BOL notulenNieuws

Notulen vergadering BOL van dinsdag 21 april 2009

Notulen vergadering BOL van dinsdag 21 april 2009 (concept)

Aanwezig: Hein van Kruysdijk (voorzitter), Gert-Jan Overdijkink, Inge Puyman, Truus Admiraal, Ties Bressers, Wim van den Brink, Leo Verbon, Jan Bloemkolk (Portes), Arjen de Groot (Knooppunt), Janine Tepper (Tussenvoorziening), Bert van der Roest, Maarten Brinkman (notulist tot 21.00 uur), Ruud Kamp (notulist vanaf 21.00 uur)

Afmeldingen: Christien Bolt, Abel Perdon

Opening

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet iedereen welkom, in het bijzonder de gasten van vanavond Janine Tepper, Arjen de Groot en Jan Bloemkolk.

Kwetsbare groepen

Arjen de Groot is jaren geleden met Herman Lubbers bij het wijkbureau gaan praten over kwetsbare groepen. Ook toen al werd dit als een probleem gezien. Uit deze bezorgdheid is het initiatief van de wijktuin Hermanshof voortgekomen. Het was toen en is nog steeds moeilijk te zeggen om hoeveel mensen het gaat. De indruk bestaat dat de corporaties in het verleden bewust mensen met problemen in Lunetten hebben gehuisvest. Een deel van de kwetsbaren komt in het Knooppunt. Arjen maakt zich vooral zorgen om de ?stillen?, de mensen die niet in beeld te krijgen zijn. Hij heeft de indruk dat er in Lunetten meer van die mensen zijn dan elders.

Hein: volgens de corporaties wonen er in Lunetten en Overvecht driemaal zoveel mensen uit kwetsbare groepen als in andere wijken.

Jan Bloemkolk gaat in op zijn onderzoek, een onderdeel van het wijkakkoord en dat hij, via het wijkbureau, uitvoert in opdracht van DMO en op initiatief van het BOL. Er was behoefte om meer inzicht te krijgen; wat is het aanbod in de wijk, wie doet wat. Er moet een sociale kaart komen en deze moet toegankelijk zijn. En er is behoefte aan een meldpunt, een breed opgezet welzijnsloket. Jan interviewt organisaties ? een heel brede lijst ? en onderzoekt wat het aanbod van deze organisaties is. Wie heeft aanbod voor specifieke groepen en hoe maak je dat aanbod toegankelijk? Hoe worden mensen doorverwezen? Is er behoefte aan een netwerk? De antwoorden moeten informatie voor de sociale kaart opleveren. Het plan van aanpak houdt onder meer een voorstel voor een digitale etalage in, een bron waar men alle informatie bij elkaar heeft. Jan wil het plan van aanpak zo snel mogelijk presenteren. Het is belangrijk dat er ook fysiek iets gecreëerd wordt. Het inzetbaar maken van de organisaties, professionals en actieve bewoners die kind aan huis zijn in de Musketon; proberen door meerder mensen in te zetten, zo vaak mogelijk bereikbaar te zijn om de mensen zo snel mogelijk te helpen.

Janine Tepper: de Tussenvoorziening voorziet stadsbreed in maatschappelijke opvang, leidt kwetsbaren toe naar deelname aan sociale activiteiten. Janine werkte bij Centrum Maliebaan en meldt dat 90 procent van de ex-cliënten een voorkeur had voor Overvecht of Lunetten. Lunetten heeft veel eenpersoonswoningen, is dorps en ligt toch op afstand van de stad. Janine is als het ware een ?éénpersonsloketje?. Organisaties verwijzen niet door naar haar, er is weinig samenwerking. De Tussenvoorziening is gratis en er is geen indicatie voor nodig. Janine heeft per wijk een gids gemaakt van wat er te doen is aan activiteiten.

Wat moet er gebeuren? Arjen de Groot: er is één centrale plaats in de wijk, het winkelcentrum en de Musketon. Er zou op meer plaatsen in de wijk iets moeten zijn om het sociale isolement te doorbreken; kleine buurtvoorzieningen, gemeenschappelijke ruimtes, te exploiteren door de corporaties. Hein: Mitros zou hiertoe, als experiment, bereid zijn. Een en ander zou, in verband met de veiligheid, wel begeleid moeten worden.

De Wijkraad was van plan een onderzoek naar de wensen van kwetsbaren te laten verrichten, maar de vraag van de Wijkraad ligt weer open. Jan Bloemkolk merkt op dat de groep kwetsbaren zeer divers is, het is heel moeilijk te achterhalen wat ze willen.

De vraag vanuit de Wijkraad: is het zinvol om een wijkraadpleging te houden om de vraag vanuit de kwetsbare groepen te onderzoeken? Afgesproken wordt dat de Wijkraad dit onderwerp met enkele betrokken nader bekijkt.

Jan Bloemkolk onderzoekt de mogelijkheden tot het inrichten van ontmoetingsplekken in buurten. Nog voor de zomer wordt door Portes een dag georganiseerd met veel activiteiten voor m.n. kwetsbaren in de wijk. Hieraan zal flink publiciteit worden gegeven.

Het lijkt zinvol om, door een iets andere invulling van de wijkdag, meer kwetsbaren te trekken naar activiteiten van Portes. Dit bijvoorbeeld door het activiteiten aanbod niet in de Musketon, maar buiten te presenteren. Jan neemt dit idee mee.

Lunchroom

Inge vraagt zich af hoe het met de vergunning voor de lunchroom zit. Zij constateert dat het wenselijk zou kunnen zijn dat er alcoholische dranken geschonken worden. Navraag bij Fabio zelf heeft haar geen duidelijkheid gegeven. Inge heeft deze vraag ook neergelegd bij het wijkbureau. Opgemerkt wordt dat de lunchroom, zoals altijd ook de bedoeling is geweest, een D1 vergunning heeft (alleen frisdranken) Hein zal nader onderzoek doen in de KVO afspraken.

Vaststellen notulen vergadering BOL van 24 maart 2009

De notulen worden zonder wijzigingen vastgesteld.

Naar aanleiding van de actielijst:

– Gesprek met Riet Lenting (Portes), 8 april: Portes wil graag meedenken over kwetsbare groepen en het maken van een sociale kaart. Hein maakt een verslag van dit gesprek;

– Lou Gast heeft het krantenartikel over het plan voor een ombudsman van de PvdA rondgestuurd.

Postlijst

Het archief van Peter Sneltjes is verplaatst naar een ruimte in de Musketon. Maarten draagt zorg voor de documentering van het archief. In oktober wordt een tentoonstelling ingericht.

Besluitenlijst BOL kern 7 april 2009

In openbare vergadering van mei aandacht voor zwerfvuil. Uitnodigen: Bert van den Worm en vertegenwoordigers van Toezicht en Handhaving en de Stichtse Rijnlanden

Stand van zaken aandachtsgebieden

Veiligheid:

Gert-Jan Overdijkink doet mondeling verslag van het gesprek dat hij en Christien Bolt op 15 april hebben gehad met Paul van Beijnum, gebiedsmanager veiligheid Zuid. Zie schriftelijk verslag van het gesprek. Paul van Beijnum wil graag een keer in een BOL vergadering langskomen om over veiligheid te praten.

Bert v.d. Roest vraagt zich af of de drie straatcoaches die in Lunetten komen echt nodig zijn. Hein zal deze vraag met Steve (Portes, jongerenwerk) opnemen.

Verkeer:

Een betere verbinding met de Uithof door aanleg van een fietstunnel onder het spoor naar Arnhem.

Uit het collegebericht van 10 februari 2009: “Daarnaast stelt de gemeente Utrecht 3,6 miljoen euro beschikbaar ter financiering van het Basispakket maatregelen om de bereikbaarheid in stad en regio te verbeteren. De maatregelen voorzien onder meer in een nieuwe tunnel tussen station Lunetten en de Laan van Maarschalkerweerd. Aanleg maakt geen deel uit van plannen van ProRail en HOV. Is hier een rol weggelegd voor de gemeenteraad?

Afgesproken wordt dat het BOL een verzoek aan de gemeenteraad zal richten om haar invloed richting ProRail uit te oefenen om de fietstunnel gelijktijdig met het spoorproject VLEUGEL/Randstadspoor uit te voeren. Hein doet de eerste aanzet en vraagt Wim om de inhoudelijke bijdrage.

Rondvraag

– Inge verzoekt Bert v.d. Roest, i.v.m. zijn verschillende rollen, zorgvuldig om te gaan met zaken die hij in dit overleg hoort.

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 22.25 uur.

Actielijst

– Hein onderzoekt de vergunningsafspraken m.b.t. de lunchroom in de KVO stukken.

– Hein maakt verslag van het gesprek van 8 april met Riet Lenting.

– Hein informeert bij Steve naar de noodzaak van drie straatcoaches in Lunetten.

– Hein stelt verzoek aan gemeenteraad op ter regeling van de aanleg fietstunnel naar de Laan van Maarschalkerweerd tegelijkertijd met de spooruitbreiding.