Nieuws

Notulen vergadering BOL dinsdag 5 september 2006

Notulen vergadering BOL dinsdag 5 september 2006

Aanwezig: Hein van Kruysdijk (voorzitter), Christien Bolt, Bert Bakker, Pieter van der Zouwen, Arjan van Rheede (Wijkmilieupunt Zuid), Cindy Vros (Wijkmilieupunt Zuid), Ewold Gussenhoven, Lou Gast, Ruud Kamp, Abel Perdon, Maarten Brinkman (notulist)

Afmeldingen: Dennis Jonkhout, Anny Koenders, Hessel Sikkema

Opening

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur. Hij heet, op deze eerste vergadering van het nieuwe seizoen, iedereen welkom, in het bijzonder de gasten van vanavond, Arjan van Rheede en Cindy Vros van Wijkmilieupunt Zuid.

Kennismaking met Arjan van Rheede en Cindy Vros

Arjan, samen met Ruud Kamp, voorzitter van het Wijkmilieupunt Zuid vertelt een en ander over de doelstellingen van de Utrechtse Wijkmilieupunten. Men wil graag samenwerken met bewonersorganisaties en ook wil men heel nadrukkelijk initiatieven vanuit andere organisaties ondersteunen. Cindy, coördinator van Wijkmilieupunt Zuid vertelt vervolgens een en ander over de activiteiten van het Milieupunt, zoals de natuurwerkdag, de vleermuisexcursie en de cursus tuinieren.

Christien merkt op dat op Engelsmanplaat bewoners het initiatief hebben genomen bollen te gaan planten en vraagt of het niet een goed idee zou zijn om iets dergelijks op grote schaal, samen met het Milieupunt, te realiseren. De voorzitter stelt vervolgens voor om via de website en het Stadsblad een oproep te doen om in de eigen woonomgeving bollen te planten, bijvoorbeeld op de natuurwerkdag. Het voorstel valt in goede aarde. Christien zal Christian Sack bellen om te informeren naar het bestellen van bollen. Christien of Cindy neemt contact op met Paul Hustinx over een oproep in het Stadsblad.

Op de vraag van Arjan of er nog meer milieukwesties spelen in de wijk antwoordt de voorzitter dat we de uitkomsten van de enquête, die ter voorbereiding van de wijkavond wordt gehouden, moeten afwachten. Het BOL zal het Milieupunt op de hoogte houden van de ?milieupunten? op de wijkavond. De voorzitter dank Arjan en Cindy vervolgens voor de informatie over het Milieupunt.

Vaststellen van de agenda en van de concept-notulen van 27 juni 2006

De agenda wordt vastgesteld. De notulen van 27 juni 2006 worden, na één wijziging vastgesteld: pagina 1, onder punt ?kennismaking met Robert Giesberts?, r. 5: ?achterstand in de stad? moet zijn ?onderhoudsachterstand in de stad?.

Mededelingen

. Woensdag 6 september: de gemeenteraad bezoekt wijk Zuid, speeddate-avond (één op één gesprekken met een raadslid) Lou gaat namens het BOL en zal het achterstallig onderhoud van de wijk, de tandartsenkwestie en het lunchroomdrama aan de orde stellen.

. Woensdag 27 september houdt het Oranjefonds in Utrecht een bijeenkomst voor organisaties die zich inzetten voor hun buurt, wijk of dorp. Aanmelden voor 22 september via communicatie@oranjefonds.nl Zie ook www.oranjefonds.nl

. Op vrijdag 3 en zaterdag 4 november vindt de Make a Diffenrence Day plaats; op 4 november in samenwerking met MADD de landelijke natuurwerkdag.

. Maarten was op 31 augustus bij een vergadering over de NSO in de bouwspeeltuin en meldt dat ? hoogstwaarschijnlijk – Portes Kinderopvang en Portes (welzijn) samen een nieuw gebouw in de speeltuin gaan bouwen, dat zowel door de NSO als door de speeltuin gebruikt zal worden. Voor deze nieuwbouw zal overigens wel een artikel 19 procedure noodzakelijk zijn. De voorzitter: we zullen t.z.t. een brief sturen dat het BOL positief tegenover deze nieuwbouw staat.

. Uitnodiging van het wijkbureau voor een informatieve bijeenkomst met als onderwerp Wonen-Welzijn-Zorg in de wijk Utrecht-Zuid. Doel van de bijeenkomst is om elkaar te informeren over de stand van zaken en tot de nodige afstemming en afspraken te komen. Op dit moment ontbreekt een totaalbeeld – en aanpak in de wijk. De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 5 oktober om 12.30 uur in wijkbureau Zuid, `t Goylaan 125.De aanwezigheid van iemand van het BOL (met zicht op de grote lijnen) wordt op prijs gesteld. Christien zal Wim van den Brink vragen of hij hierbij aanwezig wil/kan zijn.

Stand van zaken ?werkgroepen?

. Website: Barend Booms en Johan van der Zee zijn de redacteuren van de website. Lou blijft de rubriek ?Waarover spraken zij?? verzorgen

. Lunetjes: de dag, 7 oktober, wordt centraal vanuit de ouderenruimte in de Musketon geregeld. De flyers voor Lunetjes kunnen wellicht samen met de enquête worden bezorgd.

De ?bollenoproep? zou op de achterkant van de flyer kunnen staan.

. Wijkdag (evaluatie): alles ging goed, behalve de start van de BOLloop. Christien heeft ervoor gezorgd dat er een stukje over de valse start op de website is geplaatst.

Een probleem is dat de politie eist dat er bevoegde verkeersregelaars worden opgesteld. Dat zou kunnen betekenen dat de scouts een opleiding moeten volgen. Op dinsdag 12 september is er om 19.30 een evaluatie van de BOLloop met de politie, waarbij deze kwestie besproken zal worden

Hein is op de Wijkdag ?in het zonnetje? gezet.

Tandartsenkwestie

De handtekeningen die op de Wijkdag zijn verzameld zijn opgestuurd naar de directie van het gezondheidscentrum. Het BOL heeft per brief zijn bezorgdheid uitgesproken over het eventueel verdwijnen van de tandartsen uit de wijk. Er volgt enige discussie over deze kwestie.

Stand van zaken wijkavond 31 oktober

Pieter geeft een toelichting. De enquête en de wijkavond moeten ?De Lunettense opgave? opleveren. De vijf belangrijkste punten die de komende jaren aangepakt zullen worden. Het BOL zal daarbij optreden als intermediair tussen de bewoners en de wijkwethouder. De nieuwe wijkwethouder, Robert Giesberts, heeft toegezegd zich voor deze vijf punten te zullen inzetten.

Na een kort beraad, waarbij Pieter afwezig is, besluit de vergadering Pieter te vragen opnieuw de avond te leiden. In een eerste ronde zal het brainstormgroepje, bestaande uit Abel, Bert, Hein en Pieter, de inhoud van de avond vaststellen. Vervolgens zal dit groepje, deze keer zonder Pieter, Pieter een leidraad voor de avond geven en hem vragen een offerte uit te brengen. De voorzitter zal bij Giesberts informeren of hij 31 oktober kan komen, anders kan de avond niet doorgaan.

Actiepunten vergadering 27 juni 2006 (U = uitgevoerd, B == blijft)

. Hein zal de VNL vragen iets over meldingen door burgers aan de politie en over de veranderde taak van de politie op de website te zetten (B)

. Lou en Pieter zullen een gecomprimeerde matrix van actiepunten op de website zetten (U)

. VNL zal de enquête op de website zetten (B)

. Hessel neemt contact op met het Wijkbureau over zijn plannen (B)

. Hessel houdt contact met de agendacommissie over een wijkavond (B)

. Hein verzoekt VNL om de stippenplaatjes op de website te zetten (B)

. Christien bestelt de Atlas voor Gemeenten (B; deze is in herdruk)

Rondvraag

. Abel: blijft het zo met rondsturen en op de website zetten van de tijdelijke notulen? Destijds was een proeftijd afgesproken. De vergadering besluit dat dit zo blijft.

. Abel vraagt vervolgens of er in de hal van de Musketon een bordje kan komen met de vergaderlocatie van het BOL.

. Ewold vraagt of het beheer van de salamanderpoel een keer geagendeerd kan worden. De voorzitter nodigt Ewold hiervoor uit bij de volgende vergadering van de agendacommissie.

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 21.57 uur.

Actielijst, resterende punten en deze vergadering

. Hein zal VNL vragen iets over meldingen door burgers aan de politie en over de veranderde taak van de politie en de ?stippenplaatjes? op de website te zetten

. VNL zal de enquête op de website zetten

. Christien zal aandacht voor de enquête vragen in het Stadsblad.

. Hessel zal contact opnemen met het Wijkbureau over zijn plannen

. Hessel zal contact houden met de agendacommissie over een wijkavond

. Christien zal Christiaan Sack bellen om te informeren naar het bestellen van bloembollen

. Christien en Cindy zullen contact opnemen met Paul Hustinx over een stukje in het Stadsblad over het bollen planten.

. Lou gaat naar de speeddate avond op 6 september

. Christien zal Wim van den Brink vragen naar de bijeenkomst over ?Wonen-Welzijn-Zorg? te gaan.

. Abel, Bert, Hein en Pieter gaan de wijkavond voorbereiden

. Hein zal Robert Giesberts vragen of hij 31 oktober kan komen