BOL notulenNieuws

Notulen openbare BOL van dinsdag 15 april 2008

Notulen vergadering BOL van dinsdag 15 april 2008

Aanwezig: Hein van Kruysdijk (voorzitter), Baukje Groenendijk, Ewold Gussenhoven, Ruud Kamp, Lou Gast, Abel Perdon, Bert Bakker, Wim v.d. Brink, José Mast (Kopersvereniging Zwarte Woud), Christien Bolt (notulist)

Namens de tuindersvereniging De Groene Lunet: Astrid van Laar, Fons Valk (voorzitter), Sharon Unsworth

Afwezig m.k.: Maarten Brinkman, Dennis Jonkhout, Anny Koenders

Opening

De voorzitter opent de vergadering om 20.05 uur.

Spoorverdubbeling

De vertegenwoordigers van de tuindersvereniging geven aan wat het gevolg van de spoorverdubbeling is voor hun complex. Bij de huidige stand van zaken verliezen ze ongeveer één derde van hun grondgebied t.b.v. compensatie oppervlaktewater. Dat werd pas duidelijk op de informatieavond van ProRail op dinsdag 1 april jl. Ze werden door de informatie overvallen.

De tuinen liggen op gemeentegrond en er moet 2500 m2 gecompenseerd worden.

Ze hebben inmiddels contact opgenomen met de AVVN, de landelijke koepel van amateurtuinders. De AVVN fungeert als gesprekspartner van de gemeente. Ambtenaren bleken niet bekend met het verlies van de grond.

Alternatieven die de revue passeren:

compensatie van het wateroppervlak elders;

verplaatsing van een aantal tuinen (bijv. naar de voormalige paardenwei);

verplaatsing van het hele complex (sporendriehoek).

Aanvullingen op de Aandachtspunten spoorverdubbeling

M.b.t.. pt. 1 t/m 4:

Is het mogelijk om de aan- en afvoerroutes voor de werkzaamheden via de Koningsweg te laten lopen?

M.b.t. punt 7:

Is een zoveel mogelijk trillingsvrije fundering voor de betonconstructies van de ‘dive-unders’ een voorwaarde bij de aanbesteding van de werkzaamheden?

M.b.t. punt 8 :

Ook een geluidsscherm aanbrengen vanaf de spoorwoningen aan de Engelsmanplaat tot aan de Waterlinieweg ter bescherming van het Beatrixpark als ecologisch kerngebied en de bewoners van het fort Lunet 3.

N.B. Bij de keuze van de geluidsschermen uitgaan van geluidsabsorberende schermen en aandacht voor mogelijkheid van doorzicht.

M.b.t. punt 9 :

Naast de huidige hoofdfietsroute kan van de eventuele mogelijkheid om de onderhoudsweg achter Engelsmanplaat te gebruiken als snelle fietsverbinding tussen Houten en het centrum alleen sprake zijn als er ter hoogte van zalencentrum Aristo voor een goede aansluiting via het Furkaplateau naar de Nieuwe Houtenseweg wordt gezorgd.

M.b.t. punt 10 :

Door de compensatie oppervlaktewater verliest ATV De Groene Lunet een substantieel deel van haar oppervlakte. Zijn er alternatieven voor de compensatie? Wordt de tuindersvereniging elders gecompenseerd, bv. in de Sporendriehoek?

M.b.t. punt 13:

De mogelijkheid onderzoeken om de huidige fietstunnel te gebruiken als ecologische verbinding.

 

Algemeen :

In 2003 zijn toezeggingen gedaan over de oprichting van een klankbordgroep en een speciale informatieavond over geluid. Tijdens de informatie-avond op 1 april 2008 is daarover niets medegedeeld.

Hoe wenselijk/mogelijk is een eventuele spoorverbinding Utrecht/Breda langs de A27 via station Lunetten?

In juni ligt het Ontwerp Tracé Besluit (OTB) ter visie. Besloten wordt om op korte termijn een afspraak te maken met ProRail om de eerder geformuleerde aandachtspunten + aanvullingen te bespreken.

Vaststellen agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Postlijst

Geen opmerkingen.

Notulen 18 maart en besluitenlijst 1 april

Worden ongewijzigd vastgesteld.

Voorbereiding wijkavond leefomgeving

De voorbereidingsgroep is zich aan het oriënteren. Er is contact geweest met het NIROV en er zijn afspraken gemaakt met Alex Sievers van Inbo (auteur van het rapport Lunetten leeft 2001-2026) en Martijn Ubink van Bureau Middelkoop.

Via het wijkbureau kan één van de leden van de voorbereidingsgroep deelnemen aan de studiedag Verbeterde buurten.

Opzet van de avond: wat is het leidend thema?

Ook aandacht voor de reorganisatie bij stadswerken.

Wijkraad erbij betrekken.

Heeft het verbannen van studenten uit de ?Vogelaarwijken? gevolgen voor ondermeer Lunetten?

Leefomgeving in sociale context, in relatie tot de wijkakkoorden.

Welke variabelen zijn de komende vijf jaar beïnvloedbaar in relatie tot de wijkakkoorden.

Wat zijn relevante factoren voor het welbevinden van mensen en welke zijn beïnvloedbaar? Wat is de invloed van de gemeente hierop (financiële middelen).

Sociale activiteiten op buurtniveau; bevordering sociale cohesie. Leefbaarheid moet uit de mensen komen.

Het neerzetten van een perspectief voor de komende vijf jaar.

Naast Hein en Christien geeft Bert zich op voor deelname aan de werkgroep. Abel trekt zich terug nadat Bert bedenkingen heeft geuit bij het voorbehoud dat hij maakt ten aanzien van zijn inzet.

Stand van zaken werkgroepen

. Veiligheid : er is 23 april weer een overleg met het wijkbureau en de politie. Verder wil men, om de werkgroep Veiligheid te promoten, op 17 mei een actie Preventie en voorlichting fietsendiefstal houden in het winkelcentrum.

. Lucht en Geluid : Leden van de werkgroep zijn op 14 april naar de bewonersbijeenkomst Utrechtse lucht moet schoner geweest.

. Lunetjes/Wilgenknot : 22 april eerste overleg werkgroep Lunetjes. Datum: 4 oktober.

. Salamanderpoel : Binnenkort wordt de opzet/functioneren van de poel geëvalueerd.

. Wijkdag : de wijkdag is op verzoek van de winkeliers verschoven naar 20 september. Over het niet meedoen van Portes heeft Hein heeft binnenkort een gesprek met Jos Berkers, directeur van Portes. De Musketon is wel gedeeltelijk beschikbaar. Jo Leenders is bereid weer mee te doen met de organisatie van de BOL-loop

Rondvraag

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 22.15 uur.

Actielijst

BOL-kern zal de vraag of het BOL zich zal inzetten voor een de jeu de boulesbaan afhandelen. Is gebeurd .

. Hein zal Pieter van der Zouwen vragen een vergadering van de werkgroep Veiligheid te beleggen. Is gebeurd.

. Hein zal bij Portes de maatschappelijke verantwoordelijkheid van deze welzijnsorganisatie aan de orde stellen. Met beheer (Arjan Driessen) is hierover gesproken, een gesprek met Jos Berkers volgt.

. Christien maakt een afspraak met ProRail

. Hein zal de taken van BOL-kern en ?plenair de volgende keer aan de besluitenlijst toevoegen.