Trambaan langs Park de Koppel?

De gemeente heeft haar Mobiliteitsplan 2040 vrijgegeven voor inspraak. Voor Lunetten van belang zijn de plannen voor een dubbelstation Lunetten/Koningsweg en een tramverbinding, die Westraven moet gaan verbinden met Utrecht Science Park. Inmiddels zijn er 2 digitale informatieavonden geweest. Reageren kan tot 1 februari a.s. De inspraakreactie van het BOL is inmiddels klaar. Behoud van het groen en de parken als buffer tegen geluid en luchtvervuiling zijn belangrijke uitgangspunten.

Het Groen Ontwikkelplan Lunetten

Wat is het Groen Ontwikkelplan Lunetten? En wat wordt ermee beoogd.
Het Groen Ontwikkelplan Lunetten (GOL) is een initiatief van de Werkgroep Groen van Buurtbutgetten en de Natuurgroep Lunetten
Een plan waarin bewoners en ondernemers van Lunetten, samen met de gemeente het gewenste gebruik en beheer van de groene openbare ruimte beschrijven aan de hand van streefbeelden.
Uitgangspunt is het uit 2004 stammende Integraal Groenplan Lunetten. Daarnaast is gebruik gemaakt van
bestaande nota’s en scenario’s van overheden en de wensen en ideeën, die naar voren zijn gekomen tijdens de Burgertop Lunetten op 4 november 2017. Uit deze top kwam in 2018 de Werkgroep Groen voort.
In het plan is ruimte voor de veran
deringen in recreatief gebruik en klimaatadaptatie.
In 2021 maken Bewoners en andere belanghebbenden tijdens excursies, enquêtes, en ontmoetingen een balans op tussen recreatie en het waarborgen van de historie en de soortenrijkdom/biodiversiteit.
Met het GOL wordt de kwaliteit van het groen gewaarborgd en verder ontwikkeld, afgestemd op de groene waarden en de gebruikswensen. Nieuwe initiatieven of veranderingen in beheer en inrichting van de openbare ruimte worden hierop afgestemd.

Verbreding A27, hoe staat het ermee

Woensdag 21 oktober jl. werden belangstellenden tijdens een online bijeenkomst van de Kerngroep Ring Utrecht bijgepraat over de stand van zaken rond de verbreding van de A27. Aan de orde kwamen de politieke besluitvorming, stikstof, nut en noodzaak en het juridische traject. Bekijk de presentatie, die Angela Gallé, bewoner van Lunetten en betrokken sinds 2009 maakte voor deze bijeenkomst. De presentie is ook online te beluisteren.

 

 

Bomenkap Fort Luna

Op maandag 2 november start de gemeente met het kappen van 48 bomen in een bosplantsoen aan Speeltuin Fort Luna. De bomen worden gekapt om de veiligheid van de kinderen te waarborgen. Er moet een nieuw hek komen. Het huidige hekwerk wordt door de vele bomen weggedrukt. Voor het plaatsen van het nieuwe hekwerk is het noodzakelijk dat deze bomen gekapt worden. Hiervoor is inmiddels de vergunning verleend. De bomen die gekapt worden, zijn gemarkeerd.
Komen er nieuwe bomen terug?
Er worden op een andere locatie nieuwe bomen terug geplant. Dit gebeurt  in het plantseizoen, dat loopt van november tot maart. 
Het wijkbericht