Nieuws

Notulen vergadering BOL, d.d. dinsdag 6 april 2004

Aanwezig:                    Abel Perdon, Leo Verbon, Wim v.d. Brink, Maarten Brinkman, Hein van Kruysdijk, Pieter v.d. Zouwen, Gertjan Brug, Dennis Jonkhout, Wim C. van Loon, Christien Bolt, Bert Bakker, Klaas Dam, Paula Sangers (Bo-Ex tot 21.00 uur), Mieke van Leeuwen (agendapunt 2), Monica Denneman (verslag)      

 

Afwezig met bericht:    Hessel Sikkema, Anny Koenders                                                 

 

 

1.      Bo-Ex

 

Paula Sangers is projectleidster bij Bo-Ex voor Frans Lunetten en de portiekafsluitingen bij Vogezen en Hebriden e.o.

–         Vorige jaar zijn er al portieken van Bo-Ex-woningen afgesloten.

–         Voor het plan in Frans Lunetten (11 woongebouwen), waarbij o.a. portieken worden afgesloten, de galerijen met elkaar verbonden zullen worden en de parkeerplaatsen afgesloten worden is begin 2003 een principe-aanvraag gedaan. In december 2003 kreeg Bo-Ex het bericht dat de aanvraag is afgewezen vnl. door de brandweer. Er zal nu een aanvraag gedaan gaan worden voor een groot project. Bo-Ex is bezig het bouwplan aan te passen .Er is een opening bij brandweer en Dienst Stadsontwikkeling (DSO). Er is voor het plan vertraging ontstaan door de lange behandeling door de gemeente en het zwangerschapsverlof van Paula. De bouwaanvraag valt onder artikel 19, dit kan minimaal 9 maanden tot een jaar duren voor een vergunning afgegeven wordt. De start van de bouw zal begin 2006 worden. Op de vraag aan Paula of er appartementen zullen worden verkocht, laat Paula weten dat dit niet uitgesloten wordt. De woningen blijven na de verbouwing wel in het huursubsidie-segment. In het plan zal een woontoren komen op de parkeerplaats tussen de Furkabaan en Provence, welke nauwelijks gebruikt wordt. Dit wordt 5 tot 6 verdiepingen hoog met 2 appartementen per verdieping en is bedoeld als accent en om de studentenwoningen aan het zicht te onttrekken. De steun onder de bewoners voor het plan is behoorlijk, er is veel draagvlak. Bo-Ex heeft vorig jaar een enquête gehouden. Op de vraag of de bewoners na de verbouwing een huurverhoging krijgen, zegt Paula dat er alleen extra huur gevraagd gaat worden voor de parkeerplaats in de parkeergarage. Huidige bewoners kunnen aangeven of zij een parkeerplaats willen, bij nieuwe huurders zal er een huurcontract afgesloten worden inclusief de huur van een parkeerplaats.

–         19 af te sluiten portieken: de trapopgangen bij deze portieken worden dichtgezet, de betrokken bewoners hebben bericht gehad en worden betrokken bij de plannen. Bij begane-grondwoningen wordt niets afgesloten. Er zal in oktober 2004 begonnen worden en het zal voor de winter af zijn. Ook de straat bij de portieken zal worden opgehaald. Op 26 april a.s. is er een presentatie van de plannen aan de bewoners.

–         Op de vraag aan Paula waar de gemeente iets aan zou kunnen doen, geeft zij aan dat er is gedaan moet worden aan straatverzakkingen, verlichting, groenonderhoud en zwerfvuil.

 

2.      Mededelingen/Ingekomen stukken                                                                   

 

–         Christien en Monica zijn naar het spreekuur van wethouder Spekman geweest om te vragen of UNA-geld ingezet kan worden voor o.a. (her)bestrating in Lunetten. Het wijkbureau zal laten weten hoe UNA-geld wordt ingezet.

 

–         Mieke van Leeuwen, wonende op Vlieland heeft op 5 april j.l. een stadsplan ontvangen over de plaatsing van de Wiebel Wabbel op het voetbalveldje bij Vlieland. Zij is i.v.m. hiermee op het wijkwethouderspreekuur geweest. Zij is namelijk verontrust voor aantrekking van andere groeperingen dan die waarvoor de Wiebel Wabbel bedoeld is. Van wethouder Spekman heeft zij de verzekering gekregen dat dat niet gebeurt. Zij vraagt aan BOL in hoeverre er nog bezwaar gemaakt kan worden. Voor bouwwerken onder de 3 meter hoogte is geen bouwvergunning nodig, in zoverre kan er dan ook geen bezwaar gemaakt worden. Wel kan zij het wijkbureau laten weten wat haar bezwaren zijn. Het BOL wil de Wiebel Wabbel niet in het groen van het Beatrixpark en heeft als eerste voorkeur Terschelling. Het BOL geeft Mieke het advies om een brief met bezwaarpunten op te stellen en om toezeggingen te vragen.

 

 

3.      Vaststellen notulen d.d. 9 maart 2004                                                               

 

De notulen zijn vastgesteld.

 

4.      Vaststellen inspraakreactie BOL op Welstandsnota                                       

 

Het concept is vastgesteld. De inspraakreactie is vandaag verzonden (deadline 6 april 2004).

 

 

5.      Rol van het BOL

 

Reacties van aanwezigen:

 

– Bert: Na verdwijning id-baan moet BOL niet commercieel gaan en geen institutie achter zich hebben. 1- Nadenken over de legitimiteit van het BOL (voorbeeld: Lunetten Breed).

 

2- Welzijnsactiviteiten afstoten richting Portes in strategisch overleg met Portes/clientenraad.

 

3- actiepoot blijft over: doelen, speerpunten aansluiten op bewoners en grote projecten

 

– Wim v.d.B.: BOL moet niet ondergaan in eigen succes. Grote lijnen aanhouden, acties in grote dingen, niet verdiepen in kleine dingen. Minder op zich nemen, maar dieper op de dingen ingaan.

 

– Christien: BOL moet actiegroep zijn op kleine zaken, de Wijkraad is er voor de grote lijnen/zaken. Wat betreft de legitimiteit: de bewoners weten ons vaak te vinden. De problemen worden te groot, te veel omvattend.

 

– Wim v.L: Het BOL dreigt teveel door te schieten op welzijn. BOL voor korte termijn.

 

– Pieter: Het BOL is een belangenorganisatie en behartigt de belangen van bewoners. Dit zo houden. Verder kijken naar de strategische, sociale, economische en fysieke kant.

 

– Gertjan: Er zal een scheiding moeten komen tussen welzijn (onafhankelijke groepen bijv. naar Portes of verzelfstandigen) en belangenbehartiging (Lunetten Leeft, op de kaart zetten van Lunetten). De legitimiteit is altijd een probleem. Het BOL gaat alleen achter dingen aan waarover consensus bestaat: stadsboerderij, winkelentrum, Musketon, groenbeheerplan. Legitimiteit door openheid en de krant. Wijkavonden met thema die aanspreekt.

 

– Hein maakt een discussiestuk en Pieter denkt mee.

 

 

6.      Lunettenbreed

 

Uitnodigingen worden verstuurd naar organisaties en fractievoorzitters. Voor de rest loopt de organisatie.

 

7.      Stand van zaken werkgroepen

 

–         Geschiedenis Lunetten: Op 19 april is het concept klaar. Voor het aanbieden van het boekje op de wijkdag zijn ideeën welkom.

 

–         Lunetjes/Knotgroep Lunetten: De datum van Lunetjes wordt 2 of 9 oktober a.s. Op 9 oktober is de Musketon bezet. Er zal nog een keer geknot gaan worden in november.

 

–         Wijktuinenproject: Op 24 april a.s. is er een wijktuinendag. Dan zal de brug tussen de wijktuin en het tuinhuisje officieel geopend worden.

 

–         Baggerwerkgroep: De baggerwerkzaamheden zijn officieel op 31 maart j.l. in aanwezigheid van 30 volwassenen en 10 kinderen gestart. Er komt een ‘watchproject’ voor groep 7/8 en er zullen baggerexcursies gehouden worden.

 

–         Werkgroep Groenbeheer: Het rapport is op 31 maart j.l. overhandigd aan wethouder jan van Zanen en de HDSR. De uitvoering zal budget-neutraal moeten plaatsvinden. Het probleem is echter dat het budget t.o.v. 2001 is afgenomen.

 

–         ‘Ruimte voor jongeren’: Het stuk van Gertjan m.b.t. jongeren zal behandeld worden in de agendacommissie op 13 april a.s.

 

–         Klankbordgroep Winkelcentrum: Er is een gesprek geweest met de nieuwe projectleidster van het winkelcentrum Marion van der Putten, Wim Beelen (gemeente), Ruud Koch (architect), Gerda Stam (winkeliers), Wim v.d. Brink (BOL), Christien Bolt (BOL), Hein van Kruysdijk (BOL) n.a.v. de brief die het BOL naar B&W heeft gestuurd. Het hekje langs het water komt er, geen fietsenklemmen onder de luifels maar langs het water voor de supermarkten, winkelwagens in de supermarkten met als tegenprestatie de ringleiding om wagentjes op het winkelcentrum te houden. De gele kunststof is ‘des kunstenaars’ en blijft. Er is alleen vertraging van de lunchroom. Er is nog geen definitief ontwerp van de buitenruimten. Er komt een brede band van grote stoeptegels voor de winkelwagens.

 

–          Wijkdag: BOL en winkeliers plannen in overleg enkele activiteiten. Lunatics heeft laten weten niet met het BOL verder te willen gaan. Pieter maakt een offerte voor iets in het park.

 

           

 

8.      Lopende zaken

 

–         Over de aanpak van de illegale tuinen is een besluit genomen door B&W

–         De concept-zienswijze m..b.t. de Ravelijnbrug zal breed verstuurd worden voor reacties.

 

9.       Overige + rondvraag                                                                                          

 

–         Wim v.d. Brink vraagt waarom gisteren de trein met het verdachte pakketje achter woningen neergezet moest worden. Hein heeft inmiddels vanuit het BOL een persbericht hierover verstuurd. De trein bleek weg te moeten uit het centrum vanwege een andere trein op cs met chemische lading.

 

–         Er wordt gevraagd of er belangstelling is voor een Lunetten-brede website.

 

 

Aktiepunten vanuit deze notulen:

 

– Hein maakt een discussiestuk m.b.t. rol van het BOL en Pieter denkt mee.

 

– Pieter maakt een offerte voor iets in het park op de wijkdag.

– Monica maakt concept-zienswijze Ravelijnbrug en stuurt deze rond.

 

 

Aktiepunten vanuit vorige notulen:

 

Hein (7 oktober 2003) schrijft een brief aan Hans Spekman n.a.v. het proces Wijkvisie Zuid.

 

Gertjan, Hein en Alice (10 februari 2004) bereiden Lunetten Breed voor

 

Gertjan, Hein (10 februari 2004) professionalisering / toekomst BOL

 

Ad Verhage (9 maart 2004) verzamelt gegevens jongeren (aantal boetes: algemeen en per jongere). Kijken naar wat er met jongeren gedaan kan worden die veel boetes hebben, ideeën kunnen (via info@bollunetten.nl) naar Ad gemaild worden.

 

– Contact opnemen met Bo-Ex over het aangifte doen bij vernieling/vandalisme (9 maart 2004).

 

Ad Verhage (9 maart 2004) mailt de criminaliteitscijfers door naar info@bollunetten.nl, wij mailen onze bevindingen n.a.v. deze cijfers naar Ad.

 

Pieter en Monica (9 maart 2004) onderzoeken sponsormogelijkheden wijkdag 2004