Nieuws

Notulen 2 november 2004

Notulen vergadering BOL, d.d. dinsdag 2 november 2004

Aanwezig: Jan Ruys, Maarten Brinkman, Lou Gast, Wim van Loon, Dennis Jonkhout,

Pieter v.d. Zouwen, Ewold Gussenhoven, Christien Bolt, Leo Verbon,

Wim v.d. Brink, Bert Bakker, Kaj Siekman (portalen), Gertjan Brug (later),

Monica Denneman (verslag).

Afwezig met bericht: Inge Puyman, Hessel Sikkema.

Opening

Toelichting op problematiek rond afsluiting trapportalen (Jan Ruijs):

– Jan Ruys (BOL en lid van het STOK) en Kaj Siekman (bewoner) hebben een en ander op papier gezet m.b.t. de problemen rondom de afsluiting van trapportalen van Bo-Exwoningen in het gebied Vogezen, Hebriden e.o. en tijdens de vergadering uitgereikt. Bij diverse trapportalen zijn in 2002 de brievenbussen verplaatst. Diverse benedenbewoners grenzend aan deze trapportalen zijn toen met toestemming van Bo-Ex de vrijkomende ruimte onder de trap gaan gebruiken als schuurtje.Dit is bij 11 van de 19 benedenwoningen mogelijk. Nu gaat de Bo-Ex de trapportalen afsluiten en wordt de ruimte onder de trap bij het portaal getrokken. Dit wordt met subsidie gedaan. De bovenbewoners dienen na afsluiting het trapportaal schoon te maken of is bewoners verteld het BOL moet er voor zorgen dat er schoongemaakt wordt. Voor bewoners die momenteel een schuurtje onder de trap hebben is Bo-Ex bereid om een opbergkast voor in de tuin te plaatsen. Een aantal bewoners wil echter graag het schuurtje houden. Kaj vraagt het BOL of zij wil helpen met het behouden van de schuurtjes voor de benedenbewoners.

Afspraken:

1. Kaj en Jan zetten een en ander op papier

2. BOL vraagt aan Bo-Ex wat van het BOL verwacht wordt.

Noot achteraf van de notulist:

Uit de BOLnotulen d.d. 6 april 2004, waarbij aanwezig:Abel Perdon, Leo Verbon,

Wim v.d.Brink, Maarten Brinkman, Hein van Kruysdijk, Pieter v.d. Zouwen, Gertjan Brug, Dennis

Jonkhout, Wim C. van Loon, Christien Bolt, Bert Bakker, Klaas Dam, Paula Sangers (Bo-Ex tot 21.00

uur), Mieke van Leeuwen (agendapunt 2), Monica Denneman (verslag)

1. Bo-Ex

Paula Sangers is projectleidster bij Bo-Ex voor Frans Lunetten en de portiekafsluitingen bij Vogezen, Hebriden e.o.:

19 af te sluiten portieken: de trapopgangen bij deze portieken worden dichtgezet, de betrokken bewoners hebben bericht gehad en worden betrokken bij de plannen. Bij begane-grondwoningen wordt niets afgesloten. Er zal in oktober 2004 begonnen worden en het zal voor de winter af zijn. Ook de straat bij de portieken zal worden opgehaald. Op 26 april a.s. is er een presentatie van de plannen aan de bewoners.

Vaststellen agenda:

– ruimte voor jongeren wordt discussiepunt

– 5 minuten voor Maarten

– wijkvoorzieningen

– mededeling van Monica

Mededeling van Monica:

In afwachting van een definitieve oplossing is het BOL-secretariaat alleen via 06-44646367 (eventueel voicemail inspreken) en info@bollunetten.nl bereikbaar. Wim van Loon zal dit op de BOLwebsite zetten.

Vaststellen concept-notulen d.d. 5 oktober:

– n.a.v. agendapunt 2 Voorstellen studenten HKU: Pieter heeft contact met de studenten en is naar de HKU geweest.

– de door Christien gemaakt notulen worden vastgesteld.

Ruimte voor Jongeren:

– Hein deelt een kopie van de email die hij naar Mieke Donders heeft gestuurd i.v.m. het project Ruimte voor Jongeren rond.

– Van de huis-aan-huis verspreide enquêtes zijn er 300 positieve en 16 negatieve reacties teruggekomen van de 5500 verspreide enquêtes. BOL heeft inzage in deze reacties. Een slechte respons vergeleken bij Amersfoort, waarbij op een enquête onder jongeren een respons van 75% was.

– Bij de presentatie van de plannen (gebaseerd op een enquête door 11/12-jarigen, totaal 300 mensen) van het project Ruimte voor Jongeren in de Musketon waren naast jongerenwerkers en jongeren van Muskieto, mensen van BOL en Wijkraad, ambtenaren 5 volwassenen en 2 jongeren aanwezig die wij niet kenden. Er is gevraagd om aanpassing en huis-aan-huisverspreiding van de nieuwe enquête. Het BOL heeft gevraagd deze nieuwe enquête te mogen inzien voor verspreiding, de reacties van BOL en groengroep zijn echter niet meegenomen.

– Op de vraag wat wij als BOL verder hiermee zouden moeten reageert Ewold dat er rekening gehouden moet worden met de milieuaspecten. Niet voor niets gaat de snelheid op de A12 bij Lunetten omlaag. Het groen in de wijk is hard nodig tegen de vervuiling. Bert geeft echter aan dat ivm overlast geen jongerenplekken binnen de bebouwing moet realiseren.

Voorstel: Werken we als BOL mee aan een enquête onder jongeren?

– Er is wel geld voor speelplekken, maar niet voor de hangplekken, die het jongerenwerk graag zou willen. Daarom is gekozen voor ontwerpen met een combinatie van beiden.

Besluit: Het BOL gaat voor een nieuwe enquête.

– Suggestie Pieter om met de jongeren aan de slag te gaan

Afspraken:

1. Gertjan kijkt naar de Amersfoort-enquête

2. Hein laat Hans Spekman weten dat we een enquête alleen onder jongeren willen.

5 minuten voor Maarten:

– Maarten vindt het boek dat hij over Lunetten geschreven heeft een geslaagd project met steun van het BOL. Het boek is enkele weken geleden door Maarten en Wim van Loon aan Ton Lindhout (wijkmanager) overhandigd. Als auteur heeft Maarten met enthousiasme aan het boek gewerkt. De uitgever heeft er een mooi boekje van gemaakt. Maarten vond de interviews leuk. Een maand gelden waren er 600 boekjes verkocht. Er komt nog publiciteit in Ons Utrecht. Het boekje is goed leesbaar. Maarten werd bijna dagelijks aangesproken op het schoolplein. Hij heeft met een schoolklas van de Spits een rondleiding gehouden langs de markante punten in de wijk. Er is 1 exemplaar bij de Koninklijke bibliotheek.

– Applaus voor Maarten + complimenten van Bert.

– Gertjan nodigt Maarten uit om een lezing te geven op de een door het BOL te organiseren wijkavond op 18 januari 2005.

– Als Maarten nog meer met de geschiedenis van Lunetten zou willen doen, dan kan hij kijken naar de historische kring in Hoograven (suggestie Gertjan) en/of de serie Oud Utrecht (suggestie Bert).

Wijkvoorzieningen:

Hein en Gertjan zijn vanmorgen bij het gesprek ter voorbereiding van de wijkavond over de wijkvoorzieningen geweest met Kees van Engelenhoven en Hospitality Consultants. In het voorjaar heeft het BOL aangegeven dat er dingen niet klopten in het plan, maar dit werd genegeerd. Vanmorgen bleek ineens dat alle punten meegenomen konden worden. Er komt een herziend plan, waardoor Lunetten meer wordt dan de gemiddelde wijk. Er komt een wijkavond waar Hospitality Consultants haar visie geeft en BOTH en BOL (inbo) die van hun. De wijkavond zal op 24 november of 1 december plaats gaan vinden en georganiseerd worden door Kees van Engelenhoven.

Nagekomen ingekomen post:

Tumult, donderdag 11 november 2004 20.00-21.30 uur bibliotheek Hoograven, Smaragdplein 100, Utrecht:RESPECT MAN! Wie eist wat van wie? (respect is een woord dat vele ladingen kent. wat de voor één respect is, is voor een ander oubollig of juist veel te brutaal. als verschillende opvattingen over zo’n woord de ronde doen, hoe kunnen we erdan over praten?) Een discussie over straatcultuur en burgerlijke cultuur. Toegang gratis, wel reserveren. Meer info op de flyer.

Voortgang uitvoering Groenbeheerplan en Groene As (Gertjan):

– Vandaag heeft de werkgroep Groenbeheer bericht gehad van dhr. L. Koops (Dienst Stadsbeheer) dat het beheerplan is geaccepteerd.

– De plannen in kader van het Recht van Initiatief (30.000 euro) voor de groene as kunnen bij Gertjan ingezien worden. Hierover is overleg geweest met de VvE Hondsrug/Furkabaan. Het plan waarvoor 300.000 euro beschikbaar is komt nog en zal gekoppeld worden aan het RvI-plan.

Opmerking Bert: Volgens plannen van het BRU moeten er nog 2500 woningen binnenstedelijk komen, waarbij gedacht wordt aan de oostkant van de stad. Dit kan invloed hebben op de plannen in Lunetten. Wij moeten daarop alert zijn.

Stand van zaken ontwikkeling Furkaplateau en spoorverdubbeling/RSS:

Er is contact geweest met ProRail:

– Er komt een fietsbrug te hangen aan het viaduct. UW zal dan niet meer met de auto bereikbaar zijn vanuit Lunetten.

– Er worden geen voorzieningen getroffen voor ondertunneling ter hoogte van het huidige station. Dat betekent dat als deze voorziening later gemaakt moet worden, de kosten fiks hoger uit zullen vallen.

Afspraak:

Het BOL stelt een brief op om raadsleden van bovenstaande punten op de hoogte stellen.

De rol van het BOL:

Naar aanleiding van voorstel C: de lijstjes staan niet vast, maar zijn voorbeelden. Netwerkorganisatie: informatie gaat snel door de wijk, in een korte tijd veel mensen te weten te mobiliseren.

Besluit:

Alle in de met de agenda meegestuurde bijlage ‘ROL van het BOL’ zijn aangenomen.

Afspraak:

Er gaat niets over het bovengenoemde besluit naar het Stadsblad.

Rondvraag en sluiting:

– Gertjan: Er is een verzoek van de dagbestedingssoos (85+) of het BOL een aanvraag kan door voor het Leefbaarheidsbudget voor aankleding van de soosruimte (vloerbedekking, stoelen e.d.). Het BOL gaat akkoord mits vermelding bij de aanvraag ‘op uitdrukkelijk verzoek’.

– Wim v.d. Brink bedankt voor het bloemetje bij zijn ziekenhuisopname.

– Pieter heeft ervaring met verzakkende en verkalkende rioleringsbuizen in een tuin en omdat meer mensen hiermee te maken kunnen krijgen, wil hij de informatie hierover op de website zetten.