Nieuws

Modernisering Musketon 11

Nieuwsbrief Modernisering Musketon                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

bron: Samen Musketon

29 september 2021

Beste meedenkers en gebruikers van Buurtcentrum de Musketon

Op 4 augustus stuurden we jullie de laatste Nieuwsbrief over de stand van zaken m.b.t. het project Modernisering Musketon.  Op dit moment leggen we de laatste hand aan een document waarin we onze conclusie m.b.t. de varianten 1 en 3 verwoorden, met de opbrengsten van de meedenksessie in april en de drie bijeenkomsten met gebruikers in juni en september als verantwoording.  

Tijd dus voor een volgende Nieuwsbrief. Gemakshalve gaan we er van uit dat  de inhoud van de Nieuwsbrief van augustus je bekend is. Mocht je deze gemist hebben, vraag hem dan gerust bij ons op via samenmusketon@gmail.com.

Standpunt Samen Musketon

Op 8 april, 23 juni en 8 september hebben we overleg gevoerd met de meedenkersgroep resp. de vertegenwoordigers van de gebruikersgroepen van de Musketon. Als basis voor discussie dienden de schetsontwerpen voor variant 1 en 3, het programma- ruimte schema voor variant 3, het FPvE Welzijn 2019 en de hierop aanvullende Ruimtelijke staat van de architect. Hierbij werden een groot aantal op- en aanmerkingen gemaakt, over veel verschillende onderwerpen. Zonder volledig te zijn, noemen we hier:  biljartruimte, theaterzaal, Bingo, biljarten, Knooppunt, Voedselbank, Speel-0-Theek, flexibele wanden, opberg- en opslagruimte, garderobe, regiehok in  theaterzaal, kleedruimte, fietsenberging, podium hoog/laag, beheer afspraken, grootte zalen, privacy, invalidentoilet, vitrines HKL, sociale eettafels, (plaatsing)-bar, tegeltableau en de toekomstbestendigheid. 

De inventarisatie van opmerkingen is beschikbaar. Vraag er gerust om.

Samengevat kunnen we het volgende zeggen:

  • Er is nog geen bevredigende invulling voor (het gebruik van) de theaterzaal
  • De onduidelijkheid over wel/ niet een af te sluiten Ontmoetingsruimte aan de kop van de theaterzaal 
  • Voor een aantal activiteiten zijn de hen toebedeelde ruimtes te klein
  • Er is te weinig opberg- en opslagruimte, passend bij de diverse activiteiten
  • Er zijn veel kritische vragen over geluidsdichtheid/ geluidsoverlast, benodigde techniek
  • Er is te weinig ruimte voor het ontvangen van gasten/ deelnemers en voor wachtruimtes
  • Het is zeer de vraag of de hoofdingang wel verplaatst kan worden naar de oude ingang bij nu het Buurtteam, gezien de noodzakelijke ruimte buiten voor fietsen, taxi’s, scootmobielen, wandelwagens, voetgangers
  • Het lijkt ondoenlijk om het (sociaal) beheer goed te kunnen vervullen en de sociale veiligheid te garanderen gezien de gegeven invulling van de ruimte voor het Buurtcentrum.

Alle vragen, opmerkingen, aandachtspunten en kritiek hebben de voorlopige conclusie, getrokken en gecommuniceerd na de meedenksessie van april j.l, alleen maar verder versterkt. Dit heeft ons ertoe gebracht om de voorlopige conclusie om te zetten in (dezelfde) definitieve conclusie. In het document dat we naar de projectmanager willen sturen, staat die conclusie als volgt  verwoord: 

Eindconclusie Samen Musketon m.b.t. de haalbaarheid van varianten 1 en 3 

De uitkomsten van overleg binnen Samen Musketon en overleg met de meedenkgroep en gebruikers/bewoners leveren samen de conclusie  op dat, gegeven de schetsontwerpen van de architect maart 2021, het ruimte- activiteitenschema van Stadsbedrijven/ DOCK april 2021 en de ruimtestaat van de architect juni 2020,  NIET alle in het FPvE Welzijn genoemde activiteiten, opberg-opslagruimte, gemeenschappelijke ruimtes en zaken als kantoor, toiletten enz. gaan passen in optie 1 of optie 3.

Wij sluiten niet helemaal uit dat met andere schetsen en een ander ruimte- activiteitenschema dit wel het geval kan zijn, maar huldigen in deze wel  de formule van “eerst zien, dan geloven”  als een noodzakelijk deel van onze missie, namelijk het mede zorgen voor een vernieuwde Musketon , waar het fijn en goed toeven is voor iedereen, en waar alle (2019-situatie) groepen hun activiteiten onverkort (aantal m2, functionele , bouwkundige en kwaliteitseisen) kunnen blijven uitvoeren. Wij kunnen daarom als Samen Musketon instemmen met de beëindiging van de Haalbaarheidsfase en het starten van de Voorlopig Ontwerpfase, mits aan de  eis van “alles past er in” in de Ontwerpfase wordt voldaan.

Stand van zaken Bewonersparticipatie binnen het project Modernisering Musketon

We schreven in augustus al dat we resultaten hebben geboekt als het gaat om de invulling van bewonersparticipatie binnen het project. Sinds die tijd voeren we (constructieve) gesprekken met de projectmanager en een adviseur participatie en communicatie over de invulling van een participatie- en communicatieplan voor de fasen vanaf de fase Voorlopig Ontwerp. Nu de beleidsmedewerker MO Welzijn ook weer terug is van verlof, zullen we ook met hem en met Stadsbedrijven en DOCK het gesprek hierover aangaan. Zodra we daar wat verder mee zijn en/of vragen aan jullie hebben, komen we daar in een volgende Nieuwsbrief op terug. Natuurlijk kun je op elk door jou gewenst moment ons daarover bevragen of om info vragen.
 
Het vervolg                                  

Er komt nog een informatiebijeenkomst voor bewoners over het gehele project/ de gehele Musketon voordat er een besluit gevraagd wordt aan de betrokken wethouders over de afronding van de haalbaarheidsfase en het doorgaan naar de fase Voorlopig Ontwerp. Op dit moment van schrijven is bekend dat 30 september niet haalbaar bleek en dat er gezocht wordt naar een andere datum. De uitkomsten van die bijeenkomst gaan ook mee naar de wethouders.

De voorbereidingen op het vinden van een architect/ architectenbureau voor de fase Voorlopig Ontwerp zijn in volle gang. De selectiegesprekken gaan eind oktober- begin november plaatsvinden. Samen Musketon is vertegenwoordigd in de selectiecommissie.

Al met al hoopt de projectmanager vanaf half november verder te kunnen met het werken aan een voorlopig ontwerp. 

Oproep nieuwe leden Kernteam Samen Musketon 

 Zo snel mogelijk, maar zeker bij het begin van de nieuwe fase Voorlopig Ontwerp zoeken we dringend nieuwe leden voor het Kernteam. Wij vragen mensen die samen met ons er iets goeds en moois van willen maken. Betrokkenheid, tijd, uitdaging, samenwerken, communicatie en creativiteit zijn sleutelwoorden. Wil je er over nadenken, meer weten? Laat het ons weten! Laat van je horen! We horen graag je opmerkingen, suggesties, ideeën en voorstellen. Je kunt ons bereiken op samenmusketon@gmail.com. Je kunt je ook opgeven voor de meedenkersgroep, graag zelfs!

Wij kunnen het niet alleen, maar wel Samen (Musketon)!                                     

Lous, Inge, Alfred en Hein