Nieuws

Notulen vergadering BOL van dinsdag 19 januari 2010

Notulen vergadering BOL van dinsdag 19 januari 2010 (concept)

Aanwezig: Gert-Jan Overdijkink (voorzitter), Ewold Gussenhoven, Hans Bonfrer, Jan Ruys, Wim van den Brink, Leo Verbon, Hans Slaterus, Ties Bressers, Henk Frings, Lou Gast, Bert van der Roest, Arie Buitenweg, Lia Oosterwaal, , Pieter van der Zouwen, John Buitink (vanaf 21.30 uur), Maarten Brinkman (notulist)

Afmeldingen: Hein van Kruysdijk, Christien Bolt, Ruud Kamp

Opening

Gert-Jan Overdijkink neemt het voorzitterschap waar voor Hein van Kruysdijk, die ziek is. Hij opent de vergadering om 20.00 uur en heet iedereen welkom, in het bijzonder Hans Bonfrer, adviseur forten bij het team Bijzondere Objecten van de dienst Stadswerken.

De toekomst van Lunet III en IV

Ewold Gussenhoven licht de aanleiding voor dit agendapunt toe. Uit een krantenbericht viel op te maken dat de plannen voor de lunetten al definitief zijn.

Hans Bonfrer gaat in op de stand van zaken. De plannen voor Lunet III zijn in een vergevorderd stadium; er zijn afspraken gemaakt met Ludens en Salwega. De plannen voor Lunet IV zijn veel minder ver. Er zijn plannen om van Lunet IV een ?zorgfort? te maken. De gemeente voelt daar voor, maar er zijn bezwaren: de plannen passen niet in het Bestemmingsplan.

Hans Slaterus, bewoner van Lunet III: wij moesten de plannen uit de krant vernemen. Dat hoort niet. Hans Bonfrer is het daarmee helemaal eens. Hans Slaterus heeft geen moeite met de komst van de buitenschoolse opvang, maar is sceptisch ten aanzien van gebruik door Salwega. Wat gaan de scouts daar allemaal neerzetten? Hans Bonfrer: de privacy van de bewoners moet verzekerd zijn. Er moeten ook randvoorwaarden zijn voor het clubgebouw van Salwega (Prins Gustaaf Adolfhuis) Wanneer er nieuwe afspraken worden gemaakt, kunnen daarbij bepaalde zaken worden vastgelegd. Er moet dan ook zeker sprake zijn van handhaving en sancties. Er moeten ook duidelijke afspraken gemaakt worden over welke gedeelten van de forten wel en niet toegankelijk zijn.

Bert van der Roest suggereert het medegebruik van het clubhuis door jongeren uit Lunetten.

Wim van den Brink wijst erop dat in het Bestemmingsplan staat dat rekening gehouden dient te worden met de natuurwaarde van het omliggende gebied, dat vanuit ecologisch oogpunt geen intensief gebruik van de forten toegelaten kan worden en dat de meest geschikte bestemming een groenbestemming is..

Hans Bonfrer wil graag contact houden met het BOL en zal Wim van den Brink, die namens het BOL aanspreekpunt zal zijn, laten weten als er ontwikkelingen ten aanzien van Lunet IV zijn. Hij zorgt ervoor dat het BOL het boekje over de plannen krijgt. Wim, Ewold en Jan Ruys vormen de werkgroep ?forten?.

Evaluatie informatieavond Ring Utrecht van 11 januari

De opkomst op de informatieavond was groot: 240 aanwezigen. De wethouder heeft verklaard de plannen aan de normen moeten voldoen. Op de website staan de uitgewerkte reacties van de avond.

Arie Buitenweg, ontwerper van het affiche ?Laat Lunetten niet stikken?, meldt dat er een actiegroep in oprichting is. Er volgt discussie over de vraag of het een actiegroep of een werkgroep moet zijn en over de vraag of het BOL een standpunt moet innemen in deze kwestie. Een werkgroep kan alle richtingen uitgaan; een actiegroep neemt een standpunt in, is tegen wegverbreding. Pieter van der Zouwen pleit ervoor dat het BOL een bemiddelende rol speelt.

Omdat Hein van Kruysdijk, Christien Bolt en John Buitink niet aanwezig zijn wordt besloten dit punt ? actiegroep of werkgroep – op een volgende vergadering te behandelen.

Stand van zaken verkiezingsdebat

Alles loopt goed. Pieter van der Zouwen licht de stand van zaken toe en wijst op de website, waarop de bewoners de stellingen kunnen invullen. De flyer wordt deze week rondgebracht.

Stand van zaken aandachtsgebieden

Verkeer: John Buitink, inmiddels gearriveerd, blikt terug op de avond van 11 januari. Hij meent dat Lunetten een eigen koers moet varen, los van de Vrienden van Amelisweerd. Samen optrekken alleen als het kan. Op 25 januari komt de werkgroep/actiegroep bijeen. John heeft ingesproken op de raadsinformatieavond van 14 januari. Het ging goed, er waren zinvolle bijdragen.

Groen: Op 13 februari is het wilgenknotdag. Er wordt gewerkt vanuit de stadsboerderij. John Buitink is bezig met de agenda van groene activiteiten. Lia Oosterwaal pleit voor afstemming van activiteiten.

Rondvraag

. Bert van der Roest was bijeen met een klein aantal mensen om te praten over het idee om de stichting ?Lunetten Organiseert? op te richten, als koepel voor mensen die iets willen organiseren, zoals Koninginnedagactiviteiten, culturele activiteiten.

. Wim van den Brink miste op 11 januari vertegenwoordigers van scholen, wijkgezondheidscentrum en winkeliers.

Jan Korff de Gidts van de Vrienden van Amelisweerd belde hem voor commentaar op het OV gedeelte van de Kracht van Utrecht.

. Lia Oosterwaal: als we het gebied rond de forten groen en rustig willen houden kunnen we niet tegen zorggroep Lievegoed zeggen: geen auto?s, terwijl we jongeren hun gang laten gaan.

 

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 22.10 uur.