BOL notulenNieuws

Notulen vergadering BOL 25 april 2006

Notulen vergadering BOL 25 april 2006 (concept )

Aanwezig: Hein van Kruysdijk (voorzitter), Ties Bressers, Christien Bolt, Lou Gast, Bert Bakker, Anny Koenders, Hessel Sikkema, Henk Frings, Micha Stolzenburg (Wijkbureau), Johan de Boer (ProRail), Sandra Blok (ProRail), Hans-Paul Andriessen (AD UN), Wim van den Brink, Leo Verbon, Abel Perdon, Corinne Bekker, Pieter van der Zouwen, Maarten Brinkman (notulist)

Opening

De voorzitter opent de vergadering om 20.05 uur en geeft het woord aan Johan de Boer en Sandra Blok van ProRail

Spoorverdubbeling

Johan de Boer, projectvoorlichter Randstadspoor, en Sandra Blok, van Grondzaken en Juridische Zaken, vertellen een en ander over de stand van zaken van de spoorverdubbeling in het kader van het project Randstadspoor, met name over het deelproject Utrecht Centraal-Lunetten-A 27 (Houten). Tevens gaan zij in op de ?Aandachtspunten? die het BOL heeft geformuleerd. Ze overhandigen brochures over de manier waarop ProRail communiceert en nodigen het BOL uit te komen kijken in Leidsche Rijn – waar men een jaar geleden is begonnen met het project – en om daar bij het Wijkbureau te gaan praten.

Enkele punten die ter sprake kwamen:

Er moet eerst een ?Tracébesluit? worden genomen. Pas als dat onherroepelijk is kan ProRail beginnen. De verwachting is dat ProRail, na het ?Tracébesluit? en de inspraakronde, begin 2008 met de bouw kan beginnen.

De voorwaarden waaronder geheid en gebouwd worden liggen vast.

Er zal zo min mogelijk zwaar bouwverkeer door de wijk rijden, alleen bij hoge uitzondering als het echt niet anders (per spoor) kan.

De weg over de A 27 komt te vervallen, omdat het huidige viaduct na de spoorverdubbeling onderdeel is van het spoortracé. Naast dit tracé komt een nieuwe verbinding over de A 27, die geschikt zal zijn voor fietsers en lichte motorvoertuigen/ licht vrachtverkeer.

Qua trillingen is de huidige situatie niet goed. Voor geluid zijn er normen, maar op dit gebied is er geen wet- en regelgeving. De problematiek wordt nader onderzocht. De techniek is momenteel niet toereikend tegen trillingen.

Johan de Boer zal de antwoorden op alle dertien ?Aandachtpunten? van het BOL per e-mail aan Christien sturen, zodat iedereen er kennis van kan nemen.

Kennismaking met Micha Stolzenburg

Micha stelt zich voor. Hij is per 1 april assistent-wijkmanager en opvolger van Paul van Beijnum als contactpersoon voor Lunetten. Hij heeft contact gehad met Ruud Campman van het Recreatieschap de Stichtse Groenlanden en doet hier verslag van. Aan de hand van een plankaart licht hij de plannen voor recreatieplas Laagraven toe. Er is wel geld voor de aanleg, maar niet voor de exploitatie van de recreatieplas. Het recreatieschap kwam toen met het idee van een 4WD-circuit om inkomsten te genereren. Deze ?proefballon? riep veel weerstand op. Het bestemmingsplan staat aanleg van zo?n circuit op dit moment niet toe en de gemeente Houten is tegen. De kans dat er een circuit komt is hierdoor erg klein geworden. Men is nu op zoek naar alternatieve bronnen van inkomsten. Vervolgens ontstaat er in de vergadering enige discussie over het toenemende verkeer. De planning is dat men eind 2006 met de aanleg zou kunnen beginnen en dat het project eind 2007 zou kunnen zijn.

Vaststellen agenda en concept-notulen 28 maart 2006

De agenda en de concept-notulen van 28 maart 2006 worden vastgesteld

Mededelingen

. Op 29 mei komt er een vervolgavond over ?Kennismaking met de Marokkaanse cultuur en de islam?

. Het nieuw opgerichte Platform Ouderen Utrecht Zuid roept het BOL op tot deelname. Anny neemt hieraan deel. Wim vraagt zich af of er niet allerlei doublures ontstaan en dingen door elkaar gaan lopen. In Lunetten Ouderenproof is veel werk gestoken en hij wil niet dat dit project op deze manier verdwijnt. Micha Stolzenburg: het Wijkbureau vindt dat Lunetten Ouderenproof een status moet krijgen. Anny en Wim zullen over deze kwestie overleggen.

. De wijkagenten zullen op de vergadering van 30 mei aanwezig zijn. Vragen die we in ieder geval kunnen stellen zijn: bereikbaarheid, nieuwste criminaliteitscijfers, aanwezigheid van de wijkagenten in Lunetten. Christien zal een oproep laten uitgaan om met meer vragen te komen.

. Hein zal de verontruste wijkbewoner Jan Bos een brief schrijven over het standpunt van het BOL inzake het terugdraaien van de 80 km zones

. De preventiegroep Midden In Lunetten (MIL) gaat 3VO inschakelen in verband met de vervoersproblematiek rond de scholen. Er is geen mail met suggesties en oplossingen binnengekomen. Besloten wordt deze actie niet voort te zetten.

. Johan de Boer (bewonerscommissie Boven Zevenwouden) en Wim van den Brink zijn naar het spreekuur van de wijkwethouder geweest in verband met de stand van zaken rond de lunchroom en de uitbouw van de snackbar. Micha Stolzenburg licht de zaak toe. Het is een ingewikkelde kwestie, met name omdat lunchroom en uitbouw aan elkaar gekoppeld zijn inzake het regelen van de erfpacht. Het ambtelijk advies aan de wethouder is dat als de kwestie blijft slepen lunchroom en uitbouw ontkoppeld worden. De lunchroom zou in dat geval al in juni open kunnen gaan.

. Lou heeft een stukje over de vorige vergadering geschreven en dit is op de website gezet.

. Het BOL heeft naar aanleiding van het laatste wijkspreekuur bloemen aan Hans Spekman aangeboden.

Naschoolse opvang (NSO) in de bouwspeeltuin

Corinne en Maarten lichten de kwestie toe en doen kort verslag van de twee bijeenkomsten die intussen hebben plaatsgevonden (10 en 20 april) Het bestemmingplan staat een NSO in de bouwspeeltuin toe. De NSO is momenteel gehuisvest in een portacabin, een tijdelijke oplossing. Nieuwbouw is echter te duur. (Schatting van Jos Berkers, oud-directeur van Portes, nu directeur Portes welzijn: 500.000 euro). De nieuwe manager Kinderopvang van Portes, Joosje Anderegg, wil zich ervoor inzetten dat de NSO in de bouwspeeltuin kan blijven. Samen met ouders wordt gezocht naar een oplossing van het financiële probleem. De volgende bijeenkomst is op 10 mei. Maarten gaat daar in ieder geval naar toe.

Stuk Pieter

Pieter licht zijn ?Praatblaadje BOL? met aanbevelingen ten aanzien van een meerjaren programmering van het BOL toe. Reacties op het stuk moeten de agenda commissie voor 16 mei bereikt hebben. Een groepje, bestaande uit Pieter, Ties, Hein en Annie, gaat een brainstormbijeenkomst voorbereiden.

Rondvraag

. Ties: Jan Bloemkolk is de nieuwe voorzitter van de wijktuin

. Christien: de werkgroep Lunetjes is bezig met een nieuwe opzet van de schoonmaakactie

. Maarten vraagt naar de bekabeling bij Goeree. Wim: Portaal laat glasvezelkabels aanleggen. De bestrating is door dit graafwerk veel slechter geworden, overal zijn ?nekbrekers?. Wim heeft met het Wijkbureau afgesproken dat het over zes weken in orde moet zijn.

. Maarten meldt verder dat er een student landschapsarchitectuur uit Wageningen bij hem op bezoek is geweest. Zij wil onderzoek gaan doen naar de plangeschiedenis van Lunetten en naar de aanleg van het groen in de wijk.

Abel zag op de website van het BOL dat de laatst geplaatste notulen van januari dateren. Pieter antwoordt dat hij door omstandigheden niet in de gelegenheid is geweest de website bij te houden

. Pieter meldt dat er binnenkort een website van ondernemers in Lunetten komt

. Hans-Paul Andriessen, journalist van AD UN, woont in Lunetten en schrijft over wijk Zuid. Als er dingen zijn die het BOL kwijt wil, zo laat hij de vergadering weten, kan men bij hem terecht

. Lou meldt dat hij erg laat informatie over een inloopavond over het wijkverkeersplan heeft ontvangen. Ook bij andere aanwezigen is deze informatie (te) laat binnengekomen.

. Corinne is bezig met het aanvragen van fondsen voor de vernieuwing van de bouwspeeltuin. Zij vraagt wie mensen kent die ervaring hebben met sponsors.

. Wim is om gezondheidsredenen gedwongen veel activiteiten te staken. Hij wil ?op afstand? bij het BOL betrokken blijven. Hij blikt terug op zijn werkzaamheden voor het BOL. De voorzitter bedankt Wim voor het vele werk dat hij voor het BOL heeft verricht.

Sluiting

De voorzitter sluit de lange vergadering om 22.50

Actielijst

. Annie en Wim overleggen over het probleem hoe het nieuw opgerichte Platform Ouderen Utrecht Zuid zich verhoudt tot Lunetten Ouderenproof

. Christien zal een oproep laten uitgaan om na te denken over vragen aan de wijkagenten op de vergadering van 30 mei

. Hein zal een briefje aan Jan Bos schrijven over het terugdraaien van de 80 km zones

. Maarten gaat naar de bijeenkomst over de NSO op 10 mei

. Pieter, Hein, Annie en Ties gaan een brainstormbijeenkomst voorbereiden