Nieuws

Notulen BOL van dinsdag 24 november 2009

Notulen BOL van dinsdag 24 november 2009 (concept)

Aanwezig: Hein van Kruysdijk (voorzitter), Christien Bolt, Ties Bressers, Inge Puyman, Wim van den Brink, Leo Verbon, Trudy van den Berg (Wijkgezondheidscentrum), Ewold Gussenhoven, Pieter van der zouwen, Jan Bloemkolk (Portes), Gert-Jan Overdijkink, Lia Oosterwaal, John Buitink (vanaf 21.15 uur), Ruud Kamp (vanaf 21.15 uur), Maarten Brinkman (notulist)

Opening

De voorzitter opent de vergadering om 20.05 uur. Hij heet iedereen welkom, in het bijzonder Trudy van den Berg, directeur van het Wijkgezondheidscentrum en Jan Bloemkolk, die het een en ander zal meedelen over de bezuinigingen bij Portes.

Gezondheidszorg in Lunetten

Trudy van den Berg, sinds vier maanden directeur van Wijkgezondheidscentrum Lunetten en daarnaast directeur van een centrum in Hoograven en twee centra in Leidsche Rijn, vertelt het een en ander over haar achtergrond en geeft vervolgens haar visie op de eerstelijnszorg in Lunetten. Er moet veel meer in de eerstelijnszorg worden aangepakt. Eerstelijnszorg hoort breed te zijn. De sterke kant van het Wijkgezondheidscentrum Lunetten is dat er een heel team werkt, dat er samenhang is tussen de disciplines. De eerstelijnszorg moet zo wijkgericht mogelijk zijn, moet zorg bieden die bij de wijk past. Van de gemeente zullen gegevens komen over hoe de wijk er nu uitziet en hoe de trend eruit ziet. Hoe ontwikkelt de wijk zich qua bevolkingsamenstelling? Het is belangrijk preventie en welzijn bij de zorg te betrekken. De verschillende partijen (Gezondheidscentrum, Portes, De Koppel e.a.) zouden elkaar moeten kunnen vinden. Trudy van den Berg wil ook graag samenwerken met het BOL.

Er is nog niet zoveel verpleging en verzorging in de wijk. Het zou goed zijn als het centrum en de thuiszorg dit samen zouden gaan doen. Het zou prettig zijn als daarbij mensen uit de wijk zouden willen meedenken. Als mensen niet naar het centrum kunnen komen, moet de zorg naar de mensen komen. In de zorg gaat het vooral om samenwerking, niet om concurrentie.

Trudy beantwoordt vervolgens vragen.

. Waarom mogen we geen wijkinformatie ophangen in het centrum? Ophangen van wijkinformatie moet mogelijk zijn; daarover is te praten.

. Komen de tandartsen terug? Jammer dat ze weg zijn. Het streven is brede zorg te bieden, inclusief tandarts, mondhygiënist en verloskundige.

. Het mag wel eens klantvriendelijker aan de balie. Klachten en opmerkingen over de dienstverlening zijn welkom.

. Hoe is de financiële positie van de apotheek? We proberen de dienstverlening overeind te houden.

. Hoe zien de plannen voor de toekomst eruit? Huisvesting (eventuele uitbreiding)volgt uit de plannen. Tevredenheidsonderzoeken leiden tot verbeteracties.

. Wim wijst op ?Lunetten ouderenproof?. Christien zal Trudy informatie over Lunetten ouderenproof en over kwetsbare groepen sturen.

. Heeft het centrum aandacht voor de problematiek van de luchtkwaliteit? Ja, op dit gebied kan men een ondersteunende rol van het centrum verwachten. Het is belangrijk dat je als centrum ontwikkelingen, zoals het toenemen van klachten aan luchtwegen, kunt vaststellen. Het hoort bij het raakvlak preventie-zorg-welzijn. Het is aan de gemeente en Rijkswaterstaat om beschermende maatregelen te nemen.

Trudy van den Berg meldt tenslotte dat de nieuwe ruimte van fysio-fitness in januari open gaat.

Bezuinigingen op welzijn

Jan Bloemkolk licht de bezuinigingsplannen toe voor zover dat op dit moment mogelijk is. Hij spreekt niet namens Portes. Hij schetst de contouren van waar het naartoe gaat. De bezuinigingen treffen vooral de sector ?maatschappelijke participatie?. Voor Lunetten dreigt het cursusaanbod te worden opgeheven. Er is geen geld meer voor cursussen en activiteiten. Bijna het gehele volwassenenwerk wordt geschrapt. Het beleid is om de mensen zelf activiteiten te laten organiseren (?zelfsturing?), tenzij het om heel kwetsbare mensen gaat. Portes zal dan hoogstens faciliteiten bieden. Portes vecht dit wel aan. Tot juli 2010 zullen er geen gedwongen ontslagen vallen, daarna mogelijk wel.

Vanuit de vergadering wordt erop aangedrongen de wijktuin overeind te houden, in verband met het belang hiervan voor kwetsbaren.

Op 7 december is er een grote informatiebijeenkomst voor werknemers in de Musketon.

Jan zal ervoor zorgen dat iemand van de staf van Portes een en ander komt uitleggen.

Besluitenlijst BOL kern 10 november 2009

Het verzoek van stadsboerderij Koppelsteede om een aanvraag uit het leefbaarheidsbudget in te dienen voor het realiseren van nieuwe speelvoorzieningen is goedgekeurd.

Stand van zaken aandachtgebied Lucht, Geluid, Verkeer

John gaat in op de ontwikkelingen en licht toe. De gemeente Utrecht vindt dat ze niets hoeft te doen op het gebied van geluid, omdat de geluidsbronnen in Lunetten onder de verantwoordelijkheid van rijkswaterstaat en ProRail vallen. John meent dat het BOL wel degelijk actie moet ondernemen. Er zijn op verscheidene punten overschrijdingen van de geluidsnormen. Vooral woningen aan de zuidrand van Lunetten hebben hiermee te maken. Het is de vraag of de gemeente of de rijksoverheid qua geluid moet saneren. Het geluidsscherm langs de A 12 en A 27 voldoet niet, is ?lek?. Er komt een gesprek met Ingrid de Bondt over deze problematiek.

Het ALU biedt veel maatregelen die ook in VERDER zitten. Locale overheden kunnen alleen openbaar vervoer faciliteren, verder kunnen ze zich niet met de mobiliteit bemoeien. Het ALU richt zich vooral op de binnenstad. Lunetten valt voor de gemeente buiten het ALU.

Op 23 november was er uitleg door programmabureau VERDER van wat er op 3 november is besloten ten aanzien van de Ring Utrecht. John en Ruud zijn er naar toe geweest. John wil dat VERDER Lunetten informeert over de gevolgen van alle plannen voor Lunetten. Het probleem is dat Lunetten te maken heeft met de gevolgen van een verbreding van de A 12 en de A 27, aanpassingen van de Waterlinieweg en de spoorverdubbeling, maar dat de gemeente zegt alleen verantwoordelijk te zijn voor de Waterlinieweg.

Op korte termijn is nodig:

. Contact met VERDER over het informeren van de wijk. Men is er zich toch wel van bewust dat er een probleem is.

. Ons hardmaken voor bescherming tegen geluid en luchtverontreiniging. De wethouder heeft hier via het BRU greep op. Er moet een afspraak met de wethouder worden gemaakt

. Inzetten op meten. Groen Links wil ook metingen.

. Inspreken op de raadsinformatieavond over het Actieplan Geluid op 3 december.

Een actie om de gevolgen van de ring Utrecht te laten zien zijn in voorbereiding. Vermoedelijke datum: 16 januari 2010. Idee voor Lunetten: een rood-wit lint in park De Koppel om te laten zien hoe de uitbreiding van de snelwegen zal uitpakken.

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 22.40 uur.

Actielijst

. Christien zal Trudy van den Berg informatie over ?Lunetten ouderenproof? en over kwetsbare groepen sturen.