Verkeer, lucht en geluid

Overleg Lucht/geluid/verkeer

Overleg doorstart Lucht & Geluid (= Verkeer)

Datum : donderdag 19 maart 2009

Aanwezig : Willem Koster, John Buitink, Lou Gast, Hein van Kruysdijk, Christien Bolt (verslag)

Afwezig m.k .: Abel Perdon

Doel : kennisoverdracht door Willem Koster van de werkgroep Lucht en Geluid en stand van zaken lopende activiteiten.

Na de door omstandigheden gedwongen opheffing van de werkgroep Lucht & Geluid is er vooralsnog voor gekozen verder te gaan met een paar actieve belangstellenden, die bereid zijn daar waar nodig op te draven. Consequentie van deze aanpak is dat er voornamelijk reactief kan worden opgetreden. Mocht actie gewenst zijn dan moet er een beroep worden gedaan op ieders netwerk.

Willem meldt het bestaan van een gmail-account waarop allerhande in twee jaar tijd verzamelde informatie over lucht en geluid.

Er zit veel brandhout bij. Afgesproken wordt om per submap een archiefmap aan te maken voor documenten die niet meer zo waardevol (b)lijken. Iedereen mag hier naar eigen inzicht mee aan de slag. Verder wordt afgesproken dat iedereen zijn contactgegevens op gmail zet (bij contactpersonen of via werkgroepluchtengeluid@gmail.com )

Willem wil wel graag op de hoogte blijven en blijft bij het schrijven van zienswijzen e.d. op inhoudelijk en redactioneel gebied inzetbaar. Hij zal zijn contacten zelf op de hoogte stellen van zijn terugtreden en laten weten dat het BOL bereikbaar blijft via info@bollunetten.nl .

Wat speelt:

A27 Lunetten-Rijnsweerd :

– zienswijze ingediend in november 2006

– richtlijnen en nota van antwoord, mei 2007

– tracébesluit verwacht in december 2009

De verbreding van de A27 door gebruikmaking van de vluchtstroken maakt inmiddels deel uit van de spoedwet van Eulings en staat los van de startnotitie Ring Utrecht.

Tegen de verbreding van de A27 is het Platform A27. In het Platform zitten vertegenwoordigers van de wijkraad Oost, bewonerscommissies uit Rijnsweerd en Voordorp, De Vrienden van Amelisweerd en het BOL.

Het Actieplan Luchtkwaliteit Utrecht (ALU)

– betekent een verkeerstoename op de Waterlinieweg

– zienswijze ingediend in november 2008

– heeft geleid tot terugtrekken van de wethouders van Groen Links

– is inmiddels naar Den Haag gestuurd

Startnotitie Ring Utrecht

– projectbureau VERDER ( www.ikgaverder.nl ) organiseert informatiebijeenkomsten. De volgende bijeenkomst staat gepland op donderdag 21 april.

– Advies commissie MER, uitgebracht op 12 maart 2009

– Natuur- en Milieufederatie Utrecht (NMU). Initiatiefnemer actie Tot hier en niet verder . Is bezig met een alternatief OV-plan. Biedt platform voor (bewoners)organisaties en actiegroepen. Inmiddels zijn er twee bijeenkomsten geweest. Actie: een flyer-kwartetspel. BOL heeft vier kreten geleverd, die door Hein zullen worden voorzien van een passende illustratie.

Nieuwbouw Kromhoutkazerne

– 3000 arbeidsplaatsen hebben gevolgen voor de verkeersdruk op de Waterlinieweg. De Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht (SSLU) wil naar de rechter omdat ? de luchtvervuiling onacceptabel zal toenemen?.

Email Gerard Cats (voorzitter Wijkraad Oost) 18 maart 2009 : Het ministerie van Defensie heeft van de gemeente Utrecht vergunning gekregen om op het terrein van de Kromhoutkazerne een kantoor voor 3000 mensen te bouwen. Wijkraad Oost heeft er enkele malen bij de gemeente op aangedrongen om die vergunning te weigeren, omdat de omgeving de extra verkeers- en parkeeroverlast niet aankan. In het bijzonder zal het verkeer op het Herculesplein vastlopen. Ook zal de luchtvervuiling onacceptabel toenemen, vooral rond de Waterlinieweg en de A27, dus in Utrecht zuid, oost en noordoost. De gemeente vertelde de wijkraad echter dat de vergunning niet geweigerd kon worden omdat het bestemmingsplan er niet voor hoefde te worden veranderd .
Die laatste informatie blijkt niet de volledige waarheid te zijn. Het bestemmingsplan is zo oud dat er geen luchtkwaliteitsonderzoek is gedaan. Tegenwoordig moet de gemeente bij de verlening van een
vergunning wel zo’n onderzoek laten uitvoeren. Omdat er uit zo’n onderzoek ongetwijfeld gaat komen dat de situatie bij het Herculesplein onacceptabel is zit het er dik in dat de bouw stilgelegd moet worden,
mits iemand, die destijds bezwaar heeft gemaakt tegen de vergunning vanwege de luchtkwaliteit, daarop (al of niet via de rechter) aandringt.
De Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht (SSLU) voldoet aan alle voorwaarden, en is bereid om al of niet via de rechter stopzetten van de bouw af te dwingen; maar de SSLU wil eigenlijk alleen de procedure
ingaan als er voldoende steun komt van de mensen die direct getroffen worden door de nieuwbouw en wel door de toegenomen luchtvervuiling. Met deze e-mail wil ik uitzoeken of die steun gevonden kan worden.
Als je dicht bij de Kromhoutkazerne woont, of bij de Waterlinieweg, of bij andere aan- en afvoerwegen (A27, A28, A12; Rubenslaan, Adriaen van Ostadelaan) en vindt dat op grond van luchtvervuiling de bouw van de kantoren moet worden stopgezet, wil je dat dan aan mij laten weten. Dat geldt ook als je spreekt namens bewonersgroepen in die omgeving (Lunetten, Rijnsweerd, …). Mogelijk zal de SSLU je dan later vragen een ondersteuningsverklaring te tekenen. Omdat ik natuurlijk via deze beperkte e-mail de meeste getroffen bewoners niet bereik wil ik je ook vragen of je bereid bent handtekeningen te verzamelen van getroffen bewoners; en ook om deze e-mail door te sturen aan je kennissen die in de getroffen gebieden wonen of die bereid zijn om handtekeningen op te halen. Er is wel haast bij, want als de bouw eenmaal goed op gang is zal stopzetting niet meer realistisch zijn.

Hein mailt Gerard (= voorzitter wijkraad Oost) de passage met betrekking tot de Waterlinieweg uit de zienswijze ALU bij wijze van steunbetuiging.