LeefbaarheidNieuws

Bloemkool Lunetten

  

BOL Thema Leefbaarheid “Bloemkool Lunetten”


WOONERVEN LUNETTEN

Een onderzoek door Architectuurcentrum Aorta met als doelstelling: Het bieden van nieuwe inzichten naar gebruik en inrichting van de overgangszone tussen het private en het publieke domein (het woonerf) in bloemkoolwijken.

Dinsdag 28 juni 2011
De resultaten van het onderzoek naar het gebruik en de beleving van de collectieve buitenruimtes zijn bekend. Eind vorige week verscheen de Studie Woonerven Lunetten.

Februari 2011
Een door Aorta gemaakt verslag van de presentatie van het onderzoek op 24 januari 2011

September 2010
Een samenvatting van de eerste fase van het onderzoek.

15 juli 2010
Een tussenrapportage
De sociologen hebben de wijk Lunetten zorgvuldig in kaart gebracht: oude bestemmingsplannen en vlekkenplannen zijn boven tafel gekomen, spilfiguren zijn geïnterviewd en er is veldwerk verricht in de wijk. Doordat de woonerven voornamelijk gelegen zijn in het zuidelijk deel van Lunetten, dat een iets dorpsere opzet kent dan het noordelijk deel van de wijk, richt het onderzoek zich met name op dit deel van de wijk. Bij de selectie van deze drie woonerven is rekening gehouden met de architectuur van de vlek, het eigendom van de vlek, de bevolkingssamenstelling en het gebruik van de publieke ruimte. Dit alles heeft geleid tot een doordachte selectie van drie woonerven in Lunetten, die het onderwerp zullen zijn van het verdere onderzoek (fase 1b tot en met fase 3):
–                     Vlek 11, de Balearen (een hof)
–                      Vlek 7, de Dolomieten (twee hoven)
Vlek 11 is een vrij klassiek opgezet woonerf, waarbij het erf de bindende, collectieve factor is. Hier is met name de toe-eigening van de straat door bewoners interessant, alsmede de plaats van de auto en het groen. Vlek 7 wordt voornamelijk gedefinieerd door (bijna) gesloten bouwblokken die een openbaar toegankelijk binnenterrein omsluiten. In vlek 7 liggen twee hoven, die in redelijk tot goede staat zijn. Het ene hof wordt echter nauwelijks gebruikt, maar het andere hof wordt (mede door recente herinrichting van bewoners) juist heel goed gebruikt. Omdat het tweede hof in vlek 7 heel goed gebruikt wordt en recent is heringericht, zijn we van mening dat het niet noodzakelijk is om hier een workshop te houden. We nemen het hof toch op in het onderzoek, omdat het een voorbeeld is waar zowel de gemeente als de verschillende corporaties van kunnen leren bij andere hoven. De workshop die hiermee komt te vervallen kan wellicht nog gehouden worden in een ander gebied, waar nog weinig tot geen bewoners zijn geïnterviewd.
Vanaf nu starten we met de analysefase, waarin we ingaan op hoe bewoners de overgangen tussen privé en openbaar gebruiken en beleven, hoe ze denken over (het borgen van) veiligheid in de wijk en hoe het woonerf als collectieve ruimte versterkt kan worden.

Februari 2010
De financiering is rond, het onderzoek kan beginnen. Het projectplan.

November 2009
Architectuurcentrum Aorta presenteert het project Woonerven Lunetten bij het Bewoners Overleg Lunetten. De doelstelling van het project: Het bieden van nieuwe inzichten naar gebruik en inrichting van de overgangszone tussen het private en het publieke domein (het woonerf) in bloemkoolwijken. Om de financiering rond te krijgen vraagt Aorta het BOL om een aanvraag uit het leefbaarheidsbudget te doen.


Donderdag 29 januari 2009
Tijdens een bezoek van de gemeenteraad aan Zuid op dinsdag 20 januari heeft voorzitter Hein van Kruysdijk een presentatie voor gehouden over de activiteiten van het BOL rond het thema leefbaarheid in bloemkoolwijk Lunetten. De bij de presentatie gebruikte dia’s vindt u hier en hier.

Zondag 25 januari 2009

Voorgang activiteiten rond kwetsbare groepen. Op dinsdag 23 september heeft een BOL een wijkavond belegd met het thema Lunetten: gastvrij? Doelstelling was en is de voor- en nadelen van de aanwezigheid van kwetsbare groepen in Lunetten op te sporen en te benoemen, inzicht te krijgen in het toewijzingsbeleid van woningen en het bevorderen van de integratie. Daarnaast willen we graag inzicht in de aantallen waar het hier om gaat: zo zouden er in Lunetten 3 à 4 maal zoveel mensen uit kwetsbare groepen wonen dan elders in Utrecht.
Door de afwezigheid van de GG&GD waren deze cijfers niet aanwezig op de wijkavond.

Inmiddels zijn er verdere gesprekken gevoerd met Dienst Stadsontwikkeling/wonen, met het Vierde Huis, met de Tussenvoorziening en met de projectleider van de wijkakkoorden Anneke van der Ven. Het getekende wijkakkoord (zorginstanties, welzijn, gezondheidscentrum, instanties op het gebied van Wonen, Welzijn en Zorg) werd als niet voldoende daadkrachtig voor de kwetsbare groepen ervaren, en wordt op dat gebied verder uitgewerkt.

Verder heeft BOL de gemeentelijke sociale kaart van (Utrecht, waaronder) Lunetten bekeken en deze als niet actueel, onvolledig en moeilijk toegankelijk bestempeld.

Liever dan op verbetering hiervan in te zetten pleit BOL voor een spreekuur in de Musketon voor bewoners en kwetsbare groepen, waar men terecht kan met vragen, zorgen en initiatieven.

Aanstaande dinsdagavond 27 januari komen Jos Berkers van de Raad van Bestuur en Riet Lenting, clustermanager maatschappelijke participatie van welzijnsorganisaties Portes de ambities van Portes in Lunetten toelichten op de BOL-vergadering.


WIJKAVOND LEEFBAARHEID / OPENBARE RUIMTE

Woensdag 26 november 2008-De Musketon, 20.00 uur

Lunetten is een zogenaamde ‘bloemkoolwijk’. Bloemkoolwijken zijn in de jaren 70 gebouwde wijken, die worden gekenmerkt door een rondweg waaraan allemaal subwijkjes (bloemkoolroosjes) liggen. Onderzoekers zien knelpunten ontstaan in (het beheer van) de openbare ruimte. Verloedering ligt op de loer.

Vinden we dat ook met z’n allen? Welke toekomst heeft Lunetten? Dat is de vraag die wij op deze avond aan de orde willen stellen.

Op de avond komen eerst Bureau Middelkoop en de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV) aan het woord. Middelkoop heeft een studie gedaan naar bloemkoolwijken in Nederland, en doet een aantal aanbevelingen. De SEV heeft een kanskaart van Lunetten gemaakt, waarin de wijkproblematiek in kaart gebracht is. Vervolgens is het woord aan de woningcorporaties. Wat is hun mening over Lunetten en wat zou er volgens hen gedaan moeten worden?

Na de pauze willen we de ‘subjectieve’ meningen van de bewoners  koppelen aan de ‘objectieve’ mening van de deskundigen en daaruit conclusies trekken. De hele avond is ook wijkwethouder Robert Giesberts aanwezig.

Foto’s van de wijkavond vindt u hier

Het verslag van de avond vindt u hier

Anne-Jo Visser van de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV) heeft haar bijdrage aan de avond alsnog op papier gezet op basis van de meest recente kanskaart voor Lunetten, die is opgesteld door de Atlas voor Gemeenten. Zie Nieuwsbericht kanskaart

De complete kanskaart vindt u hier


WIJKAVOND LEEFBAARHEID / LUNETTEN GASTVRIJ?

Dinsdag 23 september 2008-De Musketon, 20.00 uur

In Lunetten wonen naar verhouding veel kwetsbare bewoners die door instanties hier geplaatst worden. Wie zijn dat? Wat zijn de voor- en de nadelen van plaatsing in Lunetten? Hoe gaat het met de woningtoewijzing en de begeleiding? Hoe gaan we in Lunetten met deze mensen om? Willen we iets veranderen en wat dan?

Centraal staat de vraag wat de bewoners van Lunetten kunnen doen om de integratie te bevorderen.

Uitgenodigd zijn de woningcorporaties Bo-Ex, Mitros en Portaal, de Stichting Beschermende Woonvormen Utrecht SBWU, Welzijnsorganisatie Portes, de gemeente Utrecht en de projectleider van het wijkakkoord Anneke van der Ven. Voor meer informatie over het wijkakkoord zie www.lunetten.nl/wijkakkoord

Bekijk het Verslag 23 september


DOWNLOAD LAATSTE PERSBERICHT FOTOACTIE

Download en/of lees het laatste Nieuwsbericht (in Word formaat) over de FOTOACTIE rond het Thema Leefbaarheid in Lunetten.


INFORMATIE FOTOACTIE “Bloemkool Lunetten”

Kom in Actie – Maak en of bewerk foto’s van de Leefbaarheid in Lunetten. En maak kans op een heerlijke slagroomtaart !!!

Hier staat ook de tekst van het laatste Nieuwsbericht.


ACHTERGROND INFORMATIE over LEEFBAARHEID en BLOEMKOOLWIJKEN

  • ACHTERGRONDEN EN LINKSHier vind je achtergronden over leefbaarheid en bloemkoolwijken. En Web-links naar (nog) meer informatie…
  • LEEFOMGEVING EN LUNETTEN | HISTORISCH OVERZICHT (volgt)
    Wat is er in het verleden van Lunetten allemaal al gedaan op het gebied van het Thema Leefomgeving? Hier vind binnenkort een historisch overzicht. Vanaf het begin van de bouw van Lunetten, dertig jaar geleden.

ONTWIKKELINGEN OP DATUM (laatste eerst):

15 juli 2008

Voorbeelden en richtlijnen voor het maken en eventueel bewerken van foto’s verschijnen op de Website van het BOL


13 juli 2008

Tweede nieuwsbericht over fotoactie en wijkavond gaat uit


maandag 2 juni 2008

Eerste persbericht over wijkavond en fotoactie gaat uit

De BOL voorbereidingsgroep Wijkavond Leefbaarheid Lunetten heeft een persbericht uit doen gaan over de stand van zaken rond de voorbereiding van de wijkavond over Leefbaarheid in Lunetten. Die wordt in het najaar gehouden.


mei 2008

Studiedag over Bloemkoolwijken in Musketon gaat niet door

De NIROV / INICIO studiedag “Betere Buurten, van visie naar beheerplan” die aangekondigd stond op:
http://www.nirov.nl/agenda/1384        gaat niet door wegens onvoldoende deelnemers.


BEGIN 2008

BOL start met het Thema Leefbaarheid in Lunetten

en spitst het toe op de landelijke discussies rond de zogenaamde Bloemkoolwijken die de laatste tijd ontstaan.

Zie ook Achtergronden en Links voor meer informatie..