BOL notulenNieuws

Notulen dinsdag 5 juni 2007

Notulen vergadering BOL dinsdag 5 juni 2007

Aanwezig: Hein van Kruysdijk (voorzitter), Wim van den Brink, Ruud Kamp, Ties Bressers, Baukje Groenendijk, Abel Perdon, Lou Gast, Bert Bakker, Hessel Sikkema, Maarten Brinkman (notulist), Pieter van der Zouwen (agendapunt vervolg wijkavond veiligheid)

Afmelding: Christien Bolt, Ewold Gussenhoven, Corinne Bekker, Inge Puyman

Opening

De voorzitter opent de vergadering om 20.05 uur.

Vaststellen agenda en vaststellen concept-notulen

De agenda wordt vastgesteld. De concept-notulen van 8 mei 2007 worden vastgesteld, met uitzondering van het verslag van de ?breinstormsessie, dat later in de vergadering zal worden besproken.

Mededelingen

Christien en Wim zijn op 21 mei naar de bijeenkomst van Wijkakkoord Lunetten geweest. Wim doet verslag. Het was, vond hij, een leerzame bijeenkomst. In vier werkateliers op deelgebieden werden ideeën geïnventariseerd en geconcretiseerd.. De subgroepen komen nog twee of drie keer bij elkaar en in november is er weer een plenaire bijeenkomst. Als Wim niet naar de volgende bijeenkomst kan, zal hij dit, met het oog op vervanging, de agendacommissie laten weten.

. Christien en Hein hebben deelgenomen aan een gesprek over de wijkraadpleging Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Hein doet verslag. Er is geen tijdpad voor het vervolg.

. De werkzaamheden voor de spoorverdubbeling beginnen later dan begin 2008, waarvan eerder sprake was. Op zijn vroegst begin met halverwege 2009. Aristo wil op eigen terrein 500m² bijbouwen, waarvoor een artikel 19 procedure nodig is. Hein zal de plannen van Aristo opvragen in verband met de toekomst van het Furkaplateau en de werkzaamheden van ProRail.

. De motie van D66, dat de gemeente moet aandringen op handhaving van 70 km op de Waterlinieweg, is aangenomen.

. Er wordt onderzoek gedaan naar mogelijkheid/wenselijkheid van een nachtbus naar Lunetten.

Stand van zaken werkgroepen

. Website: de website is hier en daar geactualiseerd. VNL is bezig met verdere aanpassingen.

. Lucht en Geluid: de Milieu Effect Rapportage is een half jaar vertraagd en komt pas in december. De werkgroep zou de volgende wijkavond verzorgen, maar dat kan door deze vertraging niet doorgaan.

. Lunetjes: vindt plaats op 6 oktober.

. Wijkdag: vindt plaats op 8 september. Vitens heeft al subsidie toegezegd. Op 4 september is er een laatste voorbereidingsbijeenkomst.

. Salamanderpoel: op 6 juni is er om 19.00 uur een bijeenkomst bij de poel om de stand van zaken te bespreken. Lia Oosterwaal, die de trekker van de groep was, gaat de groep verlaten. Men zoekt iemand die bereid is doorlopend een en ander in de gaten te houden. Als er geen opvolger uit de groep zelf komt, kan er een oproep op de website worden geplaatst.

. Hein, Wim en Maarten gaan 14 juni naar een bespreking met de Vereniging Nieuw Utrecht.

BOL Breinstorm intern verslag Corinne/Maarten

Na een korte discussie wordt het verslag van Corinne en Maarten van de ?breinstorm? vastgesteld.

Vervolg wijkavond veiligheid

Pieter van der Zouwen komt ter vergadering en presenteert de resultaten van de wijkavond van 24 april. Hij stelt voor op 3 juli een vervolgavond te houden. Hij zou ernaar willen streven die avond uit betrokken bewoners een klankbordgroep te vormen. Vervolgens loopt hij de richtlijnen, mogelijke projecten en voornemens langs, die uit de wijkavond zijn voortgekomen en die hij heeft uitgewerkt. Hij stelt voor ?jongere(n)? te vervangen door ?jongere bewoner(s)?.

Baukje stelt voor om een wijkkrantje met actualiteiten uit te geven, waardoor een meer directe communicatie mogelijk is. Pieter meent dat de website beter kan en is van plan de site van het BOL te reorganiseren.

Pieter zal op 3 juli de avond leiden. Met Christien zal hij de uitnodigingen versturen. Baukje biedt aan die avond gastvrouw te zijn in de Musketon.

Vervolg discussie 8 mei over rol van het BOL

Er wordt gediscussieerd over de stellingen en vragen die de agendacommissei heeft opgesteld aan de hand van het verslag van Corinne. De discussie gaat vooral over het punt ?Interne communicatie/twee soorten vrijwilligers?. ?Hoe houd je een brede belangstelling bij voldoende vrijwilligers? is de centrale vraag.

Baukje meent dat een krantje de bekendheid met de bijeenkomsten kan verbreden. Volgens Abel moet onderzocht worden hoe we het aantal vrijwilligers kunnen vergroten en hoe we vrijwilligers zo goed mogelijk kunnen inzetten. Pieter stelt een groep van zo?n zes ?wijze mensen? voor, ?wethouders? die zich een jaar voor de wijk inzetten. Lou meent dat het bestuur prioriteiten moet uitzetten. Als niemand zich aanmeldt om ze uit te voeren gaat de actie niet door. Volgens Bert heeft het BOL geen heldere prioriteiten; men zou moeten kiezen voor structurele zaken, zaken die Lunetten overstijgen, maar die hun weerslag hebben op de wijk. Het Bol zou een stuk of vijf kernthema?s moeten formuleren en daaromheen vrijwilligers moeten verzamelen. Men moet zich inzetten voor haalbare zaken en men moet zich steeds afvragen wat de beïnvloedingsmogelijkheid van het onderwerp is. De afschaffing van de plenaire vergadering zou, meent hij, het einde van het BOL betekenen. Pieter merkt op dat er in de loop van de jaren al een verschuiving van kleinschalig naar strategisch heeft plaatsgevonden. De vijf kernthema?s zijn er al in de Lunettense Opgave. Hij meent dat er ruim van tevoren geprogrammeerd moet worden.

Vervolgens ontstaat nog enige discussie of en in hoeverre het BOL een rol moet spelen bij Lunetjes, wilgenknotten en wijkdag.

De voorzitter stelt ten slotte voor dat de agendacommissie zal nadenken over plenair versus agendacommissie.

Rondvraag

Baukje vond het leuk om bij de vergadering aanwezig te zijn

Hessel vraagt naar de uitbouw van de snackbar. De voorzitter meent dat de zaak ? samenhangend met de regeling van de erfpacht – wordt getraineerd.

Bert heeft zich geërgerd aan de beheerders van de sleutel van het badje bij Texel: het water blijft urenlang stromen, een onverantwoorde verspilling. Hij vraagt of het BOL dit eens kan opnemen met het Wijkbureau.

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 22.30 uur.

Actielijst

. Als Wim niet naar de volgende bijeenkomst van Wijkakkoord Lunetten kan, laat hij dit aan de agendacommissie weten

. Hein zal de plannen van Aristo opvragen

. Hein, Wim en Maarten gaan op 14 juni naar een bespreking met Nieuw Utrecht.

. Pieter en Christien versturen de uitnodigingen voor de wijkavond van 3 juli; Pieter leidt de avond en Baukje is gastvrouw in de Musketon.

. De agendacommissie denkt na over de kwestie plenair versus agendacommissie.