Nieuws

Notulen vergadering BOL 21 juni 2005

Notulen vergadering BOL 21 juni 2005

Aanwezig: Hessel Sikkema (voorzitter), Lou Gast, Abel Perdon, Frank van Ramselaar (wijkchef Tolsteeg), Vincent van Herpen (jongeren), Sam Almarin (jongeren), Jan Ruys, Ruud Kamp, Hein van Kruysdijk, Anny Koenders, Bert Bakker, Christien Bolt, Gertjan Brug, Dennis Jonkhout, Maarten Brinkman (notulist)

Afmeldingen: Ewold Gussenhoven, Wim van den Brink, Wim van Loon, Cees Croese

Opening

De voorzitter opent de vergadering om 20.10 uur. Hij stelt de gasten van deze avond voor: Frank van Ramselaar, de nieuwe wijkchef van district Tolsteeg en Vincent van Herpen en Sam Almarin, die een theehuis van en voor jongeren willen oprichten (vijfde jongerenplek)

Voortgang inrichting vijfde jongerenplek

Vincent van Herpen en Sam Almarin lichten hun plannen toe. Ze willen in Muskieto een jongerencafé oprichten en zelf beheren. Via het BOL willen ze vragen wie er in de ?vriendenclub? zitting zouden willen nemen. Het is de bedoeling dat het café zes dagen per week van 18.00-24.00 uur open is.

Er ontstaat enige discussie over de kwestie van inkomsten en uitgaven en over andere zaken die bij deze onderneming komen kijken. Er is een startsubsidie van ? 40.000,- mogelijk (o.a verbouwing, aanschaf van een poolbiljart). Op 29 juni wordt het initiatief door DMO beoordeeld. Wijkwethouder Spekman en jongerenwerker Steve Monsanto staan er positief tegenover. Bert Bakker wil meegedeeld hebben dat hij het concept nog niet helder genoeg vindt om het als BOL te kunnen ondersteunen. Besloten wordt tenslotte dat het BOL het initiatief steunt. Gertjan Brug zal de DMO-vergadering van 29 juni bijwonen, daarna draagt hij dit dossier aan Hein van Kruysdijk over. Op de vraag van Abel Perdon of dit momenteel het enige plan voor de vijfde jongerenplek is, bevestigt Hein dat dit inderdaad het enige plan is.

Kennismaking met de nieuwe wijkchef van district Tolsteeg

De voorzitter geeft het woord aan Frank van Ramselaar, de nieuwe wijkschef. Deze stelt zich voor en vertelt een en ander over vorige werkzaamheden bij de politie. Er horen volgens hem in Lunetten drie wijkagenten te zijn. Per 1 september 2005 komt er in ieder geval één nieuwe wijkagent en misschien een tweede. De vacature van wijkagent blijkt niet altijd zo gemakkelijk te vervullen. Van Ramselaar gaat in op de werkzaamheden van een wijkagent, met name de coördinerende functie. Er volgt een discussie over de kwestie van jongerenoverlast en de rol van de politie daarbij. Van Ramselaar geeft vervolgens een toelichting op de criminaliteitscijfers en de streefcijfers. Het streven is een daling van het cijfer van 40 procent in 2007 ten opzichte van de cijfers van 2002. Momenteel is het percentage 32.. Het streven is specifiek gericht op woninginbraken en geweldsdelicten, autokraken, inbraken in boxen en bergingen.. Straatroof komt in Lunetten minder voor dan in de rest van de stad. Het probleem van geweld speelt wel in Lunetten, met name achter de voordeur. Er is een daling van het aantal woninginbraken in Lunetten (inmiddels onder het stedelijk gemiddelde), maar een stijging van het aantal inbraken in boxen en bergingen. Het aantal gevallen van overlast is gemiddeld hoog, bij autokraken is er sprake van een daling.

Gertjan Brug snijdt het probleem aan van mensen die begeleid wonen, maar van wie de begeleiding te kort schiet en die overlast veroorzaken. Van Ramselaar meldt welke de rol van de politie in dergelijke gevallen heeft. Na enige discussie over deze kwestie bedankt de voorzitter Frank van Ramselaar voor zijn bijdrage. Deze stelt voor minimaal één maal per jaar bijeen te komen. Hij vraagt om toezending van agenda en notulen van BOL-vergaderingen om te zien of er iets voor de politie bij zit.

Op de vraag van Abel Perdon of aangiften van vernielingen van zaken in de publieke ruimte worden opgenomen, antwoordt Frank van Ramselaar dat deze aangiften wel degelijk worden opgenomen.

Notulen Bol-vergadering 24 mei 2005

Hein van Kruysdijk vraagt of er antwoord op de brief over Fort Luna is binnengekomen. Dit blijkt niet het geval te zijn. De notulen worden vervolgens vastgesteld

Mededelingen

Er zijn geen vragen of opmerkingen over de mededelingen.

De verkiezingswensen van Lunetten

Er ligt een lijst met verkiezingswensen voor Lunetten, samengesteld op basis van de resultaten van de discussie op de wijkavond van 7 juni. Hessel Sikkema merkt op dat hij op deze lijst het probleem van de graffiti mist. Er moet een werkgroep komen die al deze wensen gaat omwerken tot een lijst van concrete, toetsbare en kwantificeerbare punten; punten waarop de partijen afgerekend kunnen worden. In februari 2006 zou de lijsttrekkersavond moeten plaatsvinden. Bert Bakker zal zich over alle beschikbare informatie buigen en op basis hiervan zal hij een concept opstellen.

Wijkdag

De vraag is: wie doet wat? Naast Christien Bolt zijn Hessel Sikkema en Maarten Brinkman beschikbaar voor diverse werkzaamheden, Dennis Jonkhout en Anny Koenders misschien ook. Christien zal een e-mail sturen met een oproep mee te werken.

Rondvraag

Abel Perdon vraagt wat er wordt gedaan met de wijkenmonitor, bijvoorbeeld met het onderscheid tussen Lunetten Noord en Zuid. Hein van Kruysdijk: die scheiding tussen noord en zuid is destijds vrij kunstmatig aangebracht. Bert Bakker: de Monitor wordt gebruikt bij de voorbereiding van de Voorjaarsnota.

Christien Bolt meldt dat de voorzitter van de kascommissie heeft voorgesteld de penningmeester decharge te verlenen en dat het bestuur de penningmeester inmiddels decharge heeft verleend.

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 22.15 uur.