Nieuws

Notulen openbare BOL van dinsdag 18 maart 2008

Notulen vergadering BOL van dinsdag 18 maart 2008

Aanwezig: Hein van Kruysdijk (voorzitter), Christien Bolt, Baukje Groenendijk, Ewold Gussenhoven, Ruud Kamp, Lou Gast, Abel Perdon, Bert Bakker, Jan Ruys (vanaf 21.15 uur), Maarten Brinkman (notulist)

Afmeldingen: Ties Bressers, Anny Koenders, Inge Puyman, Dennis Jonkhout

Opening

De voorzitter opent de vergadering om 20.05 uur.

Nieuwe structuur BOL

Er wordt gediscussieerd naar aanleiding van de vragen aan BOL-plenair: is de inhoud van BOL-plenair aantrekkelijker geworden en ervaren de deelnemers van BOL-plenair een informatieachterstand als gevolg van het feit dat zaken al in de kerngroep zijn afgehandeld.

Veranderingen zijn nog niet geconstateerd; het zal enige tijd duren, is het vermoeden, voordat die zijn doorgedrongen. Een informatieachterstand wordt wel ervaren. Dat de BOL-kerngroep zaken afhandelt is geen probleem, als BOL-plenair maar geïnformeerd wordt. Besloten wordt de besluitenlijst van BOL-kern in het vervolg onder de deelnemers van BOL-plenair te verspreiden. De voorzitter zal de taken van BOL-kern en ?plenair de volgende keer aan de besluitenlijst toevoegen.

Vervolgens ontstaat discussie over de vraag hoe we als BOL bekender kunnen worden en over de vraag hoe we de website moeten gebruiken. Vragen die niet gemakkelijk te beantwoorden zijn.

Vaststellen agenda

Er worden enkele punten aan de agenda toegevoegd die voor de reeds geagendeerde punten worden besproken.

Informatieavond ProRail

Op dinsdag 1 april is er in Aristo een informatieavond van ProRail over de aanstaande spoorverdubbeling. In verband met deze avond begint de vergadering van de BOL-kerngroep om 21.00 uur.

Nirov-studiedag

Bert wijst op een Nirov-studiedag over de houdbaarheid van ?bloemkoolwijken?, zoals Lunetten, op 29 mei in Lunetten: Betere Buurten, van visie naar beheerplan . Het BOL zou daar, volgens hem, vertegenwoordigd moeten zijn.

Jeu de boulesbaan

Anneke van de Ven, projectleider van de wijkakkoorden, heeft gevraagd of er van het BOL inzet kan worden verwachtten gunste van een jeu de boulesbaan in Lunetten. Besloten wordt hierop in te gaan, mits de baan op openbaar terrein komt. BOL-kern zal deze zaak afhandelen.

Reactie Micha Stolzenburg

Er wordt besloten te reageren op de reactie van Micha Stolzenburg over de aanpassingen aan de Lunettenbaan (kwestie van wel of niet verplaatsen van bushalte).

Postlijst

De voorzitter zal de stukken over ?opplussen? naar Bert sturen.

Mededelingen

De subsidieaanvraag voor de Dag van het Park is gehonoreerd.

Notulen vergadering BOL 19 februari 2008

Naar aanleiding van de notulen: het bestuursadvies m.b.t. de gebiedsvisie Lunetten is bijna klaar; dat betekent dat het hopelijk binnen een maand op de agenda van B&W komt te staan. Daarna volgt een informatie/inspraak ronde op het concept plan. (Projectleidster Martine Sluyter op 27 februari 2008)

Wijkavond openbare ruimte

Het voorstel is om van de beoogde thema-avond een wijkavond te maken. Aan de orde zouden kunnen komen:

. Leefomgeving, zoals beschreven in het Inbo-rapport

. ?Midterm-review? van het wijkbureau, afgeleid van de Wijkvisie 2003-2012.

. Wijkenquête, die beheer van de openbare ruimte op nummer drie van de problemen top vijf zette

. Reorganisatie Dienst Stadswerken

. Samenwerking met de wijkraad.

Er is een optie op 24 juni (theaterzaal Musketon).BOL-plenair delegeert afhandeling aan BOL-kern.

Stand van zaken werkgroepen

. Veiligheid: Er moet zo snel mogelijk een vergadering komen om de taakverdeling vast te stellen. De voorzitter zal Pieter van der Zouwen vragen deze vergadering te beleggen.

. Lucht en Geluid: de gemeente gaat de ALU toelichten. Er komt een herbezinning op de rol van de werkgroep in de groep die namens Utrecht heeft geageerd tegen de verdubbeling van de A 27. Men kan zich beter gaan concentreren op de Waterlinieweg.

. Lunetjes/Wilgenknot: geen nieuws.

. Salamanderpoel: geen nieuws.

. Wijkdag: Portes heeft zich teruggetrokken uit de organisatie van de wijkdag. Het BOL doet dit jaar in ieder geval mee. De voorzitter zal bij Portes de maatschappelijke verantwoordelijkheid van deze welzijnsorganisatie aan de orde stellen. Er volgt een discussie over de vraag of we moeten doorgaan met het organiseren van wijkdagen en over de vraag hoe we te weten kunnen komen hoe de bewoners over de wijkdagen denken; of er voldoende draagvlak is. Christien zal met Jo Leenders, de organisator van de BOL-loop, overleggen over betere publiciteit.

Rondvraag

Lou vond deze vergadering geen goed voorbeeld van hoe BOL-plenair hoort te zijn; er waren te veel kleine puntjes.

Ruud sluit zich hierbij aan.

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 22.15 uur.

Actielijst

. Christien stuurt voortaan de besluitenlijst van BOL-kern mee met de vergaderstukken van BOL-plenair

. Hein zal de taken van BOL-kern en ?plenair de volgende keer aan de besluitenlijst toevoegen

. BOL-kern zal de vraag of het BOL zich zal inzetten voor een de jeu de boulesbaan afhandelen

. BOL-plenair delegeert de organisatie van de wijkavond aan BOL-kern.

. Hein zal Pieter van der Zouwen vragen een vergadering van de werkgroep Veiligheid te beleggen.

. Hein zal bij Portes de maatschappelijke verantwoordelijkheid van deze welzijnsorganisatie aan de orde stellen.

. Christien zal met Jo Leenders overleggen over publiciteit voor de BOL-loop.