Nieuws

Notulen vergadering BOL van dinsdag 5 oktober 2010

Notulen vergadering BOL van dinsdag 5 oktober 2010

Aanwezig: Hein van Kruysdijk (voorzitter), Christien Bolt, Ties Bressers, Wim van den Brink, Leo Verbon, Hessel Sikkema, Ewold Gussenhoven, Ruud Kamp, Anny Koenders, Gert-Jan Overdijkink, Inge Puyman, Lou Gast, Maurice van Peursem, Annemiek van den Berg, Remko Bak, Erik Verboom, Rob van Vliet, Piet Bronkhorst, Maarten Brinkman (notulist)

Opening

De voorzitter opent de vergadering om 20.05 uur. Hij heet iedereen welkom, in het bijzonder de gasten van vanavond Erik Verboom (voorzitter), Rob van Vliet (secretaris) en Piet Bronkhorst (penningmeester), bestuursleden van de winkeliersvereniging.

Winkelcentrum

Rob van Vliet schetst de eigendomsstructuur van het winkelcentrum. Zes winkels zijn huur, de rest is koop. De huurwoningen boven de winkels zijn van Portaal. De eigenaren-winkeliers, de verhuurders van de overige winkelpanden en Portaal vormen samen de Vereniging van Eigenaren.

De winkeliers hebben geen zeggenschap over de invulling van de panden. In het begin was er wel branchebescherming, maar nu niet meer.

Wat de invulling van panden betreft meldt Piet Bronkhorst dat de lunchroom vrijwel zeker verkocht is. Fabio stopt ermee. Alle winkeliers zijn verplicht lid van de winkeliersvereniging. Uit de contributie worden ook evenementen betaald.

Erik Verboom: het winkelcentrum is gebouwd volgens een nu verouderd concept uit de jaren zeventig. Dat is echt een probleem.

Rob: de verbouwing heeft wel voor verbetering gezorgd op het gebied van veiligheid (camera?s, verlichting, toezicht, poorten dicht)

Erik: het gaat niet goed met het winkelcentrum. Dat heeft te maken met de economisch slechte tijd, met concurrentie van ?t Goylaan en het Smaragdplein. Ons postkantoor zal op termijn dicht moeten.

Wim vraagt of de wijkraad invloed kan uitoefenen op de samenstelling van het winkelcentrum. Inge: de wijkraad adviseert B & W. Je zou dan moeten vragen de wet te veranderen, want de gemeente heeft nu geen invloed op de invulling van het winkelcentrum. De wijkraad zou een signaal kunnen geven over leegstand en diversiteit.

De voorzitter vraagt wat het BOL en winkeliers voor elkaar kunnen betekenen. Erik, Rob en Piet menen dat een terugkerend overleg nuttig is; we hebben een gemeenschappelijk belang. Inge stelt voor het besprokene op de website te zetten. Christien zal, in overleg met het bestuur van de winkeliersvereniging, zorgen voor een redactioneel artikel op de website.

Mededelingen

Wim: in tegenstelling tot StAB zien verweerders VROM en V&W niets in raildempers; die vindt men economisch niet verantwoord. Het beroepschrift bij de Raad van State dient hopelijk nog dit jaar.

Aandachtsgebied Lucht/Verkeer/Geluid

Over de fietsverbinding zijn ongeveer 15 reacties binnengekomen. Reageren kan nog tot 15 oktober. De reacties worden gebundeld en naar Reinier Verkaik gestuurd.

Er hebben zich zes mensen aangemeld voor de ontwerpsessies voor het Furkaplateau op 12 oktober en 2 november.

John is vanavond naar de raadsinformatieavond over de MER. Op 28 oktober is er een raadsinformatieavond over het voorkeursalternatief Ring Utrecht.

Christien zal een bedankbrief sturen naar de samenstellers van de gebundelde reacties op de MER, tweede fase Ring Utrecht.

Aandachtsgebied Groen

Er zijn geen initiatieven voor de natuurwerkdag op 6 november binnengekomen. Wel zal er aan de salamanderpoel worden gewerkt.

Er volgt enige discussie over de problematiek van de wortelopdruk in de wijk. Er zijn bij de aanleg van de wijk ?verkeerde? bomen geplant. Maar bij Lunet 4 zijn ook oude bomen gekapt. Ewold zal hierover – in verband met de afspraken in het groenbeheerplan – contact opnemen met Christiaan Sack en hij zal bij hem ook een schouw aanvragen.

Bij Lunetjes waren meer dan veertig mensen actief. Er waren er ongeveer honderd bij betrokken. Ewold meent dat we er toch eens over moeten nadenken hoe we er meer mensen bij kunnen betrekken. Hij stelt een fietswrakkenactie voor, in overleg met de politie. Dit punt komt als PM op de agenda.

Leefbaarheid

Het BOL en de social media . Een profiel op Facebook, LinkedIn en/of Twitter; een goede mogelijkheid om elkaar op een snelle en interactieve manier de hoogte te houden van allerlei zaken. Gert-Jan licht toe. Ter verbetering van de communicatie binnen de groep en teneinde een grotere groep te bereiken zou het goed zijn als het BOL zou meedoen aan zo?n nieuw netwerk. Het is de moeite waard een proef te starten.

Annemiek zou graag een social media markt in de Musketon organiseren. Dit onderwerp leeft in de wijk en zo?n markt kan dat zichtbaarder maken. De bibliotheek heeft al positief gereageerd, de Musketon ook. De vraag is wie het gaat organiseren. De voorzitter: wij hebben die expertise niet, maar het BOL zou wel leefbaarheidsbudget kunnen aanvragen..

Annemiek en Maurice zullen via LinkedIn en Twitter mensen zoeken die willen meewerken aan de organisatie. Wanneer er een concreet plan ligt kan het BOL een zaal regelen en geld aanvragen.

Lou dringt erop aan voor zo?n markt ook een spreker te vragen die wijst op de gevaren van deze ontwikkelingen.

 

Rondvraag

Maurice: de Houtensepadbrug is gesloopt, maar het werk ligt sindsdien stil. Christien: Christiaan Sack heeft over de voorgenomen werkzaamheden een bericht gestuurd. Deze zouden gaan duren tot december.

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 22.35 uur.

 

Actielijst

. Christien zal, in overleg met het bestuur van de winkeliersvereniging, zorgen voor een redactioneel artikel over het winkelcentrum op de website.

. Christien zal een bedankbrief sturen naar de samenstellers van de gebundelde reacties op de MER, tweede fase Ring Utrecht.

. Ewold zal contact opnemen met Christiaan Sack in verband met het feit dat er oude bomen bij Lunet 4 zijn gekapt en hij zal bij Christiaan ook een schouw aanvragen.

. Organiseren van een fietswrakkenactie, in overleg met de politie (PM)

. Annemiek en Maurice zullen via LinkedIn en Twitter mensen zoeken die willen meewerken aan de organisatie van een social media markt in de Musketon.