BOL notulenNieuws

Notulen vergadering BOL 4 oktober 2005

Notulen vergadering BOL 4 oktober 2005

Aanwezig: Hein van Kruysdijk (voorzitter), Lou Gast, Abel Perdon, Wim van den Brink, Leo Verbon, Corinne Bekker, Ties Bressers, Annie Koenders, Maarten Brinkman (notulist), Bert Bakker, Hessel Sikkema

Afmeldingen: Christien Bolt, Ruud Kamp, Lia Oosterwaal

Opening

De voorzitter opent de vergadering om 20.10 uur

Vaststellen agenda

Aan de agenda worden toegevoegd: OV-knooppunt en actielijst 6 september 2005-10-11

Vaststellen concept-notulen 6 september 2005

De notulen van de vorige vergadering worden vastgesteld

Actielijst

. Het jongerencafé staat op de agenda

. Christien Bolt en Ties Bressers hebben de begroting ingediend en Christien heeft de subsidie aangevraagd

. Abel Perdon heeft de concept-verkiezingswensenlijst opgesteld. De bespreking van het concept staat op de agenda.

Mededelingen

Oproep van Natuur en Milieufederatie om deel te nemen aan een panel over de situatie van milieu en gezondheid in de wijk. Iedereen kan zich op persoonlijke titel aanmelden. Daarnaast zal de voorzitter de oproep naar de groengroep sturen. De voorzitter verzoekt degenen die hieraan willen meedoen hun deelname te melden.

Oproep van operafestival YO om op zondag 16 oktober hand- en spandiensten te verlenen. Ook zoekt men nog een dagvoorzitter.

Pieter van der Zouwen heeft de website van het BOL vernieuwd en vraagt om op- en aanmerkingen. Enkele aanwezigen vinden de letters op de site van de VNL te klein.

Brief over het Furkaplateau van Paul van Beijnum van het wijkbureau. Aristo lijkt te willen gaan bouwen. DSO moet nu met plannen komen.

Op Lunetten.nl en op de website van Leefbaar Utrecht zijn tal van reacties op de motie over het OV-knooppunt binnen gekomen. Kern van de plannen: geen extra verkeersbewegingen en geen extra bebouwing in Lunetten. Er volgt een discussie over de toekomstige ontwikkeling op verkeersgebied. Wim van den Brink, die de kwestie al lang nauwkeurig volgt, vindt het knooppunt op zichzelf een goede zaak, als dit tenminste geen aanzuigende werking in de spoorwegdriehoek ten gevolge heeft. De voorzitter stelt voor van deze kwestie een punt voor de verkiezingslijst te maken en om de partijen om commentaar te vragen. Bert Bakker vermoedt echter dat er geen geld voor het knooppunt zal zijn.

Maarten Brinkman heeft van de Historische Kring Tolsteeg Hoograven het verzoek gekregen om de aandacht te vestigen op de publicatie, eind november, van het boek over wijk Zuid, waarin de geschiedenis van Hoograven, Tolsteeg en Lunetten worden beschreven. Ties Bressers zal de flyer op de website zetten.

Voortgang jongerencafé

Annie Koenders: de wijkraad wil een nieuw onderzoek. Het vorige onderzoek ging uit van de leeftijdscategorie 14-16, terwijl het jongerencafé dat initiatiefnemers Sam en Vincent het zich voorstellen, is bedoeld voor jongeren tot 25 jaar. Vanuit de wijkraad is er een bespreking geweest met één persoon van Portes. Men was het eens over het feit dat er iets voor jongeren moet komen. Portes en de gemeente zijn bereid mee te werken, maar concreet is er nog niets besloten. Portes gaat, aldus Annie, in principe akkoord met Muskieto als locatie, maat het gaat erom iets voor beide groepen te beginnen (de jongere jongeren en de oudere jongeren).

Hessel Sikkema heeft een brief over de kwestie geschreven. Hij vindt een café voor de groep boven de 18 jaar overbodig. Bovendien zal zo?n café voor veel overlast zorgen. Het BOL moet volgens hem geen medewerking verlenen aan de realisatie van het initiatief. Nog liever ziet hij dat het BOL een negatief oordeel uitspreekt over een jongerencafé.

Er volgt een uitgebreide discussie over de rol van het BOL in deze kwestie. De meningen zijn nogal verdeeld. Uiteindelijk neemt de vergadering het volgende besluit: het BOL neemt het initiatief om met de vier betrokken partijen, de wijkraad, het wijkbureau, Portes en het BOL, uiterlijk vòòr 1 december 2005 een structuur vast te stellen waarin ieders rol en verantwoordelijkheid helder zijn geformuleerd. De voorzitter zal aan Paul van der Aa (Portes), Ton Lindhout (wijkbureau) en de voorzitter van de wijkraad een brief sturen om hen in te lichten over het standpunt van het BOL en om hen voor te stellen deze zaak verder te bespreken op het toch al geplande overleg van wijkraad en wijkbureau op 26 oktober. De voorzitter hoopt voor deze bijeenkomst uitgenodigd te worden.

Verkiezingswensen Lunetten

Abel Perdon licht de verkiezingswensenlijst toe die hij heeft opgesteld. Hij vindt het stuk eigenlijk nog wat te mager, te weinig op het niveau van beleid. Er zijn enkele op- en aanmerkingen, maar in grote lijnen gaat de vergadering akkoord. Besloten wordt dat de lijst voorafgegaan wordt door een begeleidend schrijven. Een werkgroep, die een en nader zal uitwerken, zal zich hierover buigen. Corinne Bekker, Abel Perdon en Hessel Sikkema melden zich aan voor deze werkgroep, die ook de inleidende brief zal schrijven. Christien Bolt zal secretariële ondersteuning verlenen. Over de kwestie OV-knooppunt zal eventueel overleg met Wim van den Brink plaatsvinden. Het streven is om het concept voor de vergadering van de agendacommissie van 25 oktober gereed te hebben. Daarna wordt het stuk rondgestuurd.

Voortgang Fort Luna

Corinne Bekker heeft op 22 september namens de Stichting Vrienden van Fort Luna ingesproken in een commissievergadering van DMO over het speeltuinbeleid. Corinne doet verslag van de bijeenkomst. Het eerste resultaat is dat alle fracties hebben toegezegd dat alle speeltuinen open zullen blijven. Wethouder Gispen heeft de opdracht gekregen de onduidelijkheden in zijn eigen voortstel te vervangen door de zekerheid dat alle speeltuinen zullen blijven. In de volgende commissievergadering over deze kwestie zal blijken hoe het stuk van Gispen eruit ziet. Corinne meent dat het er momenteel goed uitziet voor Fort Luna. Wellicht dat de speeltuin daardoor op een ander manier in de verkiezingswensenlijst opgenomen moet komen.

Rondvraag

. Corinne Bekker: voor het onderhoud van de speeltuin komt wellicht meer geld van de gemeente als dat tot gevolg zou hebben dat grote subsidiegevers als Jantje Beton dan eerder over de brug komen.

. Wim van den Brink wijst op de negatieve toon ten aanzien van het BOL in enkele discussies van de afgelopen tijd op Lunetten.nl. Ook enkele andere aanwezigen is deze negatieve toon opgevallen.

. Hessel Sikkema vraagt hoe het zit met de lunchroom. De voorzitter heeft gehoord dat er momenteel drie gegadigden zijn en dat er binnenkort een beslissing wordt genomen.

. Tenslotte merken enkele aanwezigen op dat C 1000, anders dan ons destijds is beloofd, nog steeds grotendeels is dichtgeplakt.

Actielijst

. Hein van Kruysdijk stuurt Portes, wijkbureau en wijkraad een brief over het standpunt van het BOL inzake de voortgang van het jongerencafé. Hij zal eventueel een bijeenkomst op het wijkbureau op 26 oktober bijwonen.

. Een werkgroep bestaande uit Corinne Bekker, Abel Perdon en Hessel Sikkema schrijft voor 25 oktober een begeleidende brief bij de verkiezingswensenlijst. Christien Bolt zorgt voor de secretariële ondersteuning.

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 22.20 uur