NieuwsThema-avond

Verslag Wijkavond 07-06-2005

1. Opening

Aldert Noë, de voorzitter van deze avond, heet de aanwezigen hartelijk welkom en licht kort het programma toe.

2. Wat was er in 2000 besproken?

Hein van Kruysdijk geeft aan dat met deze avond gepoogd wordt het succesverhaal van 2000 te herhalen. Toen zijn 19 door bewoners aangebrachte punten op de verlanglijst terecht gekomen. Aan de hand van twee slides worden de punten kort doorgenomen en wat de stand van zaken op dit moment is:

 1. Meer en beter schoonmaken: in 2000 werd er t.o.v. de rest van de stad minder schoongemaakt, nu zit Lunetten op het stedelijk gemiddelde;
 2. Integraal groenbeheerplan: In 2000 was er sprake van achterstallig onderhoud van het openbaar groen. Daarna is door Bureau van den Bijtel een groenbeheerplan opgesteld en geaccordeerd. Het plan wordt nu uitgevoerd;
 3. Ecologisch groen op huidig niveau: Volgens het bestemmingsplan is dit gelukt (noot: het bestemmingsplan is in te zien op het Wijkbureau Zuid);
 4. Baggeren: Afgerond (momenteel wordt er in Hoograven gebaggerd);
 5. 6-10 schoollokalen er bij: Er komen 8 lokalen bij, bovenop de huidige accommodatie.. Alle basisscholen zitten dan op één locatie. Een tegenvaller is dat in één gebouw asbest is aangetroffen;
 6. Overblijfruimte en naschoolse opvang (NSO): er is en nieuwe NSO bij de gymnastiekruimte en eveneens is er opvang bij Fort Luna;
 7. Jongeren 12-20 jaar: De gemeente is bezig met het inrichten van een 4e plek naast de Kuil (Lunetten-Zuid). De jongeren zelf hebben ook de wens om een theehuis in gebruik te nemen. Er is budget aanwezig en zal mogelijk nog dit jaar gerealiseerd kunnen worden;
 8. Musketon: De ingang komt aan de zijde van het winkelcentrum, de interne routing wordt gewijzigd, er wordt verfraaid en e.e.a. gebruiksvriendelijker ingericht;
 9. Wijkagenten: één van de weinige punten die niet gerealiseerd zijn. Lunetten heeft formeel recht op drie wijkagenten, maar heeft er op dit moment niet één;
 10. Voetbalvelden: Binnenkort wordt een tweede kunstgrasveld op her RUC-terrein aangelegd, wat de capaciteit van het sportpark nog meer verbetert;
 11. Geen extra kantoren: Deze komen er niet, de gemeente is zeer meedenkend;
 12. Fietspad van Lunetten via de Koningsweg naar de Uithof: Deze is ingetekend in het bestemmingsplan;
 13. Hostel: De commotie is inmiddels weggeëbd, het hostel is uiteindelijk zonder problemen in de kop van Hoograven terecht gekomen;
 14. Facelift winkelcentrum: Is, op het vinden van een uitbater van de lunchroom na, klaar. Waarschijnlijk start er september een uitbater;
 15. Woongebieden 30 km: Er zijn inmiddels diverse 30 km-zones aangelegd en ingericht;
 16. De inmiddels opgeheven overleggroep mocht deels de besteding van het leefbaarheidsbudget bepalen. Nu mag de wijkraad (opvolger van de overleggroep) adviseren over toekenning.
 17. Normale busverbinding van Lunetten naar de Uithof: niet gerealiseerd;
 18. Investeringen in en visie over Lunetten: In 2001 verscheen het in opdracht van de overleggroep geschreven rapport van INBO: Lunetten leeft 2001-2026. Hieruit voortgekomen zijn drie projecten in het kader van Veiligheid en Sociale Samenhang en een voorstel tot herinrichting van de as Musketon ? Furkaplateau. De herinrichting van de as vindt dit najaar plaats, de groene as in Frans Lunetten is inmiddels gerealiseerd. Volgens het wijkvoorzieningenplan is Lunetten een gemiddelde wijk met een gemiddeld investeringsbeleid;
 19. Dijkje Seychellen: Er is met succes gestreden voor behoud van de oorspronkelijke staat.
 20. Nieuw punt, fijn stof / geluidsoverlast/vuile lucht.

3. Presentatie Wijkenmonitor

Henk van der Dussen (Bestuursinformatie Gemeente Utrecht) licht aan de hand van een aantal slides de uitkomsten van de Wijkenmonitor toe, met de nadruk op Lunetten. Deze monitor is puur cijfermatig en wordt op een zo integraal mogelijke manier uitgedragen.

De presentatie is in 4 onderdelen toegespitst:

1. Algemeen

De bewoners geven Lunetten een 7,5 als rapportcijfer (Utrecht: 7,4)

De belangrijkste problemen volgens de bewoners zijn: criminaliteit, drugs (beide gemiddeld), jeugdoverlast (significant meer, en hét probleem).

Criminaliteit en drugsoverlast: meer in Lunetten Noord dan in Lunetten Zuid.

Jeugdoverlast minder in Lunetten Noord dan in Lunetten Zuid

Het onveiligheidsgevoel en jongerenoverlast wordt in Lunetten Noord hoger ervaren dan in Lunetten Zuid. Ook zijn er meer meldingen van overlast en vandalisme in Lunetten t.o.v. het gemiddelde van Utrecht.

2 Veiligheid

Vergeleken door middel van 8 indicatoren van alle (sub)wijken in 2002 en 2004. Lunetten ligt in 2004 op het stedelijk gemiddelde, de ontwikkelingen zijn ten opzichte van 2002 positief: het gevoel van onveiligheid is omlaag gegaan, de jongerenoverlast is gedaald, en het rapportcijfer voor sociale cohesie is gestegen.

3 Openbare ruimte

Gunstig ten opzichte van de huidige situatie van de stad. Verder gunstig voor wat betreft de ontwikkeling in het algemeen, dus minder klachten en meldingen.

4 Sociale infrastructuur

Deze is gunstig ten opzichte van de rest van de stad en gunstig voor wat betreft de ontwikkeling ten opzichte van 2002.

Samengevat: Lunetten scoort nagenoeg gelijk aan het stedelijk gemiddelde en is de ontwikkeling in Lunetten van 2002 naar 2004 eveneens gunstiger.

4. Wensenlijst 2005

Vanuit de aanwezigen worden de volgende punten aangedragen om op de verlanglijst richting politiek op te nemen:

 • Overlast op het winkelcentrum van Antilliaanse jongeren. Betreft geluidsoverlast en drankmisbruik. De politie treedt regelmatig repressief op;
 • Geluidsoverlast in de wijk, voornamelijk veroorzaakt door de snelwegen;
 • Geluidoverlast spoorwegen;
 • Het groene karakter moet behouden blijven en het achterstallige onderhoud aan het groen moet opgelost worden;
 • Verkeersveiligheid op de rondweg, met name de aanleg van de bushaltes is zodanig dat auto?s achter de bus moeten wachten wat extra luchtverontreiniging veroorzaakt;
 • De bushaltes met inhammen moeten weer terug, zie vorige punt;
 • De bocht bij Lunettenberg (Stelviobaan / Opaalweg) is onoverzichtelijk;
 • Een veilige oversteek voor voetgangers en fietser van Lunettenberg naar de tennisbanen en voetbalvelden;
 • Paden eindigen vaak met en hoge trottoirband en zonder afrit, wat gevaarlijk is voor met name rolstoelen;
 • Overlast van graffiti op de geluidswal aan de Engelsmanplaat. Voorkeur op deze te laten begroeien. De gemeente reinigt deze niet, soms doet Mitros dit;
 • Herinrichting Frans Lunetten. Overlast van jongeren op het parkeerdek;
 • Het bovengenoemd parkeerdek wordt een parkeergarage, waarvan de huurprijs EUR 50 per maand moet gaan bedragen, wat aanmerkelijk meer is dan een ontheffing of vergunning elders in de stad;
 • Ondergrondse afvalverzamelpunten.

N.B. Het gerucht dat de skatebaan weg moet om plaats te maken voor huizenbouw berust volgens Alice van Rooij (raadslid voor D66) op een misverstand. Er is vorig jaar met succes gestreden voor behoud van het groen aldaar.

5. Presentatie Lunetten, een bijzondere wijk?

Maarten Brinkman (historicus, wijkbewoner en schrijver van het boek ‘Lunetten, de geschiedenis van een nieuwbouwwijk’) geeft een presentatie over met name de ontstaansgeschiedenis van Lunetten, waar mogelijk geplaatst in een politiek kader.

6. Afspraken

 • Het verslag van de avond zal op de website van Lunetten gepubliceerd worden.
 • De voor en tijdens de avond aangeleverde punten zullen worden voorzien van een scherpe (ja/nee antwoord) vraagstelling. Ruim voor de verkiezingen zal alle fractieleiders naar hun mening gevraagd worden over de stellingen.
 • Enkele weken vóór de verkiezingen wordt een lijsttrekkersdebat gepland in de Musketon.

VERKIEZINGSPROGRAMMA LUNETTEN

Tijdens de wijkavond op 7 juni werd in navolging van de wensenlijst uit 2000 een nieuwe wenslijst opgesteld. De lijst ziet er voorlopig als volgt uit:

Verbeteren routinematig onderhoud :
– Verbeteren onderhoud (overhangend) gemeentegroen langs paden en wegen + meer verlichting bij Jura/Sudeten
– Eenmaal per week schoonhouden grachten met name in de buurt van het winkelcentrum.
– Schoonhouden groen achter Karawanken van afval en wietzakjes.
– Afvalbakken vaker legen of plaatsen van grotere afvalbakken.
– Aanpak verfspuiters, verwijder graffiti

Inhalen van achterstallig onderhoud :
– Inlopen achterstallig onderhoud aan woningen en woonomgeving in de buurt van Seychellen
– Inlopen achterstallig groenonderhoud in parken conform integrale groenbeheerplan.
– Aanpak verzakking Lunetten: straatstenen scheef, hellingbanen bij woningen, knappen riolering
– Ruim obstakels voor rolstoelgebruikers op. Maak Lunetten rolstoel vriendelijk.

Verkeersmaatregelen :
– Businhammen op ringweg terug
– Verbeter oversteek voor voetgangers en fietsers van Lunettenberg naar sportpark.
– Verbeter oversteek Koppelwethe naar winkelcentrum
– Uitrit tankstation Lunettenbaan nu onveilig voor fietsers
– Maak veiliger driesprong Brennerbaan, Stelviobaan, Lemelerberg

Betere handhaving regels :
– Bestrijding foutparkeerders en geen fietsers, scooters, auto?s op plaatsen voor voetgangers.
– Aanpak poepende honden buiten hondentoiletten en loslopende honden.

Behoud van openingstijden en knap bouwspeeltuin Fort Luna op .

Dat wil zeggen:
– de speeltuinopenstelling en de bemensing op niveau van 2004 handhaaft;
– meewerkt met herstel en verbetering van de inrichting van bestaande speeltuin
-zorgt voor financiële reserves zodat speeltoestellen kunnen worden onderhouden en zonodig vervangen;
-meehelpt zorgen dat het groen, de bestrating en de bebouwing onderhouden wordt;
-meerjarenbeleid ontwikkelt waardoor het voor de kinderen en ouders weer voor jaren duidelijk is dat de gemeente de speeltuin echt belangrijk vindt ( en dat we niet elk jaar hoeven actie voeren)

Verminder jongerenoverlast door betere jongerenvoorzieningen en aanpak overlast .

Verbeter leefklimaat :
– Groen minimaal behouden, waar mogelijk uitbreiden.
– Minder geluid en betere luchtkwaliteit: handhaving 70 km/uur op Waterlinieweg, instellen 80 km/uur op snelwegen om ons heen en stiller asfalt aldaar. Demp geluid van spoorwegtunnel in Hoograven.
– Vuilniszakken niet los op straat maar in ondergrondse opslag

Pak Furkaplateau aan :
– Maak er een sociaal veilig, aangenaam en groen plein van.
– Geen doodlopende fiets- en autoweg bij nieuwe NS-station.

Sta geen onredelijke parkeertarieven toe in geplande garages in Frans Lunetten

Dwing betere veldverdeling af tussen sportclubs, waardoor meer jongeren kunnen voetballen .