Modernisering Musketon 7

Binnenkort wordt naar verwachting de haalbaarheidsfase van het project Modernisering Musketon afgesloten. Het kernteam Samen Musketon, bestaande uit Lous Brouwer, Inge Puyman, Hein van Kruijsdijk en Alfred van Putten (procesbegeleider), brengt de bewoners van Lunetten graag op de hoogte van de stand van zaken middels een nieuwsbrief.

Meedoen
De kerngroep vraagt alle gebruikers van de Musketon mee te denken over de plannen. Dat kan door aan bewonersavonden deel te nemen, door je aan te melden bij de meedenkersgroep, door contact met één van de leden van de kerngroep op te nemen of -graag zelfs!!- door deel te nemen aan de kerngroep Samen Musketon.

Team Samen Musketon zoekt nieuwe leden
Het team Samen Musketon is dringend op zoek naar nieuwe leden.  Wil je hier over nadenken? Graag!! Ken je iemand die misschien wel wil toetreden tot het team, laat het ze weten!!

Voor meer informatie en contact: samenmusketon@gmail.com

 

Enquête Groen Ontwikkelplan Lunetten

De werkgroep Groen Ontwikkelplan Lunetten roept bewoners op mee te doen aan een wandel-enquête. Het Groen Ontwikkelplan Lunetten (GOL) is een initiatief van de Werkgroep Groen van Buurtbudgetten en de Natuurgroep Lunetten. Een plan waarin bewoners en ondernemers van Lunetten, samen met de gemeente, het gewenste gebruik en beheer van de groene openbare ruimte beschrijven aan de hand van streefbeelden.Uitgangspunt is het uit 2004 stammende Integraal Groenplan Lunetten. De werkgroep roept bewoners en andere belanghebbenden op mee te denken over een balans tussen recreatie enerzijds en het waarborgen van de historie en de soortenrijkdom/biodiversiteit anderzijds. Doe mee met de wandel-enquête en geef …

Voortzetting

Modernisering Musketon 6

Hoe zit het ook alweer Samen Musketon zit – als afvaardiging van bewoners van Lunetten en van gebruikers van de Musketon – vanaf januari 2020 aan tafel met de toekomstige huurders (Bibliotheek, Gezondheidscentrum, Buurtteam en Welzijn) onder leiding van een projectmanager en bijgestaan door een architect. Dit gezelschap heeft de naam Ontwerpteam meegekregen. Met tussenpozen door het uitbreken van corona en door de grote vakantie zijn ze met elkaar in gesprek over een mogelijke indeling van de Musketon, die recht doet aan de eisen van de huurders afzonderlijk en aan de eisen, die met elkaar geformuleerd zijn. Samen Musketon en …

Voortzetting

Trambaan langs Park de Koppel?

De gemeente heeft haar Mobiliteitsplan 2040 vrijgegeven voor inspraak. Voor Lunetten van belang zijn de plannen voor een dubbelstation Lunetten/Koningsweg en een tramverbinding, die Westraven moet gaan verbinden met Utrecht Science Park. Inmiddels zijn er 2 digitale informatieavonden geweest. Reageren kan tot 1 februari a.s. De inspraakreactie van het BOL is inmiddels klaar. Behoud van het groen en de parken als buffer tegen geluid en luchtvervuiling zijn belangrijke uitgangspunten.