Nieuws

Notulen vergadering BOL van dinsdag 16 februari 2010

Notulen vergadering BOL van dinsdag 16 februari 2010 (concept)

Aanwezig: Hein van Kruysdijk (voorzitter), Christien Bolt, Ties Bressers, Gert-Jan Overdijkink, Ewold Gussenhoven, Tanja Heijkamp, Marc van den Hoek, Luciënne Pichot du Plessis, Inge Puyman, Lou Gast, Lia Oosterwaal, IJda Colet, Rob Nillezen, Jan Ruijs, Maarten Brinkman (notulist)

Afmeldingen: Wim van den Brink, Leo Verbon, Ruud Kamp

Opening

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet iedereen welkom, in het bijzonder Marc van den Hoek, teamchef van de straatcoaches in Lunetten en Hoograven en Tanja Heijkamp van wijkbureau Zuid, uitvoering wijkveiligheid.

Straatcoaches in Lunetten

Tanja Heijkamp schets de geschiedenis van de straatscoaches in Utrecht. In maart 2008 besloot de gemeenteraad tot het inzetten van straatcoaches. Straatcoaches zouden het gat in de aanpak van jongerenoverlast tussen politie (repressie en handhaving) en jongerenwerk (de ?zachte? (lees: preventieve) kant) moeten opvullen. Het project ging van start in Kanaleneiland. Daarna volgden andere ?krachtwijken?. Vanaf 1 januari 2010 zijn drie straatcoaches actief in Lunetten. Ze spreken overlastgevende jongeren aan, brengen jonge kinderen naar huis en hebben een signalerende functie (extra ogen op straat) Ze werken op dinsdag, woensdag en donderdag van 18.00-24.00 uur en op vrijdag en zaterdag van 18.00 tot 1.00 uur. Bij ingang van de dienst is er overleg met de politie over actuele zaken. Onder leiding van de gebiedsmanager veiligheid van het wijkbureau is er een tweewekelijks monitoroverleg met politie, jongerenwerk (JOS), toezicht en handhaving en straatcoaches. Tijdens dit overleg worden de prioriteiten bepaald en worden werkopdrachten vastgelegd en gemonitord. Marc van den Hoek neemt hieraan deel namens de straatcoaches.

Marc van den Hoek vertelt vervolgens over het werk in Lunetten. Jongeren zijn hier over het algemeen beter aanspreekbaar dan in Hoograven. Het gaat erom hen te benaderen, contact met hen te krijgen. In het gunstigste geval reageren ze daarop. De straatcoaches, die altijd met z?n drieën op pad gaan, geven geen bekeuringen, ze proberen de jongeren in de goede richting te dirigeren, naar plaatsen waar ze geen of minder overlast veroorzaken. Tot nu toe zijn de ervaringen goed. Ze hebben nog geen excessen meegemaakt, al zal dat ook wel met de koude hebben te maken.

Tanja en Marc roepen ten slotte op gevallen van overlast te melden bij het wijkbureau.

Muskieto een jongeren cultuurhuis?

Rob Nillezen, één van de initiatiefnemers van Goede Grond, licht de plannen om tot een culturele werkplaats in Muskieto te komen toe. Er komen steeds meer culturele werkplaatsen in Utrechtse wijken, geëxploiteerd door zelfstandige stichtingen. In Muskieto zijn diverse activiteiten die Portes, in verband met bezuinigingen op welzijn, niet langer kan aanbieden. Goede Grond zou in samenwerking met het jeugd- en jongerenwerk van Portes, dat over expertise en faciliteiten beschikt, tot een nieuw aanbod voor jeugd en jongeren willen komen. Goede Grond wil organisaties van vrijwilligers en beroepskrachten opbouwen en die vervolgens verzelfstandigen. Financieel zal men in eerste instantie leunen op leefbaarheidsbudget en cultuurparticipatie. Doel is talentontwikkeling bij jeugd en jongeren. Portes mag geen cursussen meer aanbieden, maar Muskieto mag wel gebruikt worden. IJda Colet van Portes vindt het zorgelijk dat er geen rechtspersoon meer is die zaken, zoals contracten, coördineert. Nu ligt alles stil.

De vergadering reageert positief op de plannen. De voorzitter stelt voor om, zodra de eerste opzet er is, de plannen te presenteren in een BOL thema-avond. Rob en IJda laten het BOL weten wanneer ze zover zijn.

Evaluatie verkiezingsdebat

Alles bij elkaar genomen was het verkiezingsdebat geslaagd. Er waren wel enkele minpunten:

. Cees Grimbergen was veel te laat, waardoor de organisatoren bij de voorbereiding in tijdnood kwamen. De afstemming met de actiegroep en de ontvangst van de gasten kwamen in het gedrang. Met het oog op de ontvangst van de gasten moeten de organisatoren de volgende keer duidelijk herkenbaar zijn.

. Op het laatste moment moest worden besloten de lijsttrekkers op het podium in plaats van ervoor te laten zitten. Voor zulke situaties is een duidelijke regiefunctie wenselijk.

. De lijsttrekkers baalden van de loting.

. Tafeltjes ten behoeve van verkiezingsmateriaal van de verschillende partijen moesten op het laatste moment worden neergezet.. De volgende keer moeten we de partijen duidelijk maken hoeveel tafelruimte ze hebben.

Daar staat tegenover dat de foto?s van de fotoclub die achter de politici werden geprojecteerd erg goed waren. Christien zal de fotoclub, VNL en de Musketon namens het BOL bedanken voor hun bijdrage aan de avond. Cees Grimbergen vond het een goed georganiseerde avond. We mogen hem nog een keer vragen.

Stand van zaken aandachtsgebieden

. Verkeer

Op 9 februari is de groep Burgerinitiatief bijeen geweest. Met John moeten we bespreken hoe de verhouding BOL-Burgerinitiatief eruit gaat zien.

Lou meldt dat de klankbordgroep Spoorverdubbeling bijeen is geweest. Wim van den Brink heeft een verslag gemaakt. Belangrijk is dat er aandacht is voor de prunus. Hoewel deze boom niet voorkomt op de ingediende vellijst in het kader van de spoorverdubbeling staat hij inderdaad in het ?Maatregelvlak wegen?. Het nieuw aan te leggen fietspad gaat dwars door de huidige plek van de prunus. Op het laatste moment is hierover een zienswijze ingediend. Men gaat nu in samenspraak met Heijmans bekijken of deze prunus alsnog kan worden verplaatst.

. Groen

Aan het wilgenknotten op 13 februari hebben ongeveer 25 mensen meegedaan, onder wie ook enkele bewoners van de buurt waar geknot werd. Op 20 februari is er een werkdag bij de salamanderpoel. Verzamelen om 10.00 uur bij de Koppelsteede. Er wordt, inclusief lunch, tot 13.00-14.00 uur gewerkt.

. Wijkdag

. De wijkdag vindt dit jaar plaats op 18 september. Portes doet deze keer weer mee.

Rondvraag

.Gert-Jan meldt dat Bert van der Roest hem heeft gevraagd of het BOL een veiligheidsavond van de PvdA kan faciliteren. Hein zal Bert laten weten dat het BOL dit, in verband met onpartijdigheid, niet kan doen.

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 22.15 uur.

Actielijst

. Christien zal de fotoclub, VNL en de Musketon namens het BOL bedanken voor hun bijdrage aan de verkiezingsavond.

. Hein zal Bert van der Roest laten weten dat het BOL, in verband met onpartijdigheid, een veiligheidsavond van de PvdA niet kan faciliteren.