Nieuws

Notulen vergadering BOL van dinsdag 26 mei 2009

Notulen vergadering BOL van dinsdag 26 mei 2009 (concept)

Aanwezig: Hein van Kruysdijk (voorzitter), Christien Bolt, Ties Bressers, Wim van den Brink, Leo Verbon, Gert-Jan Overdijkink, Hessel Sikkema, Ruud Kamp, Baukje Groenendijk, Abel Perdon, Lou Gast, Paul van Beijnum (Wijkbureau), Bert van der Roest, Pieter van der Zouwen, Maarten Brinkman (notulist tot 22.00 uur)

Afmelding: Inge Puyman

Opening

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet iedereen welkom, in het bijzonder de gastspreker van vanavond, Paul van Beijnum, gebiedsmanager Veiligheid van het wijkbureau. Aanleiding voor het uitnodigen van Paul is het gesprek dat Christien en Gert-Jan onlangs met Paul hebben gehad.

Paul van Beijnum over de veiligheid in Lunetten

Aan de hand van een powerpoint presentatie gaat Paul in op de actuele situatie in Lunetten, vergeleken met 2002, 2006 en 2007 en met Wijk Zuid en de stad Utrecht als geheel. De cijfers betreffen de geregistreerde criminaliteit; meldingen zijn er niet in opgenomen. Tussen 2002 en 2006 is er sprake van een forse daling van geregistreerde criminaliteit. Het aantal aangiften via internet is in Lunetten flink gestegen: van 27% in 2006 naar 47% in 2008 en 52% in het eerste kwartaal van 2009.

Woninginbraak: in Lunetten is sprake van schommelingen. De inbraken zijn verspreid over de wijk; er zijn geen concentraties.

Autokraak: een Utrechts fenomeen. In Lunetten is de situatie stabiel, dus niet goed.

Fietsendiefstal: concentratie rond het winkelcentrum en het station. Er is een flinke daling in het eerste kwartaal van 2009 ten opzichte van 2008.

Jongerenoverlast: de overlast is verspreid over de wijk en wordt hoofdzakelijk door jongeren uit Lunetten zelf veroorzaakt. Hotspot is de Franse buurt.

Vaststellen notulen 21 april 2009

Naar aanleiding van het pleidooi van Arjen de Groot voor kleine buurtvoorzieningen merkt Baukje op dat het beter is te investeren in de Musketon. Hein: deze buurtaanpak is in de bijeenkomst over leefbaarheid gesuggereerd; de Musketon blijkt voor een aantal mensen te hoogdrempelig.

Actielijst:

. Hein heeft een verslag gemaakt van het gesprek met Riet Lenting. Christien zal het rondsturen.

. Hein informeert bij Steve naar de noodzaak van drie straatcoaches.

. De fietstunnel naar de Laan van Maarschalkerweerd zit al in de basismaatregelen, maar het punt blijft staan om eventueel weer onder de aandacht te brengen.

De notulen worden vervolgens vastgesteld.

Postlijst

. De reacties op de Startnotitie zijn op acht cd-roms binnengekomen.

. Vlek 19 wil verlenging van de inspraaktermijn en vraagt het BOL dit verzoek te ondersteunen. De vergadering gaat hiermee akkoord. De brief zal, onder verwijzing van de brief die vorig jaar oktober is verstuurd, worden gestuurd aan het ministerie van Verkeer en Waterstaat, met c.c. naar B en W, ProRail, Rijkswaterstaat.

. Christien zal Martine Sluijter vragen wanneer de Gebiedsvisie beschikbaar wordt gesteld.

Besluitenlijst BOL kern 19 mei 2009

Ontwikkelen van initiatieven in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in 2010.

Suggestie: bericht op de website en affiches om de mensen op te roepen mee te denken over de aanpak.

Stand van zaken aandachtsgebieden

. Verkeer

Er is een raadsinformatieavond op 28 mei. Abel probeert er naar toe te gaan.

Op 8 juni is er weer een bijeenkomst van VERDER.

. Kwetsbare groepen

Er lopen ineens veel initiatieven op het gebied van kwetsbare groepen. De werkgroep leefbaarheid gaat alle initiatieven op een rijtje zetten en haar eigen rol bepalen.

De bijeenkomst van de GGZ (lokale versterking) afgelopen middag was zeer slecht bezocht. Een paar bewoners en een aantal professionals. Slechte presentatie, slechte communicatie. Bovendien had zo?n bijeenkomst beter ?s avonds gehouden kunnen worden.

Het zou beter zijn om activiteiten te organiseren voor àlle bewoners en niet alleen voor doelgroepen. Voorbeeld: de verwendag.

Rondvraag

Hein: Het blijkt dat de 1/3 van de bibliotheek verhuurd gaat worden aan de fysiotherapie. Het blijft vreemd dat er dan niet een kleine ruimte beschikbaar is voor het archief van Peter Sneltjes. Wordt nogmaals voorgelegd aan de nieuwe wijkwethouder tijdens het wijkspreekuur op 8 juni (Hein, Christien, Ties). Hein informeert bij het grondbedrijf naar de huurconstructie.

Gert-Jan: Hoe zit het met de glasvezel in Lunetten. De werkgroep (www.lunettenopglasvezel.nl) heeft vorig jaar ca. 450 handtekeningen opgehaald. Provider XMS wilde er tenminste 1200. Bij gebrek aan belangstelling is de werkgroep een zachte dood gestorven. De stukken zijn overgedragen aan XMS.

Baukje: Vindt het bij nader inzien toch een goed idee om op zoek te gaan naar laagdrempelige inloop op buurtniveau (huiskamer). Verder deelt ze mee dat dit haar laatste BOL-vergadering is. Ze gaat binnenkort verhuizen naar Transwijk. Ze blijft wel inzetbaar voor activiteiten.

Abel: Wanneer wordt de brug tussen de forten III en IV vervangen? Wordt uitgezocht (Abel)

Lou: Het BOL is inmiddels in het bezit van een brandijzer om gereedschap e.d. te merken.

Pieter: 27 juni Dag van de Architectuur. Pieter houdt die dag in AORTA een lezing over de overkapping van knooppu(n)t Lunetten. Voor meer info: www.aorta.nl

Actielijst

. Christien zal het verslag van het gesprek met Riet Lenting rondsturen

. De fietstunnel naar de Laan van Maarschalkerweerd blijft PM staan.

. Christien zal Martine Sluijter vragen wanneer de Gebiedsvisie beschikbaar wordt gesteld.

. Abel zoekt uit wanneer de brug tussen de lunetten III en IV wordt vervangen.

. Hein, Ties en Christien doen nogmaals een poging om een ruimte te krijgen voor het archief van P.S. Ze benaderen hiervoor de nieuwe wijkwethouder Ingrid de Bondt op het wijkspreekuur van 8 juni.

. Hein informeert bij het grondbedrijf naar de huurconstructie.