Nieuws

Notulen vergadering BOL dinsdag 28 november 2006

Notulen vergadering BOL dinsdag 28 november 2006 (concept)

Aanwezig: Hein van Kruysdijk (voorzitter), Christien Bolt, Corinne Bekker, Janny de Man, Heidy Neomagus, Lia Oosterwaal, Inge Puyman, Rob Louws, Boude van Geffen, Bert van der Roest, Leo Verbon, Wim van den Brink, Gerard van de Vecht, Abel Perdon, Pieter van der Zouwen, Dennis Jonkhout, Lou Gast, Ties Bressers, Ewold Gussenhoven, Jacques van den Dool, Willem Koster, Marijke van de Veen, Maarten Brinkman (notulist)

Afmeldingen: Bert Bakker, Ruud Kamp, Jan Ruijs

Opening

De voorzitter opent de vergadering om 20.05 uur. Hij geeft het woord aan Rob Louws, die zich met inwoners van Lunetten en omgeving wil inzetten voor overkapping van de snelwegen rond Lunetten.

Luchtkwaliteit

Rob Louws geeft een overzicht van de problematiek. Lunetten is een van de drukste verkeersknooppunten. Over de A 27 rijden dagelijks 176.000 auto?s, over de A 12 124.000 en over de Waterlinieweg 54.000. Niemand woont verder dan 600 meter van de snelweg, het verkeer is overal te horen en te ruiken. Er is sprake van een cumulatie van milieuvervuiling in Lunetten. De gemeente zegt niet veel te kunnen doen. Hij zou willen streven naar een werkgroep die zich gaat inzetten voor de aanleg van een overkapping van de snelwegen rond Lunetten. Eerst zouden de verkeersstromen en de effecten van de vervuiling en het lawaai op de gezondheid in kaart gebracht moeten worden. Vervolgens gaat het erom de problematiek onder de aandacht te brengen en een bewustwordingsproces in gang te zetten.

Janny de Man wijst erop hoe smerig de huizen aan Jungfrau/Matterhorn zijn; zij vermoedt dat dit met fijnstof te maken heeft. Boude van Geffen merkt op dat er nu, in verband met de verbreding van de A 27, een kans is deze punten mee te geven in het onderzoek naar de effecten van die verbreding. De normen qua stof en geluid worden nu al overschreden en het zal alleen maar erger worden. Inge Puyman: de wijkraad beschikt over een rapport van de GG&GD met cijfers over de gezondheid waaruit blijkt dat 10 procent van de kinderen astma heeft. Bert van der Roest vult hierbij aan dat de cijfers over sterfte in verband met luchtvervuiling verontrustend zijn. Hij zou de vorming van een werkgroep toejuichen. Actie moet ook gericht zijn op het bevorderen van het gebruik van openbaar vervoer en de fiets.

Abel Perdon merkt op dat er weliswaar cijfers over luchtkwaliteit beschikbaar zijn, maar die zijn afgeleid van modellen en geëxtrapoleerd of geïnterpoleerd. Er zijn geen directe meetgegevens van Lunetten beschikbaar. Als de lucht zo slecht is zou dat ook tot uitdrukking moeten komen in de WOZ waarde.

De voorzitter constateert dat er over drie weken op de startnotitie verbreding A 27 ingesproken moet zijn. De werkgroep moet de doelstellingen formuleren en door de vergadering laten vaststellen. Daarna wordt de definitieve werkgroep opgericht. Voor de groep startnotitie melden zich Rob Louws, Boude van Geffen, Jacques van den Dool, Gerard van de Vecht, Lia Oosterwaal, Heidy Neomagus, Willem Koster. Voor het definiëren melden zich Rob Louws, Jacques van den Dool, Willem Koster en twee mensen die zich bij Inge hebben aangemeld. Op donderdag 14 december komen de groepen bij elkaar. Christien zal een dossier maken en dat rondsturen aan de deelnemers. Het BOL zal de groepen faciliteren.

Vaststellen agenda en concept-notulen

Aan de agenda wordt toegevoegd: de gevolgen voor Lunetten van de nieuwe dienstregeling van de NS.

De notulen van 3 oktober 2006 worden vastgesteld.

Nieuwe dienstregeling NS

Maarten licht toe. De nieuwe dienstregeling van de NS pakt heel ongunstig uit voor treinreizigers uit Lunetten met een aansluiting op Utrecht Centraal. De reistijden worden in veel gevallen van 9 tot 30 minuten langer. Ewold zal met Maarten een tekst opstellen voor kaarten die op het perron uitgedeeld kunnen worden. Het BOL staat achter dit initiatief en wacht de resultaten af.

Mededelingen

. Op 29 november is het tweede werkatelier Gebiedsvisie Lunetten. Wim en Ewold doen in het kort verslag van het eerste werkatelier. Het Inundatiekanaal is door de inbreng van het BOL bij de plannen betrokken. Wim, Ewold en Maarten gaan naar het tweede werkatelier. De voorzitter stelt voor een dossier over deze zaak aan te leggen.

. Initiatief wijkonderhoud gaat naar de volgende vergadering omdat Hessel Sikkema, de auteur van het stuk, er niet is. Het is een persoonlijk initiatief van Hessel, geen actieplan van het BOL

. Christien heeft eindelijk de Atlas voor gemeenten ontvangen

Wijkavond

Er ligt een concept verslag van de wijkavond van 31 oktober van de hand van Corinne, met een uitgebreide reactie van Abel. Wethouder Giesberts gaat akkoord met de inhoud van het verslag. Frank van Ramselaar (politie) vond het een leuke avond maar wat hem betreft had het allemaal wel wat concreter gekund. Pieter: het was niet de bedoeling zo concreet te worden; het ging om het formuleren van vijf belangrijke kwesties. Het is de bedoeling dat de matrix op de website komt. Het werkgroepje dat de avond heeft voorbereid gaat verder met het vullen van de matrix. Het verslag wordt vervolgens vastgesteld.

Stand van zaken werkgroepen

. Website: niets te melden

. Lunetjes: de nieuwe opzet, centrale organisatie vanuit de Musketon, was uitermate geslaagd. Een verslag is op de website te lezen. De samenwerking met de Dienst Stadswerken was goed. Op 4 november, natuurwerkdag, zijn er door tien mensen 10.000 bollen gepoot.

. Wijkdag: niets te melden

. Salamanderpoel: Lia licht de stand van zaken toe. De poel komt tussen de kuil in Park de Koppel en het Inundatiekanaal. Er is een beheerscommissie die voor onderhoud zal zorgen. Het onderhoud zal deels door bewoners plaatsvinden, de gemeente zal het zware werk voor haar rekening nemen. Omwonenden krijgen een stadsplan wanneer er gegraven gaat worden. De voorzitter zal, met het oog op publicatie in het Stadsblad, Paul Hustinx op de hoogte brengen zodra de eerste spade de grond in gaat.

Actielijst 3 oktober

Alle punten van de actielijst van de vorige vergadering zijn uitgevoerd.

Rondvraag

. Inge vraagt waarvoor RAP geld ingezet zou kunnen worden. Besloten wordt dat dit geld zal worden aangevraagd voor extra inzet van de toezichtgroep (jongerenwerkers) tegen de overlast van hangjongeren rond de Paddestoel en de skatebaan. Bert voegt eraan toe dat de winkeliers er nog eens op gewezen moeten worden geen alcohol aan jongeren beneden de16 te verkopen.. De voorzitter zal de suggestie doorgeven het geld te besteden aan extra aandacht voor overlast tussen Olympus en skatebaan en aan het gebruik van alcohol aan de openbare weg en de verkoop van alcohol aan jongeren.

. Christien: het jaarlijkse etentje vindt plaats op 12 december in de Musketon.

. Abel vraagt of iemand iets weet over het plan Laagraven. Het blijkt dat er nog steeds onduidelijkheid bestaat. De crossbaan gaat in ieder geval niet door. Lia zal informeren hoe het met de plannen staat

. Wim merkt op dat eindelijk de leidingen in het winkelcentrum worden aangelegd. Misschien dat nu ook de ontkoppeling van de erfpacht kan plaatsvinden.

. Ewold complimenteert de voorzitter met de manier waarop hij deze pittige vergadering heeft geleid.

. Pieter sluit zich bij de opmerking van Ewold aan en meldt vervolgens dat op zondag 17 december een kerstmarkt op de Koppelstede wordt gehouden.

. Hein meldt dat in een Stadsplan de asfaltering van het wandelpad Vesuvius-Jungfrau- Tankenberg, langs het Inundatiekanaal is aangekondigd.

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 22.20 uur

Actielijst

. De werkgroep Lucht en Geluid komt 14 december bijeen om de inspraakreactie op de startnotitie voor te bereiden. In een volgende bijeenkomst worden de doelstellingen geformuleerd.

. Ewold en Maarten maken een tekst over de nieuwe dienstregeling van de NS om uit te delen op station Lunetten

. Wim, Ewold en Maarten gaan op 29 november naar het tweede werkatelier Gebiedsvisie Lunetten

. De voorbereidingsgroep Wijkavond gaat de matrix op de website vullen

. Hein brengt Paul Hustinx op de hoogte zodra de salamanderpoel wordt aangelegd

. Hein zal voorstellen RAP geld in te zetten voor extra aandacht voor overlast van hangjongeren en het gebruik van alcohol door jongeren.

. Lia zal informeren hoe het met de plannen voor Laagraven staat.