Nieuws

Notulen vergadering BOL 29 maart 2005

Notulen vergadering BOL 29 maart 2005

Aanwezig: Hessel Sikkema (voorzitter), Bert Bakker, Pieter van der Zouwen, Leo Verbon, Wim van den Brink, Abel Perdon, Hein van Kruysdijk, Wim van Loon, Christien Bolt, Stoffer Loman (Kampereiland), Corinne Bekker (werkgroep Fort Luna), Annie Koenders, Lou Gast, Gertjan Brug, Maarten Brinkman (notulist), Lia Oosterwaal (later)

Afmeldingen: Ewold Gussenhoven, Dennis Jonkhout

Opening

De voorzitter opent de vergadering om 20.05 uur. Hessel Sikkema neemt tijdelijk het voorzitterschap van Hein van Kruysdijk over.

Vaststellen agenda

Aan de agenda, onder mededelingen, worden toegevoegd de punten:

. enquête Ruimte voor Jongeren

. vitrinekast ?Lunetten op de Houtense Vlakte?

. de WOZ waarden

Notulen vergadering 1 maart 2005

De notulen van 1 maart 2005 worden vastgesteld

Mededelingen

. Er is een uitnodiging voor de klankbordgroep herinrichting As Musketon-Furkaplateau. Wim van den Brink heeft zich beschikbaar gesteld, maar Christien Bolt zal hem bij de eerste bijeenkomst vervangen.

. Het thema van de wijkdag 2005 is Lunetten in beweging . Het BOL zal drie activiteiten organiseren: BOL-loop, kanovaren en straatorkest Miami. Jo Leenders regelt de BOL-loop, Jan Ruys het kanovaren en Christien Bolt Miami.

. Vervanging van Hein van Kruysdijk: Hein moet het om gezondheidsredenen rustiger aan doen. Zijn taken worden waargenomen door enkele anderen. Lia Oosterwaal wil vanuit haar positie als aspirant-lid van het bestuur van Wijkmilieupunt Zuid eventueel de ?waakhondfunctie?? van de uitvoering van het Groenbeheerplan op zich nemen.. Er volgt enige discussie over de vraag of hier belangenconflicten kunnen ontstaan. De kwestie komt later, wanneer Lia aanwezig is, terug op de agenda.

Ruud Kamp neemt tijdelijk het voorzitterschap van de agendacommissie van Hein over. Hessel Sikkema leidt voorlopig, zoals eerder gemeld, de BOL vergaderingen. Lou Gast is bereid het voorzitterschap van de vergadering op zich te nemen als Hessel is verhinderd.

. Verzoek van Wijkmilieupunt Zuid: er zijn tijdelijk extra middelen beschikbaar voor ondersteuning van bewonersorganisaties. Christien Bolt stelt voor om met dit geld de watergang bij Gaasterland te laten schoonmaken. De vergadering is het hiermee eens.

. Het BOL en de Vrienden van Fort Luna hebben een brief aan wethouder Van Kleef gestuurd met het verzoek de NSO in de bouwspeeltuin vast te leggen in het bestemmingsplan. Een reactie wordt in april verwacht.

. Hein van Kruysdijk was op 17 maart aanwezig bij een bijeenkomst van Midden in Lunetten over de gevolgen van de uitbreiding van de basisscholen. Hein: de omwonenden maken zich zorgen over de toename van de geluidsoverlast en van het autoverkeer. MIL heeft het advies van Hein overgenomen om in de klankbordgroep zitting te nemen. Corinne Bekker: 3VO adviseert scholen over de aanpak van verkeersdrukte.

. Op 23 april vindt in Utrecht weer een Nationale Wijkenbeurs plaats. Iedereen kan zich op individuele basis aanmelden. Gertjan Brug suggereert om daar als BOL in een kraam te gaan staan. .Gertjan, Annie Koenders en Pieter van de Zouwen zullen hierover overleggen.

. Gertjan Brug en Wim van den Brink hebben een reactie op het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) opgesteld die inmiddels is verstuurd. Er is een brief van de Stedelijke Verkeersgroep Utrecht binnengekomen. Deze gaat naar Wim en Gertjan.

. Er is ongerustheid ontstaan over de toekomstige bestemming van het ROC aan Kampereiland. Stoffer Loman die op Kampereiland woont: de SP wil proberen de huidige bestemming te handhaven. Gertjan Brug: het BOL had destijds dezelfde opvatting. In een nieuw bestemmingsplan zou het speelterrein kunnen verdwijnen. Het ROC zou, inclusief speelplein, bedrijfsterrein kunnen worden. Gertjan meent dat we de bezwaren van het BOL tijdens de inspraakronde moeten herhalen en dat we moeten wijzen op de bestemming jongerenplek. De vergadering is het hiermee eens. Hein zal het commentaar van het BOL naar de SP en de andere partijen in de raad sturen.

. De enige tijd geleden vernielde vitrinekast met informatie over de lunetten en de Waterlinie wordt deze week opnieuw geplaatst.

. Het rapport naar aanleiding van de enquête Ruimte voor Jongeren wordt op 5 april gepresenteerd. Hein van Kruysdijk en Annie Koenders zullen daarbij aanwezig zijn.

. Bij de nieuwe WOZ-waarden blijkt sprake te zijn van willekeur. Er hebben 40 mensen gereageerd op de oproep oude en nieuwe WOZ-waarden door te geven. Verhogingen liepen uiteen van 10 tot 96%. Het BOL heeft de gemeenteraad verzocht kritisch naar te kijken naar de consistentie van de verhogingen. Burger en Gemeenschap heeft laten weten al langer met deze problematiek bezig te zijn, D66 gaat schriftelijke vragen stellen. Woningbouwvereniging BOEX heeft het verzoek afgewezen de stijgingen van hun woningen bekend te maken. Portaal heeft niet gereageerd.. De vergadering heeft geen bezwaar tegen plaatsing van de cijfers op de website. Pieter van der Zouwen zal de cijfers bijwerken. Hein en Christien zullen nogmaals proberen gegevens bij de corporaties los te krijgen.

De rol van het BOL

Het werkdocument dat Pieter van der Zouwen had geschreven is besproken door Bert Bakker, Hessel Sikkema en Pieter van der Zouwen. De kern van het BOL is de weerslag van deze bespreking. Het stuk is – althans voorlopig ? alleen voor intern gebruik. Er volgt een bespreking van het stuk per paragraaf:

Flexibel en slagvaardig blijven : schrappen: ?BOL………gemaakt?.

Missie : toevoegen: ?bevorderen van sociale samenhang op wijk- , buurt- en straatniveau?

Netwerken in een dynamische omgeving : cijfers per jaar aanpassen.

Werken aan structuur: het moet duidelijk zijn dat er een open structuur is, een koepel voor alle belanghebbenden en belangstellenden.

Zonder doel geen middelen: de laatste zin wordt: ?sponsoring door derden vindt incidenteel op bescheiden wijze plaats?.

Nu naar buiten allemaal : een zin toevoegen over het bevorderen van de sociale samenhang op wijk-, buurt- en straatniveau.

Het stuk wordt vastgesteld met dank aan de opstellers. Het is bedoeld voor intern gebruik en voor het herschrijven van de publieksfolder en voor de informatie op de website.

De voorzitter doet vervolgens een dringend verzoek om uit te kijken naar een nieuwe penningmeester. Hein zal contact opnemen met COSBO en Christien zal de vacature op de website van de vrijwilligerscentrale zetten.

Voorbereiding thema-avond 7 juni

Het thema van de wijkavond op 7 juni zal zijn: het verkiezingsprogramma voor Lunetten 2006-2010. Er moet die avond een inventarisatie van actiepunten plaatsvinden. Het is de bedoeling dat de lezing van Maarten Brinkman een brug vormt naar de inventarisatie van de vragen aan de politiek. Gertjan Brug zal een eerste vergadering van de voorbereidingsgroep (Bert Bakker, Hein van Kruysdijk, Wim van Loon) bijeenroepen.

Nieuwe wijkchef

Bureau Tolsteeg heeft een nieuwe wijkchef. De opvolger van Ad Verhage heet Frank van de Ramselaar. We zullen hem voor een vergadering uitnodigen en hem vragen bij die gelegenheid een toelichting op de criminaliteitscijfers van 2004 te geven.

Wvttk

Lia Oosterwaal, inmiddels gearriveerd, heeft zich beschikbaar gesteld voor de waakhondfunctie bij de uitvoering van het Groenbeheerplan. Er zal, meent zij, geen belangenconflict optreden. Het probleem wordt ondervangen doordat de groep ?waakhonden? groter is. Deze groep zal bestaan uit Lia, Henk Penning en Ewold Gussenhoven. Het BOL, zo is de mening van de vergadering, vindt het belangrijk dat er een waakhond is. Lia zal voor het BOL contactpersoon zijn.

Bert Bakker heeft een e-mail van Monica Denneman ontvangen. Hij kan, zo deelt hij mee, over de inhoud niet oordelen en stelt de brief in handen van het bestuur.

Rondvraag

Pieter van der Zouwen biedt aan Wim van Loon op te volgen als websitemaster van het BOL.

Corinne Bekker deelt mee dat er op 21 april in de gemeenteraad over de speeltuinen wordt gesproken.

Wim van den Brink meldt dat er in het winkelcentrum nog allerlei dingen niet af zijn, dingen die niet kloppen. Hij blijft zich ermee bezighouden.

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 22.30 uur