Nieuws

Notulen BOL-vergadering 30 november 2004

Notulen BOL-vergadering 30 november 2004

Aanwezig: Hein van Kruysdijk (voorzitter), Christien Bolt, Gertjan Brug, Pieter van der Zouwen, Lou Gast, Bert Bakker, Hessel Sikkema, Abel Perdon, Jan van den Boogaard, Evelyn Heugens, Tijl Traas, Ronald van Ekeris, Joost Veerman, Marijke Ahlrichs, Marc van Broekhuijzen, Lia Oosterwaal, Ewold Gussenhoven, anonieme bewoner, Wim C. van Loon (notulist).

Afzeggingen: Wim van de Brink, Dennis Jonkhout, Inge Puyman, Anny Koenders

Opening

De voorzitter opent de vergadering om 20.10 uur.

Ingelast agendapunt: Illegale tuinen

Onder een onbekend aantal bewoners is een anoniem pamflet verspreid dat (ten onrechte) de indruk wekt van het BOL afkomstig te zijn en oproept deze BOL-vergadering bij te wonen.

Een aantal bewoners was onaangenaam verrast door het aangenomen VVD amendement waarin B&W opgedragen wordt alle illegale tuinen in oorspronkelijke staat te herstellen

Op verzoek van de aanwezigen licht de voorzitter het ontstaan van problematiek kort toe:

 • Circa drie jaar geleden richtten enkele bewoners van de Vesuvius zich tot het BOL omdat zij ?links en rechts? schuttingen en dergelijke opgetrokken zagen worden en zich afvroegen of dat legaal was. Er was een gevoel van onbegrip en ongelijkheid bij een aantal van deze bewoners (waarom de één wel en de ander niet) 
 • Het BOL heeft later, mede naar aanleiding van onderzoek van Ecologisch Bureau Van den Bijtel wat aangaf dat de uitbreidingen van tuinen langs het inundatiekanaal een verstoring van de ecologische verbindingszone tot gevolg had, dit bij de gemeente aangekaart; 
 • Een aantal bewoners (met name van de Elzas) hebben uit veiligheidsoverwegingen gemeentegrond bij hun tuin getrokken en de doorgang met hekken afgesloten; 
 • Er zijn circa 400 illegale tuinuitbreidingen in Utrecht, waarvan circa 240 (ruim de helft dus) zich in Lunetten bevinden. 

Er is een bedrag van EUR 380.000 beschikbaar gesteld om de oorspronkelijke situatie (conform kadastrale gegevens) te herstellen.

Op vragen van de aanwezigen wordt aangegeven:

· dat het BOL een uniforme aanpak voorstaat;

· Het politieke besluit is genomen en niet teruggedraaid kan en zal worden;

· De energie wellicht beter gestoken kan worden in de uitvoering, dat wil zeggen: in de beheersovereenkomsten ter verwerving of gebruik van de betreffende grond.

Bert Bakker stelt voor dat de betreffende bewoners zich tot de Wijkraad richten, immers die is in het leven geroepen om de Gemeenteraad te adviseren.

Een voorstel om een wijkbrede werkgroep over dit onderwerp op te richten werd afgewezen. Het idee was dat een compromis mogelijk moet zijn waarbij de grond teruggaat naar de gemeente maar volgens bepaalde regels beheerd wordt door aanwonenden. Hiervoor bestaan reeds beheerovereenkomsten. Ook kan dan naar de veiligheid gekeken worden. De aanwezigen geloofden meer in een oplossing per buurt. Vooral de bewoners van de Elzas vonden dat hun situatie duidelijk anders was dan bijvoorbeeld langs het Inundatiekanaal. Ook waren zij dicht bij een speciale regeling met de gemeente. Een aantal verliet teleurgesteld de vergadering toen bleek dat het BOL geen actie wilde ondernemen tegen het gemeenteraadsbesluit. Ook werd het BOL door sommigen verweten destijds de zaak aangekaart te hebben.

Vaststellen concept notulen d.d. 2 november 2004

De notulen van 2 november 2004 worden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd.

Mededelingen

Het BOL heeft naar aanleiding van de discussie over de portieken aan o.a. de Vogezen informatie opgevraagd bij Paula Sangers van de BO-EX. Op basis daarvan en omdat Kaj Siekman inmiddels bemiddeling van Hans Spekman had gevraagd heeft het BOL besloten geen verdere stappen te ondernemen.

Monica Denneman zal een dezer dagen haar werkzaamheden hervatten. Zij zal op vaste uren bereikbaar zijn en voor die uren een werkplek in de Musketon hebben. Verzoek aan de vergadering om deze werktijden te respecteren en ook uitsluitend het 06-nummer en niet het privé-nummer te gebruiken, zie bijlage.

Wim van Loon (penningmeester) gaat rond 1 augustus 2005 wegens verhuizing naar Brabant het BOL verlaten. Het BOL zoekt dus een opvolger en roept eventuele kandidaten op zich te melden bij het Dagelijks Bestuur.

Er is een uitnodiging ontvangen voor de conferentie ?invloed van bewonersorganisaties?, van Stade. Verdere informatie bij Christien Bolt.

Afgelopen weekend is er een Stadsplan verspreid over het opstellen van een wijkverkeersplan Zuid. Maandag 20 december wordt daarover een inloopavond georganiseerd. Gertjan maakt een voorzet met (knel)punten. Deze lijst zal worden rondgestuurd en kan worden aangevuld.

Rol van het BOL

De voorzitter licht toe dat in een eerder stadium door de BOL-vergadering een aantal besluiten is genomen, waarvan het vanavond gepresenteerde stuk een nadere uitwerking is.

Vervolgens is er een korte discussie over bewonersinitiatieven die al dan niet onder de paraplu van het BOL ? als overkoepeld platform ? vallen. Het BOL kan altijd faciliteren met tijd, volume en geld, maar dat is geen noodzaak: in principe kan elk bewonersinitiatief goed werken ook zonder dat dit onder het BOL plaatsvindt. Als een werkgroep onder het BOL opereert, is het uitgangspunt dat zij aan de BOL-vergadering rapporteren.

In het artikel is onder het kopje ?informatieverspreiding? vergeten de media op te nemen.

Ruimte voor jongeren

Op 6 december a.s. is overleg gepland met o.m. Steve Monsanto (jongerenwerk) en Ad Verhagen (politie) om een tot een voor alle partijen acceptabele invulling te komen van de door het BOL aan te wijzen jongerenplek.

Het BOL wil bij voorkeur een nieuwe, representatieve enquête onder de doelgroep (12 tot 18-jarigen) laten uitvoeren. Uitgangspunten:

 • Niet ?meeliften? met de geplande bevraging door de Wijkraad, want die zal niet representatief zijn; 
 • Niet zelf organiseren, mankracht en expertise ontbreken; 
 • Bij voorkeur uit laten voeren door Bestuursinformatie. 

Thema avond 18 januari 2005

De volgende onderwerpen zijn gepland:

 • Presentatie over Lunetten door Maarten Brinkman. De BOL-vergadering verzoekt of de presentatie zo mogelijk een extra accent op de politieke aspecten kan krijgen; 
 • In 2000 is onder het motto ?Goede raad, ook voor Lunetten? een avond georganiseerd waarbij alle politieke partijen zich uitspraken over een aantal voor Lunetten belangrijke stand- c.q. actiepunten. Hiermee werd destijds veel duidelijkheid bereikt.

  De bedoeling is om, vooruitlopend op de volgende gemeenteraadsverkiezingen, enerzijds te beoordelen wat er van die punten terecht is gekomen en anderzijds nieuwe actiepunten te formuleren, die weer aan de politieke partijen voorgelegd zullen worden. Mogelijk kan er dan ook weer een lijsttrekkersdebat georganiseerd worden. 

WVTTK en rondvraag

Er is een brief van Boude van Geffen (voorzitter Groenbeheergroep) ontvangen, waarin hij aangeeft dat deze groep zich opheft. Reden is dat de gemeente de door de groep gedane aanbeveling opvolgt.

Op 2 februari 2005 zal de gemeenteraad de wijk Zuid bezoeken. Er is een verzoek van het Wijkbureau aan de agendacommissie om aan te geven welke locatie gebruikt moet worden, welke vorm gekozen moet worden, welke onderwerpen besproken moeten worden.

Op 11 januari 2005 komt de agendacommissie bijeen.

Tijdens de wijkavond van 18 januari 2005 zal ook een oproep voor onderwerpen voor deze bijeenkomst worden gedaan.

Gertjan Brug meldt dat i.h.k.v. het Recht van Initiatief de werkgroep Fort Luna een aanvraag van EUR 30.000 zal indienen voor de herinrichting c.q. renovatie van de speeltuin. De BOL vergadering steunt dit initiatief, mits het aantal openingsuren gelijk blijft aan het huidige, c.q. de vervallen openingsuren door vrijwilligers ingevuld zullen worden.

Gertjan Brug geeft aan dat de aangekondigde huurverhogingen voor een aantal huurders in Lunetten grote gevolgen zal of kan hebben. Hij verzoekt of onderzocht kan worden wat deze voorstellen precies voor Lunetten betekenen. Dit is wellicht een onderwerp voor de Wijkavond van 18 januari 2005.

Pieter van der Zouwen stelt voor dat het BOL en VNL gezamenlijk een Kerstborrel voor de bij beide groepen betrokken vrijwilligers te organiseren. De vergadering steunt dit voorstel, Pieter zal samen met Monica een voorstel indienen.

Als datum wordt vooralsnog van dinsdag 21 december a.s. uitgegaan.

Sluiting

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter onder dankzegging voor de inbreng van de aanwezigen, om 22.15 uur de vergadering.

Bijlage: Bereikbaarheid secretariaat

Op de volgende dagen/tijden ben ik beschikbaar voor het BOL, dit is meer dan 20 uur en ik zal dan ook niet altijd op die tijden telefonisch of per email bereikbaar zijn:

maandag 13.15-15.15 uur Musketon, in ieder geval telefonisch bereikbaar op 06-44646367,

mogelijkheid om binnen te lopen

dinsdag 9.00-12.00 uur

 

13.15-15.15 uur Musketon, in ieder geval telefonisch bereikbaar op 06-44646367,

mogelijkheid om binnen te lopen

19.00-23.00 uur

woensdag 9.00-12.00 uur

donderdag 9.00 -12.00 uur (niet tussen 1 november en 1 april ivm tenniscompetitie)

13.15-15.15 uur Musketon, in ieder geval telefonisch bereikbaar op 06-44646367,

mogelijkheid om binnen te lopen

19.00-23.00 uur

vrijdag 9.00-12.00 uur

 

13.15-15.15 uur Musketon, in ieder geval telefonisch bereikbaar op 06-44646367,

mogelijkheid om binnen te lopen (onder voorbehoud)

 

N.B. Mailen kan altijd, maar mail, die op donderdag na 15.00 uur wordt verstuurd wordt pas vanaf maandag beantwoord.

Het privé-nummer van Monica mag niet meer gebruikt worden.