LeefbaarheidNieuws

Zienswijze ontwerpbestemmingsplan bewoners overleg Lunetten

ZIENSWIJZE ONTWERPBESTEMMINGSPLAN BEWONERS OVERLEG LUNETTEN

Door: Stichting Bewoners Overleg Lunetten

p/a Hondsrug 19

3524 BP Utrecht

info@bollunetten.nl

Aan: De gemeenteraad van Utrecht

 

Datum: 3 juli 2005

Betreft: Zienswijze met betrekking tot het Ontwerpbestemmingsplan Lunetten

t.b.v. de eerste terinzagelegging 2 juni t/m 29 juni 2005

Het Ontwerpbestemmingsplan is opgesteld door de Gemeente Utrecht ? Dienst Stadsontwikkeling en bestaat uit een set van 3 tekeningen -de plankaarten nos. 1, 2 en 3 ? 420120103-1, 420120103-2 en 420120103-3. Hierbij behoren de voorschriften bestemmingsplan Lunetten ?Ten behoeve van de vaststelling?, d.d. juni 2005.

Voor de kadastrale kaartbijlagen wordt op de bovengenoemde tekeningen verwezen naar tekening no. 4201020103-4. Laatstgenoemde tekening was niet aanwezig bij de set van dit Ontwerpbestemmingsplan, echter wel bij de set van het Voorontwerpbestemmingsplan.

Het Bewoners Overleg Lunetten (BOL) heeft door medewerker Wim van den Brink een intensieve studie laten doen van de vervolgfase voor het bestemmingsplan van de wijk Lunetten.

De tekst en de tekeningen van het Voorontwerpbestemmingsplan Lunetten van januari 2004 zijn vergeleken met de nieuwe versie van het Ontwerpbestemmingsplan Lunetten.

De algehele indruk van het plan is dat er in het algemeen goed is ingespeeld op de actualiteit met betrekking tot de maatschappelijke ontwikkelingen, de nieuwe wetgeving en recente rapportages, de veranderende technologische ? en milieutechnische inzichten, de inspraakreacties ex art. 6a WRO en de reacties ex art. 10 Bro, het vooroverleg met diverse externe instanties en de Gemeentelijke diensten.

De brief van de Provinciale Planologische Commissie van de provincie Utrecht aan het College van B & W d.d. 4 november 2004 is integraal in de toelichting opgenomen.

Op hoofdlijnen kan het BOL instemmen met het nu voorliggende en voor de inspraak vrijgegeven Ontwerpbestemmingsplan Lunetten.

Echter, de stichting BOL vraagt zich af of het (eventueel wettelijk) is geoorloofd om op diverse paragrafen en enkele artikelen zulke forse tekstingrepen te doen die het behandelde onderwerp geheel anders kwalificeren of plaatsen tegen veranderde inzichten en regelgeving, die (en dat realiseren wij ons terdege) vaak ?van buiten? komen. Tevens is de lange voorgeschiedenis van het plan daar de oorzaak van.

Het BOL verkeert door de goede contacten met de Dienst Stadsbeheer en met Wijkbureau Zuid in de comfortabele positie dieper op de materie te kunnen ingaan (middels het in bezit hebben van beide plannen uit 2004 en 2005) dan de ?gemiddelde burger? in onze wijk.

Uiteraard zijn er de digitale versies, maar het is toch idealer om ?de papieren? direct op tafel te hebben en niet iedereen beschikt over internet.

De inwoners van Lunetten verwachten misschien niet dat er (op zich logische) vaak zeer andere en geactualiseerde teksten zijn in deze vervolgfase van het plan, ook al omdat de materie vrij complex is. Kunt U ons op dit punt duidelijkheid verschaffen en aangeven of er op de een of andere manier naar die ?argeloze? burger van Lunetten toe nog gecommuniceerd kan worden met betrekking tot het signaleren van dit ongemak?

Hierna volgt ons commentaar als zienswijze op het Ontwerpbestemmingsplan Lunetten.

Het bestaat uit drie hoofdgroepen, te weten:

Reactie op de paragrafen en artikelen die zijn veranderd, maar met een mogelijk negatief gevolg;

Reactie op de paragrafen en artikelen die met positief gevolg zijn aangepast op de actualiteit van heden (juni 2005) n.a.v. nieuwe wetgeving, recente rapportages, gewijzigde inzichten en tekstuele veroudering;

Reactie op de bijbehorende plankaarten no?s 1, 2 en 3, waarbij de vragen en opmerkingen zijn gecombineerd als ?negatieve? ? of ?positieve? wijziging of als geconstateerde fout.

Er zijn nog enige tekstfouten en/of omissies die in deze reactie zoveel mogelijk zijn benoemd. Mogelijk volgt na herlezing een aanvulling, maar die heeft geen gevolgen voor deze zienswijze.

A. ‘NEGATIEF’

PARAGRAAF 1: INLEIDING

1. Aanleiding tot het plan (Blz. 3 ? par. 1.3)

Er is een hinderlijke fout in een stukje tekst, die (indien dit niet wordt hersteld) vervelende gevolgen kan hebben. Het betreft de 2e kolom op blz. 3 bij de derde zwarte punt. Er staat nu: aan de oostkant van het plangebied loopt de plangrens aan de westzijde van de Waterlinieweg. Dat behoort te zijn: aan de westkant van het plangebied loopt de plangrens aan de oostzijde van de Waterlinieweg.

PARAGRAAF 2: HUIDIGE SITUATIE

2. Woningvoorraad (blz. 18 – par. 2.4.1)

In de laatste zin staat dat aan De Wadden een terrein bestemd is voor woonwagens, dit terrein ontbreekt echter op de plankaart.

3. Bedrijvigheid, Voorzieningen, Groen en recreatie, Forten, Verkeer en vervoer algemeen, gemotoriseerd verkeer (blz.?n 19 t/m 21 ? par.?n 2.4.3. t/m 2.5.2)

Ruimtelijke voorziening voor baggerdepot. Er is geen enkele voorziening voor een baggerdepot getroffen. De gemeente heeft eerder gesteld dat dit niet nodig is omdat een baggerdepot een tijdelijke voorziening is voor 5 jaar. Dit is op zich correct, maar de tijdelijke voorziening moet wel getroffen kunnen worden. Iedere 20 jaar moeten de watergangen van Lunetten gebaggerd worden. Hiervoor is dan een terrein van ongeveer 30.000m2 nodig. Nu is dit terrein gevonden in de sporendriehoek. Als deze optie wegvalt is er niet zo maar een ander terrein gevonden. In het ontwerpbestemmingsplan graag opnemen hoe de gemeente ruimtelijk rekening houdt met het toekomstig deponeren van bagger uit de watergangen.

4. Fietsverkeer (blz. 21 ? par. 2.5.3.1)

De huidige hoofdfietsroute Houten – Utrecht CS loopt via Houtense pad, Ravelijnpad, Wadden, Engelmansplaat. In het ontwerpbestemmingsplan staat deze aangegeven via Houtensepad-Ravelijnpad-Texel-Brennerbaan. In een conserverend bestemmingsplan behoort de huidige route te worden opgenomen.

5. Luchtverontreiniging (blz. 22 ? par. 2.6.2)

(zie ook de opmerkingen ? zienswijze ? van het BOL als beschreven bij par. 3.5.2. ? blz. 34 uit de toelichting ? Luchtverontreiniging).

De tekst onder par. 2.6.2. is wel geactualiseerd conform de Wet Milieubeheer, maar er staat óók in de gewijzigde tekst:? ?Voor de rest voldoet in de hele wijk de lucht aan de vigerende normen voor een goede luchtkwaliteit.? Het BOL is het hiermede absoluut niet eens en verzoekt U deze zin in zijn geheel uit de tekst te verwijderen. Eveneens hecht het BOL er aan de complete tekstblokken uit het Voorontwerp vanaf ?Voor wegen met een verkeersintensiteit? enz. t/m ? voor de betreffende doelgroep.? integraal wederom in de toelichting bij het Ontwerp Bestemmingsplan op te nemen. E.e.a. met een kleine actualisering m.b.t. de passage over de geluidsschermen, want deze zijn inmiddels gerealiseerd.

Het BOL verbaast zich erover dat deze toch zeer belangrijke constateringen en harde gegevens nu ineens geen onderdeel meer uitmaken bij deze paragraaf m.b.t. de huidige situatie.

Samenvattend voor deze paragraaf: Een goede combinatie van de eerlijke tekst uit het Voorontwerp met de nieuw tekst uit het Ontwerp doet recht aan de realiteit, sterker nog: het onderwerp ?luchtverontreiniging? en alles wat daarmede samenhangt is het hete hangijzer ? gesprek van de dag overal ? in de wijk Lunetten. Alle andere ongemakken en onvolkomenheden die er zijn ? en ook wel in andere stadsdelen aanwezig zullen zijn ? staan in een flinke schaduw van dit onderwerp. Het BOL weet als geen andere wat er leeft onder de bevolking van Lunetten.

PARAGRAAF 3: TOEKOMSTIGE ONTWIKKELING

6. Blz. 27 ? par. 3

In de tekst van het voorontwerp was er onder par. 3.2.2. een sublid ?Beeldkwaliteit en welstand? ? de tekst luidde: ?Het Voorontwerpbestemmingsplan Lunetten zal in het Welstandsoverleg besproken worden. Het resultaat hiervan zal in deze paragraaf worden opgenomen?. In de nieuwe tekst wordt hierop niet nader ingegaan. Wij maken uit de nieuwe diverse subleden op dat dit overleg er wel is geweest (bv. m.b.t. het al of niet verhogen van woningen), maar er zou ons inziens wel een apart sublid aan gewijd moeten worden zoals toegezegd.

Het is interessant te weten hoe de Commissie Welstand en Monumenten oordeelt over de huidige en toekomstige (conserverende) situatie. Met name de situaties m.b.t. het Furkaplateau, Karawanken, ROC-locatie en de bouwwerken op de Lunetten zouden dan bij een eventuele toekomstige ontwikkeling kunnen worden getoetst op het stedenbouwkundige, architectonische en landschappelijke oordeel van de eerder genoemde Commissie.

Richtlijnen of algemene gedachten over deze locaties kunnen dan een goede afstemming op de bestaande stedenbouwkundige situatie bevorderen. Bij het opstellen van planidentificaties is naar onze mening het oordeel vooraf van deze Commissie het uitgangspunt als het gaat om – vaak ingrijpende – wijzigingen in het stads- of wijkbeeld.

Overigens heeft het BOL de indruk dat deze Commissie in veel gevallen vooraf niet werd geraadpleegd, bv. in de planidentificatie voor het Furkaplateau ? 2003.

Financiële en economische motieven i.p.v. architectonische, stedenbouwkundige en landschappelijke motieven bepalen heden ten dage (in het algemeen) de gebouwde omgeving, een sporadische uitzondering daargelaten.

Het beste recente voorbeeld van deze stelling is te ?bewonderen? bij de stationslocatie NS-Overvecht, waarbij de ?economiearchitectuur? EN ?propmaarvol stedenbouw? gelardeerd is rondom een grauw veldje met bushaltes, fietsenstallingen, tunnel, hellingbaan, verkeersrotonde en onoverzichtelijke verkeersroutes. Het op zichzelf eigenzinnige stationsgebouwtje met zijn opvallende expressieve architectuur is volkomen doodgedrukt door het ?Euromania-denken? van alle partijen die aan de wieg van dit stukje ellende hebben gestaan. Het is te hopen dat voor de paar locaties die nog kunnen worden ontwikkeld de wijk Lunetten wordt gespaard door dergelijke rampen.

Conclusie : Gaarne een artikel in deze paragraaf met een doordachte visie op de bovengenoemde onderwerpen en locaties op grond waarvan de wijk Lunetten op een waardige wijze kan worden voltooid met spraakmakende en mensvriendelijke architectuur en stedenbouw!

6.a. Uitbreiding woningen (blz. 28 ? par. 3.2.2)

Omdat hun woningen wat klein zijn, wil een aantal mensen (waaronder bewoners van de Betuwe) graag hun woning naar achteren met twee verdiepingen uitbouwen. Nu wordt dit niet toegestaan. Alleen de begane grond mag worden uitgebouwd. Het ontwerpbestemminsplan staat bij Tuinbebouwing: “Uitgangspunt is het behoud van de stedenbouwkundige karakteristiek in de wijk. Dit is de reden dat met zorg gekeken is waar wel en waar het niet is toegestaan om bijgebouwen te plaatsen, hoe hoog de aan- en bijgebouwen mogen zijn enz.”
Dit is erg beperkend. Graag een wat ruimere formulering in het voordeel van bewoners die hun huis willen uitbreiden. Dit is belangrijk voor de diversiteit van het woningaanbod. Er zijn te weinig wat ruimere gezinswoningen in Lunetten.

7. Bevolking en wonen (blz?n 30 en 31 ? par. 3.3.1)

Het bevreemdt het BOL dat het aantal woningen in het Voorontwerp werd gesteld op 5884 stuks, en in de tekst van deze par. 3.3.1. ?het moet doen? met een aantal van 5251. Het kan een drukfout zijn, maar ook een andere (duistere) oorzaak hebben. Wat is er aan de hand?

8. Gemotoriseerd verkeer (blz. 33 ? par. 3.4.1)

T.o.v. de tekst in het Voorontwerp is het blokje over de Waterlinieweg er uit verdwenen. Het is echter een belangrijke conclusie m.b.t. deze weg en het BOL wil deze tekst weer in deze paragraaf geplaatst hebben. De tekst is nl. op geen enkele wijze controversieel.

Conclusie : erbij plaatsen.

9. Geluid (blz?n 33 en 34 ? par. 3.5.1)

In de nieuwe tekst van deze paragraaf wordt het gedeelte ?Voorwaarden voor ontheffing ? t/m ? de voorkeursgrenswaarde niet overschrijdt? niet meer teruggevonden.

Het is het BOL onduidelijk waarom dit tekstdeel ontbreekt omdat er significantie items worden benoemd en er naar onze mening geen tegenstrijdigheid optreedt met de rest van de nieuwe tekst in het Ontwerp. Conclusie : gaarne erbij plaatsen.

10. Luchtverontreiniging (blz. 34 ? par. 3.5.2)

Zie hiervoor onze reactie onder ons punt 28 (positief) met dien verstande dat wij tevens verwijzen naar onze reactie onder ons punt 15 (negatief).

11. Landschappelijke structuur en ecologische waarden (blz. 35 ? par. 3.5.6)

Er is een hinderlijke fout in de tekst, die ook al aanwezig was in de tekst van het Voorontwerp. Op blz. 35 onder sublid 3.5.6.2. ‘Knelpunten binnen de verbindingszones’ staat: ?In hoofdstuk 2, paragraaf 2.6.5.2. zijn,?. enz.? Dit moet echter zijn: ?In hoofdstuk 2, paragraaf 2.6.6.2. ? enz.

Onder dit sublid 3.5.6.2. wordt bij punt 3 gesproken over het ?kunstwerk?. Bedoeld wordt de verhardingen en houten palen constructies op de kruising van de waterloop van de Oude Liesbosweg en de Oud Wulverbroekwetering en de waterloop langs de Koppeldijk. Dit kunstwerk onderbreekt de twee verbindingszones omdat de verharding geheel over het kruispunt van die zones loopt. De waterlopen zijn ook deels ingedamd; de verbinding ervan gaat door buizen. E.e.a. is uit ecologisch oogpunt niet gewenst.

Het kunstwerk vormt een barrière in de verbindingszones. Deze teksten staan bij par. 2.6.6.2.

Ten aanzien van deze ongewenste situatie vindt het BOL dat de Gemeente een te veel afwachtende en berustende houding inneemt. Een oplossinggerichte opstelling in deze zou getuigen van meer realiteitszin. Indien die afwachtende houding er niet zou zijn is het misschien mogelijk met behulp van de expertise van veel ?Groengroepers? in onze wijk tot een oplossing van dit knelpunt komen. Een stimulerend beleid zal velen enthousiast maken.

Conclusie : graag een andere tekst met de intentie dit probleem op te lossen binnen de kaders van het bestemmingsplan. Er kan bv. een apart artikel met bijbehorende plankaart-indicatie van worden gemaakt, waardoor het bestemmingsplan technisch en juridisch geen obstakel vormt om er wat aan te doen.

12. Knelpunten in relatie tot de verbindingszones (blz. 35 ? par. 3.5.6.3)

Het betreft hier de grote knelpunten, o.a. die tussen de Lunetten (forten) 2 en 3. Hiertussen liggen de spoorlijnen Arnhem en ?s Hertogenbosch. In 2007 begint ProRail met de spoorverdubbeling richting Houten en dus ook met de grote infrastructurele werken ter plaatse van dit knelpunt nl. ongelijkvloerse spoorkruisingen d.m.v. zgn. ?dive-unders? , dat zijn betonnen verdiepte bakken voor de rails.

Het BOL wenst, speciaal voor dit knelpunt, een toegespitste tekst waarin de rol van de Gemeente in relatie tot deze activiteiten duidelijk wordt onderkent en uitgesproken, waarbij de economie samengaat met de ecologie. Wat te denken van een ? aangepast? ecoduct dat in samenhang met de railconstructies in onderling overleg tussen overheden en technisch specialisten van alle betrokken partijen wordt vormgegeven ? een uitdaging!

Maak het mogelijk via een aangepaste indicatie op de plankaart ? no. 3, een aparte kaartcode en een speciaal artikel. Lunet 3 grenst aan de plangrens van het bestemmingsplan en die spoorgebieden. Als dit als zodanig gebeurt is het mogelijk volgens het bestemmingsplan Lunetten.

Het BOL heeft overigens dit knelpunt ook ingebracht tijdens de inspraakprocedure voor het Provinciaal Streekplan.

13. Flora- en Faunawet (blz.?n 36 en 37 ? par. 3.5.7)

Er is een tekstfoutje op blz. 36, 1e kolom bij lid 3.5.7.1. ? Effecten. Achter ? verstoring? (2e regel) moet nog staan : ?veroorzaken.?

14. Handhavingsparagraaf (blz.?n 48 en 49 ? par. 5)

Het is een nieuwe paragraaf; de tekst is correct en duidelijk, maar naar de mening van het BOL uitsluitend beredeneerd en gezien vanuit de Gemeentelijke optiek naar de burger en bedrijven. Wij verzoeken U ook de omgekeerde optiek te benoemen. Ons inziens behoort een overheid, en in dit geval de Gemeente Utrecht, óók te handelen overeenkomstig de geest, letter, tekst en tekening van het bestemmingsplan als het eenmaal is vastgesteld. Een toegevoegd sublid in deze paragraaf zou hieraan recht doen. Men zou het als een soort ?contract? tussen partijen kunnen zien. Zie ook ons punt 15 ?negatief? onder ? e ?

15. Maatschappelijke uitvoerbaarheid (blz.?n 57 t/m 60 ? par. 8)

a. De tekst is uitgebreid met de reacties van de PPC provincie Utrecht en het antwoord erop van de Gemeente Utrecht

b. Voor par. 3.5.2. ? Luchtverontreiniging wil de provincie benoemd zien of m.b.t. de concentraties stikstofdioxide getoetst is aan de plandrempel tot 1 januari 2002. Echter, dit wordt in de nieuwe tekst niet vermeld.

Reactie van BOL : waarom wordt dit niet in de tekst gemeld?

c . De PPC wijst er eveneens op dat m.b.t.par. 3.5.4. ? Externe veiligheid transport gevaarlijke stoffen ? dat er heden uitgegaan moet worden van een recent rapport van februari 2002 en niet van het oude rapport ?Individueel Risicocontour wegtransport gevaarlijke stoffen van december 1997.? Echter, het wordt in de nieuwe tekst niet vermeld.

Reactie van BOL : waarom wordt dit niet in de tekst gemeld?

d. Ondanks onze zienswijze op dit onderwerp ? verwoord bij ons punt 28 ?positief? ? vindt het BOL de nieuwe teksten onder de paragrafen 3.5.2. en 3.5.4. wel vrijblijvend van teneur en wordt de problematiek van met name de luchtkwaliteit te veel naar voren en bv. naar de rijksoverheid gelegd. Een indringender positie van de Gemeente Utrecht naar het Rijk op de diverse milieuaspecten zou geen kwaad kunnen.

e. In dezelfde brief van de PPC aan de Gemeente vraagt de provincie om een aparte paragraaf ?Handhaving? en te melden welke diensten of afdelingen uitvoering geven aan het beleid. Aan dit verzoek is voldaan middels de tekst in deze paragraaf. Zie ook bij ons punt 14 ?negatief? ? Handhavingsparagraaf.

f. De PPC vraagt ook om bij par. 3 lid 3.3.5. ? Forten, nog in het plan en de toelichting aandacht te besteden aan het aspect archeologie. Volgens de provincie ontbreekt daar het benoemen van een functie die recht doet aan de cultuurhistorische en landschappelijke waarden van de forten. En ook in de beschrijving in par. 3.5.7. worden de recreatieve en landschappelijke aspecten gemist. Het antwoord van de Gemeente is volgens het BOL erg verkrampt en doet vermoeden dat er reeds minder gunstige ontwikkelingen ?op de loer liggen? die bij honorering van de PPC-vraag onmogelijk zullen worden. Het BOL pleit voor een snelle honorering van deze provinciale wens om het totale gebied van alle forten en omringende landschappen maximaal veilig te stellen voor minder voor de hand liggende activiteiten dan er op dit moment al aanwezig zijn of plaats vinden! Op dit onderwerp is het BOL erg argwanend en zal alles op alles zetten om dit unieke gebied (nb. een Unesco-werelderfgoed-voordracht) te behoeden voor cultureel en landschappelijk afglijden.

g. De PPC vraagt ook aandacht voor de tekst in artikel 28 = Groenvoorziening, ecologisch kerngebied (GK). De forten (lunetten) 3 en 4 zijn een onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en zijn een Rijksmonument. Onder punt A_1 van dit art. wil de provincie dat ook het behoud en herstel van de cultuurhistorische en landschappelijke waarden tot uitdrukking worden gebracht. Tevens wenst de PPC dat de recreatieve waarden er in tot uitdrukking komen. Het BOL constateert echter dat dit verzoek van de provincie niet is ingewilligd bij de nieuwe artikel 28-beschrijving. De gemeente zegt in par. 8.2.3.4. dat naar haar mening al meer dan voldoende tegemoet is gekomen door de diverse aanduidingen op de kaart en de regeling zelf. ?Meer aandacht aan deze aspecten gaat voorbij aan de ruimtelijke waarde ervan.? In aansluiting op onze reactie bij punt ? f ? (zie hierboven) begrijpt het BOL deze starre houding van de gemeente niet. Ons inziens is er niets mis mee om aan dit verzoek tegemoet te komen; tenzij er al andere plannen met dit gebied bedacht zijn of worden.

PARAGRAAF 4: VOORSCHRIFTEN

16. Groenvoorziening, ecologisch kerngebied (GK) (blz. 98 ? art. 28)

Zie voor de inhoudelijke reactie van het BOL onze zienswijze vermeld onder ons punt 15 ?negatief.?

Er is overigens een tekstfout in dit artikel: onder B-3, blz. 98 behoort ? denken wij ? achter: ? zijn per ? nog te staan: ? fort één?. De zin klopt dan!

17. Water (blz. 103 ? art. 31)

Omdat er veel watergebieden óók de lunetten 3 en 4 omringen zou naar onze mening ook – n.a.v. de opmerkingen bij art. 28 – aandacht geschonken moeten worden aan de cultuurhistorische, landschappelijke en recreatieve waarden van de wateren rondom de forten in het Beatrixpark. Als dat bij art. 28 én art. 31 wordt gedaan is op een juiste en voor alle partijen bevredigende wijze voldaan aan een goede conservering van deze kwetsbare gebieden.

B. ?POSITIEF?

PARAGRAAF 1: INLEIDING

1. Aanleiding tot het plan (blz. 3 ? par. 1.3)

Ten opzichte van het plan uit 1989 is er een aantal zaken die om een wijziging vroeg, o.a. van kantoren of bedrijven in het gebied Zwarte Woud; de locaties zijn als in het Voorontwerp, de bebouwingspercentages en de maximum te bebouwen hoogten zijn ook ongewijzigd. De tekst is als in het Voorontwerp en is correct.

2. Regionaal Structuurplan (blz. 4 ? par. 1.4.1.2)

De tekst is zeer gewijzigd, maar goed geactualiseerd en meer uitgebreid. De laatste zin ? niet opgenomen in het Voorontwerp ? ?Lunetten is op de ambitiekaart in de Nota Structuurvisie aangegeven als groenstedelijk woonmilieu? is een positieve tekstaanvulling. De vermelding ? wel opgenomen in het Voorontwerp ? ?In het RSP (Regionaal Structuurplan van het BRU) is het plangebied aangegeven als een suburbaan woonmilieu (= lage dichtheid met overwegend laagbouw in suburbane setting met veel groen op buurtniveau)? is in het ontwerp blijven staan en is een voor de wijk belangrijke kwalificatie. Het BOL is het eens met de tekst van deze paragraaf.

3. Structuurvisie Utrecht (blz. 5 ? par. 1.4.2)

De tekst is geheel anders als in het voorontwerp, maar wel geactualiseerd. In deze Structuurvisie Utrecht wordt de samenhang tussen programma?s en projecten (in ruimte, programma en tijd) in beeld gebracht voor de gehele stad Utrecht. In drie ontwikkelingsperspectieven ?De Markt, ?Het Podium? en ?De Binnentuin? zijn de kernkwaliteiten van de stad verwerkt. De wijk Lunetten wordt in dit Ontwerp beschreven tegen de achtergrond van deze perspectieven en als zodanig goed gekwalificeerd. De tekst is correct en duidelijk; deze teksttoevoeging is een goede aanvulling ten opzichte van het voorontwerp.

4. Beleid op het gebied van wonen (blz?n 5 en 6 ? par. 1.4.3)

Het onderwerp is correct weergegeven in toespitsing op Lunetten. De tekst is ongeveer als in het Voorontwerp maar aangepast op de recente ontwikkelingen en inzichten. De laatste zin uit het Voorontwerp ?Het imago naar buiten toe kan worden verbeterd (verminderen isolement). Voor behoud is met name het beheer van het openbare gebied van groot belang.? is er nu niet meer in opgenomen.

Het BOL kan zich vinden in deze paragraaf maar stelt prijs op de laatste zin in verkorte vorm: ?Voorbehoud van deze kwaliteit (van de woonomgeving) is met name het beheer van het openbare gebied van groot belang.? De ?imagopassage? kan ons inziens vervallen.

5. Verkeers- en vervoerbeleid (blz?n 6 en 7 ? par. 1.4.4)

De doelstellingen van het Gemeentelijk Verkeers- en vervoerplan dd. 2005 worden in deze nieuwe tekst beschreven.

De moeilijke afwegingen tussen de bereikbaarheid van de stad als geheel en de stadsdelen (de wijken) worden benoemd. Letterlijk: ?De doelstellingen t.a.v. leefbaarheid, bereikbaarheid en veiligheid, het spanningsveld hiertussen en de noodzakelijke afweging spelen ook op wijkniveau een rol.? Deze nieuwe tekst is eerlijk m.b.t. de eerdergenoemde spanningsvelden en tegenstrijdigheden. In sublid 1.4.4.2. staat nog: ?Bij nieuwe ontwikkelingen zal maatwerk worden toegepast, waarbij de condities van de locatie voorop staan? Hierbij moet gedacht worden aan? de bereikbaarheid met het openbaar vervoer, nieuwe parkeergelegenheid niet realiseren op maaiveld en vervoersmanagement.? Het BOL vindt de totale tekst in deze paragraaf realistisch en openhartig. Eén minpunt: Het Verkeersveiligheidsplan (VVPU) van 1-9-1994 en de Beleidsnota Regionaal Netwerk HOV van 27-6-1996 (leidraad voor uitwerking tracées en financiering ervan) wordt nu gemist. Opname ervan in de nieuwe tekst is gewenst, tenzij e.e.a. is achterhaald door andere en of nieuwe nota?s.

6. Milieubeleid (blz?n 7 en 8 ? par. 1.4.5)

In het voorontwerp heette dit hoofdstuk ?Kadernota Stadsnatuur.? Onder de nieuwe titel ?Milieubeleid? wordt deze nota nu genoemd in sublid 1.4.5.1. Het vroegere sublid ?Recreatief Perspectief? (over de Forten en Lunetten) is vervallen en is nu benoemd in par. 1.4.2. onder het perspectief ?Podium?. De nieuwe tekst is correct, geactualiseerd en doet recht aan de onderwerpen.

7 . Economische beleidsvelden (blz?n 8 en 9 ? par. 1.4.6)

De tekst in het Voorontwerp was ruimer te interpreteren. De nieuwe tekst stelt een duidelijke limiet aan het aantal m² oppervlak van nog te ontwikkelen bedrijfslocaties en/of kantoren, waarbij de goedkeuring van de gemeentelijke Werkgroep Kantoren vereist is. Een toevoeging is nu een sublid 1.4.6.4. ? Recreatief perspectief ?, in het Voorontwerp stond dit bij de par. Kadernota Stadsnatuur.

Volgens het BOL is een vermelding in déze paragraaf een correcte aanpassing, omdat recreatie ook economie genereert. Deze paragraaf is een juiste weergave van het onderwerp.

8. Cultuurhistorie (blz 9 ? par. 1.4.7)

Het is een nieuwe paragraaf t.o.v. de ?oude? tekstindeling. De nota Belvedère van 1999 en de beleidsnotitie ?van geheim naar publiek domein? worden hierin beschreven in dezelfde tekstweergave als in het Voorontwerp. Het BOL kan zich verenigen met deze weergave, vooral in zinsnede ?Bij de Lunetten is gekozen (en herbevestigd) voor conserverend beheer met de natuurwaarden als uitgangspunt.? Zie echter ook onze zienswijze bij par. 3.3.5. via ons punt 15-f, ?negatief? en bij artikel 28 m.b.t. de cultuurhistorische waarden van de forten en omgeving.

9. Prostitutiebeleid (blz?n 9 en 10 ? par. 1.4.8)

Het is een nieuw artikel t.o.v. het Voorontwerp.

De tekst is duidelijk en afbakenend m.b.t. dit onderwerp; er zijn nl. geen prostitutiebedrijven gevestigd met een vergunning op basis van de APV. Als de vestiging van een bedrijf opererend ?in de marge? van dit onderwerp, bv. een kantoor van een escortbedrijf een gevaar oplevert voor de openbare orde of veiligheid? kan een vergunning worden geweigerd. Het BOL vindt het toevoegen van deze paragraaf een goede zaak. De tekst is duidelijk. Opm.: Er is een fout in de laatste zin: ?paragraaf 6.3.5.? moet zijn: ?paragraaf 7.3.5.?

10. Emancipatie, sociale veiligheid, kind en omgeving (blz?n 10 en 11 ? par. 1.4.9)

De tekst is dezelfde als in het Voorontwerp. Het karakter van de wijk en de specifieke knelpunten worden beschreven en toegespitst op de (verkeers-)veiligheid en de groenvoorzieningen. Het stadsbestuur en de ambtelijke diensten onderkennen de onderlinge samenhang in dit onderwerp.

De tekst is correct en duidelijk.

11. Functiemenging (blz?n 11 en 12 ? par. 1.6)

De structuurvisie van 1995 is vervangen door die van/voor 2015-2030. Belangrijk gegeven: ?Kleinschalige functiemenging is mogelijk in de vorm van woon-werkunits of kleinschalige bedrijvigheid; de wijken zijn autoluw.? en ?Voor Lunetten is in het ontwikkelingsbeeld 2015 een stedelijk en groenstedelijk woonmilieu. Dit betekent een lage graad van functiemenging met accent op rustig wonen en een stedelijke omgeving.? De nieuwe, geactualiseerde en uitgebreide tekst is correct en duidelijk. In het beleid wordt functiemenging toegestaan op vervoersknooppunten:

Stationsgebied Lunetten NS en omgeving. (trein-auto).

Toekomstig knooppunt Lunettenbaan (HOV-auto)

Langs wijkverzamelstraten (Stelviobaan, Lunettenbaan, Brennerbaan, Furkabaan en Simplonbaan).

Ontwikkelingslocaties (Zwarte Woud, gemengd gebied).

Wel vragen wij ons bij lid ?b? af of die verbinding HOV-auto realistisch is. Waar blijven de auto?s van hen die verder met (H)OV reizen? Moet het niet zijn OV-HOV/fiets-HOV-OV?

Het BOL vindt deze weergave juist; er is niet getornd aan de versie aan de versie in het Voorontwerp.

12. Opzet toelichting (blz 12 ? par. 1.5)

De tekst is geactualiseerd en er is een verwijzing naar de waterparagraaf ? hoofdstuk 4.

PARAGRAAF 2: HUIDIGE SITUATIE

13. Functionele structuur, ruimtelijke structuur en Nieuwe Hollandse Waterlinie . (Blz?n 13 t/m 15 ? par?n 2.1, 2.2.1 en 2.2.2)

De teksten zijn ongewijzigd en duidelijk. Het BOL ondersteunt de teksten.

In het kader van de ruimtelijke ordening wordt nu (óók voor Lunetten) het archeologisch erfgoed meegewogen. Er is een onderscheid tussen beschermde archeologische monumenten en archeologisch waardevol gebied. In Lunetten zijn als archeologisch waardevol aangemerkt: de loop van de Oud Wulverbroekwetering en het Oude Houtense pad. Er is voor deze gebieden in het plan de (dubbel-)bestemming ?Archeologisch waardevol gebied? opgenomen en als zodanig op de plankaarten aangegeven. Voor de zone Oud Wulverbroekwetering is dit een strook van 60 meter ter weerszijden van de as van de waterloop. Voor het Oude Houtense pad, startend in het Beatrixpark bij het talud van de Waterlinieweg en eindigend bij het entreegebied van de kinderboerderij (Koppeldijk), is de zone 20 meter breed, deels beginnend op de scheiding water-talud en soms deels in het water.

Alleen middels een vrijstelling en een aanlegvergunning is het mogelijk in deze stroken te bouwen of werken en werkzaamheden uit te voeren.

Het BOL is het, soms met enige nuanceringen binnen de organisatie, eens met deze paragraaf en vermelding in de plankaarten. In relatie met het artikel no. 33 op dit onderwerp ?het is verboden op deze gronden grondwerkzaamheden uit te voeren dieper dan 30 cm vinden wij het zinvol ? vooruitlopend op de vaststelling t.z.t. van dit Ontwerp Bestemmingsplan ? de eigenaren en gebruikers van gronden in die gebieden (veelal tuinen en woningen) te wijzen op of te informeren over deze beperking tot gebruik.

14 . Archeologie (blz. 15 ? par. 2.2.3)

Deze nieuwe par. Is opgenomen n.a.v. het Verdrag van Malta uit 1998. De tekst is correct en wordt door het BOL onderschreven (zie verder in de tekst).

15. Woningvoorraad . (blz. 18 ? par. 2.4.1.)

De tekst is geactualiseerd m.b.t. de percentages per 1 januari 2004, is vereenvoudigd en verbeterd.

Het BOL heeft daarom geen opmerkingen over deze aanpassing.

16. Bevolking (blz. 18 ? par. 2.4.2.)

Deze tekst is ook geactualiseerd naar de datum 1 januari 2004. De tekst: ?De doelstelling meer voor senioren te bouwen in Lunetten krijgt meer en meer actualiteit door de groep van 65-plussers? is vervangen door : ?Naar verwachting neemt het aantal senioren de komende jaren toe. Dit zal een specifieke woningvraag genereren.? Het BOL vindt dit een geactualiseerde en duidelijker omschrijving en kan de gehele tekst in deze paragraaf onderschrijven.

17. Bedrijvigheid, Voorzieningen, Groen en recreatie, Forten, Verkeer en vervoer algemeen, gemotoriseerd verkeer (blz.?n 19 t/m 21 ? par.?n 2.4.3. t/m 2.5.2)

De teksten zijn als in het Voorontwerp, alleen is in lid no. 2.5.2. ?gemotoriseerd verkeer? weggelaten de tekst: ?Het streven is om in de komende jaren de 30 km-gebieden uit te breiden? enz.? Deze was in het Voorontwerp wel aanwezig.

Er is bij het BOL geen exact beeld over deze situatie van de 30 km-zones. Het lijkt ons zinnig ? ter vermijding van toekomstige misverstanden ? deze zin alsnog op te nemen.

18. Parkeren (blz. 21 ? par. 2.5.5)

De tekst is totaal anders als in het Voorontwerp; dit is het gevolg van het gewijzigde parkeerbeleid van de Gemeente.

Het geeft nog géén nieuw handvat voor het bepalen van de parkeerbehoefte (tekst). De aanbevelingen van de Stichting CROW worden toegepast, e.e.a. op basis van ervaringen van de grote steden. Het BOL kan ?hiermee leven?, maar zal toekomstige nota?s en regelgeving wel blijven volgen.

19. Geluid (blz. 19 ? par. 2.6.1)

De problemen op dit punt ? ook in Lunetten ? zijn nog steeds een punt van discussie, maar het BOL realiseert zich dat de oplossingen hiervoor eigenlijk niet aanwezig zijn. Je kunt geluidsschermen en wallen niet ongelimiteerd verhogen. Een ?geluidsdeken? zal er altijd over de wijk blijven.

Het BOL spoort de Gemeente wel aan om in ieder geval bij het Min. Van V en W aan te dringen op spoedige snelheidsbeperkingen (verlagingen) naar bv. 80 km per uur en dubbel ZOAB op de snelwegen A12 én A27. Dit zal ook ten goede komen aan de luchtvervuiling (verontreiniging) door stikstofdioxide en (misschien) fijn stof. Uw actieplan op dit punt zien wij spoedig tegemoet evenals Uw informatie naar de bewoners van Lunetten ? eventueel te communiceren via het BOL.

20. Hinderlijke bedrijven, Ext. veiligheid transport gevaarlijke stoffen, Bodem, Landsch. Structuur en ecologische waarden, Monumentale bomen (blz.?n 22 t/m 26 ? par.?n 2.6.3. t/m 2.6.7)

Op deze paragrafen zijn de teksten als in het Voorontwerp of geactualiseerd. In par. 2.6.4. m.b.t. ?Externe veiligheid transport gevaarlijke stoffen? is de tekst geactualiseerd m.b.t. de rijkswegen A12 en A27 i.v.m. een onderzoek uit een 2002 (was 1997).

De teksten zijn correct.
PARAGRAAF 3: TOEKOMSTIGE ONTWIKKELING

21. Ruimtelijke structuur (blz. 27 ? par. 3.2)

De teksten zijn geactualiseerd o.a. m.b.t. de realisatie van het winkelcentrum en zijn omgeving; ook voor het ROC-gebied langs Hondsrug, Reiderland en Kampereiland is een verbeterde tekst opgenomen die voort borduurt op de ideeën van de Inbo-visie ?Lunetten leeft 2001 ? 2026?.

Het versterken ? niet alleen in de uiterlijke vormgeving en groenverfraaiing zoals in het najaar van 2005 zal gebeuren ? maar ook in functionele en/of economische zin (versterken aanbod winkels) is een goede zaak, mits (tekst) ook de parkeercapaciteit evenredig wordt vergroot.

Het BOL onderschrijft deze opvatting, vindt de tekst realistisch en correct.

22. Bevolking en wonen (blz. 30 ? par. 3.3.1)

Er is een iets andere tekst; er is een extra passage: ?Voor senioren is er momenteel onvoldoende aanbod. De noodzaak om het woningaanbod meer geschikt te maken voor ouderen, neemt toe met de stijging van de gemiddelde leeftijd van de wijkbevolking.? Het is een juiste constatering en correcte toevoeging. Verderop wordt er ook aandacht aan de doelgroep ouderen geschonken, zoals ook in het Voorontwerp.

De gehele tekst is realistisch en duidelijk.

23. Voorzieningen (blz.?n 31 en 32 ? par. 3.3.3)

De tekst is correct en geactualiseerd m.b.t. mogelijk toekomstige ontwikkelingen nabij het winkelcentrum. (zie ook blz. 27 ? par. 3.2.).

Tevens is de plankaart-aanpassing voor het ROC terrein van ?C? naar ?Ms? een juiste, aangezien een ?tussentijdse? bestemmingswijziging niet volgens de regels is. Er is op termijn de mogelijkheid via de art. 19 WRO procedure andere functies dan de huidige mogelijk maken. Voorlopig is de locatie ?ROC? buiten het plan gehouden.

Het BOL ondersteunt deze pragmatische oplossing.

24. Forten (blz. 32 ? par. 3.3.5)

De tekst is correct aangevuld, is helder en stelt grenzen aan het gebruik van de locaties ? nu en in de toekomst.

Een en ander betreft dan zowel de gebouwde constructies als de natuurwaarde van het omliggende gebied.

Het BOL onderschrijft de tekst en de impact ervan, maar zag ook graag in deze paragraaf nog aandacht voor de landschappelijke, cultuurhistorische en recreatieve waarde van de forten als geheel. E.e.a. in het verlengde van de brief van de PPC van 4 november 2004 ? hun opmerking bij art. 28 (zie ook onze zienswijze bij dit art. 28).

25. Parkeren en Fietsverkeer (blz. 33 ? par.?n 3.4.2. en 3.4.3)

De tekst is als in het Voorontwerp en is correct.

26. Openbaar vervoer (blz. 33 ? par. 3.4.4)

Het is een nieuwe paragraaf die niet in het Voorontwerp stond. Het BOL onderschrijft het feit dat er altijd een mogelijkheid moet blijven in de ontwikkeling van het Furkaplateau van een verbinding voor het openbaar vervoer (OV, VOV, HOV) naar het gebied ten noorden van Lunetten. Een ontsluiting voor het overige gemotoriseerde verkeer ligt bij de inwoners van Lunetten erg gevoelig. Het BOL wil en kan hierover geen definitief standpunt over innemen.

Peilingen van ongeveer 1,5 jaar geleden gaven een percentage van ± 20 % voor en ± 80 % tegen. De ?voorstemmers? verzetten zich tegen de forse autodruk op de Lunettenbaan, Stelviobaan en Brennerbaan. Een noordelijke ontsluiting kan tot een spreiding van het autoverkeer leiden, maar via deze route ook sluip (regio-)verkeer genereren. Het ?verkeersisolement? van Lunetten wordt door het merendeel van zijn bewoners voor lief genomen omdat de autoconcentraties er vnl. zijn in de ochtend- en avondspits en ten tijde van de aanvang en einde van de diverse cursussen en bijeenkomsten in het Aristo-zalencentrum.

27. Luchtverontreiniging (blz. 34 ? par. 3.5.2)

Deze paragraaf heeft een geheel gewijzigde tekst, die is afgezet tegen de algemene stedelijke en landelijke ontwikkelingen. Genoemd wordt de technische verbetering van motorvoertuigen, maar ook de strengere Europese normen op dit punt tot 2010. E.e.a. is opgenomen in de Wetgeving en het gemeentelijk beleid t.a.v. luchtkwaliteit. ?In de jaarlijkse rapportage luchtkwaliteit van de gemeente zullen ontwikkelingen worden gemeld en in het plan van aanpak zullen werkzaamheden en maatregelen worden aangegeven om knelpunten op te lossen.? ? en ? ?In het plangebied zijn er geen verwachte ontwikkelingen die de situatie van de luchtkwaliteit zullen veranderen.?

Het BOL constateert een andere benadering van het onderwerp, maar onderkent tevens dat Lunetten dan wel een ?eiland? is in geografische zin maar verder onderdeel is van een veel groter gebied waarin de kwaliteit van de lucht problematisch is. We zullen e.e.a. nauwlettend blijven volgen, ook de voortgang die de Gemeente maakt in het overleg met andere overheden zoals het Rijk (zie ook bij par. 2.6.1. Geluid). Een snelheidsbeperking op de wegen A12 én A27 is de eerste stap die enigszins aan het verminderen van de luchtvervuiling kan bijdragen. In het bestemmingsplan is het lastig om hiervoor regelingen te treffen (zie ook onze zienswijze als beschreven bij par. 2.6.2. luchtverontreiniging).

28. Bodem (blz. 34 ? par. 3.5.5)

Het is dezelfde tekst als in het Voorontwerp en het onderwerp ?Water? ? in het V.O. achter ?Bodem? geplaatst ? is vervallen.

Er is nu een geheel nieuwe paragraaf ?Waterparagraaf-4? bijgekomen (zie verder).

29. Flora en faunawet (blz.?n 36 en 37 ? par. 3.5.7.)

Dit is een geheel nieuwe paragraaf die niet in het Voorontwerp stond. De in- en rond het plangebied aanwezige natuurwaarden worden beschreven; het is een samenvatting van een onderzoek door RBOI, uitgevoerd in 2004.

Er is aandacht voor het gebruik van de historische bebouwing in het Beatrixpark, effecten door verstoringen, diersoorten, weinig of niets over plantsoorten en gebiedsbescherming.

Het is een zakelijke tekst die zeker een goede aanvulling is in de toelichting op het Ontwerp bestemmingsplan. Tekstfoutje: 1e kolom blz. 36 bij 3.5.7.1. ? 2e regel ? achter ?verstoring? moet nog staan: ?veroorzaken.?

30. Toekomstige ontwikkelingen die niet zijn meegenomen in dit bestemmingsplan (blz.?n 38 t/m 42 ? par. 3.8.)

Het is een correcte beslissing om enige gebieden in het plan er niet in op te nemen en de huidige situatie te bestemmen. Om op termijn eventuele ontwikkelingen mogelijk te maken is dan een art. 19-procedure WRO noodzakelijk. Na de ontwikkeling van (al) deze plannen kan dat te zijner tijd leiden tot een herziening van het bestemmingsplan. Het BOL onderschrijft deze opstelling ? de tekstdelen bij de locaties zijn correct.

31. Waterparagraaf (blz.?n 43 t/m 47 ? par. 4)

Sinds 1 november 2003 is het uitvoeren van een watertoets wettelijk verplicht door een wijziging op het Besluit op de Ruimtelijke ordening; met deze toets wordt beoogd de waterbeheerders vroegtijdig in het ruimtelijke ordeningsproces te betrekken. De par. is opgesteld in overleg met het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR).

Onder sublid 4.2. ? Beleidskader ? wordt tevens het Groenbeheerplan Lunetten (3 delen) genoemd.

Naar de mening van het BOL is deze paragraaf een terechte aanvulling op de toelichting van het plan.

32. Financieel economische paragraaf (blz. 50 ? par. 6)

De tekst is geheel anders en zeer kort omdat de nog te ontwikkelen locaties buiten het plan zijn gehouden. Het plan kent slechts beheersregelingen en de gemeente neemt geen verdere initiatieven m.b.t. de ontwikkeling van die plangebieden.

Het BOL staat achter deze stellingname, maar tekent erbij aan dat e.e.a. voor het Furkaplateau betekent dat de bestaande ?verbrokkelde? situatie zal aanhouden. De verkeersafwikkeling ná realisatie van het nieuwe station, maar ook de huidige situatie is nog steeds een grote zorg en een bron van gevaar en ergernis.

Dit is de enige ? maar belangrijke ? dissonant in deze planontkoppelingen.

33. Het juridische plan (blz.?n 51 t/m 56 ? par. 7)

Onder deze par. is de tekst dezelfde als in het Voorontwerp, maar het geheel is herschikt in een logischer onderling verband. Enige teksten zijn geactualiseerd met o.a. enige toevoegingen i.v.m. recente wetgeving en aanpassingen aan de wijzigingen in de planvoorschriften.

Voor het BOL zijn er geen redenen tot opmerkingen.

PARAGRAAF 4: VOORSCHRIFTEN

34. Begripsbepalingen (blz.?n 65 t/m 69 ? artikel 2)

Er zijn enige bepalingen geactualiseerd n.a.v. actueel beleid en jurisprudentie.

Het BOL vindt e.e.a. correct.

35. Woondoeleinden (W) (blz. 73 ? artikel 5)

Voor enkele straten in dit artikel genoemd is het verhogen met een derde bouwlaag geen vrijstelling meer vereist.

Het BOL kan zich hiermede verenigen.

36. Woonwagenstandplaats (Ws) (blz.?n 76 en 77 ? artikel 8)

De oppervlakten, hoogten en percentages zijn nu voor alle locaties dezelfde; dat was niet het geval in het Voorontwerp. Het valt op dat de nokhoogten van de wagens aan de Engelsmanplaat zijn veranderd van 4,5 meter naar maximaal 5 meter, zoals in de andere plaatsen. Dit is in strijd met afspraken, die ten tijde van de vestiging van de woonwagenstandplaats op Engelmansplaat, zijn gemaakt.

Daarnaast is de tekst: ?Er dient op de standplaats geparkeerd te worden? verdwenen, zonder dat hiervoor alternatieven gecreëerd zijn. Dit verhoogt de parkeerdruk in de omgeving en dat is ongewenst. Zeker op een plek als de Engelsmanplaat waar al direct na de bouw structureel te weinig parkeergelegenheid bleek te bestaan. Bovendien zijn de standplaatsen daar zodanig ingeklemd dat alternatieve parkeer­gelegenheid ontbreekt. Het BOL vindt dat hiervoor passende oplossingen in het plan opgenomen dienen te worden, zeker op de Engelsmanplaat gezien de precaire situatie die daar, met name door toedoen van de gemeente, al bestaat.

37. Gemengde doeleinden (Gd) (blz. 84 ? artikel 15)

Het betreft het gebied Furkaplateau. In het Voorontwerp was dit ?Uit te werken gemengde doeleinden? (Ugd).

De nieuwe ?conserverende? tekst is het gevolg van het buiten het bestemmingsplan houden van dit gebied en het BOL kan zich hierin vinden.

38. Centrumvoorzieningen (C) (blz. 86 ? artikel 17)

De locatie ROC is uit bestemming ?C? gehaald en heeft nu de bestemming ?Maatschappelijke voorzieningen, onderwijs doeleinden.? Het doeleind ?onderwijs? is daartoe uit art. 17 verdwenen.

Het BOL vindt dit een juiste (conserverende) beslissing; eventuele latere ontwikkelingen kunnen verlopen via de art. 19 WRO-procedure.

39. Bijzondere doeleinden (blz. 90 ? artikel 21)

Het betreft de locatie ?Het Blauwe Huis.?

De toekomstige bestemmingen kantoren en/of dienstverlening zijn geschrapt; het artikel is nu in overeenstemming met de bestaande situatie. Het BOL is ermede akkoord.

40. Archeologisch waardevol gebied (dubbelbestemming) (blz.?n 105 en 106 ? artikel 33)

Het artikel is toegevoegd als gevolg van het verdrag van Malta. Het BOL vindt deze toevoeging terecht.

41. Strafrechtelijke bepaling (blz. 113 ? artikel 39)

Overtreding van bestemmingsplanbepalingen is niet langer een strafbaar feit in de zin van art. 59 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, maar een economisch delict als bedoeld in de Wet op de Economische delicten. Het BOL heeft geen oordeel hierover maar gaat uit van een juiste waardering op dit onderdeel.

C. OPMERKINGEN OP DE PLANKAARTEN

bladnummers 1,2 en 3 met de officiële tekeningnummers respectievelijk

420120103-1, 420120103-2 en 420120103-3

Bladnummers 1, 2 en 3: De verwijzing naar de kadastrale kaartbijlage? ?zie tek.nr. 4201020103-4? moet misschien zijn: 420120103- 4 (dus een ?0? er tussen uit laten). Is onze constatering juist?

Deze kadastrale kaartbijlage was overigens niet aanwezig in de set die ons via het wijkbureau Zuid is ter hand gesteld. Deze tekening was wél bij de set van het Voorontwerp van januari 2004 en nog in ons bezit.

Er volgen nu inhoudelijke opmerkingen over de bovengenoemde tekeningen, in volstrekt willekeurige volgorde.

1. Plankaart nr. 3

Het archeologische waardevol gebied langs het voormalige Oude Houtense Pad (nu o.a. Goeree, Treek), op de kruising met de Furkabaan overgaand in Koppeldijk stopt abrupt t.p.v. deze Furkabaan. Wij vragen ons af of langs de rest van de waterloop die de Koppeldijk begeleidt, met een bocht bij de ingang van de Kinderboerderij De Koppel, er geen archeologisch waardevol gebied meer zou zijn. Kan de ?archeologische? zone langs deze Koppeldijk tot tegen de geluidswal van verkeersknooppunt Lunetten worden verlengd, dus dóór het Park De Koppel? Ook het terrein van de kinderboerderij kan zo?n gebied zijn; er stond tenslotte daar een oude boerderij.

2. Plankaart nr. 3

Eveneens m.b.t. het archeologisch waardevol gebied: waarom worden de forten Lunet 3 en 4 en de omringende gronden en wateren (fortgrachten) ook niet als zodanig met deze dubbelbestemming benoemd? Juist in deze gronden zouden sporen van een vroeger gebruik te vinden kunnen zijn.

3. Plankaart nr. 3

Voor de strook Vv (=Verkeer en verblijf) langs de oostelijke plangrens ? van het viaduct over rijksweg A27 langs de gebieden Rs(v), Ak en Bd tot en met de locatie ?Het Blauwe Huis? bij het viaduct in rijksweg A12 ? is de groenstrook tussen de weg (het is de Nieuwe Houtense weg) en de spoordijk tot aan de sloot bij die dijk óók benoemd in de code Vv.

Door de spoorverdubbeling t.b.v. de uitvoering door ProRail van het Randstadspoor e.d. zal de genoemde sloot verdwijnen, evenals het viaduct over de A27. In het Streekplan van de Provincie Utrecht is het gehele spoortracée vanaf ?onder? Schalkwijk tot en met het viaduct in de Waterlinieweg óver de spoorlijnen naar Arnhem en ?s Hertogenbosch één ecologische verbindingszone. Deze zones zijn ingerichte of zijn nog in te richten gebieden die planten en dieren de mogelijkheid bieden zich tussen bestaande en nieuwe natuurgebieden te verplaatsen.

Wij verzoeken U uitsluitend het voor verkeer verharde gedeelte van de Nieuwe Houtense weg onder de code Vv (Verkeer en verblijf) te benoemen en de bovengenoemde groenstrook te plaatsen onder de code Gv (Ecologische verbindingszone) om op deze manier af te stemmen op het inmiddels vastgestelde Streekplan van de provincie Utrecht.

4. Plankaart nr. 3

In vervolg op het gesignaleerde in punt 3 verzoeken wij U alsnog vanaf het codegebied Gk ? zijnde de noordelijke uitloper van het Park de Koppel langs rijksweg A27 t.p.v. de Nieuwe Houtense weg ? via het Furkaplateau, de Wadden, achterlangs de woningen van Engelsmanplaat, langs de volkstuinen met code Rv(v) één doorgaande ecologische verbindingszone in te tekenen en als zodanig te benoemen (Gv) en in te kleuren. Deze verbindingszone sluit dan aan op het codegebied Gk van het Beatrixpark (rondom de forten). Op deze manier wordt dan eveneens afgestemd op eerder genoemd Streekplan.

De beide ecologische verbindingszones uit dit punt 4 én uit punt 3 volgen geheel de oostelijke plangrens van het bestemmingsplan.

5. Plankaart nr. 3

T.b.v. een goede verbinding van de door het BOL en de provincie gewenste ecologische verbindingszones uit de punten ?3? en ?4? verzoeken wij U op deze plankaart nr. 3 over de Rijksweg A27 een zone in te tekenen en in de code Gv te benoemen. Deze zone parallel aan de spoorlijn naar ?s Hertogenbosch. Het wordt op deze manier via het bestemmingsplan Lunetten mogelijk een infrastructureel kunstwerk (ecoduct) over de A27 te ontwikkelen. In deze nieuwe overkluizing kan dan tevens een langzaam verkeersroute worden opgenomen ter compensatie van het huidige viaduct dat t.z.t. zal worden gebruikt voor de spoorverdubbeling.

De gemeente voldoet dan daarmee aan het Streekplan van de provincie. Als deze belangrijke ecologische schakel er niet komt vervalt de totale logica van ecologische verbindingen in het zuidelijk deel van de provincie tussen Benschop, IJsselstein, Nieuwegein, Utrecht, Houten, Schalkwijk, Bunnik, Odijk, Werkhoven, richting Wijk bij Duurstede.

Het BOL is uiteraard op de hoogte van het feit dat de A27 enige meters onder het peil van de grondwaterstand is aangelegd via de bekende folie-constructie. Hierdoor is het eigenlijk niet (gemakkelijk) mogelijk alsnog fundaties te maken voor peilers of kolommen voor een extra viaduct en/of ecoduct. Desondanks toch het verzoek om ? eventueel op termijn ? een dergelijk kunstwerk mogelijk te maken via dit bestemmingsplan.

6. Plankaart nr. 3

Los van de zienswijzen in bovengenoemde punten 3,4 en 5 verbaast het BOL zich over het feit dat er niet is voorzien in een langzaam verkeers(fiets)route in de Nieuwe Houtense weg over de rijksweg A27. Wij verzoeken U dit manco op te lossen door dit in plankaart nr. 3 in te tekenen ? parallel aan de spoorlijn naar ?s Hertogenbosch ? en deze zone van de code Verkeer en verblijf (Vv) te voorzien en in te kleuren.

Een zgn. ?buidelbrug? aan (langs) het bestaande viaduct ? nu voor auto?s en langzaam verkeer, straks voor rails ? behoort tot de technische mogelijkheden.

7. Plankaart nr. 3

Hoewel het Lunet nr. 2 niet binnen het bestemmingsplangebied valt vragen wij U toch voor het volgende aandacht. Eveneens volgens het Streekplan Provincie Utrecht is er een ecologische verbindingszone tussen Nieuwegein en Bunnik. Westelijk van de spoorlijn naar den Bosch via Oudenrijn langs de A12, het Amsterdam Rijnkanaal en dan naar het noorden via de Laagravense plas, het Inundatiekanaal, de forten Lunet 4 en 3. Oostelijk van deze spoorlijn via de forten Lunet 2 en 1, het stadiongebied en de loop van de Kromme Rijn. De grote barrières zijn de spoorlijnen naar Arnhem en Den Bosch die samenkomen bij het viaduct in de Waterlinieweg. Deze barrière zal nog groter worden voor de spoorverdubbeling van de lijn naar ?s Hertogenbosch; het worden ongelijkvloerse kruisingen, zgn. ?dive-unders?. Wij verzoeken de gemeente Utrecht te anticiperen op deze zeer belangrijke ecologische verbinding, omdat er anders (wederom) wordt voorbijgegaan aan het reeds vastgestelde Streekplan. Is er ambtelijk of politiek contact contact tussen de Gemeente Utrecht en de Provincie Utrecht m.b.t. het op elkaar afstemmen van de diverse planologische ambities? Het Ontwerp bestemmingsplan Lunetten doet ons vrezen dat dit niet het geval is, omdat er in ieder geval op het gebied van de ecologische verbindingszones niet veel van is terug te vinden; zie onder de eerder vermelde punten 3, 4 en 5 van deze serie opmerkingen

8. Plankaart nr. 3

Evenals in de plankaart bij het Voorontwerp is op deze kaart nr. 3 langs de straat Vlieland op 3 plaatsen (stroken) een watertje ingetekend en blauw gekleurd. Het is ten oosten van de Lunet 4. Deze gebiedjes zijn echter geen water maar verhogingen in het terrein; het is groenvoorziening, ecologisch kerngebied (Gk).

9. Plankaart nr. 3

T.o.v. de versie bij het Voorontwerp zijn nu alle watertjes in de parken, de Gk gebieden, correct ingetekend en gekleurd.

10. Plankaart nr. 3

Op deze kaart is overigens duidelijk te zien dat de westelijke plangrens van het Ontwerp bestemmingsplan ligt aan de oostzijde van de Waterlinieweg, zoals is opgemerkt bij onze zienswijze m.b.t. het tekstgedeelte.

11. Plankaart nr. 1

Lunettenbaan: de ingetekende belijningen aan de noordzijde t.p.v. het restaurant en het benzinestation zijn niet overeenkomstig de werkelijkheid van heden. Bij het restaurant is sinds de verbouwing daar het een en ander gewijzigd en de terreinindeling van het benzinestation is ook aanzienlijk veranderd. De uitrit direct op de Lunettenbaan is al lang niet meer aanwezig.

12. Plankaart nr. 1

Er is een vraag uit de wijk ? via de wijkraad en BOL ? om een fiets- en voetpad verbinding + brug parallel aan de autobrug over het Inundatiekanaal, tussen de Lunettenbaan en de Simplonbaan. E.e.a. aan de zuidzijde van de Lunettenbaan langs de ?Olympus?. De paden aan de oostkant van het kanaal aan te sluiten op de lager gelegen paden langs de Simplonbaan. Kan in deze kaart d.m.v. een lijnvoering + codering (Vs) hierin worden voorzien, zodat dit via het bestemmingsplan mogelijk wordt? Of is er dan t.z.t. een art. 19 procedure voor nodig.

13. Plankaart nr. 1

Op de driesprong Lunettenbaan/Stelviobaan/Simplonbaan is er een strookje ?Vs? getekend en gekleurd bij het fiets/voet tunneltje-zuidkant. E.e.a. in de ?Gv?zone. Gaarne corrigeren.

14. Plankaart nr. 1

Simplonbaan: de middengeleider vanaf de driesprong is niet getekend. Gaarne corrigeren.

15. Plankaart nr. 1

De inmiddels gewijzigde kade-constructies en de overkluizing van het water ?Hondsrug? tussen Gaasterland en Salland zijn niet ingetekend. De oude situaties staan er nog. Gaarne corrigeren.

16. Plankaart nr. 1

De driehoekige uitbouw van Zevenwouden 258 A is er niet meer; de gevel is ?glad? getrokken; betreft het café. Corrigeren

17. Plankaart nr. 1

De huidige situatie van de kinderspeelplaats Reiderland is anders als getekend. Er ontbreken ook contourlijnen van de verhoogde groenstrook aan de zuidkant van het basketbalveld. Corrigeren.

18. Plankaart nr. 1

Oldambt: De situatie op de grens van ?Ms? (ROC-terrein) en ?T2? (tuinen woonblokje nrs. 2/6 E t/m 8 B) is niet correct. Er staan te veel lijnen en er ontbreekt een heklijn. Gaarne de juiste situatie weergeven.

19. Plankaart nr. 1

De 2 bushaltes op de hoek Brennerbaan ? Zevenwouden zijn nog getekend volgens de inrichting van + 2 jaar geleden. Wij verzoeken U de juiste ? huidige ? situatie in te tekenen en de daarbij horende begrenzingen van Vs, Vv en Gk aan te passen. Door het weghalen van de bushalte-havens is er ons inziens een ander beloop van deze grenzen ontstaan.

20. Plankaart nr. 1

In vervolg op punt 4 uit deze opmerkingen onder ?G? verzoeken wij de door de provincie in het Streekplan getekende ecologische verbindingszone langs de oostelijke plangrens in te tekenen en in code te benoemen vanaf de Nieuwe Houtense weg achter de bestaande kantoren langs óver het Furkaplateau en aan te sluiten op de getekende zone langs ?De Wadden?.

21. Plankaart nr. 1

Woonwagenlocatie Alpenpad. Het waterloopje achter/naast de westgrens van deze locatie is blauw in te kleuren (code Wa) en de omringende groenstrook (Gv) groen te kleuren, e.e.a. in aansluiting op de plankaart nr. 2.

22. Plankaart nr. 1

Aan De Wadden ontbreekt het terrein voor woonwagens zoals op blz. 18 – par. 2.4.1 staat beschreven. Of de tekst, of de kaart dient gecorrigeerd te worden.

23. Plankaart nr. 2

Filipijnen en Himalaya. De woningblokken die met de achtertuinen (T1) grenzen aan de west-oostlopende watergang hebben ? net als in de plankaart nr. 1 bij het Voorontwerp ? nog een extra strook tuin met code Tv. Is dit niet ten onrechte, omdat de ?illegale tuinuitbreidingen? bestuurlijk zijn teruggedraaid? Gaarne wijzigen in Groenvoorziening Ecologische verbindingszone, met code Gv en aansluitend op de omringde gebieden met code Gv.

24. Plankaart nr. 2

Elzas. Achter de achtertuinen van de woningblokken met de huisnummers 4 t/m 32 en 38 t/m 86 bevindt zich een strook grond met de code Vv (Verkeer en verblijf) ? net als in plankaart nr. 1 bij het Voorontwerp.

Het BOL is van mening dat deze stroken moeten behoren tot de code Gv (Groenvoorziening, ecologische verbindingszone). De nu getekende en gekleurde strook Gv langs de westoever van deze Oud Wulverbroekwetering is 1,5 meter breed en veel te smal voor zo?n zone. Wij verzoeken U dit als zodanig te veranderen.

De toegangen tot de aangrenzende achtertuinen (T2) kunnen óók gehandhaafd blijven via het pad in een ecologische verbindingszone (Gv).

25. Plankaart nr. 2

Woonwagen- locatie Himalaya. Op de plankaart nr. 2 behorende bij het Voorontwerp was deze locatie ingekleurd volgens de kleurcode voor woonwagenlocaties en benoemd met code Ws.

Tevens was op die plankaart géén inrit getekend vanaf de Himalaya naar het gebied Ws door een ecologische verbindingszone (Gv). In de nieuwe versie van de plankaart nr. 2 bij het Ontwerp ontbreekt de betreffende kleurcode voor woonwagenlocaties (nu licht oranje), de lettercode Ws is wel aanwezig.

Ook valt in deze nieuwe plankaart nr. 2 op dat er nu wel in het groengebied Gv een inrit van iets meer als 4 meter is getekend.

Dit laatste is geheel in strijd met het Collegebesluit van 16 september 2003 én zoals weergegeven in de brief van het Wijkbureau Zuid van die datum. Citaat: ? ?In afwijking van het ambtelijk advies heeft het College besloten om na aanleg van de woonwagen en hondenkennel, de huidige inrit naar de standplaats te verwijderen. Na verwijdering van de inrit mag niet op de standplaats geparkeerd worden. De bewoner zal net als alle andere omwonenden gebruik kunnen maken van de openbare parkeergelegenheid.? ?.

Wij verzoeken u de plankaart nr. 2 op dit punt te corrigeren.

EINDOPMERKING:

De tekstbladen nrs. 2 t/m 60 hebben onderaan nog de verouderde tekst: ?Voorontwerpbestemmingsplan Lunetten?; dit moet nu zijn: ?Ontwerpbestemmingsplan Lunetten?.

Gaarne corrigeren.

Indien enige paragraaf of enig artikel in deze zienswijze niet apart is benoemd kan het BOL de aangepaste en veelal geactualiseerde teksten onderschrijven en heeft daarop dus geen inhoudelijke kritiek.

Wij hopen met deze zienswijze een diepgaande en kritische bijdrage te hebben geleverd aan het Ontwerpbestemmingsplan Lunetten en zijn zeer benieuwd naar uw reactie hierop; wij staan open voor een eventuele mondelinge toelichting of het beantwoorden van vragen op elke mogelijke wijze.

Het Bewoners Overleg Lunetten,

Namens deze,

C.P.Bolt, secretaris