Veiligheid

Bestanden

BOL – Documenten – sluiting Politiebureau Tolsteeg

DOWNLOAD

  • Brief BOL aan Burgemeester over Sluiting Tolsteeg – dd 8 feb 2007 – Word bestand
  • Antwoord van Burgemeester – dd 16 feb 2007 – Word bestand na scan en OCR van de originele brief
  • Zie ook artikel Stadblad bij Nieuws op www.lunetten.nl
    Directe link: http://www.lunetten.nl/pub/actueel/nieuws.php?id=1907
  • Zie ook ingezonden brief gemeenteraadslid Bert van der Roest bij Ingezonden op www.lunetten.nl
    Directe link:
    http://www.lunetten.nl/pub/varia/view_varia.php?id=134

Hieronder de tekst van het antwoord van De Burgemeester met afbeelding van de originele brief

met daaronder de tekst van de brief die het BOL schreef.


Tekst Antwoordbrief van Burgemeester over Sluiting Politiebureau Tolsteeg – dd 16 feb 2007

Gemeente Utrecht
Burgemeester van Utrecht
Stadhuisbrug 1

AAN
Het Bewonersoverleg Lunetten
t.a.v. de heer H. van Kruysdijk
p/a de Musketon
Hondsrug 19
3524 BP Utrecht

Datum: 16 februari 2007
Ons kenmerk: 07.026022/OOV
Bijlage(n): geen
Onderwerp: Opheffing publieksfunctie politiebureau Tolsteeg
Uw brief van: 8 februari 2007
Verzonden: 16 februari 2007

Geachte heer Van Kruysdijk,

In antwoord op uw brief van 8 februari 2007, met betrekking tot het genomen besluit om op het politiebureau Tolsteeg geen publieksfuncties meer te vervullen deel ik u het volgende mee.

De (oude) stad is verdeeld in vier politiedistricten. Tot deze verdeling is gekomen vanwege een zo’n efficiënt mogelijke bedrijfsvoering met de beschikbare capaciteit en omdat de politie er veel aangelegen is goed bereikbaar te zijn voor de burgers. Door de uitbreiding van de gemeente Utrecht met de vinexlocatie Leidsche Rijn en de geografische ligging van dit gebied, ligt het voor de hand dat voor Leidsche Rijn en Vleuten de Meern, ten westen van het Amsterdam-Rijnkanaal, ook een volwaardige voorziening wordt gerealiseerd, naast drie bureaus in de bestaande (oude) stad.
Om te komen tot deze gelijkmatige verdeling van de politiebureaus over de stad Utrecht, is besloten het bureau Tolsteeg te sluiten voor het publiek. Door deze sluiting kan het huidige politiebureau in Vleuten langer worden geopend en is daardoor beter bereikbaar voor het publiek. Teneinde een zo groot mogelijke bezetting van de politie in alle wijken te behouden, worden niet meer politiebureaus voor het publiek opengehouden. De capaciteit die hiermee gemoeid zou zijn, zou anders ten koste gaan van het ‘blauw’ op straat De inzet van de wijkagenten en de Algemene Politiedienst vanuit Tolsteeg verandert niet.

U schrijft in uw brief dat niet elke burger over het Internet beschikt en, zeker niet de vele ouderen in de wijk Zuid en de deelwijk Lunetten. De politie is dat geval bereid om, ingeval een minder valide oudere niet naar het politiebureau kan komen, de aangifte bij deze oudere thuis op te nemen. Verder kunnen bewoners op elk politiebureau aangifte doen van een strafbaar feit, ongeacht waar de aangever woont of waar het feit is gepleegd. Op politiebureau Paardenveld kan dit ook ’s nachts omdat dit bureau 24 uur per dag, 7 dagen in de week open is.

Met betrekking tot uw opmerking dat een substantiële uitbreiding van het aantal inwoners gepaard gaat met een uitbreiding van het politiekorps kan ik u het volgende meedelen.
Met ingang van 2007 is een nieuw budgetverdeelsysteem geïntroduceerd voor de Nederlandse Politie. Op basis van deze nieuwe systematiek is de regio Utrecht aan te merken als groeier. Omdat de Regio Politie Utrecht hierop al had geanticipeerd en ook financieel was gecompenseerd is de feitelijke groei marginaal. Ondanks dat het korps als groeikorps is aangewezen, zal in de nabije toekomst nauwelijks sprake zijn van enige personele groei.
In het vorige budgetverdeelsysteem leidde de toevoeging van Vleuten – de Meern bij Utrecht tot juist een afname van het budget. Immers de bebouwingsdichtheid nam af, het aantal horecavestigingen per 1000 inwoners nam af en het gemiddeld aantal allochtone inwoners nam af. Deze factoren hadden in dat systeem een veel zwaardere invloed dan het totaal aantal inwoners in de stad. De budgetten op basis van het nieuwe systeem worden jaarlijks bijgesteld. Voor de komende jaren is de verwachte groei aan inwoners al verdisconteerd in de sterkte en is er in de ogen van het ministerie van BZK voldoende op geanticipeerd.
Uiteraard zal ik mij blijven inzetten om de nieuwe minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties te overtuigen van een noodzakelijke capaciteitsuitbreiding bij de Regio Politie Utrecht en in het bijzonder onze stad.

Ik vertrouw u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
De Burgemeester van Utrecht,

Mr A.H. Brouwer- Korf

klik voor vergrotingklik voor vergroting

de originele brief (klik op de afbeelding voor vergroting)Tekst brief BOL aan Burgemeester over Sluiting Politiebureau Tolsteeg

Utrecht, 8 februari 2007

Aan de burgemeester van Utrecht
Mevr. dr. A.H. Brouwer-Korf

Geachte burgemeester,

Het Bewonersoverleg Lunetten (BOL) heeft met grote verbazing en met grote bedenkingen kennis genomen van het besluit om op het politiebureau Tolsteeg geen publieksfuncties meer te vervullen. De nieuw aangewezen politiepost Marco Pololaan ligt decentraal in het district Zuid, waardoor de afstand vanuit Lunetten niet voor eenieder gemakkelijk te overbruggen is.
Voorts verwachten we dat de wachttijden voor het doen van aangiftes aan het loket zullen toenemen. Deze situatie zal de aangiftebereidheid van de burger ongetwijfeld verder doen dalen. Daarom is deze sluiting voor het publiek ongewenst.

Wij kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat de -ongetwijfeld noodzakelijke- vestiging van een politiepost in Utrecht West ten koste gaat van de service in de rest van de stad, dus ook in de wijk Zuid en de deelwijk Lunetten.

Lunetten is als subwijk per 1 januari j.l. ‘benoemd’ tot aandachtsgebied. Dit betekent dat de situatie met betrekking tot de criminaliteit in Lunetten aan het verslechteren is.
De verlaging van het niveau van de service is ook tegen het licht van deze constatering een uiterst ongewenste ontwikkeling.

Niet elke burger beschikt over het Internet, zeker niet de vele ouderen in de wijk Zuid en de deelwijk Lunetten. En vele van deze ouderen zullen de digitale weg – gezien hun leeftijd – ook niet meer weten te vinden.

Tevens is ook het gehele oostelijke deel van de stad aangewezen op het politiebureau Tolsteeg. De bewoners van dit gebied -Rijnsweerd, Oudwijk, Sterrenwijk en enige aangrenzende gebieden- zijn door deze sluiting nu ook geheel verstoken van een politiepost.

Naar onze mening moet een substantiële uitbreiding van het aantal inwoners niet gepaard gaan met een herverdeling van bestaande middelen maar met een uitbreiding van het politiecorps.

Door de sluiting van het bureau Tolsteeg is er weer een negatieve schakel gelegd in de vergroting van de kloof tussen de burger en de overheid. En juist bij de presentatie van het regeerakkoord wordt ons -en zeker vanuit de Rijksoverheid- beloofd en voorgehouden dat “de overheid de burger weer bij de hand neemt”. Het lijkt ons daarom verstandig om, als uitvloeisel van deze voornemens uit “Den Haag”, in deze het goede voorbeeld te geven en te tonen dat de Gemeente Utrecht daarnaar zal en wil handelen.

Wij vragen u -gelet op het gestelde in deze brief- om de publieksfunctie van het politiebureau Tolsteeg spoedig in ere te herstellen.

Hoogachtend, met vriendelijke groet,

namens het Bewonersoverleg Lunetten,
Hein van Kruysdijk, voorzitter

Cc: voorzitter en leden Commissie Bestuur en Veiligheid, bijeen op 13 februari a.s..

Bewonersoverleg Lunetten, p/a de Musketon, Hondsrug 19, 3524 BP Utrecht. E-mail: info@bollunetten.nl