Nieuws

Notulen van dinsdag 27 januari 2009

Notulen van dinsdag 27 januari 2009 (concept)

Aanwezig : Hein van Kruysdijk (voorzitter), Lou Gast, Ruud Kamp, Pieter van der Zouwen, Abel Perdon, Anny Koenders, Baukje Groenendijk, Gert-Jan Overdijkink, Henk Frings, Wim van den Brink, Leo Verbon, Willem Koster, Inge Puyman, Lia Oosterwaal, Bert van der Roest, Marijke van Veen, Wim Ahlrichs, Christien Bolt (notulist)

Afwezig mk .: Ties Bressers, Maarten Brinkman

Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet Riet Lenting, clustermanager maatschappelijke participatie van Portes van harte welkom. Jos Berkers, raad van bestuur van Portes, laat zich verontschuldigen.

Riet Lenting is verantwoordelijk voor het volwassenen-, het opbouw- en het ouderenwerk binnen de welzijnsorganisatie.
Leefbaarheid / Portes in Lunetten

Is het mogelijk en/of wenselijk om het opbouwwerk te laten terugkeren in Lunetten en wat is hiervoor nodig. Te denken valt aan een loket voor alles wat te maken heeft met de relatie tussen bewoners en bewoners uit kwetsbare groepen en het opzetten van een wijkkrantje ter versterking van de sociale cohesie

Op dit moment wordt gewerkt aan het boven tafel krijgen van cijfers met betrekking tot het aantal mensen uit kwetsbare groepen die in Lunetten wonen en wordt er in opdacht van het wijkbureau door Jan Bloemkolk gewerkt aan een sociale kaart.

Uit de wijkavond in september vorig jaar kwam ook de wens om de communicatie tussen bewoners en bewoners uit kwetsbare groepen te verbeteren naar voren.

Recent is door het BOL geopperd een spreekuur in te stellen rondom de kwetsbare groepen. Een loket waar iedereen terecht kan, óók de vrijwilliger die iets wil doen. De coördinatie zou gedaan kunnen worden door een opbouwwerker.

Eventueel in de vorm van een telefonisch spreekuur.

Riet Lenting : In Lunetten is ca. 4 uur per week beschikbaar voor de kwetsbare groepen. Het gaat om mensen met een lichamelijke en/of psychische functiebeperking. De uren worden ingevuld door het volwassenenwerk (Jeanet Peters).

Het uitplaatsen van kwetsbare bewoners neemt toe. Het is lang niet altijd duidelijk is wie voor wie verantwoordelijk is. Wie is ?probleemeigenaar?? Portes beschikt niet over specialistische hulp. De huidige professionals in het sociaal cultureel werk zijn niet opgeleid/toegerust om kwetsbare groepen te begeleiden.

Verder is er de wijktuin en de gelegenheid elkaar te ontmoeten in de Musketon (laagdrempelig).

Wat betreft de communicatie is Portes op dit moment bezig met het opzetten van een evenementenkalender met activiteiten van de welzijnsorganisatie.

Volgens Riet Lenting is in het kader van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) ook niet altijd duidelijk wie wat levert.

Het is Riet niet helemaal duidelijk wat beoogd wordt met een loket. Hoe zou dat moeten worden ingevuld en welke vragen verwacht men. Uit de wijkavond kwetsbare groepen (23 september 2008): melden woonoverlast; bemiddeling vrijwilligerswerk.

Vragen zouden geïnventariseerd kunnen worden op een informatieavond speciaal voor kwetsbare groepen, maar hoe bereik je die?

Het draaien van een spreekuur vraagt van de medewerker wijkspecifieke kennis en vaardigheden op het gebied van doorvragen/vraagverduidelijking. De persoon moet ook kunnen doorverwijzen.

Hoe bereik je de kwetsbare groepen. De Musketon wordt momenteel ?opgepimpt?, een uitnodigender karakter moet het gebouw laagdrempeliger maken.

Lunetten blijkt de enige wijk zonder opbouwwerk. Portes offreert op basis van wensen vanuit de gemeente. De gemeenteraad bepaalt uiteindelijk het aanbod aan sociaal-cultureel werk. Als Lunetten weer opbouwwerk wil moet druk worden uitgeoefend op de gemeenteraad door bijvoorbeeld BOL en wijkraad.

Afspraken :

– Riet Lenting legt de wens van een spreekuur voor aan Jan Bloemkolk en Jeanet Peters.

– Riet Lenting geeft de wens van een wijkkrant door aan Jeanet Peters.

Zienswijze Startnotitie Ring Utrecht

De strekking van het concept wordt breed gedragen.

Nog duidelijker formuleren dat het budget voor ?Niet verbreden? op z?n minst gelijkwaardig moet zijn aan het budget voor de andere alternatieven.

Kanttekening: een deel van de budgetten voor de andere alternatieven is geoormerkt geld voor rijkswegen. Kan dat zomaar worden ingezet voor OV-maatregelen? Een eenmalig bedrag voor de aanpassing van wegen tegenover de deels variabele kosten van OV (exploitatie).

De ?Zevensprong van Verdaas? :

1. Een ruimtelijke visie en programma

2. Anders betalen voor mobiliteit (prijsbeleid)

3. De mogelijkheden voor mobiliteitsmanagement

4. Een optimalisatie van het OV

5. De mogelijkheden van benutting

6. Aanpassingen van bestaande infrastructuur

7. Een onderbouwing van de noodzaak tot nieuwe infrastructuur

(bron: www.ikgaverder.nl)

De Startnotitie zoekt oplossingsrichtingen in de infrastructuur. Het was logischer geweest om het stappenplan van boven naar beneden te volgen.

De Startnotitie geeft studierichtingen aan.

De verwachting is dat het uiteindelijke voorkeursalternatief zal bestaan uit componenten van de verschillende alternatieven.

Opmerkingen:

– Plan tot overkapping A12 (VROM) en startnotitie zouden op elkaar moeten aansluiten

– De treinverbinding Almere-Utrecht-Breda (AUB) moet óók door natuurgebied.

– Volgens de BAM lost de treinverbinding AUB het fileprobleem niet op.

– In de Startnotitie komen geen geluidwerende maatregelen voor. Geluidsschermen vallen onder het ministerie van VROM.

– Hoe betrouwbaar zijn de groeiprognoses?

– Utrecht Bereikbaar (een samenwerkingsverband van Rijkswaterstaat Utrecht, Gemeente Utrecht, Bestuur Regio Utrecht en Provincie Utrecht en het bedrijfsleven via de overkoepelende organisatiesVNO/NCW Midden en de Kamer van Koophandel Midden Nederland) is al ver met het bedenken van alternatieven om de huidige bereikbaarheidsproblemen met hoofd te bieden.

– Waarom de A30 niet verbreden?

– Een snelweg door Rhijnauwen is geen serieuze optie, maar een afleidingsmanoeuvre om de A27 te verbreden.

– Hoewel in beide plannen de verkeersintensiteit toeneemt staan het Actieplan Luchtkwaliteit Utrecht (ALU) en de Startnotitie op gespannen voet met elkaar ten aanzien van de functie van de Waterlinieweg.

– Een tunnel voor het doorgaand verkeer.

– De ambities van Utrecht (economische groei en huizenbouw) genereren nu eenmaal verkeer.

Rondvraag

Stand van zaken bomenbeleid: het beleid is vanavond besproken in de commissie en is de komende raadsvergadering bespreekpunt.

Pieter gaat met Hein een project voor een sociale kaart bespreken.

De bewoners van Vlek 19, die zich intensief bezig houden met, en zorgen maken over, de gevolgen van de spoorverdubbeling voor hun buurt, willen daarover van gedachten wisselen met gemeenteraadsleden op de Raadsinformatieavond eind februari. Een mogelijke rol van het BOL hierin wordt besproken in BOL-kern.