogere frequentie treinen zijn, 6 tot 8 keer per uur. Oorspronkelijk was station Lunetten ter hoogte van het viaduct van de Waterlinieweg gepland. Door de spoorverdubbeling wordt dit zeker niet meer mogelijk, ter plaatse daar zouden bij de spoorverdubbeling dive unders komen. De voorkeur van Arnoud gaat uit naar een dubbelstation voor de sporen Den Bosch v.v. en Arnhem v.v.

Op dit moment kan niemand zeggen, hoewel het jaar 2010 genoemd wordt, wanneer de spoorverdubbeling precies komt.

– Ringlijn 20 is opgeheven, omdat dit het minst bezette deel van de ringlijn was. Dit is een besluit van het Bestuur Regio Utrecht (BRU = overleg van de gemeente Utrecht en 9 gemeenten hieromheen over o.a. het Openbaar Vervoer.) Er is gekozen voor de goedlopende busverbinding tussen Maarssen-station Utrecht CS- Uithof. Verbeteringen voor deze verbinding worden betaald met de opheffing van lijn 20.

– Reactie uit de zaal: Op dit moment heeft de Koningsweg helemaal geen busverbinding meer. Eerder heeft de streekbus richting Bunnik al een andere route gekregen.

– Er zijn plannen voor een busverbinding Leidsche Rijn-Lunetten-Uithof. Hiervoor is ondertunneling van het spoor bij Lunetten nodig. Het zal een forse busverbinding worden.

– Ontsluiting van Lunetten richting de Uithof geeft veel drukte.
– Door ontsluiting van Lunetten richting Uithof is een verbinding mogelijk met nieuw station langs de spoorlijn Utrecht-Arnhem v.v.

– ROVER is geen voorstander van HOV deels via het spoor.
– Reactie uit de zaal: Tussen 7.30 en 9.30 uur (spits) is er geen mogelijkheid meer om snel van Lunetten naar Utrecht-Oost (Bonifatiusschool, Diakonessenziekenhuis) te gaan met wegvallen van lijn 20 en drukke spits. Scholieren gebruiken nu massaal de fietsbrug (Laan van Kovelswaarde) naar de Koningsweg.

– De Prins Clausbrug is in eerste instantie gerealiseerd voor het Openbaar Vervoer en fietsers tussen Kanaleneiland en Leidsche Rijn, maar is nu ook voor autoverkeer. De prins Clausbrug zal deel uitmaken van de HOV om de Zuid. De andere OV-route gaat via de Vleutenseweg.

– De vraag is of de ontsluiting/ondertunneling te maken heeft met de spoorverdubbeling.

Inspreker 1:

Een ontsluiting via de Koningsweg geeft dezelfde problemen als bij de Lunettenbaan. De Koningsweg is ook smal, het verkeer zal door een flessenhals moeten. Inspreker heeft voorkeur voor een ontsluiting via de Brennerbaan.

Extra argumenten voor en tegen een 2e ontsluiting:

– Auto?s richting Utrecht-Oost, Bunnik/Zeist moeten nu omrijden, voor het milieu is het beter dat er een snellere route komt.

– Voor geluid/stank geen 2e ontsluiting, met de fiets kom je makkelijk de wijk in en uit

– Waarom dure HOV-verbindingen als je makkelijk en snel via Utrecht CS naar de Uithof kan?

– Graag een waterverbinding om te kanoën naar de Kromme Rijn vanuit Lunetten.

Overige vragen en opmerkingen:

– Voor het geval de Opaal weg een autoweg/busbaan wordt is het nu al mogelijk om subsidie te krijgen voor dubbele beglazing

– Inprik ?t Goyplein naar binnenring en inprik naar Lunetten wijzigen (zie inleiding Ronald Tamse). Antwoord Ronald Tamse: Dit is een pure benadering vanuit Lunetten.

– Risicoprofiel voor Lunetten (rampenplan). Antwoord Ronald Tamse: het ontploffen van de BP wordt op dezelfde manier benaderd als een ontploffing van een benzinepomp aan de andere kant van de stad. Er wordt gebruik gemaakt van scenario?s van soorten rampen, niet van rampenplannen per wijk/buurt. Voor een evacuatie van de wijk zelf hebben we de Lunettenbaan, de Brennerbaan en de Nieuwe Houtenseweg. In geval van een evacuatie zal men niet per auto de wijk uitmogen maar er met bussen uitgaan.

– Een vraag over de spoorverdubbeling ter hoogte van de Wadden kan Ronald Tamse niet volledig beantwoorden. Hij meent dat de spoorverdubbeling bij Engelsmanplaat aan de binnenkant zal plaatsvinden en verderop aan de buitenkant.

Peiling aan het einde van de avond wees uit dat ca. 2/3 van de aanwezigen tegen een 2e auto-ontsluiting en ca. 2/3 tegen ondertunneling van het spoor is ten behoeve van Openbaar Vervoer.

Hein van Kruysdijk bedankt de aanwezigen, sluit de avond af en geeft aan dat er op 10 november a.s. er een informatie-avond van 19.30 tot 21.30 uur zal plaatsvinden over het Furkaplateau in de Musketon.Van de mogelijkheid om persoonlijk van gedachten te wisselen met Ronald Tamse en Arnoud Teljeur, waarvan diverse aanwezigen gebruik gemaakt hebben, is geen verslag gemaakt.

Bijlage 1:

De informatie vanaf de flappen :

Ondertunneling spoor voor OV

Voor

– busverbinding Uithof ? Lunetten ? Leidsche Rijn v.v.

– verbinding mogelijk met eventuele 2e station langs de spoorlijn Utrecht ? Arnhem v.v.

– aantrekkelijkheid voor de wijk (economische activiteit)

Tegen

– extra verkeersdruk door extra buslijn

– geldverspilling, nieuwe OV-verbinding is voor Lunetten niet nodig (genoeg OV-verbindingen

Extra auto-ontsluiting

Voor

– gevoel van veiligheid (2 kanten in en uit)

– extra capaciteit ter ontlasting van ?t Goyplein

– voorkomen van omrijden (minder milieu-belasting)

Tegen

– niet nodig (Lunettenbaan heeft genoeg capaciteit)

– sluipverkeer

Bijlage 2:

Artikel uit het Utrechts Nieuwsblad van 27 oktober 2003

Nederlander niet uit z?n auto te slaan

DEN HAAG (GPD) – Het aanpakken van woon-werkverkeer om de files te verkorten heeft weinig zin. De automobilist zit tijdens de traditionele file-uren namelijk niet enkel in de auto om te gaan werken maar voor van alles en nog wat.

Dat concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) na een onderzoek naar autogebruik. Het rapport ?Mobiel in de tijd? verschijnt vandaag. Het SCP stelt dat automobilisten vaak geen alternatief hebben dan te rijden tijdens de spits.

Zeker 30 procent van de kilometers in de spits heeft niet met werk te maken. Op vrijdagmiddag is zelfs meer dan de helft de mensen op weg naar een vrijetijdsbesteding, of op pad voor de boodschappen of om de kinderen van school of het kinderdagverblijf te halen.

Het SCP keert zich daarom tegen de spitsvergoeding. Zo?n heffing kan volgens onderzoeker Harms alleen effect hebben als ook andere maatregelen getroffen worden. Mensen moeten alternatieven hebben. ,,Een vergaande verruiming van de openingstijden van instanties, bedrijven en winkels en flexibeler werktijden zouden een eerste bijdrage kunnen zijn.??

Uit de auto krijg je de Nederlanders volgens het SCP niet meer. Daarvoor zijn ze net als de Amerikanen te autoafhankelijk. Het aantal uren vrije tijd neemt af, waardoor mensen tijd proberen in te halen door met de auto te reizen. De plek waar de vrije tijd wordt doorgebracht, is steeds vaker ver van huis. Het werk is vaak ook in een andere stad. En er zijn steeds meer eenpersoonshuishoudens.

Die mensen zoeken toch gezelschap en doen dat met de auto. Al met al zit de gemiddelde Nederlander 4,5 uur per week in de auto. In 1975 was dat slechts 3 uur. Het aantal auto’s nam sinds de jaren zestig toe van 600.000 tot 6,5 miljoen. Tegenwoordig heeft slechts één op de vier huishoudens geen auto. Eén op de vijf huishoudens heeft er twee en één op de vijftig beschikt zelfs over drie of meer auto’s.

Het totaal aantal kilometers dat wordt gereden is de afgelopen veertig jaar gestegen van 40 miljard naar 225 miljard. Elke woensdag zijn in de ochtendspits rond 8.15 uur ruim 2 miljoen Nederlanders onderweg. Woensdagochtend is het drukste moment.

Bijlage 3: artikel www.lunetten.nl

Redactie 28-10-2003

Ontsluiting OK, maar niet meer autoverkeer door de wijk

Op de BOL-avond over de ontsluiting van Lunetten bleek dat de overgrote meerderheid van de 60-80 aanwezigen tegen ondertunneling van het spoor is ten behoeve van een snelle busverbinding. In de discussie op de website en op de avond zelf was aanvankelijk weinig van tegenstand te merken totdat Arnoud Teljeur van de Stedelijke Verkeersgroep duidelijk maakte dat een eventuele ondertunneling van het spoor onderdeel is van de plannen voor een HOV verbinding tussen de Uithof en Leidsche Rijn via Lunetten. De stemming sloeg meteen om. Arnoud Teljeur vertelde ook dat de voorspellingen laten zien dat zowel het verkeer op de snelwegen langs Lunetten, de A12 en de A27, zal verdubbelen.

Ook de verdere ontsluiting voor autoverkeer leverde een tweederde meerderheid op voor de tegenstanders. Dit komt overeen met de verhouding in standpunten in 32 bijdragen op de discussiepagina op deze website.

Ronald Tamse, ambtenaar van de dienst Verkeer maakte duidelijk dat de huidige ontsluiting via de Lunettenbaan op zich voldoende capaciteit heeft. Het probleem zit bij ’t Goyplein en niet in de capaciteit van de Lunettenbaan. Ook blijken er misschien toch nog mogelijkheden te zijn om de Nieuwe Houtenseweg voor autoverkeer te behouden als de spoorverdubbeling een feit is. In noodgevallen kan ook de Brennerbaan gebruikt worden. Historisch gezien had de Brennerbaan de tweede ontsluiting moeten worden, maar deze is vervallen omdat de Waterlinieweg toch niet is afgegraven. Openstelling van de Brennerbaan voor verkeer naar het centrum past niet in het gemeentebeleid. Ronald Tamse maakte ook duidelijk dat Lunetten de komende jaren weinig aandacht krijgt omdat de ontsluitingsproblemen van Leidsche Rijn veel groter zijn.

De OV-ontsluiting tijdens de spits richting Oost m.n. Diaconesseziekenhuis en scholen zoals het Bonifatius College bleek nog wel een probleem omdat lijn 12 niet in die buurt stopt in de spits. Het bleek dat de bestaande ringlijn naar Oost per september is opgeheven omdat op regionaal niveau de voorkeur wordt gegeven aan de lijn Uithof-Maarssen.

Een ontsluiting van de Oud-Wulverbroekwetering onder het spoor door blijkt tenslotte op warme steun van kanoliefhebbers te kunnen rekenen. Kano-ers hopen er op dat zodoende Lunetten een open waterverbinding krijgt met de Kromme Rijn.