Nieuws

Notulen vergadering BOL 6 september 2005

Notulen vergadering BOL 6 september 2005

Aanwezig: Hein van Kruysdijk (voorzitter), Ties Bresser, Leo Verbon, Hessel Sikkema, Steve Monsanto (jongerenwerker), Abel Perdon, Christien Bolt, Corinne Bekker, Henk Frings, Ewold Gussenhoven, Lou Gast, Lia Oosterwaal, Maarten Brinkman (notulist)

Afmeldingen: Bert Bakker, Dennis Jonkhout, Ruud Kamp

Opening

Hein van Kruysdijk is terug als voorzitter van de BOL-vergadering. Hij opent de vergadering om 20.05 en dankt Hessel Sikkema voor de vervanging van het voorzitterschap. Vervolgens geeft hij het woord aan jongerenwerker Steve Monsanto.

Gesprek met jongerenwerker Steve Monsanto

Het BOL heeft Steve gevraagd de vergadering te informeren over de zelfmoord van een 17-jarige jongen uit Lunetten en de reactie hierop van een groep jongeren. Steve licht toe. De zelfmoord is een emotioneel zeer ingrijpende gebeurtenis gebleken voor deze jongeren. Hij heeft ze opgevangen in Muskieto, die in verband met de omstandigheden vijf dagen achtereen open was. De jongeren hebben een paar stille tochten georganiseerd.

Steve heeft geconstateerd dat veel jongeren uit deze groep steeds meer gaan drinken en blowen. Hij is wel voor een jongerencafé, maar niet in Muskieto, dat is, volgens hem, vragen om moeilijkheden. Jongeren gaan buiten drinken en blowen. Hij schets een somber beeld en ziet eigenlijk geen geschikte locatie voor een jongerencafé in Lunetten.

Notulen vergadering 21 juni 2005

De notulen van de vergadering van 21 juni 2005 worden vastgesteld

Mededelingen

. Er komen drie salamanderpoelen in de wijk. In park De Koppel is er al een bijna gereed. Er zijn ook al vrijwilligers voor het beheer.

. Lou Gast heeft voor de bewonersvereniging van Vlek 19 een enquête over het functioneren van de wijkraad ontvangen. Hij is niet te spreken over de vragen. Hein van Kruysdijk is ook zeer kritisch over deze enquête, die hij namens het BOL heeft ingevuld. Lou zal de enquête namens Vlek 19 invullen.

. Woensdagavond 31 augustus is een aantal wijkbewoners met leden van de gemeenteraad en medewerkers van het wijkbureau door de wijk gefietst. Het Furkaplateau was een van de halteplaatsen. Hein licht toe dat er nog geen definitieve plannen zijn, omdat Aristo nog steeds niet weet wat het wil. De gemeente zal er niet in investeren en wacht op een beslissing van Aristo, dat voor geld zorgt. Over de stand van zaken inzake het Furkaplateau, zo kan de conclusie luiden, valt dus nog niets te zeggen. ProRail zou volgens de plannen in 2006 met werkzaamheden voor de spoorverdubbeling moeten beginnen.

Voorstellen nieuwe penningmeester

Ties Bressers stelt zich voor. Hij volgt Wim van Loon op als penningmeester van het BOL. Het emailadres van Ties is: 1.bressers@wxs.nl

Voortgang jongerencafé

De voorzitter schetst de ontwikkelingen tot nu toe. Wijkmanager Ton Lindhout heeft het initiatief genomen voor een gesprek over deze kwestie met Jos Berkers, de directeur van Portes. Over twee weken zal Portes laten weten of Muskieto als locatie voor een jongerencafé in aanmerking komt. De wijkraad wil onderzoeken welke de beste vorm voor een jongerencafé is. Het initiatief van Sam en Vincent is voor de wijkraad één van de mogelijkheden. Er volgt discussie over de vraag of het BOL een standpunt moet innemen. Besloten wordt het standpunt van Portes inzake Muskieto af te wachten. Maar het BOL vindt voortgang in deze kwestie wel van groot belang. Hein zal er nog eens met de wijkraad en Portes over spreken.

Het punt komt terug op de volgende agenda.

Activiteitenplanning 2005-2006

Christien Bolt meldt dat er een lijst met activiteiten moet komen in verband met de subsidieaanvraag. Genoemd worden: wilgenknotten, parkendag, vijfde jongerenplek, waakhond groenbeheer, actie achterstallig onderhoud (verzakkingen) in de wijk. Christien zal een concept voor de agendacommissie (20 september) schrijven. De subsidieaanvraag moet vóór 7 oktober de deur uit. Ties en Christien zullen een financiële begroting maken.

Verkiezingswensen van Lunetten

Bert Bakker heeft ten aanzien van de lijst met wensen een voorstel op papier gezet. Dit komt erop neer dat de partijen zich committeren aan het realiseren van wensen. Abel Perdon zal de wensenlijst van de wijkavond van 7 juni 2005 in zo?n vorm gieten dat deze aan de politici voorgelegd kan worden. De vergadering gaat akkoord met het voorstel van Bert Bakker.

Rondvraag

Lia Oosterwaal vraagt of je korting kunt krijgen als je met meerdere mensen tegelijk een nieuwe cv laat installeren. Enkele aanwezigen adviseren bij de Gasservice te informeren.

Maarten Brinkman zag een stadsbus die compleet was beschilderd met reclame voor de kinderopvang van Portes. Hij vindt het volstrekt onjuist dat de wijkwelzijnsorganisatie hier geld insteekt, terwijl bijvoorbeeld de naschoolse opvang van Portes in de zomervakantie over slechts een zeer beperkt budget voor uitjes e.d. beschikte. Hij zal hierover contact opnemen met de oudercommissie van de NSO.

Actielijst

. Het BOL zal pro-actief omgaan met de kwestie van het jongerencafé. Hein zal hierover met Portes en de wijkraad spreken.

. Christien zal ten behoeve van de subsidieaanvraag een concept-actieplanning opstellen.

. Ties en Christien zullen de financiële begroting opstellen

. Abel zal een concept-verkiezingswensenlijst schrijven

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 22.05 uur.