Nieuws

Notulen van dinsdag 16 november 2010

Notulen van dinsdag 16 november 2010

Aanwezig: Hein van Kruysdijk (voorzitter), Christien Bolt, Ties Bressers, Ruud Kamp, Leo Verbon, Wim van den Brink, Marijke van Veen, Henk Frings, Bert van der Roest, Maarten Staedler, Erik Mariën, Jan van der Horst (Fietsersbond), Maarten Brinkman (notulist)

Namens de gemeente: Reinier Verkaik, Peter van Sterkenburg, Joost Rosdorff

Afwezig m.k.: Inge Puyman, Anny Koenders, Ernst v.d. Vecht

Opening

De voorzitter opent de vergadering om 20.05 uur en heet iedereen welkom, in het bijzonder de gasten van vanavond: Reinier Verkaik, Peter van Sterkenburg, Joost Rosdorff en Jan van der Horst.

Fietspad Houten-Utrecht en herinrichting Furkaplateau

Reiner Verkaik geeft een toelichting bij de plannen voor de nieuwe hoofdfietsroute. Er waren drie varianten. Een route via de westzijde van de Brennerbaan viel af. Van de kant van de gemeente was er een voorkeur voor de route aan de oostzijde van de Brennerbaan. Uit reacties van het BOL, bewoners van Coppelwethe en de Fietsersbond bleek een voorkeur voor herstel van de route over De Wadden. Toch houdt de gemeente een voorkeur voor de route aan de oostzijde van de Brennerbaan als hoofdfietsroute. Niettemin zal er een verkenning, technisch en financieel, plaatsvinden naar herstel van de route via De Wadden.

Er volgt enige discussie over deze routes. De aanleg van een fietsbrug over de stationstunnel – die, zo blijkt, uit andere middelen zou worden gefinancierd dan een hoofdfietsroute – is essentieel voor herstel van de route via De Wadden.

Jan van der Horst bevestigt dat de afdelingen Utrecht en Houten van de Fietsersbond een voorkeur hebben voor de Waddenroute; die route beantwoordt aan de voorkeur voor ?routes binnendoor?, dat wil zeggen: routes met zo min mogelijk kruisingen. Een nadeel is dat de route pas over vijf jaar klaar is.

Peter van Sterkenburg licht een en ander toe over de verkenning naar herstel van de Waddenroute. Het gaat om de technische en financiële kant van de zaak en over de vraag wat er over blijft van het plein.

Joost Rosdorff geeft vervolgens een toelichting bij het ontwerp en het programma van eisen voor het plein aan de hand van een presentatie. Het is een ?echte legpuzzel? om aan alle eisen te kunnen voldoen. Het moet een goed functionerend plein met verblijfskwaliteit worden. Er komen minder parkeerplaatsen. Er komen vier halteplaatsen voor bussen en een eindhaltevoorziening voor chauffeurs, een plaats voor de snackkar. De opmerkingen uit de ontwerpsessies zijn zoveel mogelijk verwerkt in het ontwerp.

Bij de evaluatie van de participatie meldt Jan van der Horst dat hij tevreden is over het proces. Hij hoopt dat de Waddenroute niet uit beeld raakt. Reinier Verkaik zegt toe dat hij het signaal over de Waddenroute zeker zal meenemen in zijn advies aan de wethouder.

Bert van der Roest uit zijn zorg over de toenemende parkeerdruk.

Hein van Kruysdijk is tevreden over de ontwerpsessies. Hij is blij dat er een genuanceerd advies aan de wethouder komt.

Christien Bolt vraagt of er is gekeken naar de mogelijkheid van parkeren in de sporendriehoek. Reinier Verkaik: nee, dat heeft te maken met de bereikbaarheid van de sporendriehoek. Fietsparkeren zou daar wel mogelijk zijn. Voor auto?s is er wel een extra parkeermogelijkheid op De Wadden.

Ruud Kamp spreekt, als lid van de wijkraad Zuid, zijn complimenten uit voor de participatie. Maarten Staedler vraagt waarom er vier bushaltes nodig zijn; lijn 31 is er het grootste deel van de dag niet. Peter van Sterkenburg: het BRU besluit volgend jaar welke lijnen er komen.

Marijke van Veen wijst op de gevaarlijke oversteeksituatie bij de bocht van de Brennerbaan.

Henk Frings wijst erop dat het fietspad langs de volkstuinen en over het Ravelijnpad eigenlijk te smal is.

Reinier laat ten slotte, ook namens Peter van Sterkenburg en Joost Rosdorff, weten dat de participatie heel prettig was; de zorg over de fietsverbinding is helder, hij zal die overbrengen. ?We komen graag terug?.

Mededelingen

Er zijn geen mededelingen

Stand van zaken aandachtsgebieden

. Lucht/Geluid/Verkeer

. De raadsinformatieavond op 28 oktober was een groot succes voor Laat Lunetten Niet Stikken. Op 6 december is er een vergadering van de vaste Kamercommissie waarin het

Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) aan de orde komt.

. Hein heeft Peter van Sterkenburg gesproken over het tunneltje onder de spoorlijn naar Arnhem. Dat tunneltje blijkt moeilijk te liggen in verband met de mogelijke aanwezigheid van een wisselcomplex van de spoorlijn op die locatie. Ruud Kamp zal deze kwestie blijven volgen.

. Groen

De plannen voor een tweede salamanderpoel zijn in een vergevorderd stadium. Vrijwilligers worden opgeroepen. De gemeente is ook op zoek naar vrijwilligers voor het aanleggen en onderhouden van broeihopen voor ringslangen.

. Leefbaarheid

Portes kan dit jaar de kerstmarkt niet meer organiseren. Alex Bos en Marieke Zandleven hebben het initiatief genomen om de markt toch te laten doorgaan. Er hebben zich intussen al veel vrijwilligers aangemeld om mee te doen met de organisatie. De organisatoren hebben leefbaarheidsbudget aangevraagd.

Rondvraag

. Ruud Kamp vraagt hoe het zit met de lunchroom. Antwoord: de lunchroom is verkocht aan een Turkse ondernemer.. Er wordt momenteel in gewerkt.

. Henk Frings merkt, naar aanleiding van de notulen van de vorige vergadering, op dat sluiting van het postkantoor een slechte zaak zou zijn. Antwoord: het is het beleid van TNT om kleine postkantoren te sluiten. Henk Frings vraagt ook of de kinderboerderij verdwijnt door de wegverbreding. Antwoord: het is nog niet bekend wat er gaat gebeuren.

. Wim van den Brink vraagt of er al een reactie van Van der Linden en De Kogel over de wijktuin binnen is gekomen. Antwoord: in september is aangegeven dat er in oktober gesprekken zouden plaats vinden met betrokken organisaties. Christien informeert naar de stand van zaken.

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 22.10 uur