BOL notulenNieuws

Notulen vergadering BOL dinsdag 11 mei 2004

Notulen vergadering BOL, d.d. dinsdag 11 mei 2004

Aanwezig: Hein van Kruysdijk, Wim C. van Loon, Christien Bolt, Dennis Jonkhout, Lou Gast, Leo Verbon, Wim v.d. Brink, Maarten Brinkman, Abel Perdon, Pieter van der Zouwen, Gertjan Brug (later), Monica Denneman (verslag)

1. Mededelingen/Ingekomen stukken

– Het Bol heeft een twee-kollommenstuk met de inspraakreacties op de wijkvisie Zuid ontvangen. De inspraak op wijkvisie Zuid zal op 18 mei a.s. behandeld worden in de commissie Bestuur en Veiligheid.

– Er blijkt een verkeerde vrijstellingsprocedure te zijn opgestart voor de verbreding van het Ravelijnbruggetje. Voor de vrijstellingsprocedure die nu gevolgd gaat worden is een ruimtelijke onderbouwing nodig, waarvoor men het voorontwerpbestemmingsplan als uitgangspunt neemt. Onze zienswijze zal meegenomen worden in deze procedure.

– Op 25 mei a.s. zal er een collegebesluit door B&W genomen worden om de honorering As Musketon vast te stellen. (info Heleen Zijlstra, gemeente Utrecht)

2. Vaststellen notulen d.d. 6 april 2004

– n.a.v. agendapunt 2: Er is nog geen nieuws m.b.t. de besteding van het UNA-geld. Monica zal Paul van Beijnum vragen naar de stand van zaken.

– n.a.v. agendapunt 2: Wiebel Wabbel: Mieke van Leeuwen heeft de dagen na de vergadering contact gehad met Monica. Mieke heef inmiddels samen met het wijkbureau de definitieve plaats bekeken en is bezig met een (concept)beheerplan.

– n.a.v. agendapunt 7: Winkelcentrum: Het antwoord op onze brief met de 5 punten betreffende de renovatie van het winkelcentrum is onderweg.

3. Voorontwerp bestemmingsplan

De behandeling van het bestemmingsplan Lunetten in de commissie Stedelijke Ontwikkeling is uitgesteld naar 1 juni a.s. Onduidelijk is wat er met de witte vlekken bij de Stelviobaan (boomgaard, Oeral/Karawanken) gaat gebeuren. Vlak voor de vergadering kreeg Hein een email met de mededeling dat in de krant een artikel zou staan dat er 8000 woningen bij de Stelviobaan zouden komen. Noot van de notulist: op 11 mei 2004 is een persbericht van de gemeente Utrecht uitgegaan, waarin bekendgemaakt wordt dat er 45 nieuwe locaties zijn waar 8000 nieuwe woningen gebouwd gaan worden. 16 locaties zijn bekend, waar van 12 locaties op korte termijn een startnotitie zal komen. De Stelviobaan is een van de 12 locaties.

Het BOL gaat op 1 juni inspreken. Monica stuurt de inspreekteksten terug naar de insprekers om hierin de ecologie te benadrukken.

Hein en Gertjan hebben 26 april j.l. een gesprek met Raoul Meijer van de dienst stadsontwikkeling (DSO) gehad over de feitelijke onjuistheden in het bestemmingsplan. Wanneer er meer onjuistheden zijn kunnen die naar Raoul gestuurd worden. Monica neemt de punten van Lou mee bij de onjuistheden die nog nagezonden worden. Over 2 weken zullen we contact opnemen met Raoul over de verdere procedure.

4. Voortgang Rol van het BOL

Christien heeft gevraagd om een gesprek met wethouder Gispen, volgens zijn secretaresse moeten we gewoon een aanvraag indienen. Hein heeft een gesprek gehad met Kees van Engelenhoven van DMO. Er is nu een concept-activiteitenplan gemaakt. Hein heeft een concept-brief aan Gispen geschreven, die tijdens deze vergadering behandeld wordt. Hein stuurt beide concepten naar Monica, die deze rondmailt naar de BOLlers met verzoek om commentaar. Wij willen de brief voor a.s. weekend versturen. Twee dagen na deze brief zal een aanvraag voor de overhead-subsidie verstuurd worden. Pieter heeft een format beschikbaar die gebruikt kan worden bij het uitwerken van ?de toekomst van het BOL?.

5. Stand van zaken werkgroepen

– Geschiedenis Lunetten: Maarten heeft op 19 april j.l. het concept ingeleverd. Wethouder Spekman wordt gevraagd om het eerste exemplaar in ontvangst te komen nemen. Dit is gepland om 11.00 uur bij goed weer buiten, anders in de Musketon. De uitgever (Plantage) heeft contact met Bruna en gaat op de wijkdag met een kraam staan (graag naast het BOL) om het Lunettense boekje en andere wijkboekjes te verkopen.

– Lunetjes/Knotgroep Lunetten: Voor het wilgenknotten zullen 2 ladders aangeschaft worden. De definitieve datum voor Lunetjes is 2 oktober 2004 i.v.m. beschikbaarheid Musketon. Er zal geen bandje bij de borrel achteraf komen, maar sectorhoofden krijgen een kaartje voor het swingfeest ?s avonds in de Musketon.

– Wijktuinenproject: De brug tussen wijktuin en tuinhuisje is op 24 april j.l. officieel geopend door Ger, de zoon van Herman Lubbers.

– Baggerwerkgroep: Maarten maakt regelmatig foto?s van de voortgang. Er zullen excursies naar het baggerdepot en baggerboot georganiseerd gaan worden. Tijdens de wijkdag zijn er 2 excursies georganiseerd door Milieupunt Zuid en NMC (natuur- en milieucommunicatie gemeente Utrecht)

– werkgroep Groenbeheer: Het groenbeheerplan wordt ambtelijk vastgesteld. Tijdens natuurwandeling op 25 april j.l. is verteld dat de inventarisatie bij het BOL te verkrijgen is. Het BOL heeft echter geen exemplaren voor de verkoop. Besloten wordt om geïnteresseerden te verwijzen naar de internetsite en een intekenlijst aan te leggen.

– ?Ruimte voor jongeren?: In de groepen 7/8 van de Lunettense basisscholen zijn per kind 4 enquête-formulieren uitgedeeld over jongerenplekken. Binnenkort (eind mei) zal er een bewonersavond zijn voor omwonenden van de speelplek Goeree. De omwonenden zullen hiervoor een uitnodiging krijgen.

– klankbordgroep Winkelcentrum: Het winkelcentrum brengt om bewoners op de hoogte te houden van de renovatie een aantal nieuwsbrieven uit. Volgens de planning zullen er 5 voor de zomervakantie en 4 na de zomervakantie verschijnen. De eerste nieuwsbrief, die via slager Oorbeek bezorgd zijn, is niet overal ontvangen. Voor de volgende nieuwsbrieven wordt gebruik gemaakt van bezorgers, die voor ook voor het BOL folderen. De winkeliers werken samen met Hisa, een evenementenorganisatie, die ook het (her)openingsfeest gaat organiseren. Het BOL wordt hierbij betrokken en Monica gaat naar de vergaderingen van de winkeliersvereniging met Hisa. In de eerstvolgende nieuwsbrief zal een stukje over het BOL staan.

– Wijkdag: Na het afhaken van Lunatics (die overigens nu een voorstelling van 18 t/m 21 augustus a.s. geeft bij de Dom) zijn Gertjan en Monica in contact gekomen met het Monsterverbond. Gedacht wordt aan een trommelworkshop (met een idee om kinderen op school en bij scouting in de week voor de wijkdag trommels te laten maken), waarna jong en oud aan het einde van de middag in optocht met trommels begeleid door grote poppen van het Monsterverbond naar het Beatrixpark gaan. In het Beatrixpark zal er getrommeld worden en een brandend object met iets er om heen zijn. Monsterverbond werkt een en ander verder uit en stuurt dit ons binnenkort toe. Het programma van Monsterverbond zou afgesloten kunnen worden met een optreden van bijvoorbeeld Hind. Dit optreden wordt niet door het Monsterverbond verzorgd. Verder zal er een BOLloop zijn, komt Miami weer en zijn de kano?s besteld. Monica is nog bezig met iets voor kinderen. De winkeliers organiseren dit jaar geen activiteiten tijdens de wijkdag vanwege het (her)openingsfeest. De stadsboerderij doet wel mee en Milieupunt Zuid organiseert een milieumarkt.De sponsors van vorig jaar en Hydron (BOLloop) moeten nog benaderd worden. Christien is al bezig geweest nieuwe sponsors te zoeken.

– Wegwijs: De kaartenautomaat is geplaatst bij de Lunettenbaan ter hoogte van het tennispark. Hij is nog niet in werking.

6. Lopende zaken

– Het BOL heeft een mailtje van Arjan ontvangen over dat Lunetten nog maar 2 wijkagenten heeft. Hij maakt zich zorgen over de inzet. Ad Verhage heeft bij Lunetten Breed aangegeven dat de inzet niet minder zal zijn. Wij wachten bewonerssignalen af m.b.t. de inzet van de wijkagenten. Monica zal dit Arjan laten weten.

– Wijkvoorzieningenplan: het eindrapport is sinds 10 mei j.l. beschikbaar. Hein heeft het. Hij vraagt om een digitale versie en wat er verder gebeurt.

– Furkaplateau: In februari 2004 zou het BOL inzage krijgen in het concept-2kollommenstuk. Wij hebben nog niets gezien. Hein neemt contact op met Roelof Geijtenman.

– Muurtjes vlek 19: nog steeds geen reacties op zienswijzen. Monica zoekt uit of we al een klacht hebben verstuurd.

7. Overige + rondvraag

– Jules zal waarschijnlijk in september stoppen als voorzitter bij VNL

– Pieter treedt vanuit BisBis niet meer in Lunetten op in vage verbanden, maar alleen aangekondigd. Verder wil hij zich op de economie in de wijk gaan richten.

Aktiepunten vanuit deze notulen:

Hein vraagt digitale versie wijkvoorzieningenplan en naar het verdere verloop

Hein informeert bij Roelof naar stand van zaken Furkaplateau

Monica zal Paul van Beijnum vragen naar de stand van zaken UNA-geld

Monica beantwoordt mailtje Arjan over wijkagenten

Monica zoekt uit wat het BOL heeft gedaan m.b.t. de muurtjes bij vlek 19

Monica mailt verdere onjuistheden bestemmingsplan door.

– Rol van BOL: Hein en Monica

Aktiepunten vanuit vorige notulen:

– Hein (7 oktober 2003) schrijft een brief aan Hans Spekman n.a.v. het proces Wijkvisie Zuid.

– Ad Verhage (9 maart 2004) verzamelt gegevens jongeren (aantal boetes: algemeen en per jongere). Kijken naar wat er met jongeren gedaan kan worden die veel boetes hebben, ideeën kunnen (via info@bollunetten.nl ) naar Ad gemaild worden.

– Contact opnemen met Bo-Ex over het aangifte doen bij vernieling/vandalisme (9 maart 2004).

A d Verhage (9 maart 2004) mailt de criminaliteitscijfers door naar info@bollunetten.nl , wij mailen onze bevindingen n.a.v. deze cijfers naar Ad.