Nieuws

Notulen vergadering BOL van dinsdag 24 maart 2009

Notulen vergadering BOL van dinsdag 24 maart 2009 (concept)

Aanwezig: Hein van Kruysdijk (voorzitter), Ties Bressers, Gert-Jan Overdijkink, Marieke Fleer, Lou Gast, Jan Ruys, Henk Frings, Christien Bolt, Baukje Groenendijk, Abel Perdon, Ruud Kamp, Bert van der Roest, Maarten Brinkman (notulist)

Afwezig m.k.: Wim van den Brink, Leo Verbon, Inge Puyman, mevr. F. Schenk

Opening

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en geeft het woord aan Marieke Fleer van Recreatie Midden Nederland.

Marieke Fleer over de exploitatie van Laagraven

Recreatie Midden Nederland is het uitvoerend orgaan van vier Utrechtse recreatieschappen, waaronder de Stichtse Groenlanden. Laagraven is in eigendom van de Stichtse Groenlanden. Aan het recreatiegebied wordt de laatste hand gelegd. De wandelpaden en fietspaden moeten nog worden verhard, maar zijn al wel toegankelijk. Het is de bedoeling dat er vooral rond de zuidplas een gevarieerd recreatieaanbod, waaronder horeca, komt. Rond de noordplas komen geen grote voorzieningen. Daar is plaats voor groepsactiviteiten en er is ruimte voor terreinverhuur aan activiteiten zoals de scouting, een theatervoorstelling, familiedagen e.d. Zo?n activiteit kan ook een muziekfestival zijn. Er kunnen enkele malen per jaar grote evenementen plaatsvinden

Vervolgens beantwoordt Marieke Fleer vragen.

Zijn de wandelpaden rolstoeltoegankelijk? Ja.

Hoe zit het met de kwaliteit van het water? Het water van de zuidplas is schoon; de kwaliteit van het water in de noordplas is niet gegarandeerd (geen zwemwater)

Komen er plaatsen voor campers? Nee, het gebied is alleen bedoeld voor dagrecreatie.

Worden er maatregelen genomen om vogels bij de noordplas te houden? Nee.

Hoe zit het met de motorcrossers rondom de noordplas? Te zijner tijd komt er toezicht van de exploitant. Verder wordt er toezicht gehouden door BOA?s in dienst van Recreatie Midden Nederland.

Waarom zijn de bomen langs het fietspad zo ruw afgezaagd Marieke Fleer gaat dit na.

Zijn er ideeën over evaluatie met bewoners en anderen? Nog niet.

Wat te doen bij geluidsoverlast? Bij evenementen (bij de noordplas) is men gehouden aan de verordening van de gemeente, in dit geval de gemeente Houten.

Komt er een fietsenstalling bij de noordplas? Dat is een goed idee.

Mogen er honden komen? Rondom de zuidplas mogen geen honden komen, rondom de noordplas alleen aangelijnde honden.

Vaststellen notulen vergadering BOL van 24 februari 2009

Naar aanleiding van de vragen aan Jur Boogaard:

. Papierinzameling Simplonbaan: In een deel van Lunetten loopt een proef met gescheiden inzamelen van papier. Bij het vaststellen van het inzamelingsgebied is gekeken naar een gebied met weinig ondergrondse inzamelpunten en inzamelen door verenigingen. Er bestaan geen plannen het huidige gebied uit te breiden. Het inzamelen van papier valt onder de werkzaamheden van de afdeling Inzamelen, Markten en Havens van Stadswerken. De contactpersoon bij IMH is Suzanne Verbeek 2866808.

.Telefoonnummers voor groen/grijs en schoon:

-het algemene nummer voor meldingen is 2860000;

-meldingen kunnen ook via het wijkbureau worden gedaan;

-daarnaast kunnen meldingen worden gedaan via het gebiedssecretariaat Zuid/Zuidwest 2863824;

De notulen worden vastgesteld.

Postlijst

Er zijn geen opmerkingen over de postlijst.

Besluitenlijst BOL kern 10 maart 2009

E is een afspraak op 8 april met Riet Lenting om te praten over de offerte van Portes aan de gemeente. Hein en Christien gaan er in ieder geval naar toe.

Stand van zaken activiteiten rond thema leefbaarheid

Kwetsbare groepen: de belangrijkste vraag is wat het loket voor kwetsbaren moet bieden. Er zijn verschillende initiatieven. Gert-Jan gaat praten met Janine Tepper van de Tussenvoorziening. De Tussenvoorziening organiseert elke woensdag een (gratis) inlooplunch, waar mensen ook met vragen terecht kunnen. Om wat voor soort vragen gaat het. Hij zal haar vragen voor de BOL vergadering van april.

Lou zal een krantenartikel (Ons Utrecht, d.d. 18-03-2009) over het onlangs opgerichte ombudsteam van de PvdA rondsturen. Het team gaat met burgers in gesprek en wijst hen de weg naar hulpverlenende instanties.

De wijkraad wil een onderzoek laten verrichten naar de wensen van kwetsbaren. Steunt het BOL dit? Als Altrecht en SWBU en eventuele cliëntenraden hier geen zicht op hebben kan dit zinvol zijn. Hein zal hierover contact opnemen met Inge Puyman (wijkraad)

De vraag of er een sociale kaart moet komen en hoe die eruit moet zien hangt samen met de vorm en inhoud van het loket. De voorkeur van de vergadering gaat uit naar een ?breed? loket.

Openbare ruimte: de cijfers van de kanskaart komen niet overeen met die van de wijkenmonitor. De kanskaart vergelijkt Lunetten met het landelijk gemiddelde, de wijkenmonitor met andere Utrechtse wijken. De gemeenteraad is toegezegd de kanskaart te presenteren. Het gaat om twee verschillende methoden, die niet met elkaar kunnen worden vergeleken. Hein roept iedereen op om eventuele gedachten hierover aan hem door te geven.

Hoe verder met de werkgroepen

Gert-Jan licht de kwestie, die in de kerngroep is besproken, toe. De voorkeur gaat uit naar een pragmatische benadering. Omdat het moeilijk blijkt om voldoende deelnemers voor de verschillende werkgroepen te vinden is het de bedoeling om voortaan met aandachtsgebieden te werken in plaats van met werkgroepen.

Rondvraag

. Lou vraagt of het BOL de aanschaf van documentatie met betrekking tot de spoorverdubbeling kan faciliteren. Antwoord: ja, dat kan, als die documentatie te zijner tijd in het archief van het BOL terechtkomt.

. Abel pleit ervoor om meer aandacht te besteden aan wijk- en buurtschouwen.

. Abel pleit er tevens voor aandacht te besteden aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2010

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 22.35 uur.

Actielijst

. Hein en Christien hebben op 8 april een gesprek met Riet Lenting van Portes.

. Gert-Jan zal informeren bij Janine Tepper van de Tussenvoorziening, bij wie de loketfunctie vorm krijgt en zal haar vragen voor de BOL vergadering van april.

. Lou zal een krantenartikel over het plan voor een ombudsman van de PvdA rondsturen.

. Hein zal contact opnemen met Inge Puyman (wijkraad) over het onderzoek van de wijkraad naar de wensen van kwetsbaren.