Nieuws

Notulen vergadering BOL dinsdag 3 oktober 2006

Notulen vergadering BOL dinsdag 3 oktober 2006 (concept)

Aanwezig: Hein van Kruysdijk (voorzitter), Lou Gast, Corinne Bekker, Bert Steenbeek, Ellen Hendriks, Christien Bolt, Ties Bressers, Bert Bakker, Abel Perdon, Inge Puyman, Pieter van de Zouwen, Maarten Brinkman (notulist)

Afmeldingen: Dennis Jonkhout, Ruud Kamp, Hessel Sikkema

Opening

De voorzitter opent de vergadering om 20.10 uur en geeft het woord aan Bert Steenbeek en Ellen Hendriks van het blok Opsterland – Gaasterland ? Zevenwouden – Kollumerland.

 

Hek binnenterrein

De bewoners van het blok Opsterland ? Gaasterland – Zevenwouden zijn onaangenaam verrast door de plaatsing van een hek van enorme omvang op hun binnenterrein. Dit hek, dat is geplaatst voor de veiligheid van de kinderen van kinderdagverblijf Jolie, ziet er lelijk uit en heeft tot gevolg dat het binnenterrein niet langer voor iedereen is. De twee poorten in het hek zijn voor kinderen moeilijk te openen, zij worden daardoor beperkt in hun speelmogelijkheden.. Het is een eis van de GG en GD dat een kinderdagverblijf over een buitenterrein beschikt. Jolie heeft het hek betaald. Het GG en GD-model past niet op dit terrein, wel als afscheiding van bijvoorbeeld weg of trottoir.

De omwonenden zijn op geen enkele manier betrokken geweest bij de besluitvorming.

De wijkwethouder heeft op zijn spreekuur toegegeven dat hier fouten zijn gemaakt, maar het besluit is door wethouder Van Kleef, in het vorige college, genomen. De bewoners hebben de toezegging gekregen dat er een door het Wijkbureau georganiseerde bijeenkomst voor alle betrokkenen komt (omwonenden, Jolie, Wijkbureau, GG en GD en ? op verzoek van de bewoners – Portaal) De bewoners willen dat het hek in de huidige vorm verdwijnt. Er komt een handtekeningenactie. Als de bijeenkomst van het Wijkbureau niets oplevert en de omwonenden vervolgens actie willen voeren, kan het BOL steun uitspreken. Bert en Ellen zullen het BOL op de hoogte houden.

Theaterwerkgroep

De Theaterwerkgroep (TWG) bestaat tien jaar. Inge Puyman, een van leden van het eerste uur, vertelt het een en ander over de activiteiten. Zij schetst het ontstaan en het wel en wee van de werkgroep. De cabaretseries lopen al jaren heel goed. Meestal zit de zaal vol en is er een gemêleerd publiek. Dit seizoen zijn er, voor de tweede keer, acht voorstellingen. De zondagmiddagvoorstellingen zijn weer een nieuwe uitbreiding van activiteiten. De publiciteit/bekendheid van deze nieuwe activiteit betekent heel veel werk voor de TWG . De eerste voorstelling van het muziektheater op zondagmiddag is op 19 november, ?Chopin, Chanson de Daniel?.

Vaststellen agenda en concept-notulen

De agenda en de concept-notulen worden vastgesteld

Mededelingen

. Ties had op 2 oktober naar de bijeenkomst over het collegeprogramma in de Driehoek willen gaan, maar de zaal bleek niet rolstoeltoegankelijk. Christien gaat misschien naar de bijeenkomst op maandag 9 oktober

. Zaterdag 7 oktober: Lunetjes

. Dinsdag 17 oktober is er een ?werkatelier? in het kader van de ontwikkeling van een gebiedsvisie voor de vier lunetten. BOL en Wijkraad zijn uitgenodigd deel te nemen. Wim van den Brink en Maarten Brinkman zullen namens het BOL aan het werkatelier deelnemen. Wim heeft al wat ideeën op papier gezet, met name over enkele punten in het Beatrixpark. Christien zal met Wim contact opnemen over een wandeling door het Beatrixpark Zij zal ook Ewold Gussenhoven hierover inlichten.

. De stinsenbollenactie loopt goed. Op 4 november (Landelijke Natuurwerkdag) gaan de bollen handmatig de grond in. Het Wijkmilieupunt Zuid en het BOL organiseren de dag.

. Het BOL zal optreden als budgethouder van de werkgroep Salamanderpoel. Abel vraagt of er een camera bij die poel geplaatst kan worden om een en ander voor Lunetten wat levendiger te maken. Lou vermoedt echter dat er niets te zien zal zijn. Hein zal het als suggestie aan de werkgroep doorgeven.

. De kascontrole heeft geen onvolkomenheden opgeleverd. Het bestuur wordt decharge verleend.

. De impasse bij de bekabeling in het winkelcentrum (uitbouw snackbar) is doorbroken. De gemeente betaalt de verlegging van de kabels. Daarmee lijkt de erfpachtkwestie opgelost. Misschien kan de lunchroom in het eerste kwartaal betrokken worden.

Lou merkt op dat het winkelcentrum hier en daar al weer gebreken vertoond, zoals loshangende rubberen strips onder de luifels. Christien zal deze kwestie doorgeven aan het KVO-overleg.

Werkgroepen

. Website: Abel merkt op dat de website achter loopt. De laatste notulen zijn die van 27 juni en als eerste vergadering wordt 5 september vermeld. Ook meent hij dat de ?Paddestoel? van het beginscherm wel mag verdwijnen (duurt te lang). Pieter zal een en ander nagaan.

. Lunetjes: alles loopt naar wens.

. Wijkdag: de BOLloop wordt lastiger door de eisen van de politie: verkeersregelaars moeten minstens achttien jaar zijn en ze moeten een opleiding volgen. Jo Leenders heeft contact gehad met de Scouting over deze kwestie.

Tandartsenkwestie

Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen. De zaak is onder de rechter. Binnenkort komt er een brief van Herber aan zijn patiënten. De Raad van Toezicht doet geen uitspraken en verwijst naar de directeur, die helemaal niets wil zeggen. Wanneer de tandartsen uit het gezondheidscentrum moeten verdwijnen zou de voorzitter willen voorstellen dat de tandartsen en fysiofitness (momenteel in de Musketon) van ruimte ruilen.

Christien stuurt Maarten een verslag van de speeddate (waar de tandartsenkwestie ook aan de orde kwam), die als bijlage bij de notulen zal worden gevoegd.

Wijkavond 31 oktober

De bemensing van de wijkavond is nog niet helemaal rond. De organisatie is nog op zoek naar een secretaris die de punten, als besluiten van de zaal, samenvat. Wethouder Gieberts is gemotiveerd om te komen. Op 30 oktober heeft de organisatie met hem een voorbespreking.. De organisatie zal deze week de uitnodigingen aan de politiek, de woningbouwcorporaties en andere instanties en organisaties de deur uit doen.

Actielijst vorige vergadering (B = blijft; U = uitgevoerd)

. Hein zal VNL vragen iets over meldingen door burgers aan de politie en over de veranderde taak van de politie en de ?stippenplaatjes? op de website te zetten (B)

. VNL zal de enquête op de website zetten (U)

. Christien zal aandacht vragen voor de enquête in het wijkdagboekje (U)

. Hessel zal contact opnemen met het Wijkbureau over zijn plannen (B)

. Hessel zal contact houden met de agendacommissie over een wijkavond (B)

. Christien zal Christiaan Sack bellen om te informeren naar het bestellen van bloembollen (U)

. Christien en Cindy zullen contact opnemen met Paul Hustinx over een stukje in het Stadsblad over het bollen planten (U)

. Lou gaat naar de speeddate avond op 6 september (U)

. Christien zal Wim van den Brink vragen naar de bijeenkomst over ?Wonen-Welzijn-Zorg? te gaan. Wim ziet ervan af, Corinne gaat in zijn plaats. De bijeenkomst is overigens uitgesteld.

. Abel, Bert, Hein en Pieter gaan de wijkavond voorbereiden (U). Er is nog één bijeenkomst, op 19 oktober, over de uitkomsten van de enquête.

. Hein zal Robert Giesberts vragen of hij 31 oktober kan komen (U)

Rondvraag

Corinne: er is goed nieuws over de fondsenwerving voor Fort Luna. Uit de gezamenlijke Speeltuinfondsen komt een aanzienlijk bedrag, zodat de begroting bijna rond is.

Ties: bij Twente is het binnenterrein vernieuwd en afgesloten, tot tevredenheid van de omwonenden.

Christien: het Stadsblad berichtte over bouwplannen aan het Zwarte Woud. Betekent dit dat de kinderen van de Spits straks door het bouwverkeer moeten fietsen en dat de school geluidsoverlast zal ondervinden? Zij zal dit informeren bij het Wijkbureau.

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 22.15 uur.

Actielijst

. Wim en Maarten gaan 17 oktober naar het werkatelier over de toekomst van de lunetten. Christien organiseert op verzoek van Wim een wandeling door het Beatrixpark als voorbereiding op het werkatelier. Alle BOL-leden worden hiervoor uitgenodigd.

. Hein zal de werkgroep Salamanderpoel als suggestie doorgeven een camera te plaatsen

. Christien zal gebreken luifels winkelcentrum doorgeven aan het KVO-overleg.

. Pieter werkt website bij wat betreft notulen en vergaderdata.

. Christien stuurt Maarten het verslag van Lou van de speeddate. Maarten zal dit als bijlage aan de notulen toevoegen

. Christien zal bij het Wijkbureau informeren naar bouwactiviteiten aan het Zwarte Woud in relatie tot noodvoorziening lagere scholen.

Bijlage

Verslag Lou Gast van de speeddate met de raadsleden op 6 september

Het verliep totaal anders dan ik vermoed had. Hein was er het eerste deel ook. Het bleek dat feitelijk alleen vooraf aangemelde onderwerpen besproken werden en dan ook nog maar één per aanwezige. Daarbij verplaatsten alleen de raadsleden zich van onderwerp naar onderwerp en moest je feitelijk vier keer je verhaal doen. Heel vreemd eigenlijk allemaal. Hein (en ik in de zijlijn) hebben alleen de tandartsenkwestie kunnen behandelen en daaruit kwam uiteindelijk dat het geen kwestie was waar raadsleden echt iets mee konden of wilden. Alleen Alice (als betrokken patiënt) heeft toegezegd dat zij een bemiddelingspoging zal doen om een en ander weer vlot te trekken (overigens heeft een gebruiker van een bedrijfsruimte, volgens Salomé Willemsen, wel degelijk een heel goede huurbescherming. Zij heeft haar kaartje aan Hein gegeven en wil de tandartsen of hun advocaat adviseren over de te bewandelen weg) Hessel kwam nog nadat de raadsleden zich teruggetrokken hadden. Hij heeft nog kort met enkele aanwezigen gesproken die aan de tafel voor ?openbare ruimte? zaten en is daarna weer vertrokken.