BOL notulenNieuws

Notulen vergadering BOL van dinsdag 22 januari 2008

Notulen vergadering BOL van dinsdag 22 januari 2008 (concept)

Aanwezig: Hein van Kruysdijk (voorzitter), Christien Bolt, Ties Bressers, Baukje Groenendijk, Ewold Gussenhoven, Lou Gast, Hessel Sikkema, Abel Perdon, Gertjan Overdijkink, Maarten Meuldijk, Rob Ouwehand, Pieter van der Zouwen, Maarten Brinkman (notulist)

Afmeldingen: Anny Koenders, Bert Bakker, Jan Ruijs

Opening

De voorzitter opent de vergadering om 20.05 en geeft het woord aan Rob Ouwehand, gebiedscoördinator Utrecht Zuid en Zuid-West van de Dienst Stadswerken. Rob Ouwehand meldt dat er per 1 april 2008 weer een reorganisatie komt. De vorige leidde tot de vorming van de Dienst Stadswerken; bij deze reorganisatie worden de ophaaldienst en de veegdienst uit elkaar gehaald. Ze blijven wel binnen de Dienst Stadswerken. Rob schetst vervolgens de nieuwe structuur.

Op een vraag over het veegbeleid antwoordt Rob dat de wethouder bepaalt wat wel en niet vuil is en hoe vaak er geveegd wordt. En waarom wordt het gft-afval nog maar één keer in de twee weken opgehaald? Antwoord: Dat is een zakelijke afweging. Er moet nu geld bij om het afval te laten composteren.

Vuil, meent Rob, heeft veel met mentaliteit te maken en mentaliteit is nauwelijks te veranderen. Lunetten valt wat dat betreft nog mee.

Vervolgens wordt er gediscussieerd over de mogelijke onderwerpen voor een thema-avond over de openbare ruimte. De volgende onderwerpen worden genoemd: de reorganisatie van de Dienst Stadswerken en de consequenties voor de bewoners; het inzetten van het leefbaarheidbudget voor schoonmaken; lik op stuk beleid en handhaving; mentaliteit van de bewoners; veiligheid versus groen; beeldbestek.

Rob verklaart zich bereid die avond aanwezig te zijn en hij zal het BOL op de hoogte houden van de ontwikkelingen

Vaststellen agenda

De agenda wordt vastgesteld.

Postlijst

Er zijn geen opmerkingen bij de postlijst.

Mededelingen

Zie de agenda voor de mededelingen.

Notulen 18 december en verslag 8 januari

Naar aanleiding van de actielijst van 18 december: Hein licht de gesprekken die gevoerd zijn over de kwestie Jolie toe. Hein is naar de bijeenkomst over de WMO op 17 januari geweest.

De notulen van 18 december worden vervolgens vastgesteld.

Naar aanleiding van het verslag van BOL kern van 8 januari: de tweede aanvraag Leefbaarheidsbudget deskundigheidsbevordering is, na aanvankelijke afwijzing, alsnog goedgekeurd.

Abel doet verslag van het bezoek van wethouder Giesberts aan het Furkaplateau. In de uitnodiging werd de indruk gewekt dat de herinrichting heeft plaatsgevonden op initiatief van bewoners (BOL) Er volgt discussie over de gang van zaken. De vergadering meent dat we de wethouder moeten laten weten dat deze zaak ten onrechte is voorgesteld als voorbeeld van wat er met het leefbaarheidsbudget gedaan kan worden en dat ten onrechte de indruk is gewekt dat het BOL verantwoordelijk is voor de herinrichting.

Abel zal een conceptbrief schrijven, waarin: helderheid over de rol van het BOL; zorg uitspreken gezien het geval Furkaplateau een slecht voorbeeld van besteding van het leefbaarheidsbudget is; we willen dat het leefbaarheidsbudget in de toekomst goed besteed wordt.

Hein gaat naar het spreekuur van de wethouder om over deze kwestie te praten.

Het verslag van BOL kern komt voortaan pas na vaststelling ? als afsprakenlijst ? in de openbaarheid.

Stand van zaken werkgroepen Veilgheid: de groep heeft op het Wijkbureau gesproken met Paul van Beijnum (coördinator veiligheid wijkbureau) en Rob van der List (wijkteamchef politie). Gert-Jan doet verslag: Dennis Doorson is aanspreekpunt in Lunetten. Veiligheid is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van burgers. Er is een nieuwe afspraak gemaakt. Er komt regulier overleg, vier keer per jaar.

Lucht en Geluid: er komt binnekort weer een bijeenkomst.

Wilgenknot: 16 februari is wilgenknotdag.

Website : Pieter werkt verder aan de website.

Salamanderpoel: volgende maand is er weer een bijeenkomst

Wijkdag: de wijkdag vindt plaats op 6 september

Rondvraag:

Abel vraagt hoe het zit met de plannen met de Lunetten. Christien zal de vraag hierover Wim van den Brink aan projectleider Martine Sluijter doormailen.

Abel vraagt zich af of het BOL niet meer contact zou moeten hebben met politici. Het BOL had de vraag van Marry Mos over de bomenkap moeten beantwoorden.

Abel vraagt hoe het zit met het plan Laagraven. Antwoord: deze zomer kan er in de zuidplas gezwommen worden. Het plan ligt min of meer op schema.

Sluiting:

De voorzitter sluit de vergadering om 22.35 uur.

Actielijst

. Abel zal een conceptbrief schrijven over de kwestie Furkaplateau

. Hein gaat naar het spreekuur van de wijkwethouder in verband met de kwestie Furkaplateau

. Christien zal mail Wim van den Brink doorsturen