Nieuws

Notulen vergadering BOL van dinsdag 16 maart 2010

Notulen vergadering BOL van dinsdag 16 maart 2010 (concept)

Aanwezig: Hein van Kruysdijk (voorzitter), Ties Bressers, Ewold Gussenhoven, Leo Verbon, Wim van den Brink, Hugo Pragt, Gert-Jan Overdijkink, Jan Ruijs, Micha Stolzenburg, John Buitink (vanaf 21.00 uur), Maarten Brinkman (notulist)

Afmeldingen: Christien Bolt, Ruud Kamp, Inge Puyman, Irma Thijssen, Lou Gast

Opening

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet iedereen welkom, in het bijzonder Micha Stolzenburg, assistent-wijkmanager van Wijkbureau Zuid.

In gesprek met Micha Stolzenburg

Micha stelt drie kwesties aan de orde:

. Het mogelijk alsnog realiseren van een vorig jaar door de kinderraad ingediend voorstel voor een ?Crazy Run?. Een Crazy Run is een speel- en doeconcept waarvoor het erg moeilijk is een geschikte locatie te vinden. Er wordt gedacht aan Park De Koppel, tussen de kuil en de salamanderpoel, maar die locatie ligt in een ecologische zone. Een ander mogelijkheid zou zijn bij de volkstuinen in het zuidwesten van de wijk. De vraag is of deze voorziening echt nodig is; de stadsboerderij krijgt ook al nieuwe speeltoestellen.

Ewold: de beoogde locatie is te dicht bij de salamanderpoel. Misschien zou het kunnen op het speelterrein tussen Jungfrau en Vesuvius, dat er momenteel wat verkommerd bij ligt. Hein suggereert het binnenterrein van Frans Lunetten als mogelijk locatie.

Micha constateert dat er geen enthousiasme is over aanleg in de ecologische zone.

. De gevolgen van de reorganisatie van de Dienst Wijken: de Dienst Wijken bestaat niet meer. Er is 30% bezuinigd op de wijken en voor wijk Zuid geldt een extra bezuiniging van 50%. En er komt nog meer op ons af.. De lagere overheden zullen forst moeten bezuinigen. Wellicht worden er wijken gecombineerd (bijvoorbeeld Zuid en Zuid West) Er is wel een tegenbeweging vanuit de organisatie. Die stelt dat er geen goede inhoudelijke discussie is gevoerd over de bezuinigingen en dat er lukraak wordt bezuinigd.

. De gevolgen van de reorganisatie bij de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. Wat voor Wijken geldt, geldt, in iets mindere mate, ook voor DMO. Deze dienst blijft wel bestaan, maar zal fors moeten bezuinigen. Een component daarvan is het welzijnswerk. De gevolgen van de kredietcrisis werken nu door bij de gemeenten.

Ties vraagt wat er gaat gebeuren met de wijkakkoorden. Micha: de opvolger van Yüksel Motorçu moet ervoor zorgen dat die uitgevoerd worden.

Besluitenlijst BOL kern van 2 maart 2010

. Besloten is tot aanvraag van leefbaarheidsbudget voor de organisatie van een open podium (open muziekpodium, masterclasses, jamsessions)

. Besloten is tot aanvraag van leefbaarheidsbudget voor mobiele informatieborden voor de salamanderpoel (ten behoeve van presentaties, Dag van het Park, wijkdag)

. Besloten is tot aanvraag van leefbaarheidsbudget voor de stichtingskosten van de groep Lunetten Organiseert.

Ewold licht de drie aanvragen toe. De vergadering gaat akkoord.

Naar aanleiding van de informatieborden voor de salamanderpoel: Maarten zal een keer kijken naar de panelen van het BOL die nu opgeslagen liggen onder het podium in de Musketon?

Stand van zaken aandachtsgebieden Veiligheid

De bezuinigingen op wijken zullen gevolgen hebben voor de activiteiten op veiligheidsgebied

Verkeer/lucht/geluid

Ter bespreking ligt de brief van Laat Lunetten niet stikken en BOL, opgesteld door John, aan de deelnemers aan de Utrechtse coalitieonderhandelingen. Na enkele aanpassingen gaat de vergadering akkoord met verzenden van de brief mede namens het BOL. John zal de brief aanpassen en verzenden, met cc aan de overige fracties.

Rondvraag

. Hugo las dat er een geluidsscherm komt in het kader van de spoorverdubbeling en vraagt hoe het zit.

Hein: er is een klankbordgroep met ProRail – Wim, Lou en John doen mee namens het BOL ? hierbij betrokken. Het BOL heeft hierover documentatie.

. Hugo: er is jurisprudentie van ingrijpen van Europa als op gemeentelijk niveau de luchtkwaliteit onvoldoende is. Hoe lost Utrecht dat op?

Hein: Utrecht heeft hiervoor het ALU en AGU.

. Wim meldt het tijdpad van de werkzaamheden voor de spoorverdubbeling. Op 10 mei is de volgende bijeenkomst van de klankbordgroep.

Hein vraagt Wim er bij die gelegenheid op aan te dringen dat men erop let dat er geen materiaal van de vrachtauto?s valt.

. Hein vraagt of we, analoog aan de brief van John, de onderhandelaars een brief moeten sturen over het wijkgericht werken, waarin wij laten uitkomen dat wij het wijkgericht werken waarderen. Besloten wordt dat Hein een brief aan de wijkraad stuurt, waarin het BOL de wijkraad verzoekt duidelijk te maken dat de bezuinigingen op het wijkgericht werken worden afgekeurd.

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 22.05 uur.

 

Actielijst

. Maarten zal kijken naar de panelen van het BOL die nu opgeslagen liggen onder het podium in de Musketon.

. John zal de brief aan de deelnemers aan de coalitieonderhandelingen aanpassen en verzenden, met cc aan de overige fracties.

. In de klankbordgroep Spoorverdubbeling van 10 mei zal Wim erop aandringen dat men erop let dat er geen materiaal van de vrachtauto?s valt.

. Hein zal de wijkraad een brief sturen, waarin het BOL de wijkraad verzoekt duidelijk te maken dat de bezuinigingen op het wijkgericht werken worden afgekeurd.