Nieuws

Notulen vergadering BOL dinsdag 27 juni 2006

Notulen vergadering BOL 27-6-2006

Aanwezig: Hein van Kruysdijk (voorzitter), Ties Bressers, Christien Bolt, Robert Giesberts (Wijkwethouder, deels), Bert Bakker, Hessel Sikkema, Dennis Jonkhout, Abel Perdon, Pieter van der Zouwen, Lou Gast (notulist).

Afmeldingen: Maarten Brinkman, Ruud Kamp, Corinne Bekker, Lia Oosterwaal

Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom, in het bijzonder Christien, zij is al vanaf het begin bestuurslid van het BOL dat 25 juni j.l. tien jaar bestond.

Kennismaking met Robert Giesberts

Robert Giesberts is in het nieuwe college wethouder Openbare ruimte, Grondzaken, Groen, Wijkgericht werken, Internationale zaken, Gemeentelijke organisatie en wijkwethouder voor Oost en Zuid. Hij vertelt over twee thema?s die hij belangrijk vindt en iets over zichzelf.

Robert zit al twaalf jaar in de raad en heeft een uitgebreide portefeuille. Hij heeft vooral aandacht voor ontmoetingsplekken in de wijken en voor de onderhoudsachterstand in de stad ter grootte van 120 miljoen euro. Hij wil zich inzetten om daarvan 30 miljoen in te lopen. In oktober komt er een nieuw rioleringsplan voor de periode 2007-2010 dat dan weer in 30-40 of 40-50 jaar moet worden afgeschreven.

Verder is er gesproken over het INBO-rapport uit 2001 en de op korte termijn te houden bewonersenquête. Robert zou daaruit op een wijkavond met de woningbouwcoöperaties en andere betrokkenen (bewoners) graag vijf concrete punten oppakken en die de komende jaren uitvoeren, de ? Lunettense opgave ?.

Gesproken wordt ook over het wijkgezondheidscentrum, daar dreigen de tandartsen te verdwijnen. Hierop is de reactie van Robert dat hij -als wijkwethouder- vooral als intermediair wil optreden naar de vakwethouders als het rechtstreekse contact vastloopt. Hij wil alleen zaken aanpakken als het ook functiegericht is voor hemzelf.

Tenslotte wordt nog gevraagd naar de plannen van de gemeente met Lunetten. Daarvoor verwijst Robert naar het jaarplan van de gemeente. Voor hem is bewonersparticipatie een uitgangspunt bij het ontwikkelen en uitvoeren van plannen.

Vaststellen agenda & vaststellen concept-notulen d.d. 30 mei 2006

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Het verslag van de vorige vergadering wordt ongewijzigd vastgesteld. Hein bedankt de notulist.

Mededelingen

· Namens Maarten wordt gemeld dat de nieuwe directeur van Portes Kinderopvang, Joostje Anderegg, voluit gaat voor nieuwbouw in de bouwspeeltuin.Samenwerking met Portes Welzijn moet dit financieel mogelijk maken. De gemeente is ook voor een dergelijke oplossing. Op 31 augustus wordt er verder vergaderd.

· Inrichting van de recreatieplas Laagraven ligt op schema en mogelijk medio 2007 kan de Zuidelijke plas in gebruik genomen gaan worden.

· Lunetten Ouderenproof sluit niet aan bij het Platform Ouderen Zuid. Ouderenproof volgt een eigen traject, nl. het bewaken van de uitvoering van de aanbevelingen uit de eindrapportage. Wel gaan twee leden van Ouderenproof deelnemen aan het Platform.

Stand van zaken ?werkgroepen?

· Enquête.
Afspraak: – gaat nu naar internet;
– in augustus aandacht voor vragen in het Wijkdagboekje en in het Stadsblad.

· Website loopt.

· Lunetjes staat gepland op 7 oktober en een centraal karakter hebben (ipv. decentraal via de blokken zoals voorheen).

· Wijkdag, wie is beschikbaar? Wim van Loon en Gert-Jan Brug doen mee bij de BOLloop.

Wijkonderhoud

Nu Lunetten inmiddels vrijwel is volgebouwd en er op het Furkaplateau na geen nieuwe bouwprojecten op stapel staan, kan de wijk zich geheel gaan richten op onderhoud en verbetering.

De laatste jaren is het onderhoud van de gebouwde omgeving sterk verwaarloosd, waardoor hier en daar zelfs al kenmerken van een afbraakbuurt zijn waar te nemen. De gemeente doet uit zichzelf te weinig, is erg reactief (reageert alleen op bewonersmeldingen). Wil het BOL zich inzetten om de gemeente te bewegen het achterstallig onderhoud uit te voeren tot een bepaald minimum niveau en actie te ondernemen om verloedering tegen te gaan.

Hessel houdt een pleidooi en er wordt van gedachten gewisseld over hoe Lunetten leefbaar en aantrekkelijk te houden, ook op de langere termijn. Hij vindt het ook belangrijk dat er niet alleen geconstateerd wordt dat er iets moet gebeuren, maar dat er ook afspraken worden gemaakt over hoe dat wordt uitgevoerd. Hij refereert ook aan het rapport ?Kanskaart voor Nederland?, een atlas voor gemeenten. Daarin staat Lunetten oranje gekleurd (dus tussen groen en rood in) en dat vindt hij alarmerend.

Een aantal soorten van achteruitgang dat tot verloedering zouden kunnen leiden passeren de revue: verwaarlozing, vandalisme, onderhoud van de openbare ruimte, groen woekering.

Hessel geeft de vergadering in overweging om een relatie te leggen tussen dit onderwerp en de enquête die uitgezet wordt enerzijds en de vijf actiepunten waarover de wethouder eerder deze avond sprak anderzijds.

Afspraak: – Hessel neemt contact op over zijn plannen met het Wijkbureau;
– Hessel houdt contact met de agendacie over de wijkavond.

Wijkavond

Besloten wordt om de acties per mail af te handelen en de overige punten naar het agendaoverleg door te schuiven.

Actiepuntenlijst (U = uitgevoerd, B = blijft)

· Annie en Wim overleggen over het probleem hoe het nieuw opgerichte Platform Ouderen Utrecht Zuid zich verhoudt tot Lunetten Ouderenproof (is blijven staan van vorige actielijst). (U, zie mededelingen )

· Hein zal de VNL vragen iets over meldingen door burgers aan de politie en over de veranderde taak van de politie op de website te zetten. (B)

· Hein zal de Groengroep voorstellen met betrekking tot het voetbalveldje bij Tirol voorleggen. (U)

· Maarten gaat naar de bijeenkomst over de NSO op 1 juni. (U, zie terugmelding elders in dit verslag)

· Gecomprimeerde matrix van actiepunten op de website zetten (Lou/Pieter). (B)

· De nieuwe wijkwethouder wordt uitgenodigd voor een bijeenkomst voor de zomervakantie. (U)

Rondvraag

Verzoek om de stippenplaatjes op de website te zetten.

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering

Actielijst, resterende punten plus deze vergadering

· Hein zal de VNL vragen iets over meldingen door burgers aan de politie en over de veranderde taak van de politie op de website te zetten.

· Lou/Pieter: gecomprimeerde matrix van actiepunten op de website zetten.

· VNL enquête op website plaatsen.

· Christien zal aandacht voor de enquête vragen in het Wijkdagboekje en in het Stadsblad.

· Hessel neemt contact op over zijn plannen met het Wijkbureau.

· Hessel houdt contact met de agendacie over de wijkavond.

· VNL verzoek om de stippenplaatjes op de website te zetten.