NieuwsVerkeer, lucht en geluid

Wijkavond – Lunetten 2007

PowerPoint presentatie van de BOL werkgroep Lucht en Geluid

gehouden op de thema-avond Lucht en Geluid in Lunetten
op dinsdag 11 december 2007 in De Musketon

In deze kolom staat hier en daar extra achtergrondinformatie, zoals de bronvermelding.

Binnenkort volgt hier nog meer uitleg.

Affiche Thema-avond dinsdag 11 december 2007     Leden van de BOL werkgroep Lucht en Geluid                 Mortaliteit is aantal doden.

PM 10 is fijnstof.

Waterlinieweg + A12 + A27 omtrek = 5 km

Afstand van de (snel-)wegen tot de kern van Lunetten is 600 meter.

Aantal inwoners neemt af van 2006 (meeste inwoners tot nu toe) naar 2025.

In Lunetten drinken we wat minder alcohol en eten wat meer fruit ?

Bij correctie naar bevolkingssamenstelling valt dat weg ?

Lunettenaar wijkt niet af van de gemiddelde Utrechter

Sterfte in geheel Utrecht ligt hoger dan landelijk gemiddelde. Komt voornamelijk door roken, maar ook worden binnenmilieu en luchtvervuiling genoemd.

Europese normen werken met Lday en Lden
  Geluid    Conform de EU Richtlijn Europese Richtlijn Omgevingslawaai moet alle grote steden (> 250k) in kaart hebben gebracht op welke plekken in de stad in 2006 meer dan 55 decibel geluid wordt geproduceerd.
Kaart met Wegverkeerslawaai over Google Earth geprojecteerd.

Bekijk het Via Google Earth Community

     Standaard mag er boven land gevlogen worden tot 500 ft. (150 m hoogte)

Boven de bebouwde kom is dit echter 1000 ft, in een straal van 600 m

Dit geldt ook voor helikopters, tenzij er een ontheffing is gegeven. Dit is min of meer standaard voor politie en traumahelikopters.

Vwb het grote vliegverkeer (dus van en naar Schiphol) zit Utrecht en ik dacht Lunetten nog net wel in de TMA van Schiphol. min. vlieghoogte is dan 3000 ft.

bron Susan Kreuger (Milieu, Prov. Utrecht)

    Link RIVM fijnstof bronnen

Fijn stof is een verzamelnaam voor deeltjes kleiner dan 10 µm. Wat bijdraagt zijn opwaaiend bodemstof, zeezout, bouwstof, deeltjes die vrijkomen bij verbranding (zoals roet) en deeltjes die vrijkomen bij slijtage van bijvoorbeeld autobanden. Aan deze deeltjes kunnen weer schadelijke stoffen gehecht zijn, zoals zware metalen en benzo(a)pyreen. De onzekerheden in de bijdrage van de diverse bronnen zijn vrij groot.

Menselijke bijdragen versus natuurlijke bijdragen
In Nederland wordt vooral door verkeer en industrie bijgedragen aan fijn stof. Landbouw draagt door de uitstoot van ammoniak bij aan de vorming van ammoniumnitraat, het belangrijkste secundair aërosol. Onder natuurlijke bronnen vallen zeezout en zand.
Een groot deel van het fijn stof in Nederland komt uit de omliggende landen en wordt door de wind getransporteerd. Dit betekent dat met lokale maatregelen de concentraties slechts gedeeltelijk kunnen worden gereduceerd.

PM0,1 genoemd in LUCHT/nummer 4 10-08-2006 14:11 Pagina 8
GEZONDHEIDSSCHADE DOOR NORMFETISJISME
Fred Woudenberg, werkzaam bij GGD Amsterdam.
Er zijn aanwijzingen dat het fijnste stof (PM0,1), voor een groot deel afkomstig van dieselauto’s, relatief de meeste gezondheidsschade veroorzaakt.

Staatsblad 2007 414
Wet van 11 oktober 2007 tot wijziging van de Wet milieubeheer (luchtkwaliteitseisen)
zwevende deeltjes (PM10): in de buitenlucht voorkomende stofdeeltjes die een op grootte selecterende instroomopening passeren met een efficiencygrens van 50 procent bij een aërodynamische diameter van 10
micrometer.

Merk op: Zeezout-aftrek (over) compenseert de volledige bijdrage van het Nederlandse wegverkeer!!

14% van 30mug/m3 is 4,2 mug/m3 zeezout
6% van 30mug/m3 is 1,8 mug/m3

Is elk stof even schadelijk??

Bron: Fijn stof nader bekeken, MNP, augustus 2005.
Gereproduceerd in
Actieplan Luchtkwaliteit Utrecht 2006-2012, pag 16

Grafiek/gegevens uit

J.P. Beck & K. Wieringa, Nieuwe inzichten in de omvang van de fijnstofproblematiek. Milieu en Natuur
Planbureau, rapport 500093003/2006, Bilthoven, 2006.

Gereproduceerd in
In LUCHT/nummer 4 10-08-2006 14:11 Pagina 8
GEZONDHEIDSSCHADE DOOR NORMFETISJISME
Fred Woudenberg, werkzaam bij GGD Amsterdam.

Paarse ellipsje: Het gaat hier om een herijking van het landelijk meetnet luchtkwaliteit
(door RIVM)

Samen met zeezoutaftrek: schoonrekenen lucht.

In ieder geval: van 1993 tot 2005 een dalende trend in de achtergrond PM10
Bron: rekenprogramma BLK2005 van RWS?

——————————————-
Verdere gegevens
——————————————-
BLK 2005
Aantal voertuigen 177791/etmaal
Fractie vracht 10.3%
NO2 achtergrond 31,2 mugram/m3
PM10 achtergrond 27,9 mugram/m3
——————————————-

Vgl PM10 achtergrond met die in grafiek uit
In LUCHT/nummer 4 10-08-2006 14:11 Pagina 8
GEZONDHEIDSSCHADE DOOR NORMFETISJISME
Fred Woudenberg, werkzaam bij GGD Amsterdam.

In de piek is de procentuele bijdrage wegverkeer > 15%

De herkomstwaarde wegverkeer 6% (Fijn stof nader bekeken, MNP, augustus 2005) is de gemiddelde bijdrage voor heel NL

In dit besluit en de daarop gebaseerde ministeriële regeling «niet in
betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen)» worden geregeld:
– welke gevallen als «niet in betekenende mate» (hierna: nibm) worden
aangemerkt, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen de situaties
zonder en mét het toekomstige Nationaal Samenwerkingsprogramma
Luchtkwaliteit (hierna: NSL);
– in welke situaties nibm-gevallen in samenhang moeten worden
beoordeeld met het oog op het voorkomen van mogelijke cumulatieve
effecten.
Het NSL is nog niet van kracht bij de inwerkingtreding van dit besluit
maar wordt eerst (definitief) vastgesteld nadat:
– de komende nieuwe Europese richtlijn luchtkwaliteit en schone lucht
voor Europa is vastgesteld en gepubliceerd (naar verwachting: voorjaar
2008), en
– op basis van die richtlijn uitstel en vrijstelling is verkregen van de
verplichting om aan bepaalde grenswaarden te voldoen (de zogenoemde
derogatie), én
– de nieuwe richtlijn met de derogatie vervolgens is geïmplementeerd
in de Wm (naar verwachting begin 2009).
1) Waterlinieweg noord van Goyplein
2) Waterlinieweg zuid van Goyplein
3) Lunettenbaan
4) Stelviobaan
5) Brennerbaan oost van Stelviobaan
6) Furkabaan bij Lotharingen
7) Furkabaan bij Sleeswijk
8) Simplonbaan bij Galapagos
9) Simplonbaan bij Pyreneeën
10) Rand bebouwing Lunetten op ±300 meter van snelwegen
11) Rand bebouwing Lunetten op ±300 meter van snelwegen
12) Groenstrook op ±100 meter van snelwegen
13) Groenstrook op ±100 meter van snelwegen
14) Blauwe Huis

bijlage 1 bij de toelichting Bestemmingsplan Lunetten Rapportage Luchtkwaliteit
Datum: 13 september 2005
Projectnaam: Luchtrapportage Bestemmingsplan Lunetten
DSO Afdeling Milieu & Duurzaamheid Beleid & Sturing
Postbus 8406 3503 RK UTRECHT
Telefoonnummer: 030 – 286 40 01
Bezoekadres: Ravellaan 96
   Links: Actieplan, pag 20, fig. 5
Overschrijdingsdagen 50 µg/m3 fijn stof (PM10) in Utrecht
2004

NB: lagere waarden dan in bestemmingsplan

Rechts: Actieplan, pag 42
Figuur 6: Overschrijdingsdagen 50 µg/m3 PM10 in 2012 met plannen en maatregelen

Plannen is wat er veranderd. Nieuwbouw etc.

Maatregelen zijn concrete maatregelen om luchtkwaliteit te verbeteren.

Datum: september 2006
Projectnaam: Actieplan Luchtkwaliteit gemeente Utrecht
Gemeente Utrecht
Postbus 8406 3503 RK UTRECHT
Telefoonnummer: 030 – 286 40 01
Bezoekadres: Ravellaan 96

Links:

Alleen met plannen.

Rechts:

Met plannen en maatregelen.

Plannen is wat er veranderd. Nieuwbouw etc.

Maatregelen zijn concrete maatregelen om luchtkwaliteit te verbeteren.

 

Actieplan, pag 42
Figuur 6: Overschrijdingsdagen 50 µg/m3 PM10 in 2012 zonder en met maatregelen

Datum: september 2006
Projectnaam: Actieplan Luchtkwaliteit gemeente Utrecht
Gemeente Utrecht
Postbus 8406 3503 RK UTRECHT
Telefoonnummer: 030 – 286 40 01
Bezoekadres: Ravellaan 96