Nieuws

Notulen vergadering BOL 10 januari 2006

Notulen vergadering BOL 10 januari 2006 (concept)

Aanwezig: Hein van Kruysdijk (voorzitter), Cees Oorbeek (winkeliersvereniging), Ties Bressers, Christien Bolt, Leo Verbon, Wim van den Brink, Pieter van der Zouwen, Ruud Kamp, Bert Bakker, Paul Hustinx (Stadsblad), Hessel Sikkema, Ewold Gussenhoven, Maarten Brinkman (notulist).

Afmeldingen: Lou Gast, Dennis Jonkhout, Abel Perdon

Opening

De voorzitter opent de vergadering om 20.03 uur en heet in het bijzonder Cees Oorbeek, de voorzitter van de winkeliersvereniging, welkom en geeft hem vervolgens het woord.

Stand van zaken rondom het winkelcentrum

Cees Oorbeek: de lunchroom is een heet hangijzer; de plannen zijn ontwikkeld in een tijd dat het economisch nog goed ging. Het pand is verkocht aan een belegger, maar er kan nog niet verhuurd worden, omdat ten aanzien van de erfpacht de zaak nog niet rond is met de gemeente. De verwachting is dat de erfpachtkwestie in februari/maart is geregeld. De Vereniging van Eigenaren (VVE) is nu nog eigenaar, zodra er een huurder is gaat het pand over naar de belegger-eigenaar. Er zijn overigens enkele kandidaten voor de exploitatie van de lunchroom. Het pand heeft in ieder geval een horeca-bestemming. Het zal binnenkort worden gebruikt bij de voorbereiding van de festiviteiten in verband met het 25-jarig bestaan van het winkelcentrum in november 2006. In dit verband merken enkele aanwezigen op dat het BOL in die voorbereiding zou kunnen deelnemen. Het jubileum is bovendien een mogelijk thema voor de wijkdag.

Uitbouw snackbar : het is onduidelijk wat het wordt. Er speelt momenteel een conflict tussen de gemeente en de eigenaar over de bekabeling. Er is geen enkel zicht op hoe lang een en ander gaat duren. De VVE heeft er geen vat op. Er wordt besloten dat het BOL het wijkbureau een brief zal schrijven over de troep rond deze bouwwerkzaamheden.

Beveiliging : er zijn, in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen, gesprekken over de beveiliging van het winkelcentrum, niet alleen rond de winkels, maar ook op Boven Zevenwouden. De VVE heeft ermee ingestemd dat er, 24 uur per dag, 7 dagen per week, bewakingscamera?s komen, die aangesloten zijn op de centrale in Kanaleneiland. De kosten zijn voor rekening van de VVE en de gemeente. Er komt binnenkort ook extra verlichting, met name op de parkeerdekken, voor kosten van de VVE.

Vervolgens ontstaat enige discussie over de uitstallingen in de buitenruimte en dichtgeplakte ramen..

Kunstwerk : er komt, meldt Oorbeek, een nieuw kunstwerk, in de plaats van de driehoeken. Het is de bedoeling dat het voor de zomer geplaatst wordt. Het is een gemeentelijke aangelegenheid waar de VVE niets mee te maken heeft.

Voor een markt op het winkelcentrum geeft de gemeente geen toestemming.

Vaststellen agenda en notulen vorige vergadering

De agenda wordt vastgesteld. Vervolgens worden de notulen van de vergadering van 29 november 2005 vastgesteld.

Mededelingen

Aanvullingen op de mededelingen die reeds op de agenda zijn vermeld:

. Er is een uitnodiging van de VVD binnengekomen voor een nieuwjaarsborrel op 15 januari.

. Op donderdag 12 januari is er in de stadsboerderij een informatieve bijeenkomst over de salamanderpoel.

. Ed Plekkenpol is terug als wijkagent.

. Berry Verschoof is de nieuwe gebiedsbeheerder voor Zuid en Zuid-West van de Dienst Stadswerken, als opvolger van Ati van Linschoten.

. Zaterdag 25 februari is er weer wilgenknotten.

. Het ontwerpbestemmingsplan Lunetten is door de gemeenteraad vastgesteld en naar Provinciale Staten gestuurd. Er volgt nu een tweede terinzagelegging. Er wordt besloten dat het BOL het ontwerpbestemmingsplan accepteert.

De wijkavond

De kosten zijn begroot op 1560,- euro. Ties zal bij het wijkbureau subsidie aanvragen.

Pieter van der Zouwen licht zijn voorstel voor organisatie en opzet van de avond toe. Hij heeft gekozen voor een ?Lagerhuis opstelling?, waarbij de politici in het publiek zitten. De vergadering gaat akkoord met de voorstellen.

Alle fracties, op de Christen Unie na, hebben inmiddels gereageerd. Christien zal contact opnemen met Abel Perdon ? die momenteel ziek is ? over de verwerking van de reacties van de fracties. Na enige discussie wordt besloten ook de nieuwe partijen Luis in de Pels en Utregs Glorie uit te nodigen. Christien zal ze aanschrijven. Pieter, die de avond zal voorzitten, maakt de uitnodigingsbrief. Christien zal vanaf 18.00 uur aanwezig zijn en zal de gasten ontvangen. Hein van Kruysdijk en Johan van der Zee (redacteur van de website) zullen als redacteur optreden. Omroep Lunetten, vandaag opgericht, zal de avond in beeld brengen. Nadat enkele wijzigingen zijn aangebracht gaat men akkoord met het ontwerp van het affiche. Christien zal met Arjan Driessen opnemen of licht en geluid voor de avond al geregeld zijn.

Stand van zaken communicatie

Pieter licht zijn voorstel Interactieve Communicatie toe, dat erop neerkomt dat we als BOL meer met de website zouden moeten doen. Pieter zal contact opnemen met Lou Gast, die belangstelling heeft voor redactiewerk.

De BOL-folder wordt met een kleine wijziging in de tekst ? ?actiepunten? wordt vervangen door ?aandachtspunten? ? vastgesteld. De nieuwe folder zal vanaf de wijkdag beschikbaar zijn..

Actiepunten vorige vergadering

De actiepunten zijn afgehandeld, behalve de punten ?Pieter zal bij de HKU naar de resultaten van het project in Lunetten vragen? en ?Iedereen denkt na over de actiepunten voor 2006? Die punten blijven staan.

Rondvraag

Paul Hustinx wil graag meningen horen over de veranderingen bij het Stadsblad. In de top van Wegener is besloten dat alle huis-aan-huisbladen dezelfde formule krijgen. Er is veel minder ruimte voor wijknieuws. Hij roept iedereen op meningen over het nieuwe Stadsblad aan hem te laten weten op paulhustinx@hotmail.com

Wim van den Brink heeft een viertal punten die hij het wijkbureau zou willen voorleggen als BOL-kwesties. Christien zal deze punten doorsturen naar het wijkbureau.

Maarten Brinkman gaat 13 januari naar de presentatie van het boek over wijk Zuid in de bibliotheek van Hoograven. Hij zal hierover een stukje schrijven voor de website.

Hein van Kruysdijk meldt dat op 10 januari in de commissie Bestuur en Veiligheid een brief van het college behandeld wordt m.b.t. de evaluatie van de wijkaanpak in uitvoering.

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 22.08 uur

Actielijst

. Hein schrijft het wijkbureau een brief over de troep rond de uitbouw van de snackbar

. Ties vraagt subsidie aan voor de wijkavond.

. Christien neemt contact op met Abel Perdon over de verwerking van de reacties van de partijen

. Christien zal Luis in de Pels en Utregs Glorie uitnodigen voor de wijkavond.

. Pieter stelt de uitnodigingsbrief voor 7 maart op.

. Christien neemt contact op met Arjan Driessen over licht en geluid in de Musketon.

. Pieter neemt contact op met Lou Gast over het redigeren van de website

. Christien zal de punten van Wim doorsturen naar het wijkbureau.

. Maarten stuurt Pieter een stukje over de boekpresentatie in bibliotheek Hoograven.

Blijven staan van de van de vorige keer: iedereen denkt na over actiepunten voor 2006

. Pieter zal bij de HKU naar de resultaten van het project in Lunetten vragen.