Enquête Groen Ontwikkelplan Lunetten

De werkgroep Groen Ontwikkelplan Lunetten roept bewoners op mee te doen aan een wandel-enquête. Het Groen Ontwikkelplan Lunetten (GOL) is een initiatief van de Werkgroep Groen van Buurtbudgetten en de Natuurgroep Lunetten. Een plan waarin bewoners en ondernemers van Lunetten, samen met de gemeente, het gewenste gebruik en beheer van de groene openbare ruimte beschrijven aan de hand van streefbeelden.Uitgangspunt is het uit 2004 stammende Integraal Groenplan Lunetten. De werkgroep roept bewoners en andere belanghebbenden op mee te denken over een balans tussen recreatie enerzijds en het waarborgen van de historie en de soortenrijkdom/biodiversiteit anderzijds. Doe mee met de wandel-enquête en geef …

Voortzetting

Modernisering Musketon 6

Hoe zit het ook alweer Samen Musketon zit – als afvaardiging van bewoners van Lunetten en van gebruikers van de Musketon – vanaf januari 2020 aan tafel met de toekomstige huurders (Bibliotheek, Gezondheidscentrum, Buurtteam en Welzijn) onder leiding van een projectmanager en bijgestaan door een architect. Dit gezelschap heeft de naam Ontwerpteam meegekregen. Met tussenpozen door het uitbreken van corona en door de grote vakantie zijn ze met elkaar in gesprek over een mogelijke indeling van de Musketon, die recht doet aan de eisen van de huurders afzonderlijk en aan de eisen, die met elkaar geformuleerd zijn. Samen Musketon en …

Voortzetting

Trambaan langs Park de Koppel?

De gemeente heeft haar Mobiliteitsplan 2040 vrijgegeven voor inspraak. Voor Lunetten van belang zijn de plannen voor een dubbelstation Lunetten/Koningsweg en een tramverbinding, die Westraven moet gaan verbinden met Utrecht Science Park. Inmiddels zijn er 2 digitale informatieavonden geweest. Reageren kan tot 1 februari a.s. De inspraakreactie van het BOL is inmiddels klaar. Behoud van het groen en de parken als buffer tegen geluid en luchtvervuiling zijn belangrijke uitgangspunten.

Het Groen Ontwikkelplan Lunetten

Wat is het Groen Ontwikkelplan Lunetten? En wat wordt ermee beoogd.
Het Groen Ontwikkelplan Lunetten (GOL) is een initiatief van de Werkgroep Groen van Buurtbudgetten en de Natuurgroep Lunetten
Een plan waarin bewoners en ondernemers van Lunetten, samen met de gemeente het gewenste gebruik en beheer van de groene openbare ruimte beschrijven aan de hand van streefbeelden.
Uitgangspunt is het uit 2004 stammende Integraal Groenplan Lunetten. Daarnaast is gebruik gemaakt van
bestaande nota’s en scenario’s van overheden en de wensen en ideeën, die naar voren zijn gekomen tijdens de Burgertop Lunetten op 4 november 2017. Uit deze top kwam in 2018 de Werkgroep Groen voort.
In het plan is ruimte voor de veran
deringen in recreatief gebruik en klimaatadaptatie.
In 2021 maken Bewoners en andere belanghebbenden tijdens excursies, enquêtes, en ontmoetingen een balans op tussen recreatie en het waarborgen van de historie en de soortenrijkdom/biodiversiteit.
Met het GOL wordt de kwaliteit van het groen gewaarborgd en verder ontwikkeld, afgestemd op de groene waarden en de gebruikswensen. Nieuwe initiatieven of veranderingen in beheer en inrichting van de openbare ruimte worden hierop afgestemd.