BOL notulenNieuws

Notulen vergadering BOL 28 maart 2006

Notulen vergadering BOL 28 maart 2006

Aanwezig: Hein van Kruysdijk (voorzitter), Annie Koenders, Bert van der Roest, Wim van den Brink, Leo Verbon, Inge Puyman, Ewold Gussenhoven, Lou Gast, Christien Bolt, Marijke van der Veen, Abel Perdon, Claudia van Holsteyn (NMU), Peter de Kok (Oudercomissie NSO Portes), Dennis Jonkhout, Pieter van der Zouwen, Maarten Brinkman (notulist)

Afmeldingen: Ties Bressers, Lia Oosterwaal, Bert Bakker, Ruud Kamp, Hessel Sikkema

Opening

De voorzitter opent de vergadering om 20.05 uur. Hij heet in het bijzonder Claudia van Holsteyn van de Natuur- en Milieufederatie Utrecht (NMU) welkom en geeft haar het woord. Claudia van Holsteyn licht vervolgens de plannen voor de recreatieplas Laagraven toe. Tot nu toe heeft de NMU nog geen rol gespeeld in deze kwestie; het project valt onder het Landinrichtingsgebied Groenraven Oost. Maar de NMU kan wel een ondersteunende rol vervullen, bijvoorbeeld voor het BOL.

Recreatieschap de Stichtse Groenlanden is de trekker van het plan, dat overigens nog niet definitief is vastgesteld. Het gaat om twee plassen: de Zuidplas moet recreatiegebied worden, met een zwemgelegenheid, wandel- en fietspaden. De Noordplas moet natuurgebied worden, waarin ook drie heuveltjes, ?lunetten?, worden aangelegd. Bij de eerste lunet komt een evenemententerrein, bij de tweede een picknickplaats en bij de derde een behendigheidscircuit voor 4WD?s.

De Landinrichtingscommissie is tegen die behendigheidsbaan, maar het probleem is dat die baan het project, volgens het Recreatieschap, financieel haalbaar moet maken. Momenteel zijn er gesprekken met de betrokken gemeenten over de vraag hoe een en ander ingepast kan worden. Het plan komt overigens niet in de inspraak.

Bert van der Roest vermoedt dat het nog lang kan duren voordat de plannen vastgesteld zullen worden; dit project heeft geen prioriteit voor de gemeente Utrecht.

De aanwezigen hebben geen bezwaren tegen het plan in het algemeen, maar voelen niets voor de 4WD-baan. De vraag is wat hiertegen ondernomen kan worden. Claudia adviseert het Recreatieschap te vragen, samen met het Wijkbureau, betrokken te worden bij de planning. Tevens adviseert ze contact op te nemen met de Landinrichtingscommissie, die zich ook tegen de 4WD-baan verzet. De voorzitter zal met beide instanties contact opnemen.

Vaststellen agenda en notulen

De agenda wordt vastgesteld.

Naar aanleiding van de notulen van 28 februari 2006, punt rondvraag, over het voorstel een voetbalveldje aan te leggen, merkt Bert van der Roest op: er is behoefte aan een voetbalveldje in de buurt van De Passie, maar als je een ?poepvrij veldje? wilt, moet er een hek omheen. En daarvoor is alleen in achterstandswijken het geld beschikbaar. De notulen worden vervolgens vastgesteld.

Mededelingen

Hein laat tekeningen van de verbouwing van het scholencomplex zien. Er is een actiegroep van omwonenden (secretaris Jos Schouten) opgericht in verband met de grotere drukte ? meer verkeersbewegingen, van bouwverkeer, ouders en kinderen – rond de scholen ten gevolge van de verbouwing. De preventiegroep Midden in Lunetten heeft tijdens de ochtendspits een schouw gehouden rond de scholen, waarbij enkele knelpunten zijn geconstateerd. Bewoners kunnen ideeën voor oplossingen van het verkeersprobleem kwijt op: verbouwscholen@lunetten.nl De reacties zullen worden gebundeld en naar het Wijkbureau worden gestuurd. Een suggestie vanuit de vergadering: klaar-overs op de route naar het noodgebouw.

Wim van den Brink heeft inzake de spoorverdubbeling twee e-mails naar ProRail gestuurd, maar heeft daar geen antwoord op gekregen. Christien meldt dat Johan de Boer van ProRail in de vergadering van 25 april aanwezig zal zijn. Wim zal een korte samenvatting van de problematiek maken en deze naar de agendacommissie sturen. Hij zal vragen aan De Boer formuleren, die met de vergaderstukken meegestuurd zullen worden.

Naschoolse opvang in de bouwspeeltuin

Peter de Kok van de oudercommissie van de NSO Portes licht de kwestie toe: Portes wil de NSO verplaatsen. De portocabins, waarin de naschoolse opvang is gehuisvest, zijn voor één jaar neergezet, maar ze staan er al zes jaar. Het bestemmingsplan staat een NSO op deze locatie toe. Het lijkt erop dat voor Portes financiële argumenten de doorslag geven: er is geen geld voor nieuwbouw in de bouwspeeltuin, terwijl er in de Musketon ruimte vrijkomt. Ouders en NSO-leiding zijn zeer verontwaardigd over de gang van zaken. De oudercommissie probeert erachter te komen wat precies de achterliggende gedachte van de plannen is. Op 10 april is er een gesprek met Jos Berkers van Portes.

Bert wijst erop dat er gemeentelijk een bezuinigingsronde op welzijn aankomt. Er moet een permanent gebouw komen, de huidige situatie wordt gedoogd. Er moet een definitieve oplossing komen. Maar waarschijnlijk zijn de kosten voor nieuwbouw te hoog getaxeerd.

Peter de Kok wil het gesprek met Berkers afwachten en daarna eventueel het BOL en de wijkraad inschakelen. De wijk heeft op termijn behoefte aan meer NSO-plaatsen. Peter en Maarten zullen het BOL op de hoogte houden.

Actielijst 28 februari 2006

(U = uitgevoerd, B = blijft)

. Hein schrijft het wijkbureau over de troep rond de uitbouw van de snackbar (B)

. Pieter neemt contact op met Lou over het redigeren website (B)

. Pieter zet het verslag van de presentatie van wijkboek Zuid op de website (B)

. Pieter informeert bij de HKU naar de resultaten van het project in Lunetten (U) De HKU heeft die resultaten nog niet kunnen vinden

. Christien reserveert zaal A12 op 10 april voor een avond van DVMN (U)

. Gerard Agterberg maakt een opzet voor verdere invulling van wijkgericht werken (U)

. Christien nodigt voor de vergadering van 28 maart vertegenwoordigers uit van het recreatieschap, de NMU, en de gemeente in verband met de plannen voor recreatiegebied Laagraven (U)

. Lia Oosterwaal informeert Milieupunt Zuid over het recreatiegebied Laagraven (?)

. Hein zal Frank van Ramselaar, districtschef politie, vragen of de beeldvorming klopt (U) Hein heeft contact opgenomen met Van Ramselaar, maar deze komt niet; hij vindt dit een taak van de wijkagent

. Iedereen denkt na over thema?s voor de wijkdag (U/B)Er zijn twee ideeën binnengekomen

. Hein zorgt ervoor dat in de evaluatie van de herinrichting van Muskieto wordt meegenomen of bepaalde categorieën gebruikers benadeeld worden (B)

. Christien kaart vuil bij de ingang van Fort Luna aan bij de gemeente (U)

. Hein en Pieter zullen de conclusies van de wijkavond van 7 februari voorleggen aan de bewoners van Lunetten (B)

. Wim vraagt bij ProRail informatie van de klankbordgroep op (U) Zie mededelingen.

. Hein zal Bert van der Roest informeren over het standpunt van het BOL inzake het realiseren van een voetbalveldje (U)

Actiepunten naar aanleiding van de wijkavond

Pieter geeft een overzicht van de actiepunten die uit de wijkavond zijn voortgekomen. Hij doet, op basis van deze punten, aanbevelingen voor een werkplan voor 2006 en volgende jaren. Hij zal de aanbevelingen via e-mail naar Christien sturen. Een algemeen advies: stop met discussies over de rol van het BOL, breidt het netwerk van het BOL uit. Wim, zeer onder de indruk van Pieters werk, is echter bang dat het allemaal te hoog gegrepen is voor het BOL.

De voorzitter dankt Pieter voor al zijn werk, voor, tijdens en na de wijkavond.

Rondvraag

Abel vraagt hoe het zit met de resultaten van het project van de HKU-studenten. Pieter: ze konden het stuk dat ze gemaakt hebben niet vinden; het komt nog.

Abel stelt voor een bedankbrief aan de lijsttrekkers te sturen. De vergadering vindt dit een goed idee en Hein zorgt ervoor dat een dergelijke brief verstuurd wordt.

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 22.10 uur.

Actiepunten

. Hein neemt contact op met de Landinrichtingscommissie en het Recreatieschap op over informatie m.b.t. de plannen voor recreatiegebied Laagraven.

. Iedereen stuurt ideeën m.b.t. oplossing van problemen rond de verbouwing van het scholencomplex naar verbouwscholen@lunetten.nl

. Peter de Kok en Maarten houden het BOL op de hoogte van ontwikkelingen in de NSO-kwestie

. Wim maakt een samenvatting van de problematiek van de spoorverdubbeling en stuurt deze naar de agendacommissie. Hij zal vragen aan Johan de Boer van ProRail formuleren, die met de vergaderstukken meegestuurd zullen worden.

. Pieter stuurt de aanbevelingen naar aanleiding van de wijkavond naar Christien

. Hein stuurt het beleidsstuk herinrichting illegale tuinen naar Abel. Na lezing geeft Abel dit terug aan Christien.

Hein stuurt een bedankbrief aan de lijsttrekkers.