Nieuws

Notulen dinsdag 8 juni 2004

Notulen vergadering BOL, d.d. dinsdag 8 juni 2004

Aanwezig: Bert Bakker, Anny Koenders, Hein van Kruysdijk, Wim C. van Loon, Christien Bolt, Dennis Jonkhout, Lou Gast, Leo Verbon, Wim v.d. Brink, Maarten Brinkman, Abel Perdon, Sara Linders (Boven Zevenwouden), Johan de Boer (Boven Zevenwouden), Gertjan Brug (later), Monica Denneman (verslag)

1. Mededelingen/Ingekomen stukken

– Uitgaande post: Evaluatie klankbordgroep Integraal voorzieningenplan Zuid.

– Vaststelling Wijkvisies door B&W: Wijkvisie is een ambtelijk stuk van Wijkbureau Zuid, de wijkraad adviseert.

– Mogelijke bezuinigingen op speelvoorzieningen: Monica informeert bij Wijkbureau Zuid.

– 2 Wijkagenten in Lunetten: Ad Verhage heeft bij Lunettenbreed aangegeven, dat de inzet in Lunetten niet minder zal zijn nu er nog maar 2 wijkagenten zijn. Het BOL wil meldingen waarbij de wijkagent gemist wordt inventariseren.
– Sara Linders en Johan de Boer van de bewonersvereniging Boven Zevenwouden zijn bij deze vergadering aanwezig i.v.m. de renovatie van het winkelcentrum.

De fietsenklemmen die aan de zijkant va Albert Heijn zijn geprojecteerd vormen een hangpunt. Wat betreft de materiaalkeuzen voor de vlonder en brug: de vlonder wordt hout, de brug zal wel in geel kunststof uitgevoerd worden. De kade blijft getrapt, maar er komt een hek. Wat betreft de winkelwagens inpandig te laten stallen is de vraag of de gemeente dwang kan uitoefenen, dat heeft te maken met een vergunning. Een hangpunt is de mogelijkheid voor een ringlijn. Wat het overstort betreft: er is een dubbel systeem. De planning heeft vertraging opgelopen. Het Noordplein komt in de oorspronkelijke staat, er komt nog een schouw. Er wordt gekeken naar de uithangborden. Er komt in juni 2004 nog een bijeenkomst van de klankbordgroep.

Johan geeft aan de zaken als uithangborden, uitstalling, gladheid trappen via een huishoudelijk reglement geregeld zouden moeten worden. Het huishoudelijk reglement blijkt een kopie van een flat-reglement. De bewoners willen via de beheergroep of klankbordgroep tot een modern huishoudelijk reglement komen. De bewoners hebben zelf al een voorzetje gemaakt. Johan doet dit via de beheergroep. Van de stichting Woonbestuur (behartigt belangen van de studenten) woont niemand meer in Lunetten. Johan neemt contact op met de studenten op Boven Zevenwouden om hen er bij te betrekken. De contacten met Portaal zijn beter. Tijdens de verbouwing loopt er iemand rond. Bekeken gaat worden of er na de verbouwing een soort huismeester kan komen. De bewoners willen gaan kijken hoe het goed en/of fout is gegaan op de Goylaan. Monica geeft aan dat bij een bijeenkomst van de winkeliersvereniging vanuit de eigenaren is gemeld dat er tijdens de verbouwing iemand van de beveiliging op het winkelcentrum zou gaan rondlopen. Johan vraagt dit na.

2. Vaststellen notulen d.d. 11 mei 2004

– N.a.v. de Wiebel Wabbel: er is een ander toestel geplaatst, waardoor er een 25e speelplek in Lunetten is ontstaan. Omwonenden zijn hier nu mee bezig en hebben n.a.v. de lentebrief een brief naar wethouder Spekman gestuurd. Het BOL doet hier verder niets meer mee.

– De notulen zijn bij deze vastgesteld.

3. Voorontwerp Bestemmingplan/ Welstandsnota

– Bestemmingsplan: Er waren 4 insprekers. Er is geen maand uitstel, het plan gaat nu naar de provincie, komt daarna in de inspraak ongeveer in het voorjaar van 2005. Er is toegezegd dat de fouten en onvolkomenheden hersteld zullen worden. En er is toegezegd dat er duidelijkheid, met name politiek, komt wanneer alles terug komt van de provincie.

– welstandsnota: het inundatiekanaal is ?behoud? geworden.

4. Voortgang Rol van het BOL

Voor de brief naar Gispen is een ontvangstbevestiging ontvangen. Dit gaat om subsidie voor 1 jaar. Er zijn aanvraagformulieren voor subsidie voor het regulier maken van de id-baan. Hiervoor is maximaal 37.000 euro voor beschikbaar (gemeente- en rijkssubsidie). Op 10 juni a.s. is er een bijeenkomst voor de id-werkgevers. Hein en Gertjan gaan hiernaar toe en nemen ook contact op met Bart Verhoef over de voortgang m.b.t. het ingediende activiteitenplan. Hein maakt verder een afspraak met Portes en Wijkraad over ‘de Rol van het BOL’.

5. Verdienend vermogen: hoe verder?

De aanwezigen besluiten dat het BOL het inzamelen van handtekeningen faciliteert, maar geen handtekeningen onder de vlag van het BOL ophaalt. Verder zal het BOL niets ondernemen.

6. Stand van zaken werkgroepen

– Geschiedenis Lunetten: De drukproef zag er goed uit, binnenkort komt er een tweede drukproef. Het boekje is dikker geworden: de tekst is langer en de foto?s te mooi om klein af te drukken. De prijs zal nu ?12,= worden. Er zullen 1000 stuks gedrukt worden. Hans Spekman komt om het eerste exemplaar in ontvangst te nemen. Maarten overlegt met de Plantage over de publiciteit.

– Lunetjes/Knotgroep Lunetten: Op 14 juni a.s. is er weer een bijeenkomst. Er is een voorstel om een huis-aan-huismailing te doen, betaald door de woningcorperaties.

– Wijktuinenproject: Gertjan moet binnenkort antwoord geven op de vraag of BOL eigenaar wordt van de wijktuin. Er wordt tijdens de vergadering gevraagd of het klopt dat er mensen zijn die op stukjes groente kweken en wat daarmee gedaan wordt.

– Baggerwerkgroep: Loopt goed, geen last meer van vandalisme.

– Werkgroep Groenbeheer: De groep zal stoppen. Er liggen nog wel wat inrichtingsvoorstellen. Er komt elk jaar een snoeischouw. Maaibeleid: het hooiland wordt 2x per jaar gemaaid.

– ?Ruimte voor jongeren?: Er zijn 550 omwonenden van Goeree aangeschreven voor een bewonersavond. Hiervoor hebben zich 3 mensen aangemeld, de avond is niet doorgegaan, de mensen die zich aangemeld hebben zouden bezocht worden. De enquete voor jongerenwensen is rondgedeeld. Vanuit de VVD werd gemeld dat de gemeente Utrecht met mobiele hangplekken gaat werken. De vraag is wat de jongeren zelf willen, deze vraag zal bij de wijkraad gelegd moeten worden.

– Klankbordgroep Winkelcentrum: zie onder punt 1

– Wijkdag: programma is rond, morgen is de deadline voor de kopij voor het boekje.

7. Lopende zaken

– Lunettenbreed: Het wijkbureau doet mee met Lunettenbreed op advies van Hans Spekman. Alice en Hein hebben een gesprek met Hans gehad over Lunettenbreed.

– Wijkvoorzieningenplan: Een brief van het BOL is vandaag uitgestuurd. Hein heeft hier bij het wijkwethouderspreekuur over gehad. Op de website van Lunetten staat een stukje over dat het aantal m2 in Zuid minder zal moeten worden. Personeel mag toenemen. Dit wordt meegenomen in het gesprek met Portes (Jos Berkers). Ook wordt gevraagd naar de voortgang van de renovatie.

– Woonwagenhoogte: Er is een beleidsregel dat voor locaties waar geen bestemmingsplan is de maximale hoogte voor de woonwagen 5,5 meter is. Met Hans Spekman is hierover gepraat ivm vlek 19 over de consequenties voor vlek 19, waar de hoogte 4,5 meter zou zijn.

8. Overige + rondvraag

Monica maakt een agendavoorstel voor na de zomervakantie.

– Wie zijn er beschikbaar om 21 augustus a.s. op de wijkdag mee te helpen? In ieder geval Hein, Maarten, Gertjan, Lou, Dennis Wim C, Dennis, Jan Ruijs. Wim v.d. Brink en Anny met een vraagteken.

Aktiepunten vanuit deze notulen:

– Monica informeert bij Wijkbureau Zuid naar mogelijke bezuinigingen op speelvoorzieningen.

– Hein en Gertjan gaan op 10 juni a.s. naar de bijenkomst voor de id-werkgevers en nemen contact op met Bart Verhoef over de voortgang m.b.t. het ingediende activiteitenplan.

– Hein maakt een afspraak met Portes en Wijkraad over ?de Rol van het BOL?.

Maarten overlegt met de Plantage over de publiciteit van het boek over Lunetten.

– Monica maakt een agendavoorstel voor na de zomervakantie

Aktiepunten vanuit vorige notulen:

– Hein (7 oktober 2003) schrijft een brief aan Hans Spekman n.a.v. het proces Wijkvisie Zuid.

– Ad Verhage (9 maart 2004) verzamelt gegevens jongeren (aantal boetes: algemeen en per jongere). Kijken naar wat er met jongeren gedaan kan worden die veel boetes hebben, ideeën kunnen (via info@bollunetten.nl ) naar Ad gemaild worden.

– Contact opnemen met Bo-Ex over het aangifte doen bij vernieling/vandalisme (9 maart 2004).

Ad Verhage (9 maart 2004) mailt de criminaliteitscijfers door naar info@bollunetten.nl , wij mailen onze bevindingen n.a.v. deze cijfers naar Ad.

– Hein (11 mei 2004) vraagt digitale versie wijkvoorzieningenplan en naar het verdere verloop

Hein (11 mei 2004) informeert bij Roelof Geijteman naar stand van zaken Furkaplateau

Monica (11 mei 2004) zal Paul van Beijnum vragen naar de stand van zaken UNA-geld

Monica (11 mei 2004) zoekt uit wat het BOL heeft gedaan m.b.t. de muurtjes bij vlek 19

Monica (11 mei 2004) mailt verdere onjuistheden bestemmingsplan door.