BOL notulenNieuws

Notulen vergadering BOL 18 februari 2006

Notulen vergadering BOL 28-2-2006

Aanwezig: Hein van Kruysdijk (voorzitter), Omar Benali (DVMN), Ties Bressers, Christien Bolt, Ruud Kamp, Bert Bakker, Wim van den Brink, Leo Verbon, Gerard Agterberg, Lia Oosterwaal, Ewold Gussenhoven, Dennis Jonkhout, Lou Gast (notulist).

Afmeldingen: Hessel Sikkema, Maarten Brinkman, Corinne Bekker

Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom, in het bijzonder Omar Benali en geeft hem vervolgens het woord.

Informatieavond over Marokkaanse cultuur en Islam

Omar Benali van DVMN (Democratische Vereniging van Marokkanen in Nederland) geeft een toelichting op zijn verzoek om facilitering bij het organiseren van een informatieavond in Lunetten/Hoograven.

DVMN is in 2000 opgericht met een maatschappelijke doelstelling. Omar overhandigt een algemene folder aan Hein.

De projectfolder die bij de agenda van deze vergadering is verspreid gaat over de thema-avonden op buurtniveau om informatie te verstrekken aan autochtone Nederlanders over Marokkanen en de Islam (in NL, ondertitel: Een interactief informatie & voorlichtingsprogramma bestemd voor de Nederlandse buurtbewoners over de Marokkaanse religie en cultuur ). Daarvoor zijn zes regio?s in de provincie Utrecht gekozen. Utrecht-Zuid is er daar één van. Wijkgerichte bewonersorganisaties worden daarvoor in Lunetten en Hoograven benaderd.

Doel: – informatieverstrekking over verschillen in cultuur, de tradities en radicale stromingen;

– vragen beantwoorden;

– bijdrage leveren aan de samenleving.

Doelgroep bestaat uit autochtone buurtbewoners die willen komen tot interactie en uitwisseling

DVMN wil: – samenwerking;

– gezamenlijke organisatie;

– netwerk BOL benutten voor uitnodigingen thema-avond.

DVMN geeft – inhoudelijke inbreng door deskundige;

– financiële bijdrage t.b.v. consumpties.

Afspraken : – BOL reserveert zaal A12 in De Musketon op 10 april;

– DVMN organiseert zelf de avond;

– DVMN verwittigt de Dialooggroep en vraagt of zij daaraan een bijdrage willen geven;

– DVMN verwittigt BOTH (samen of apart wordt nader vastgesteld).

– BOL faciliteert alleen, is geen partner of anderszins geassocieerd (bij eventuele aankondigingen of flyers zal de naam van het BOL ontbreken).

Convenant met de gemeente

Is een convenant Lunetten (BOL) / politieke partijen (gemeenteraad-B&W) wenselijk?

Op de wijkavond 7 februari j.l. is door deelnemende politieke partijen de bereidheid uitgesproken om een bepaald voorzieningenniveau in Lunetten te handhaven. Gerard stelt voor om dit op e.o.a. wijze vast te leggen zodat we daar in de wijk op terug kunnen vallen. zonder steeds weer in actie te hoeven komen als de gemeente daar in de komende zittingsperiode aan wil gaan tornen (bijv. vastleggen in een college-akkoord of convenant).

Er ontspint zich een discussie over de mogelijkheden, de formele haalbaarheid, de plaats van de Wijkraad enz. Ook wil Berber Schrijver wel een artikel hierover opnemen in het Utrechts Nieuwsblad.

Conclusie is dat e.e.a. behoorlijk lastig ligt, maar dat we -op termijn- een initiatief kunnen ontplooien om het wijkgerichte werken binnen de gemeente anders in te gaan vullen.

Afspraak : Gerard zal een opzet maken dat t.z.t. ten grondslag zal liggen aan verdere invulling van het initiatief.

Recreatiegebied Laagraven

Ten Zuiden van de A12 ligt al jaren een toekomstig recreatiegebied met twee plassen. Dit gebied sluit direct aan op de fietsbrug over de A12 vanuit Lunetten en is oorspronkelijk bedoeld als een laagdrempelige recreatieve voorziening. Daarmee heeft het dus een zeer grote waarde voor de bewoners van Lunetten en had eigenlijk al drie jaar in gebruik moeten zijn. Het Rijk betaalt de aankoop en de inrichting, het Recreatieschap zorgt met Provincie en betrokken gemeenten voor de exploitatie (betaalt het beheer). Het geld daarvoor schijnt te ontbreken en via commerciële activiteiten wil men dat gaan ondervangen. Dit zal het karakter van het gebied ernstig aantasten, vooral de rust en de (inmiddels ontwikkelde, grote) natuurlandschappelijke waarde (m.n. de vogelstand). De vergadering betreurt deze negatieve ontwikkeling in hoge mate en besluit het volgende.

Afspraken : – Gerard maakt een overzicht van de betrokken partijen (voor zover mogelijk met contactpersonen en telefoonnummers) en zendt dit naar Christien;

– BOL nodigt voor de volgende vergadering vertegenwoordigers uit van 1) het recreatieschap, 2) NMU en 3) gemeente, afdeling Sport en Recreatie.

– Lia informeert Milieupunt Zuid over de recreatieplas en vraagt of zij acties tegen de in de krant genoemde plannen steunt.

Vaststellen agenda &
Vaststellen concept-notulen d.d. 10 januari 2006

Aan de agenda worden toegevoegd: ?Recreatiegebied Laagraven? en ?Veiligheid in Lunetten?. Daarmee wordt de agenda vastgesteld.

Het verslag van de vorige vergadering wordt ongewijzigd vastgesteld, Hein bedankt de notulist.

Veiligheid in Lunetten

Bert vraagt aandacht voor het onderwerp ?Veiligheid in Lunetten?. Volgens de wijkmonitor is de veiligheid toegenomen, de praktijk is echter weerbarstiger en het is belangrijk om de onrust die dat oplevert ook nadrukkelijk onder de aandacht van de politie te brengen (steekpartij en carjack met vuurwapen).

Afspraak : Hein zal Frank van Ramselaar (districtschef politie) vragen of de beeldvorming klopt.

Mededelingen

· De Wijkdag staat in 2006 gepland voor 26 augustus. Thema nog onbekend, de Videotheek bestaat tien jaar, iets om op aan te sluiten? De viering van het 25-jarig jubileum van het winkelcentrum staat los van de wijkdag.
Afspraak : Allen denken na over een thema en mailen hun ?sprankelende? ideeën.

· Er is weer een tweede wijkagent voor Lunetten: Ed Plekkenpol is terug en werkt samen met Dennis Doorzon.

· Muskieto is heringericht en de openingstijden bieden meer gebruiksmogelijkheden voor de verschillende doelgroepen.
Afspraak : in de evaluatie van deze herinrichting mee laten nemen of alle leeftijden tegelijk aan bod komen of dat bepaalde categorieën gebruikers benadeeld worden (Hein)

· Vervuiling door (zwerf)vuil bij de ingang van Fort Luna.
Afspraak : BOL kaart dit aan bij de gemeente (Christien).

Evaluatie wijkavond

Van de Wijkavond op 7 februari ontbreekt nog een verslag. Als onderwerpen voor het komende halfjaar vraagt de inrichting van het Furkaplateau, tezamen met de spoorverdubbeling weer onze aandacht. We beginnen met een inventarisatie van de stand van zaken.

Afspraak : – conclusies van de wijkavond op 7/2 j.l. worden voorgelegd aan de bewoners van Lunetten (Hein/Pieter);

– Wim (krijgt gegevens van Christien) vraagt bij ProRail stand van zaken klankbordgroep op.

Actiepuntenlijst (U = uitgevoerd, B = blijft)

· Hein schrijft het wijkbureau een brief over de troep rond de uitbouw van de snackbar. (B)

· Ties vraagt subsidie aan voor de wijkavond. (U) is verleend.

· Pieter neemt contact op met Lou Gast over het redigeren van de website. (B)

· Maarten stuurt Pieter een stukje over de boekpresentatie in bibliotheek Hoograven. (?)

· Blijven staan van de van de vorige keer: iedereen denkt na over actiepunten voor 2006. (B) er zijn inmiddels twee onderwerpen aangebracht.

· Pieter zal bij de HKU naar de resultaten van het project in Lunetten vragen. (B) antwoord van HKU zal óf in de notulen komen, óf volgende keer aan de orde komen.

De overige actiepunten zijn afgehandeld.

Rondvraag

Wim memoreert dat de wilgen aan het Reiderland door de gemeente met groot materiaal geknot zijn en dat vervolgens alle rommel en oud blad keurig zijn opgeruimd. Hij spreekt daarover zijn uiterste waardering uit.

Wim verzoekt namens Hessel aan de aanwezigen om een petitie van Clean Air te tekenen om een rookverbod in de horeca te bewerkstelligen.

Christien : er is een voorstel om een voetbalveldje te realiseren in Lunetten in de sfeer van de Johan Cruijf Foundation. De vergadering ziet daarvoor fysieke (qua ruimtebeslag) weinig mogelijkheden in de wijk.

Afspraak : Hein zal Bert van der Roest hierover informeren.

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering

Actielijst, resterende punten plus deze vergadering

· Hein schrijft het wijkbureau een brief over de troep rond de uitbouw van de snackbar. (B)

· Pieter neemt contact op met Lou Gast over het redigeren van de website. (B)

· Maarten stuurt Pieter een stukje over de boekpresentatie in bibliotheek Hoograven. (?)

· Blijven staan van de van de vorige keer: iedereen denkt na over actiepunten voor 2006. (B) er zijn inmiddels twee onderwerpen aangebracht.

· Pieter zal bij de HKU naar de resultaten van het project in Lunetten vragen. (B) antwoord van HKU zal óf in de notulen komen, óf volgende keer aan de orde komen.

· BOL reserveert zaal A12 in De Musketon op 10 april tbv. thema-avond DVMN.

· DVMN organiseert zelf de thema-avond.

· DVMN verwittigt de Dialooggroep en vraagt of zij daaraan een bijdrage willen geven.

· DVMN verwittigt BOTH (samen of apart wordt nader vastgesteld).

· BOL faciliteert alleen, is geen partner of anderszins geassocieerd (bij eventuele aankondigingen of flyers zal de naam ven het BOL ontbreken).

· Gerard zal een opzet maken dat t.z.t. ten grondslag zal liggen aan verdere invulling van het initiatief m.b.t. wijkgericht werken in samenhang met het gewenste convenant.

· Gerard maakt een overzicht van de betrokken partijen bij recreatiegebied Laagraven en zendt dit naar Christien (voor zover mogelijk met contactpersonen en telefoonnummers).

· BOL nodigt voor de volgende vergadering vertegenwoordigers uit van 1) het recreatieschap, 2) NMU en 3) gemeente, afdeling Sport en Recreatie m.b.t. het recreatiegebied Laagraven.

· Lia informeert het Milieupunt Zuid over de recreatieplas en vraagt of zij acties tegen de in de krant genoemde plannen steunt.

· Hein zal Frank van Ramselaar (districtschef politie) vragen of de beeldvorming klopt.

· Allen denken na over een thema en mailen hun ?sprankelende? ideeën m.b.t. de Wijkdag 2006.

· in de evaluatie van de herinrichting Muskieto mee laten nemen of bepaalde categorieën gebruikers benadeeld worden (Hein).

· BOL (Christien) kaart (zwerf)vuil bij de ingang van Fort Luna aan bij de gemeente.

· Conclusies van de wijkavond op 7/2 j.l. worden voorgelegd aan de bewoners van Lunetten (Hein/Pieter)

· Wim (krijgt gegevens van Christien) vraagt bij ProRail informatie klankbordgroep op.

· Hein zal Bert van der Roest over BOL-standpunt m.b.t. voetbalveldje informeren (te realiseren in Lunetten in de sfeer van de Johan Cruijf Foundation).