Nieuws

Notulen vergadering BOL van dinsdag 27 oktober 2009

Notulen vergadering BOL van dinsdag 27 oktober 2009 (concept)

Aanwezig: Hein van Kruysdijk (voorzitter), Christien Bolt, Ties Bressers, Wim van den Brink, Leo Verbon, John Buitink, Irma Thijssen, Herman van de Wardt, Gert-Jan Overdijkink, Ruud Kamp, Ewold Gussenhoven, Pieter van der Zouwen, Lia Oosterwaal, Jan Ruys, Martine Sluijter, Hans Bonfrer, Anton van Emst, Maarten Brinkman (notulist)

Opening

De voorzitter opent de vergadering om 20.05 uur. Hij heet iedereen hartelijk welkom, in het bijzonder de gasten Martine Sluijter, project- en programmamanager van de Kraag van Utrecht bij het Projectmanagementbureau van de gemeente Utrecht, Hans Bonfrer, als adviseur betrokken bij de herinrichting van de forten en Anton van Emst van het team Bijzondere Objecten van de Dienst Stadswerken.

Gebiedsvisie de vier lunetten op de Houtense Vlakte

Aan de hand van een presentatie geeft Martine Sluijter een toelichting op het project Nieuwe Hollandse Waterlinie, waarvan de Kraag van Utrecht een onderdeel is en op de verdere uitwerking van de Gebiedsvisie die op 7 juli 2009 door de gemeenteraad is vastgesteld.

Hans Bonfrer gaat in op de projecten op de vier lunetten.

– Op Lunet 1 is een BSO van Ludens en een permanente tentoonstelling (fort van de democratie) voor onderwijsdoeleinden (vooral leerlingen van ROC?s)

– Op Lunet 2 moet nog veel gebeuren. De bestemming wordt deels nog opengehouden. Daarnaast komen er een dagbestedingproject en een kantoor van de Monumentenwacht.

– Op Lunet 3 is men bezig met het herstel van de kanonkazemat. Er zijn gesprekken met Ludens over vestiging van een BSO en met Salwega over verplaatsing van de scouting van Lunet 4 naar Lunet 3. Er ontstaat enige discussie over de problematiek van de luchtkwaliteit: een BSO op Lunet 3 zou erg dicht bij de Waterlinieweg liggen.

– Als Salwega naar Lunet 3 verhuist, zou Lunet 4 een ?zorgfort? kunnen worden. Er zijn gesprekken met de organisatie Lievegoed die tien mensen in een beschutte omgeving zou willen huisvesten. Er volgt discussie over de vraag hoe dit plan is te verenigen met de status van monument en ecologisch kerngebied. Het Bestemmingsplan uit 2005 zou in ieder geval gewijzigd moeten worden, want dat voorziet niet in een dergelijke bestemming.

Hans Bonfrer en Anton van Emst beantwoorden vervolgens nog enkele vragen.

Martine Sluijter toont tenslotte de plannen met betrekking tot het voorland van de forten.

Stand van zaken Actieplan Luchtkwaliteit en Ring Utrecht

John licht aan de hand van een presentatie de ontwikkelingen met betrekking tot de Ring Utrecht toe. Lunetten ligt in de brandhaard. Er is breed verzet tegen de variant door Amelisweerd. Ook in West is veel verzet. Er is veel voor te zeggen iets te doen met de bestaande wegen A 12 en A 27. Op 3 november wordt het voorkeursalternatief bekendgemaakt.

John gaat vervolgens in op de diverse plannen en voorstellen. Hij pleit ervoor voor 3 november van ons te laten horen. De problematiek schijnt niet zo te leven in Lunetten.

Mogelijke alternatieven zijn:

. P+R (transferia)

. Tram rondom Lunetten

. Overkapping snelwegen

. Gedrag beïnvloeden door bijvoorbeeld bewoners nu al te wijzen op bestaande alternatieven om de spits te mijden.

De vergadering gaat ermee akkoord dat deze alternatieven als standpunt van het BOL worden gepresenteerd.

3 november is er een raadsinformatie over het Actieplan Luchtkwaliteit (ALU). Op 28 oktober licht wethouder Harrie Bosch de wijkraad in over de aangepaste versie hiervan. John en Hein gaan daar naartoe.

Verkiezingsavond

De voorzitter meldt dat een groep bezig is met de voorbereiding van een verkiezingsavond op 3 februari 2010.Hij roept iedereen op ideeën aan te dragen voor vragen aan de lijsttrekkers.

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 22.35 uur.