Nieuws

Notulen vergadering BOL van dinsdag 20 mei 2008

Notulen vergadering BOL van dinsdag 20 mei 2008 (concept)

 

Aanwezig: Hein van Kruysdijk (voorzitter), Christien Bolt, Henk Frings, Baukje Groenendijk, Abel Perdon, Renze van Roosmalen (wijkagent), Ties Bressers, Bert van der Hoed (stadsredacteur UN), Maarten Brinkman (notulist)

Afmeldingen: Lou Gast, Anny Koenders, Jan Ruys, Inge Puyman

 

Opening

De voorzitter opent de vergadering om 20.10 uur en geeft het woord aan Renze van Roosmalen, de nieuwe wijkagent

 

Kennismaking met de nieuwe wijkagent

Renze van Roosmalen stelt zich voor. Zijn collega Ewald Zonneveld begint over twee weken. Het is de bedoeling dat er op termijn drie wijkagenten voor Lunetten zijn. Zijn indruk van Lunetten: een leuke wijk om te werken, het valt op dat de meldingsbereidheid hoog is, zoals ten aanzien van overlast. Het winkelcentrum brengt het nodige werk met zich mee.

De problemen in de wijk zijn het winkelcentrum (diefstal, vernielingen) en overlast op bepaalde locaties van hangjongeren. De wijkagenten werken vanuit bureau Marco Pololaan. De doelstelling van de wijkagenten is het gevoel van veiligheid van de burgers te vergroten. Ten aanzien van de jongerenoverlast proberen ze erachter te komen om wie het gaat. Renze Roosmalen roept op te blijven melden. De politie krijgt er geen vinger achter als burgers geen meldingen maken.

 

Vaststellen agenda

De agenda wordt vastgesteld

 

Postlijst

Er zijn geen opmerkingen bij de postlijst

 

Mededelingen

. Op 15 mei is het wijkakkoord ondertekend. Er staat een uitvoerige fotoreportage op de website. Het BOL heeft een cheque van 3000 euro gekregen van de wijkwethouder. We moeten nadenken over een goede bestemming. Tien partijen hebben ondertekend. Anneke van der Ven blijft het project nog een jaar begeleiden.

. Het Knooppunt is door de Tussenvoorziening benaderd om uitgiftepunt voor de Voedselbank te worden.

. Uitnodiging voor de manifestatie ‘Groen moet je doen’ op 28 mei in het Griftpark

. Er is een initiatief tot aanleg van een glasvezelnet xms.

. Er is een wijkbericht over de gebiedsvisie de vier Lunetten verspreid. Op 4 juni is er een informatieavond in de Musketon.

 

Notulen 15 april 2008

Vraag naar aanleiding van punt volkstuinen: is er een reële kans dat er volkstuinen naar het Beatrixpark worden verplaatst? Wat het BOL betreft niet. De notulen worden vervolgens vastgesteld.

 

Spoorverdubbeling

De informatieavond van ProRail in Aristo was goed bezocht. ProRail was zeer content. Er is intussen een bespreking geweest van ProRail en vertegenwoordigers van het BOL. De bewonersvereniging van Vlek 19 wil inspraak in het ontwerp van het geluidsscherm. De vereniging heeft het verzoek bij de welstandscommissie neergelegd. Er is een voorstel voor een ‘geluidsavond’ met ProRail op 2 juni, met vertegenwoordiger van Vlek 19. Lou en Ewold gaan er in ieder geval naar toe  Er komt een nieuwe weg naar Houten over de A 27 en er komt een nieuwe fietstunnel onder het spoor. Op 3 juni wordt het ontwerp tracébesluit gepubliceerd. Op 12 juni  is er een inloopavond van ProRail in de Musketon.

 

Wijkavond leefomgeving

Er zijn gesprekken geweest met Alex Sievers van Inbo en Martijn Ubink van Bureau Middelkoop. De voorbereidingsgroep heeft een persbericht opgesteld voor de wijk om de mensen erbij te betrekken. Een vermindering van de sociale samenhang wordt als een probleem van ‘bloemkoolwijken’ als Lunetten gezien. Zou een website per buurt de cohesie kunnen versterken? De bewoners van Zwarte Woud hebben iets dergelijks. Op 28 mei en 11 juni komt de voorbereidingsgroep weer bijeen.

De studiedag van NIROV is wegens gebrek aan belangstelling geannuleerd.

 

Stand van zaken werkgroepen

. Veiligheid: op 21 mei is er een bijeenkomst

. Lucht en geluid: is bezig met de spoorverdubbeling en luchtkwaliteit

. Lunetjes/wilgenknot: geen nieuws

. Salamanderpoel en groen: in juni wordt er weer aan de poel gewerkt. Er is een schouw geweest naar aanleiding van de uitvoering van het groenbeheerplan.

. Wijkdag: alles loopt. De wijkdag is verschoven naar 20 september. Het BOL doet weer mee met kanovaren, Miami en BOLloop. Ewold stelt voor bekende Utrechters te vragen mee te lopen. Christien neemt dit op met Jo Leenders, die de BOLloop weer organiseert.

 

Rondvraag

Hein meldt dat Bert Bakker heeft geschreven dat hij de vergaderingen van het BOL niet langer zal bezoeken.

 

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 21.55 uur.

 

Actielijst

. Lou en Ewold gaan naar een geluidsavond van ProRail op 2 juni

. De voorbereidingsgroep wijkavond leefomgeving komt 28 mei weer bijeen

. Christien neemt het voorstel om bekende Utrechters uit te nodigen voor de BOLloop op met Jo Leenders.

.