Nieuws

Notulen vergadering BOL van dinsdag 7 december 2010

Notulen vergadering BOL van dinsdag 7 december 2010

Aanwezig: Hein van Kruysdijk (voorzitter), Christien Bolt, Ties Bressers, Pieter van der Zouwen, Micha Stolzenburg (WBZ), Leo Verbon, Wim van den Brink, Truus Admiraal (wijkraad Zuid), Inge Puyman, Anny Koenders, Jan Ruys, Hessel Sikkema, Maarten Brinkman (notulist)

Opening

De voorzitter opent de vergadering om 20.05 uur

Wijktuin Hermanshof

Heeft de wijktuin nog toekomst? Het is moeilijk vrijwilligers te vinden die de mensen uit de doelgroep kunnen begeleiden. De wijktuin dreigt als voorziening te verdwijnen. De SWBU zegt dat er vanuit de doelgroep geen vraag meer naar is en dat er dus geen ondersteuning meer nodig is. Jan Bloemkolk stelt echter dat als de mensen niet gestimuleerd worden ze ook niet komen. Niek van der Linden zou met Altrecht en de SWBU kijken naar de mogelijkheden. Dat is nog niet gebeurd.

De wijkraad was ook met dit onderwerp bezig. Truus en Inge doen verslag: Altrecht en SWBU willen niet meer ondersteunen, ze hebben daarvoor ook niet meer de middelen. Het signaal is: de mensen zitten er niet op te wachten. Het gaat om een financieel probleem en om het probleem dat er geen vrijwilligers te vinden zijn. Het was de bedoeling ?sterk? en ?zwak? samen te brengen, maar dat is niet gelukt. De wijktuin heeft wellicht alleen nog een kans als het een dagbesteding wordt.

Micha vult aan: het begon met bezuinigingen op de AWBZ, vervolgens besloten Altrecht en SWBU ermee te stoppen, evenals Portes. Alles moet minder. Als je niet zeker weet of er vraag naar is wordt het lastig geld te vinden. DMO zou de wijktuin kunnen aanmelden bij de makelaar voor gemeentelijke voorzieningen. Die koppelt voorzieningen aan behoefte. Truus stelt voor de wijktuin daar aan te melden. Micha zal het BOL de gegevens van de makelaar sturen

Hein meldt dat de partijen binnen nu en twee maanden bij elkaar komen. Christien zal het BOL en de wijkraad als partij aanmelden bij Niek van der Linden. Er bestaat een voorkeur voor een avondvergadering. Wim zal er in ieder geval naar toe gaan.

Pieter zal uitzoeken hoe het zit met andere, vergelijkbare wijktuinen.

Ties zal bij de school die er nu werkt ? leerlingen van een speciale school ? vragen op welke basis ze daar werken, structureel of tijdelijk.

Het onderwerp wijktuin komt volgend maand weer op de agenda.

Mededelingen

. Uitnodiging van Stade voor een bewonersavond op 14 december. Ties gaat er naar toe.

. Op 14 december (verzet naar 16 december) komt wijkwethouder Lintmeijer naar Lunetten om uitleg te geven over de besluiten rond de snelwegverbreding: Musketon 20.30 uur. Christien zal een update van Den Haag 6 december rondsturen. Christien zal John Buitink vragen voor de BOL vergadering van januari.

. Op maandag 24 januari presenteert Aorta in de Musketon de resultaten van het project woonerven in Lunetten.

. Op donderdag 27 januari komt de raad weer naar Zuid.

. Op zaterdag 5 februari worden er weer wilgen geknot.

Evaluatie 2010/vooruitblik 2011

Micha meldt dat de woningcorporaties van plan zijn 2500 woningen in Lunetten te verkopen. Daardoor blijven er weinig huurwoningen over en ontstaat er een andere wijk. Hij vraagt vervolgens wat er momenteel in Lunetten leeft.

Christien: Aorta zou er op kunnen inspelen; wat gaat goed, wat gaat niet goed. Hoe zit het met de wijkakkoorden? Micha: ondanks financiële problemen is er ? zoals blijkt uit een terugblik op de wijkvisie uit 2003 – de afgelopen jaren toch vrij veel gerealiseerd, op allerlei fronten.

Hein stelt voor te kijken of de zeven punten van het wijkbureau overeenkomen met de visie van de wijkraad en het BOL. Hein zal regelen dat die zeven punten van het wijkbureau een keer op de agenda van het BOL komen, om te kunnen vaststellen of die overeenkomen met de visie van wijkraad en BOL.

Micha meldt dat er interne discussie is over wijkaanpak in de toekomst. Alles moet simpeler en goedkoper, de dienst Wijken is opgeheven. Hein zal Gert-Jan en de trekkers van de aandachtsgebieden (Lucht/Verkeer/Geluid: John; Veiligheid: Gert-Jan; Groen: Ewold; Leefbaarheid: (BOL) vragen een evaluatie te presenteren. Hij roept iedereen op punten voor ?de gemeenteraad in Zuid? door te geven.

Wat verder ter tafel komt

. Sinterklaas was op 4 december in het winkelcentrum.

. Er is een antwoord van Reinier Verkaik op de vraag over parkeren in de sporendriehoek via de bestaande tunnel. Christien zal het antwoord rondsturen. Jan meent dat de sporendriehoek vooral geen parkeerterrein moet worden; dan haal je een kantorenpark binnen. Wim: kantoren zouden in strijd zijn met de gebiedsvisie.

Rondvraag

Wim was bij de klankbordgroep van ProRail. Men weet nog niet wat men met de solitaire prunus in het Beatrixpark aan moet. Half januari worden de sporen langs het Beatrixpark verlegd. In maart wordt de sloot langs de Wadden gedempt. Interessant is dat de Flora- en Faunawet boven de OTB gaat. Daarom is ProRail verplicht een plan van aanpak te maken. Wim zal in de volgende bijeenkomst van de klankbordgroep vragen of de gekapte bomen in het Beatrixpark worden gecompenseerd.

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 21.40 uur.

 

Actielijst

. Christien zal het BOL en de wijkraad als partij bij het overleg over de wijktuin aanmelden bij Niek

van der Linden.

. Wim zal naar het overleg over de wijktuin gaan.

. Pieter zal uitzoeken hoe het zit met andere, vergelijkbare wijktuinen

. Ties zal bij de school die nu in de wijktuin werkt vragen op welke basis ze daar werken, structureel

of tijdelijk

. Ties gaat naar de bewonersavond van Stade op 14 december

. Christien zal een update van ?Den Haag 6 december? rondsturen.

. Christien zal John Buitink vragen voor de BOL vergadering van januari

. Hein zal regelen dat de zeven punten van het wijkbureau een keer op de agenda van het BOL komen, om te kunnen vaststellen of die overeenkomen met de visie van wijkraad en BOL

. Hein zal Gert-Jan en de trekkers van de aandachtsgebieden vragen een evaluatie te presenteren

. Christien zal het antwoord van Reinier Verkaik op de vraag over parkeren in de sporendriehoek rondsturen.

. Wim zal in de volgende bijeenkomst van de klankbordgroep van ProRail vragen of de gekapte bomen in het Beatrixpark worden gecompenseerd.