Nieuws

Notulen vergadering BOL 29 november 2005

Notulen vergadering BOL 29 november 2005 (concept)

Aanwezig: Hein van Kruysdijk (voorzitter), Ties Bressers, Christien Bolt, Leo Verbon, Wim van den Brink, Dennis Jonkhout, Lou Gast, Abel Perdon, Hessel Sikkema, Lia Oosterwaal, Pieter van der Zouwen, Maarten Brinkman (notulist)

Opening

De voorzitter opent de vergadering om 20.08 uur

Vaststellen notulen vergadering 1 november 2005

Er is enige discussie over de nieuwe aanpak ten aanzien van de notulen: na twee weken het concept rondsturen onder de aanwezigen en dit na eventuele aanpassingen op de website zetten. Besloten wordt dit nog drie keer op proef toe te passen. De voorzitter zal de VNL vragen een teller op de notulen te zetten, zodat we kunnen zien hoeveel belangstellenden er zijn. Ties Bressers meldt dat de letters van de VNL-website inmiddels vergroot zijn.

Naar aanleiding van de notulen van 1 november 2005: Christien Bolt meldt dat het de bedoeling was geweest een vertegenwoordiger van het CBW (Collectief Beheer Winkelcentra) uit te nodigen. Dat is niet gelukt. In de vergadering van 10 januari 2006 komt Cees Oorbeek van de winkeliersvereniging het een en ander over het winkelcentrum vertellen.

Het BOL heeft het Waterplan nog niet ontvangen. Christien zal er Gerard Agterberg naar vragen.

Het herinrichtingsplan illegale tuinen ligt bij Boude van Geffen. De voorzitter zal ervoor zorgen dat Abel Perdon en Lia Oosterwaal een exemplaar krijgen

Mededelingen

. De presentatie van het rapport Lunetten Ouderenproof vindt plaats in Aristo en niet in de Musketon.

. Op de lijst van verkiezingswensen is al één reactie binnengekomen, van de SP. Abel zal de reacties verwerken. Christien en Corinne zullen eventueel na 8 december achter de lijsten aangaan.

. De reorganisatie van de gemeentelijke diensten heeft waarschijnlijk tot gevolg dat het belang van het Wijkbureau minder wordt.

Ontwerpbestemmingsplan Lunetten

Wim van den Brink licht het zienswijzenrapport toe. In het algemeen kan hij zich vinden in de reacties van de gemeente.

Vervolgens doen Hein van Kruysdijk en Lou Gast verslag van de inspraakmiddag op 22 november. Hein dankt Wim voor het vele werk dat hij heeft verzet voor het schrijven van de reactie op het ontwerpbestemmingsplan en het bestuderen van het zienswijzenrapport.

 

Lia Oosterwaal, inmiddels gearriveerd, meldt dat de tekening voor een van de salamanderpoelen klaar is. Het gaat om de locatie in Park de Koppel. De gemeente heeft deze locatie onderzocht op bodemverontreiniging. In de tweede week van januari komt er een voorlichtingsbijeenkomst voor direct omwonenden.

 

Communicatie

Pieter van der Zouwen meldt dat het bezoek aan de website voor een wijkwebsite ?ongekend hoog? is. Zou het allemaal nog niet wat interactiever moeten zijn, vraagt hij; en zou dat iets toevoegen aan het BOL? Toewerkend naar de debatavond van 7 februari zou de website wellicht nog meer ingezet kunnen worden door de bewoners er vóór de avond bij te betrekken. Zo?n aanpak is echter zeer tijdrovend. Er zou in dat geval, voor een maand of twee, een redactie moeten zijn.

Pieter zal, met de redactie van VNL, een bescheiden opzet bedenken. Als deze aanpak succesvol blijkt te zijn, kan deze bij een volgende gelegenheid op uitgebreider schaal worden toegepast. De wensenlijst komt op internet, met een simpele reactiemogelijkheid. Hein biedt aan mee te doen.

Pieter zal zorgen voor de planning van de debatavond van 7 februari.

De tekst van de folder van het BOL, zo meent de vergadering, voldoet nog.

Evaluatie BOL nieuwe stijl/Actiepunten eerste helft 2006

Er volgt enige discussie over de huidige situatie, over de nieuwe, minder scherpe koers van het BOL. De voorzitter merkt hierbij op dat het ?ontstressen? hem wel bevalt, al zou, meent hij, het BOL wat meer naar buiten kunnen treden. Pieter: vroeger was het BOL de koepel van andere organisaties in Lunetten; dat zou hij weer willen terughalen. De voorzitter: daar hadden we BOL-plenair voor; daarvoor in de plaats zijn de wijkavonden gekomen.

De voorzitter roept tenslotte iedereen op actiepunten voor 2006 op papier te zetten.

Jongerencafé

De voorzitter doet verslag van een grote vergadering op 17 november, waarbij de politie, Portes, het wijkbureau, de wijkraad, BOL en DMO waren vertegenwoordigd. Op die vergadering is geschetst welke de echte verlangens zijn. De kop boven het artikel van Paul Hustinx in het Stadsblad van 23 november, Jongeren twee avonden in Muskieto , is volkomen misleidend. Er is op 1 december een gesprek met jongeren, om te horen hoe zij denken over de voorstellen van Portes, die bedoeld zijn voor de leeftijdscategorie 12-16 jaar. Overigens is niet iedereen even gelukkig met de eventuele komst van een jongerencafé.

Actielijst 1 november

De punten van de actielijst van 1 november zijn uitgevoerd.

Rondvraag

. Pieter van de Zouwen: op 6 december is er in de Musketon een try-out (met talkshow) voor een grote wijkbeurs in maart, waarvoor de VNL alle bedrijven en organisaties in Lunetten (dat zijn er 775) wil uitnodigen.

. Lou Gast is met Wim van den Brink aanwezig geweest bij de behandeling van het Wijkverkeersplan Zuid. Het ging hen met name om de voorstellen voor oversteekplaatsen over de rondweg. Die voorstellen worden gerealiseerd en mogelijk worden ook andere zaken aangepakt.

. Wim van den Brink: door werkzaamheden in opdracht van ProRail is er een gevaarlijke situatie ontstaan bij de fietsersbrug bij Lunet 3 en bij de ingang van Lunetten bij het viaduct. Waar moet je dat melden? Bij het wijkbureau.

Vervolgens brengt Wim naar voren dat er nooit een vervangend kunstwerk in het winkelcentrum is gekomen. Hij zal deze kwestie aan de orde stellen in de klankbordgroep.

. Abel Perdon vraagt naar de resultaten van het project van studenten van de HKU. Pieter, die de studenten begeleid heeft, zal er naar vragen.

. Hein van Kruysdijk heeft op 1 december een gesprek met C 1000 over de dichtgeplakte ramen

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 22.35 uur

Actielijst

. Hein van Kruysdijk zal het VNL vragen een teller op de digitale notulen te zetten

. Christien Bolt zal Gerard Agterberg naar het Waterplan vragen

. Hein zal ervoor zorgen dat Lia Oosterwaal en Abel Perdon een exemplaar van het herinrichtingsplan illegale tuinen ontvangen.

. Abel zal de reacties van de fracties verwerken. Christien en Corinne Bekker zullen eventueel na 8 december achter de lijsten aangaan.

. Pieter van der Zouwen zal een opzet bedenken voor een interactief debat op de website over de verkiezingswensen. Tevens verzorgt hij de planning voor 7 februari

. Iedereen denkt na over de actiepunten voor 2006

. Pieter zal bij de HKU naar de resultaten van het project in Lunetten vragen

. Hein heeft op 1 december een gesprek met C 1000