Nieuws

Financiering BOL welzijn –status 10-8-05

BOL concept ter bespreking op BOL vergadering 7 september 2004

Het bezuinigingsbeleid van de gemeente op welzijn en het landelijk/stedelijk beleid betreffend I/D-banen hebben grote invloed op het BOL.

Kan het BOL blijven voortbestaan, en zo ja in welke vorm?

In de BOL-vergadering van 7 september a.s. zullen we op deze vraag een antwoord formuleren.

Als achtergrondinfo 4 bijlagen.

Alle BOL-ers wordt bij deze gevraagd worden hun mening te geven over bovengenoemde overwegingen en onderstaande voorstellen.

De vergadering van 7 september wordt gevraagd om ingeval de subsidie voor BOL welzijn (verder genoemd: BOL maatschappelijke activiteiten, afgekort tot MA) geheel of gedeeltelijk wegvalt, een keuze te maken uit de volgende voorstellen:

Voorstel 1: Algehele opheffing van het BOL

– Alle activiteiten worden gestaakt, alle werkgroepen opgeheven

Voorstel 2: Afbouw BOL/maatschappelijke activiteiten:

– alle bovengenoemde en andere MA-taken van BOL zullen worden afgebouwd.

– het BOL wordt daarmee weer een actiegroep

– het archief en de opgebouwde strategie-inzichten levend gehouden worden

– De I/D-baan inzet na de wijkdag zal eruit bestaan om bovenstaande te realiseren.

Eventuele alternatieve voorstellen of ideeën graag, i.v.m. verspreiding, tijdig aanleveren bij BOL secretariaat of bij de voorzitter.

Je aanwezigheid op 7 september is heel belangrijk, bij verhindering graag vooraf een (korte) schriftelijke mening. Zorg in ieder geval dat je mening bekend wordt.

Het gaat om het voortbestaan van het BOL.

Wethouder Gispen zal op 13/9 met het gekozen voorstel geconfronteerd worden.

De tijdsplanning ziet er als volgt uit:

22/8: concept notitie verspreiden BOL-ers, met verzoek om mening

7/9: besluitvorming BOL

8/9: wijkavond (als opvolging van de raadscommissie voor de wijk en Lunettenbreed), georganiseerd door wijkbureau. BOL zal deze notitie op de agenda zetten. Komt allen.

vóór 13/9: inlichten wijkwethouder Spekman

vóór 13/9: inlichten wijkraad (de facto al gebeurd met inlichten BOL-ers)

vóór 13/9: inlichten Zuidbode

13/9: formeel gesprek met wethouder Gispen (Gertjan Brug, Hein van Kruysdijk) met mandaat BOL

14/9: persbericht

vanaf 14/9: uitvoering gekozen scenario

 

Bijlage 1.

Gespreksverslag Ineke Brok (Portes)/Gertjan Brug/Hein van Kruysdijk , op 09/08/04

Aanleiding: verdwijnen I/D-baan Monica Denneman (MD)

Onderwerpen:

– scheiding BOL maatschappelijke activiteiten (BOL/MA: welzijn) vs. BOL belangenbehartiging (BOL/BB: actie)

– behouden BOL/ma voor Lunetten. Hoe?

– rol Portes

IB suggereert dat Monica Denneman wellicht mee kunnen doen in Portes? vangnet activiteiten. Zij vindt het jammer dat dit niet gebeurd is.

IB vindt ? net als BOL – dat bewoners in Lunetten weinig invloed hebben op de welzijnsactiviteiten.

Naar aanleiding van de brief van Bart Verhoef (uitnodiging offerte uit te brengen voor BOL /MA) zegt IB dat het totaal bedrag voor welzijn vast staat in Utrecht, dat betekent indien BOL/ma subsidie krijgt Portes gekort wordt. In dat geval zal Portes ook huisvestingskosten enz. moeten doorberekenen aan BOL.

Portes en BOL streven er beide naar de onderlinge samenwerking te behouden.

IB vertelt dat Portes a.d.h.v. de wijkanalyse haar offerte doet aan Utrecht: het keurslijf wordt steeds nauwer, de verdeling gelden Hoograven-Lunetten op basis van het aanbod per wijk, en daarnaast a.d.h.v. thema?s.

Voor Zuid is 23 fte (uitvoering) beschikbaar.

De invulling van de programmering van de theaterzaal mag niet ten koste van andere zaken gaan, het contract van de huidige medewerker wordt niet verlengd.

Samenvatting tijdens gesprek:

Portes en BOL werken goed samen en wensen dit te continueren.

IB adviseert de wijk te mobiliseren om BOL/ma te behouden.

IB wil geïnformeerd blijven.

Samenvatting:

Portes ziet geen mogelijkheden om huidige BOL/ma (dat wel gewaardeerd wordt) te behouden, tenzij Portes andere activiteiten opgeeft. Moeilijk verhaal.

Bijlage 2.

Gespreksverslag Marja Manders / Bart Verhoef (beide DMO) / Gertjan /Hein 10/8/05

De brief van Bart Verhoef van 21/7/2004 blijkt niet, zoals door BOL geïnterpreteerd, de mogelijkheid te openen voor 2005 subsidie voor BOL/MA aan te vragen. De brief geeft slechts aan dat een jaarlijkse subsidie voor bewonersondersteuning kan worden aangevraagd, zoals BOL dat al jaren doet.

MM geeft aan dat een structurele subsidie steeds éénmalig per jaar wordt verleend. Als het BOL verzoek om subsidie gehonoreerd zou worden, worden de middelen daarvoor bij Portes weggehaald (lees: afgebouwd in 3 jaar). Dus pas in 2008 zou BOL een volledige subsidie kunnen krijgen.

MM geeft aan dat welzijnsorganisaties over de benodigde papieren en diploma?s moeten beschikken.

Mogelijke subsidiebronnen zijn het fonds Sociale Integratie, LBB, Jeugd en Veiligheid, wijkraad, RvI, Utrecht Veilig, vrijwilligers budget (MM stuurt hierover nadere info), JoS.

Voor ombuigen van middelen die nu bijv. naar WBZ gaan naar BOL /ma adviseert MM politieke actie.

BOL geeft aan dat alleen het BOL contacten richting de bewoners van Lunetten onderhoudt, wegens gebrek aan welzijnwerkers in Lunetten zijn.

MM is bereid een evt. subsidieaanvraag van het BOL (voor 2006) binnen DMO te adresseren.

Samenvatting:

Gezien de huidige politieke opstelling ziet DMO erg weinig mogelijkheden om BOL /ma te financieren.

Bijlage 3.

Achtergrond:

BOL maatschappelijke activiteiten is de laatste jaren, met name door de inzet van de ID medewerker, kunnen groeien tot de huidige omvang.

De ID medewerker heeft aan het BOL een professionele kant kunnen geven, waarvoor archief, kennisbank en ?enabling? mogelijk zijn geworden.

Ook zijn de activiteiten op het gebied van belangenbehartiging door de ID medewerker gefaciliteerd.

Het BOL heeft de afgelopen jaren een aantoonbare bijdrage kunnen leveren aan:

Maatschappelijke activiteiten:

– Organisatie van vele wijkdagen

– Organisatie van verschillende schoonmaakactiedagen Lu Netjes

– Organisatie van vele wijkavonden over inhoudelijke onderwerpen (beveiliging huurwoningen, veiligheid, wijkvisie, ontsluiting, Lunettencentraal, politiek).

– Organisatie van diverse culturele activiteiten

– Organisatie wijktuin

– Oprichting van preventiegroep rondom de scholen, Frans Lunetten, Matterhorn e.o.

– Realisatie van het wijkbrede groenbeheerplan

– Realisatie Skatelandschap.

– Realisatie van bewegwijzering in Lunetten

– Realisatie van boek over de geschiedenis van Lunetten.

– Secretariaat van de Overleggroep Lunetten

– Ontwikkeling Lunettenvisie ?Lunetten leeft? en ?As Musketon-Furkaplateau

– Jeugdtheater Tha Luna

– Aandacht voor meer voorzieningen voor jongeren van 12 jaar en ouder

– Meedoen aan ?Samen Veilig Ondernemen?

– Meedoen aan Netwerk Ontmoeting Lunetten.

– Meedoen in project ?Ruimte voor jongeren?.

– Meedoen aan overleg ?Forumschool Lunetten?.

– Overleggen over wijkwelzijnsnota?s.

– Communicatie en leveren van wijkinbreng bij baggerproject

– Opstellen van inspraakreacties en vele onderwerpen zoals bestemmingsplan

Belangenbehartiging middels acties:

– voor behoud bibliotheek

– voor behoud Stadsboerderij

– voor kunstgrasveld DVSU

– voor behoud jongerenspeelveld Goeree

– tegen kantoorpand Oeral/Karawanken

– tegen illegale tuinuitbreidingen

– voor baggeren van de watergangen

– voor afkoop erfpacht

– voor afsluiting portieken

– voor behoud van recreatief wandel/fietspad langs Inundatiekanaal

– tegen fietsdijk bij Seychellen.

– voor verplaatsen Woonwagenkamp Alpenpad uit ecologische zone.

– voor gratis vergaderruimte voor bewonersgroepen in Musketon

– voor leefbaar Furkaplateau, inclusief enquête voor beheersregels

– voor woonwagenlocaties

– om Lunetten weer op de gemeenteagenda te krijgen

– voor verbouw en lagere huisvestingskosten Musketon

– voor verbouwing winkelcentrum.

Samenvatting:

Het BOL heeft vanuit het verleden een sterke actieachtergrond. Daarnaast is er, de laatste jaren mede mogelijk gemaakt door de professionele inzet van de I/D-baan, steeds mee aandacht geschonken aan maatschappelijke activiteiten die idealiter door gemeente en welzijnsorganisatie opgepakt hadden moeten worden (vgl. Hoograven).

Bijlage 4.

Verslag bijeenkomst BOL 18 augustus 2004

(aanwezig: Dennis, Monica, Wim, Lou, Christien, Gertjan, Maarten, Hein)

De volgende opmerkingen zijn gemaakt:

– Kunnen we aan de wijk uitleggen dat één van de poten van het BOL opgeheven wordt, en de andere poot blijft bestaan? Is dat werkbaar en geloofwaardig?

– BOL helemaal opheffen is de enige mogelijkheid

– BOL is uitgegroeid tot een organisatie die waakhond/alertheid voor de wijk verzorgd, wij vullen gaten in welzijn in.

– Het is nodig om één lijn te trekken: alle vrijwilligers van BOL moeten solidair zijn en stoppen met hun activiteiten. Dat geeft maximale signaalwerking

– Actiegroepen zullen er altijd blijven

– De actiegroepen zijn effectief vanwege het opgebouwde netwerk: snelheid boekt resultaten, overzicht is belangrijk.

– Signaalwerking van stoppen wordt sterk bepaald door stoppen met groen(beheer), Lunetjes, wijkdag enz. en minder door illegale tuinen e.d..

– Gewenst is om de vrijwilligers de vraag voor te leggen wat het BOL als centrale ingang, naambekendheid en netwerk voor hen individueel betekent cq. oplevert. Als de vrijwilliger oordeelt dat zijn activiteiten geen of minder resultaat hebben zonder koepelorganisatie, moet de vrijwilliger zich inzetten om het BOL te behouden. Dan moeten de vrijwilligers ook concluderen dat het BOL zich moet opheffen bij gebrek aan middelen. Hierin dient geen verschil gemaakt te worden tussen de twee poten van het BOL.

– Bepaalde groepen zullen zich niet confirmeren aan een evt. BOL besluit om zichzelf op te heffen en zullen doorgaan. Dat kan ook nauwelijks worden verwacht. Dit maakt de signaalwerking van opheffen BOL minder.

– Ook zonder BOL zullen acties gevoerd blijven worden.

– BOL zorgt voor continuïteit, welzijnswerk in Lunetten wordt door BOL verzorgd.

– Opheffing van het BOL zou kunnen betekenen dat organisaties en gemeente een vrijbrief krijgen, en wijkbelangen niet meer behartigd worden.

– Het BOL is ook noodzakelijk om niet steeds het wiel opnieuw te hoeven uitvinden; de opgebouwde kennis en infrastructuur moeten behouden blijven.

– BOL is factor in Lunetten die niet verloren mag gaan (archief, inzicht, waardering, synergie, professionaliteit). Tenminste dient de actiepoot van het BOL behouden te blijven.

– Deelsubsidies zijn doekjes voor het bloeden en BOL wenst daar ook geen gebruik van te maken, wat BOL heeft opgebouwd is structureel en moet als zodanig ook gehonoreerd worden door de gemeente.

– BOL moet veel zaken laten vallen om voldoende reserve over te houden voor als het echt nodig is.

– BOL doet ook allerlei klussen i.s.m. de gemeente, zoals afhandeling project wegwijs Lunetten, implementatie groenbeheerplan en groene inrichtingsplannen, projecten Groene As, verbouw winkelcentrum, werkgroep Ruimte voor Jongeren, werkgroep veiligheid, klankbordgroepen, werkgroep Forumschool Lunetten. Verder zijn er nog de inspraaktrajecten van Furkaplateau en bestemmingsplan. Moeten deze activiteiten ook stoppen?

– Het zou een fikse verarming voor de wijk zijn als het BOL zijn
maatschappelijke activiteiten zou moeten afstoten, maar helemaal stoppen
is onverantwoord. Het BOL mag voor z’n voortbestaan niet volkomen afhankelijk zijn van subsidie. Ook zonder subsidie moet het BOL kunnen werken.

– Behalve echte actie en maatschappelijk werk, doet het BOL ook allerlei klussen i.s.m. de gemeente: afhandeling project wegwijs in Lunetten, implementatie groenbeheerplan en groene inrichtingsplannen, project ‘groene as’, verbouw winkelcentrum, werkgroep ruimte voor jongeren, werkgroep veiligheid, klankbordgroepen, werkgroep Forumschool Lunetten. Verder zijn er nog de inspraaktrajecten van Furkaplateau en bestemmingsplan. Stoppen deze activiteiten ook als BOL een actiegroep wordt?

– Is het gewenst het besluit van 7 september aan de wijk voor te leggen middels een rondschrijven of misschien beter een enquête waarin zowel de naamsbekendheid als de waardering getest wordt voor de actie/maatschappelijke activiteiten.

– Misschien is het ook goed om mensen buiten de directe BOL-kring om een mening te vragen. Dit geeft een beetje afstand.